ΠΟΜΕΝΣ: Σχολεία Εκπαιδεύσεως Μεταταγέντων ΕΠ.ΟΠ

 

   Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, επαναφέρει το θέμα που έχει επανειλημμένα αναδείξει με τα (β) και (θ) σχετικά και σε συνέχεια του (ι) όμοιου Γραμματείας ΕΠΟΠ , που της απεστάλη, επανέρχεται σε ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί του συναδέλφους Μόνιμους Υπαξιωματικούς προέλευσης ΕΠ.ΟΠ που έχουν μεταταγεί στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών.

2.   Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 3883/2010 το δικαίωμα μετάταξης έχουν όσοι  ΕΠΟΠ έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 12 έτη και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής.

3.   Τα εν λόγω στελέχη καλούνται να φοιτήσουν σε βασικό σχολείο της ειδικότητας τους για άλλη μία φορά και μάλιστα με συναδέλφους που τώρα ξεκινούν την σταδιοδρομία τους στις Ε.Δ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι:

      α.    Ως Επαγγελματίες Οπλίτες είχαν την ίδια ειδικότητα με αυτή που έχουν μεταταγεί και παρακολούθησαν επιτυχώς όλα τα απαραίτητα βασικά σχολεία εκπαιδεύσεως της ειδικότητας τους.

      β.     Έχουν ανώτατη εκπαίδευση καθώς είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ίδιας ειδικότητας.

4.   Η εκ νέου συμμετοχή τους σε βασικά σχολεία της ειδικότητας τους, έχουν ως αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και τη διατήρηση του οικονομικού τους προϋπολογισμού καθώς η φυσική τους παρουσία μακριά από τον τόπο διαμονής καθίσταται έως σήμερα μια «μεγάλη οικονομική και οικογενειακή ταλαιπωρία». Επιπρόσθετα η εν λόγω εκπαίδευση θα διαταράξει την οικογενειακή γαλήνη του εκπαιδευόμενου στρατιωτικού προσωπικού διαταράσσοντας την συνοχή της οικογένεια του, ιδιαίτερα σε συζευγμένες και μονογονεϊκές οικογένειες με τεκνά καθόσον θα αναγκαστούν να μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα όσο διαρκεί η εκπαίδευση τους μακριά από την οικογένειας τους με όλα τα προβλήματα που από αυτό προκύπτουν. Η οικογένειά είναι ένας σημαντικός κοινωνικός θεσμός η οποία θεωρείται θεμέλιο στην οργάνωση των ανθρώπινων κοινωνιών και γι΄αυτό προστατεύεται από νόμους . Στο Ελληνικό Σύνταγμα η οικογένεια θεωρείται <<θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους>> και  βρίσκεται υπό την προστασία του Κράτους.      

5.   Με το (β) σχετικό έγγραφό μας https://pomens.gr/enimerosi/epistoles/1056-pomens-foitisi-se-sxoleia- stadiodromias-stelexon-ed αναδείξαμε ότι είναι προς όφελος τόσο της υπηρεσίας όσο και των στελεχών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό και οικονομικό επίπεδο και είχαμε προτείνει την τροποποίηση της κατανομής της ΔΙ.ΜΑ. και της αυτοπρόσωπης παρουσίας αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στο χώρο για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (διαδικτυακή μάθηση, τηλεκπαίδευση, e’ learning κ.α.).

6.   Από τα σχολεία που διεξήγαγαν εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως διαπιστώθηκε ότι ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία και δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις στην παρεχόμενη εκπαίδευση ενώ τα οφέλη της υπηρεσίας ήταν πολλαπλά και τα στελέχη δεν «διαταράχθηκαν» σε εργασιακό, οικογενειακό και οικονομικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο κρίθηκε αναγκαίο και αναβαθμίστηκε η φοίτηση και θεσμοθετήθηκε από την υπηρεσία η εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση.

7.   Συναφώς προκειμένου να αντιμετωπισθεί και να επιλυθεί το προαναφερθέν πρόβλημα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ προτείνει:

     α.    Την μη συμμετοχή ή την μείωση του χρονικού διαστήματος συμμετοχής των στελεχών στα μακροχρόνια σχολεία ειδικότητας που προκύπτουν από την μετάταξη τους, όταν ασκούν την ίδια ειδικότητα ως Επαγγελματίες Οπλίτες επί πολλά έτη ή είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου συναφούς ειδικότητας.

     β.    Τη διεξαγωγή της παραπάνω εκπαίδευσης αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στο χώρο για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (διαδικτυακή μάθηση, τηλεκπαίδευση, e’ learning κ.α.) καθόσον πρόκειται για στελέχη τα οποία είχαν την ίδια ειδικότητα ως Μόνιμοι Υπαξιωματικοί προέλευσης ΕΠ.ΟΠ πριν μεταταγούν στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών και είχαν παρακολουθήσει επιτυχώς όλα    τα    απαραίτητα   σχολεία    εκπαιδεύσεως    της    ειδικότητας    τους    με αυτοπρόσωπη παρουσία.

     γ.     Η αυτοπρόσωπη παρουσία των μεταταγέντων στελεχών να πραγματοποιείται για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μόνο εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο για τυχόν πρακτική εκπαίδευση.

   Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

8.   Αντικειμενικός σκοπός είναι το στέλεχος που κατέχει τα παραπάνω προσόντα να αξιοποιείται άμεσα με πολλαπλά οφέλη, τόσο για τα στελέχη όσο και για την υπηρεσία όπως:

      α.    Η σημαντική μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης για την υπηρεσία, από την μείωση των εξόδων μετακίνησης - διαμονής και του εκπαιδευτικού επιδόματος.

      β.    Η δυνατότητα της επιχειρησιακής αξιοποίησης των εν λόγω συναδέλφων εφόσον απαιτηθεί, λόγω της παραμονής τους στην φρουρά της οργανικής τους Μονάδος.

9.   Τονίζουμε ότι η μετάταξη αποτελεί μία διαδικασία κατά την οποία η Υπηρεσία προσπαθεί άμεσα να επιτύχει την κάλυψη, εκ’ των έσω, κενών οργανικών θέσεων με προσωπικό που έχει τα απαραίτητα προσόντα βάση ανάλογων πτυχίων ΑΕΙ - ΑΤΕΙ. Σημειώνουμε ότι τα εν λόγω πτυχία έχουν αποκτηθεί με ιδία πρωτοβουλία του στελέχους, είτε πριν την ένταξη του στις Ένοπλες Δυνάμεις, είτε μετά. Συνεπώς η Υπηρεσία αναγνωρίζει τις σπουδές των στελεχών και τους δίνει μεν την δυνατότητα καλύτερης εξέλιξης, δεν αναγνωρίζονται όμως καθόλου στην περίπτωση που συμπίπτει η ειδικότητα με τον τίτλο πτυχίου, με αποτέλεσμα να απαιτείται η εκ νέου συμμετοχή τους σε μακροχρόνια σχολεία ειδικότητας.

10.   Εισηγητές θέματος: Γραμματέας θεμάτων ΕΠ.ΟΠ.: Επχίας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος τηλ. 6971601974.

11.   Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Yπλγος (ΔΒ) Σιδέρης Βότσης τηλ. 6937481104.

 

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά