Παναγιωτόπουλος: Όλα καλα και απόλυτη δικαιοσύνη στις έκτακτες και τακτικές μεταθέσεις- 1 ενδικοφανή προσφυγή εγκρίθηκε

 Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γιώργος Φραγγίδης και Βασίλης Κεγκέρογλου με θέμα «Έκτακτες Μεταθέσεις, Αποσπάσεις και Διαθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΕΔ», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα: 

Το πλαίσιο των μεταθέσεων των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), καθορίζεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο σε συνδυασμό με τα θεσμικά κείμενά τους, με τα οποία εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα των μεταθέσεων. Οι τακτικές μεταθέσεις έτους 2021, στο πλαίσιο του έγκαιρου προϊδεασμού των Στελεχών του Στρατού Ξηράς, στον οποίο κάνετε ειδική μνεία, και του οικογενειακού προγραμματισμού τους, κοινοποιήθηκαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά την τελευταία εξαετία.

Ενδεικτικά, σας κάνουμε γνωστό ότι το ποσοστό ικανοποίησης των δηλώσεων επιθυμιών τοποθέτησης των Στελεχών ανέρχεται άνω του 90%. Αναφορικά με τις έκτακτες μεταθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1β του ν.3883/2010 (Α΄87), αυτές μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια και το χρόνο παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης. Με τις έκτακτες μεταθέσεις έτους 2021, αντιμετωπίστηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός υπηρεσιακών αναγκών, στα Κοινά Σώματα αλλά και στους τρεις Κλάδους των ΕΔ που προέκυψαν μετά από την ολοκλήρωση των τακτικών μεταθέσεων, όπως παρακάτω:  Ικανοποίηση συνυπηρέτησης, λόγω μετάθεσης Στελεχών, τόσο στο εσωτερικό, όσο και το εξωτερικό. -2- ./.  Κάλυψη κενών θέσεων που προκύπτουν από λήψη αδειών άνευ αποδοχών, ανατροφής τέκνου και κύησης τοκετού ετέρων Στελεχών.  Άμβλυνση οξέων κοινωνικών/προσωπικών προβλημάτων μέσω της εξέτασης/ικανοποίησης ειδικών υπηρεσιακών αναφορών των Στελεχών.  Ένταξη προσωπικού σε καθεστώς ειδικής μεταθετικότητας, όπως για μονογονεϊκές οικογένειες, επιμέλεια τρίτου μέλους, σύζυγος ή τέκνο με αναπηρία, Ελαφράς Υπηρεσίας ή Υπηρεσίας Γραφείου, πολύτεκνοι και τρίτεκνοι. 

Οι έκτακτες μεταθέσεις που κοινοποιήθηκαν ήταν σύμφωνες με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και για τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 5 παρ.1β του ν.3883/2010 (Α΄87). Όπως ακριβώς με τις τακτικές μεταθέσεις, οι έκτακτες μεταθέσεις ακολούθησαν αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα, με αποτέλεσμα να εκπονηθούν άμεσα για την ταχεία ενημέρωση των ενδιαφερόμενων Στελεχών. Όσον αφορά στις αποσπάσεις - διαθέσεις των Στελεχών, οι αποσπάσεις και διαθέσεις του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού, υλοποιούνται και πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης, υπό στοιχεία Φ.411/1/294483/Σ.797/14 Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β1 (Β΄ 468). Η αρμοδιότητα έγκρισης των αποσπάσεων και των διαθέσεων έχει μεταβιβασθεί στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ), οι οποίοι έχουν περαιτέρω μεταβιβάσει, συνολικά ή εν μέρει, το δικαίωμα των διαθέσεων σε κατώτερα Κλιμάκια Διοίκησης. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, έχουν εκδοθεί από τα ΓΕ, σαφείς και αυστηρές οδηγίες χειρισμού των θεμάτων αποσπάσεων και διαθέσεων, στο πλαίσιο στοχευμένης στρατηγικής δράσης του ΥΠΕΘΑ που αφορά στην αύξηση της μαχητικής ισχύος των ΕΔ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση καταχώρησης των εκάστοτε αποσπάσεων και διαθέσεων στα μηχανογραφημένα συστήματα ελέγχου προσωπικού εκάστου ΓΕ. Τα ανωτέρω υλοποιούνται απαρέγκλιτα επιφέροντας, ανάλογα με το χρονικό διάστημα της εκάστοτε απόσπασης ή διάθεσης, διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά στη μοριοδότηση των Στελεχών, ανάλογα με τα καθήκοντα, αλλά και την έδρα της Μονάδας, της Ανεξάρτητης Υπομονάδας, της Υπηρεσίας και του Πολεμικού Πλοίου απόσπασης ή διάθεσης. Αναφορικά με τις αποσπάσεις και διαθέσεις Οπλιτών, το νομικό καθεστώς που τις διέπει καθορίζεται επακριβώς από το Άρθρο 2 του ν.4361/16, όπου αναφέρεται -3- ./. ότι «Η διάρκεια της απόσπασης δε μπορεί να υπερβαίνει τις 45 ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του Οπλίτη και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης των Αρχηγών των ΓΕ, δύναται να παραταθεί κατά 15 ημέρες. Το αντίστοιχο επιτρεπτό χρονικό διάστημα για τις διαθέσεις είναι μέχρι 15 ημέρες». Συνακόλουθα, όπως και για τα Στελέχη, έχει καθορισθεί η υποχρέωση να καταχωρούνται οι εκάστοτε αποσπάσεις ή διαθέσεις στα μηχανογραφημένα συστήματα ελέγχου προσωπικού εκάστου ΓΕ. 

Περαιτέρω και αναφορικά με τα αιτηθέντα στατιστικά στοιχεία Στελεχών και Οπλιτών, που έχουν μετατεθεί, αποσπαστεί ή και διατεθεί, δε δύνανται να κοινοποιηθούν, μέσω της παρούσας διαδικασίας, διότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010, αποτελούν στοιχεία που αφορούν στην οργάνωση, διάταξη και σύνθεση των Ενόπλων Δυνάμεων και οποιαδήποτε δημοσίευση μπορεί να πλήξει την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια της Χώρας. 

Σε ό,τι αφορά στον αριθμό των ενδικοφανών προσφυγών για το ΓΕΕΘΑ ανήλθε για το έτος 2021 στις είκοσι μία (21), εκ των οποίων οι δώδεκα (12) αφορούσαν Αξιωματικούς και οι εννέα (9) σε Υπαξιωματικούς. Από τις ανωτέρω οι είκοσι (20) απορρίφθηκαν και μία (1) έγινε δεκτή. Ο αριθμός των προσφυγών, αρμοδιότητας ΓΕΣ, κυμάνθηκε μειούμενος σε σχέση και σε συνάρτηση με τους αντίστοιχους αριθμούς των ετών από την εφαρμογή της υφιστάμενης Υπουργικής Απόφασης, από το έτος 2018, μέχρι σήμερα. 

 Ενδεικτικά, σας κάνουμε γνωστό ότι, σε σχέση με το 2020, ο αριθμός των προσφυγών, κατά το τρέχον έτος, εμφανίζεται μειούμενος σε ποσοστό άνω του 50% , ήτοι 339 έναντι 709.

 Σε ό,τι αφορά στις υποβληθείσες ενδικοφανείς προσφυγές οι οποίες είναι αρμοδιότητας του ΓΕΝ, ανήλθαν σε 164 και επί του παρόντος τελούν υπό εξέταση. Αναφορικά με τις μεταθέσεις του έτους 2021 αρμοδιότητας ΓΕΑ έχουν υποβληθεί έως και σήμερα 144 ενδικοφανείς προσφυγές. Σε όσες από αυτές έχουν ολοκληρωθεί, η απάντηση προς τα στελέχη ήταν αρνητική και η μετάθεσή τους υλοποιήθηκε κανονικά. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, η μέριμνα και ο χειρισμός των Στελεχών και Οπλιτών των ΕΔ αποτελεί προτεραιότητα για την πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία, ειδικά μάλιστα όταν πρόκειται για τοποθετήσεις προσωπικού η ευαισθησία που επιδεικνύεται είναι αυξημένη, καθώς αντικειμενικός σκοπός είναι η εμπέδωση του αισθήματος της απόλυτης δικαιοσύνης. 

Προς τούτο τα Γενικά Επιτελεία, υπό τον -4- συντονισμό του ΓΕΕΘΑ, καταγράφουν και συγκεντρώνουν τυχόν δυσλειτουργίες του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου μοριοδοτήσεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων, ώστε να εισηγηθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, τυχόν βελτιωτικές αλλαγές του. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά