Σταδιοδρομική εξέλιξη Αξιωματικών ειδικοτήτων (Αρχιτεχνίτες Όπλων)

 


ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
TYPOGRAPHYΘΕΜΑ : Σταδιοδρομική Εξέλιξη Αξιωματικών Ειδικοτήτων (Αρχιτεχντίτες Όπλων)

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 200/2021 – 39/2021 κοινό έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ. και Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ.

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο που συντάχθηκε από κοινού από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.) και την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χίου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ.), με το οποίο αναδεικνύονται προβλήματα σταδιοδρομικής εξέλιξης Αξιωματικών ειδικοτήτων (Αρχιτεχνιτών Όπλων), αναφορικά με το χρόνο διοίκησης και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας, την υιοθέτηση των λογικών προτάσεων των Ενώσεων και επίλυση των προβλημάτων.

...........

ΘΕΜΑ : Σταδιοδρομική Εξέλιξη Αξιωματικών Ειδικοτήτων (Αρχιτεχνίτες Όπλων).

α. Π.Δ. 130/4/1984, Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό. (Α` 42).

β. Ν.3883/2010, (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

γ. ΣΚ 230-3/2000, Οδηγίες Οργάνωσης και Λειτουργίας Ομάδας – Διμοιρίας – Ουλαμού Συντήρησης Μονάδων και Ανεξάρτητων Υπομονάδων

δ. ΣΚ 20-1/2003, Άρθρο 4 παρ.4 α & β (Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας Στρατευμάτων)

ε. ΣΚ 20-2/2017, Άρθρο 29 (Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Στρατευμάτων)

στ. ΣΚ 105-2/2019, Τεύχος 1ο Ειδικότητες Αξκών – Αθστών - Οπλιτών Μονίμων - Εθελοντών - Στρατευμένων - Εφέδρων.

ζ. ΠαΔ 4-25/2021/ΓΕΣ, Χρόνος Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας των Αξιωματικών.

η. Φ.412.7/1/310485/Σ.1288/5 Φεβ 2014/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4α (Τ11), Χρόνος Διοίκησης Αξιωματικών.

Το Σώμα των Αρχιτεχνιτών είναι ένα σώμα το οποίο, σύμφωνα με τα (α), (β) και (δ) όμοια, συγκαταλέγεται στα Σώματα τα οποία αποτελούν στοιχεία του Στρατού που παρέχουν υποστήριξη διοικητικής ή λογιστικής μορφής.

Με το (β) σχετικό (άρθρο 28 παρ. 4 & 5), καθορίζεται σαφώς ότι στους Αξιωματικούς των Σωμάτων και ειδικοτήτων στα οποία ανήκει και η ειδική κατηγορία του Αρχιτεχνίτη, δεν προβλέπεται η άσκηση διοικήσεως διότι υποχρεούνται σε ειδική υπηρεσία της ειδικότητάς τους σε θέσεις διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας που προβλέπονται από τους Π.Ο.Υ. του κάθε κλάδου των Ε.Δ. ή του Γ.Ε.Ε.Θ.Α.

Σύμφωνα με τον (γ) όμοιο Στρατιωτικό Κανονισμό Κεφάλαιο «Γ», κάθε Ομάδα Συντηρήσεως διοικείται από Τεχνικό Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό, πεπειραμένο και εκπαιδευμένο πάνω στο Τεχνικό Υλικό, ο οποίος πρέπει να παραμένει στη θέση του για έναν τουλάχιστον χρόνο. Ο επικεφαλής της Ο.Σ. αποτελεί τον Τεχνικό Σύμβουλο του Διοικητή της Μονάδας και μεριμνά για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Ο.Σ. απασχολούμενος συνεχώς στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. Η Ο.Σ. υπάγεται στη Διμοιρία ή γενικά στην Υπομονάδα Διοίκησης της Μονάδας, που τελεί υπό τις άμεσες διαταγές της Διοίκησης.

Επίσης με το (β) σχετικό προβλέπεται άσκηση ειδικής υπηρεσίας στους Αξιωματικούς Σωμάτων ή Ειδικοτήτων, στην οποία συγκαταλέγεται και η ειδικότητα του Αρχιτεχνίτη σύμφωνα με τα (α) και (δ) όμοια, για τους οποίους δεν προβλέπεται άσκηση διοίκησης. Οι θέσεις διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας πρέπει να προβλέπονται από τους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού (Π.Ο.Υ.) του κάθε Κλάδου των Ε.Δ.

Σύμφωνα με το (στ) όμοιο το προσωπικό της Ο.Σ. καθορίζεται από τον Π.Ο.Υ. της Μονάδας, εξαρτώμενο από την ποσότητα και το είδος του υποστηριζόμενου Τεχνικού Υλικού από την Ο.Σ.

Σε κάθε Π.Ο.Υ. Μονάδων προβλέπεται στα καθήκοντα του Διοικητή της Ο.Σ. και μόνο σε αυτό το τμήμα, ειδικότητα Αρχιτεχνίτη με Α.Κ. σύμφωνα με το (στ) σχετικό 8001. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ίδιου όμοιου, προβλέπονται τα παρακάτω:

α. Οι τεχνικοί Ανθστές, ανεξάρτητα τεχνικής ειδικότητας, προαγόμενοι σε Ανθλγούς διατηρούν την ειδικότητα που έχουν αποκτήσει.

β. Οι τεχνικοί Ανθστές, ανεξάρτητα της τεχνικής ειδικότητας που έχουν αποκτήσει, προαγόμενοι σε Ανθλγούς αποστέλλονται για εκπαίδευση στο ΚΕΤΧ, όχι σε σχολεία που παρακολουθούν Αξιωματικοί ειδικότητας Διοικητικού και µετά εντάσσονται στην κατηγορία των Αρχιτεχνιτών.

γ. Στους Διοικητικούς Μόνιμους – Εθελοντές απονέμεται µόνο η ειδικότητα του Διοικητικού (ΑΚ 0184), κωδικός διάφορος του παραπάνω αναγραφόμενου που αντιστοιχεί στην ειδικότητα του Αρχιτεχνίτη (ΑΚ8001).

Στο (ε) όμοιο καθορίζεται ρητά ότι η θέση του Διοικητή Διμοιρίας – Ουλαμού ή Ομάδας Συντηρήσεως, καταλαμβάνεται από Αξιωματικό ή Ανθυπασπιστή ή Υπαξιωματικό τεχνικό, ο οποίος διοικεί την Ο.Σ. σύμφωνα με τον εκάστοτε Π.Ο.Υ. τυγχάνοντας τεχνικός σύμβουλος του Διοικητή της Μονάδας.

Η νεοκδοθείσα ΠαΔ του (ζ) ομοίου αντί να διορθώνει την αδικία, αμβλύνει και διαιωνίζει το πρόβλημα, διαστρεβλώνοντας τα (α) και (β) όμοια με τα οποία ο Αξιωματικός Αρχιτεχνίτης ανήκει στο Σώμα των Αρχιτεχνιτών, με τις γενικότητες ειδικότητες που ανήκουν στα αντίστοιχα όπλα των (α) Πεζικού (β) Ιππικού−Τεθωρακισμένων (γ) Πυροβολικού (δ) Μηχανικού (ε) Διαβιβάσεων – Ηλεκτρονικού Πολέμου (στ) Αεροπορίας Στρατού, με αποτέλεσμα να υποχρεούνται συνάδελφοι μας σε Χρόνο Διοικήσεως και όχι σε Χρόνο Ειδικής Υπηρεσίας, όπως ακριβώς υποχρεούνται οι Αρχιτεχνίτες των Σωμάτων, που είναι το ορθό.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε την τροποποίηση της νεοκδοθείσας ΠαΔ 4-25/2021 συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- να προστεθεί στο Παράρτημα «Α» και στα εδάφια (4) και (5) των βαθμών Λοχαγού και Ανθλγού – Υπλγού στην στήλη «Υπηρεσία που εκτελεί» η λέξη «Υπηρετούντες», στην στήλη «εξ ολοκλήρου» η φράση «Δρίες και Ουλαμούς Συντήρησης Μονάδων - Υπομονάδων»

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου για τη μερίδα αυτή των Αξιωματικών, οι οποίοι επί σειρά ετών εκπαιδεύονται από την υπηρεσία για την υπηρεσία, αποκτώντας εκείνες τις ειδικές τεχνικές γνώσεις οι οποίες είναι το απαραίτητο συστατικό της εύρυθμης λειτουργίας μιας Ο.Σ., παρέχοντας σε κάθε Διοίκηση το οπλοστάσιο με το οποίο δύναται να ανταπεξέλθει τεχνικά επί καθημερινής βάσης, ειδικά τούτη την δύσκολη οικονομικά περίοδο που διανύουμε, καθιστώντας μια Μονάδα άρτια και έτοιμη επιχειρησιακά από τον καιρό της ειρήνης.

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά