Απάντηση Παναγιωτόπουλου για τα συνταξιοδοτικά ζητηματα - Τι ισχύει- Τι σχεδιάζει
Σε απάντηση της (γ) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και Γιώργος Μουλκιώτης με θέμα «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

 Κατ’ αρχάς τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), αφού η ακολουθούμενη δημοσιονομική, αλλά και συνταξιοδοτική πολιτική, ασκείται και εφαρμόζεται αποκλειστικά από τα Υπουργεία Οικονομικών καθώς και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Ωστόσο, το ΥΠΕΘΑ, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), συνεργάζεται με το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.Υ.), προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για το σύνολο των συνταξιοδοτικών θεμάτων που αφορούν το υπόψη προσωπικό.

Ειδικότερα, αναφορικά με το στρατιωτικό προσωπικό που κατατάχθηκε στις ΕΔ από την 1 η Ιουλίου 1990 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 1992, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.3865/2010 (Α' 120), επέρχεται από την 1 η Ιανουαρίου -2- ./. 2011 μία σταδιακή αύξηση των ετών υποχρεωτικής συντάξιμης υπηρεσίας για αυτούς που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ήτοι συμπληρώνουν 24 και μισό έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014. Οι ως άνω ρυθμίσεις αφορούν τους παλαιούς ασφαλισμένους και συγκεκριμένα αυτούς που κατατάχτηκαν στις ΕΔ μέχρι την 30η Ιουνίου 1990, δηλαδή δεν καλύπτουν αυτούς που κατατάχτηκαν από την 1 η Ιουλίου 1990 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1992, παρ’ όλο που ανήκουν στην κατηγορία των λεγομένων «παλαιών» ασφαλισμένων. Παρά ταύτα το ΥΠΕΘΑ, εγγράφως από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους έχει προτείνει, με το (β) σχετικό, στο ΥΠ.Ε.Κ.Υ. για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης, οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.3865/2010 (Α΄120), να τροποποιηθούν προκειμένου να επιφέρουν δίκαιη και ομοιόμορφη μεταχείριση στο σύνολο των ασφαλισμένων που ανήκουν στην κατηγορία των «παλαιών» ασφαλισμένων. Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημά σας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), που έχει καταταγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ΠΔ 169/2007 (Α' 210), εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Η αναγνώριση της εν λόγω 3ετίας δύναται να πραγματοποιηθεί με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών, όπως ορίζεται στις (α) σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Ως εκ τούτων, η εισφορά που θα καταβάλλεται για την εξαγορά του υπόψη χρόνου είναι 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης. Η δε σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ακόμα και κατά την συνταξιοδότηση του. Περαιτέρω, από την 1 η Ιανουαρίου 2017, για την αναγνώριση του εν λόγω χρόνου, ισχύουν τα μεταβατικά ποσοστά εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, όπως καθορίστηκαν με τη σχετική Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 4005/2016). Ειδικότερα, προβλέπεται η καταβολή από τον ασφαλισμένο, του συνόλου των εισφορών (εργοδότη και -3- ./. ασφαλισμένου)
 για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Επιπλέον, το συνολικό αυτό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85), έχει ορισθεί σε 20%, επί των συντάξιμων αποδοχών του εργαζομένου. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, όμως, το ΥΠΕΘΑ έχει επίσης, ήδη, αποστείλει τη (β) σχετική πρόταση στο καθ’ ύλη αρμόδιο ΥΠ.Ε.Κ.Υ., σύμφωνα με την οποία ζητείται για την αναγνώριση της υπόψη 3ετίας, όπως καθοριστεί καταβολή εισφορών σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου. Αναφορικά με το τρίτο ερώτημά σας, το ΥΠΕΘΑ, για την ορθή εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4609/2019 (Α΄67), σχετικά με την προσμέτρηση στο διπλάσιο του υπόψη χρόνου υπηρεσίας για όλα τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχουν υπηρετήσει σε Μονάδες ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, συνεχίζει απρόσκοπτα να συνεργάζεται με το ΥΠ.Ε.Κ.Υ., προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή λύση προς όφελος του προσωπικού.

Στο πλαίσιο αυτό, για την αντιμετώπιση του ανακύπτοντος ζητήματος, το ΥΠ.ΕΘ.Α, έχει, ήδη, αποστείλει την (β) σχετική πρόταση στο καθ’ ύλην αρμόδιο ΥΠ.Ε.Κ.Υ. , σύμφωνα με την οποία ζητείται:  Η εν λόγω 5ετία να προσμετράται επιπλέον του χρόνου που αναγνωρίζεται στο διπλάσιο ή τριπλάσιο σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 40 του ΠΔ 169/2007 (Α΄210). 

Το δικαίωμα αναγνώρισης να ανατρέχει σε υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας των δικαιούχων και ανεξάρτητα από την ημερομηνία διορισμού τους, ήτοι πριν ή μετά την 30 Σεπ 90.  Για την καταβολή των εισφορών αναγνώρισης όπως τυγχάνουν πλήρους εφαρμογής οι κατευθυντήριες οδηγίες των (α) και (β) σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.Ε.Κ.Α.  Δικαίωμα αναγνώρισης του υπόψη χρόνου να χορηγείται και σε στελέχη που τελούν ήδη σε αποστρατεία. -4- Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά