Σημαντική ανακοίνωση για κάθε ενδιαφερόμενη/ο ΕΜΘ

ΠΟΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
TYPOGRAPHY ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο/η συνάδελφο/ισσα ΕΜΘ

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι.

Πριν από περίπου ένα έτος, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 927/2020 έγγραφό μας, είχαμε επισημάνει και ταυτόχρονα ζητήσει από τους καθ ύλη αρμόδιους φορείς να δείξουν ιδιαίτερη μέριμνα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων των συναδέλφων, δημοσιεύοντας παραδείγματα ώστε να γίνει απόλυτα κατανοητό το πρόβλημα το οποίο είχε προκύψει.

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να δώσει συμπληρωματικές οδηγίες, εξέδωσε την σχετική την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ10042/40444/1053/21.5.2019 εγκύκλιό του, στην οποία και ειδικότερα στην παρ. Δ είχαμε εντοπίσει με ανησυχία την ακόλουθη φράση: «Οι υπηρεσίες, των οποίων ο χρόνος υπολογίζεται στο διπλάσιο, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 8 και 28 του ν. 4387/2016, ως ισχύει, προσαυξάνοντας αντίστοιχα τόσο τις συντάξιμες αποδοχές, όσο και το χρόνο ασφάλισης, που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου από 1.01.2002 και εφεξής.

Με τα ακόλουθα παραδείγματα επισημάναμε το παράδοξο της καταβολής μεγαλυτέρων εισφορών, το οποίο όμως θα απέδιδε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις σημαντικά μικρότερη σύνταξη σε σχέση με τις περιπτώσεις όπου οι ασφαλισμένοι θα κατέβαλλαν μικρότερες εισφορές. Ειδικότερα είχαμε παραθέσει τα παρακάτω παραδείγματα:

α. Στρατιωτικός ο οποίος θα εξέλθει από την υπηρεσία το 2022 κι έχει αναγνωρίσει συντάξιμο χρόνο ως διπλάσιο για το διάστημα 1992 -1997, αυτός ο χρόνος θα προσμετρηθεί μόνο για το ποσοστό αναπλήρωσης και συνεπώς η ανταποδοτική σύνταξή του θα προκύψει από το κλάσμα:

τύπος α                             Μέσος όρος αποδοχών διαστήματος 2002 έως 2022

                                                                  20 έτη (2002 – 2022)

β. Στρατιωτικός ο οποίος θα εξέλθει από την υπηρεσία το 2022 κι έχει αναγνωρίσει συντάξιμο χρόνο ως διπλάσιο για το διάστημα 2002 - 2007 (σημαντικά μεγαλύτερο ποσό σε σχέση με την περίπτωση α) αυτός ο χρόνος θα προσμετρηθεί στον μέσο όρο αποδοχών στον αριθμητή του κλάσματος:

                               Μέσος όρος αποδοχών διαστήματος 2002 έως 2022 καθώς και της

τύπος β                                                 5ετίας μεταξύ 2002 - 2007                                                

                                                                   20 έτη (2002 – 2022)

ή

                               Μέσος όρος αποδοχών διαστήματος 2002 έως 2022 καθώς και της

τύπος γ                                                5ετίας μεταξύ 2002 - 2007                                               

                                                         25 έτη (2002 – 2022 + 2002 - 2007)

 Από τα ανωτέρω παραδείγματα προκύπτουν τα εξής:

α. Στη δεύτερη περίπτωση, εφόσον για τον τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης επιλεγεί ο τύπος β, τότε θα υπάρξει θετική διαφορά σε σύγκριση με την περίπτωση του παραδείγματος α, κάτι το οποίο κρίνεται φυσιολογικό αφού ο στρατιωτικός κατέβαλλε σημαντικά πολύ υψηλότερο ποσό ώστε να προβεί στην αναγνώριση χρόνου μετά το έτος 2002.

β. Αντιθέτως, εφόσον για τον τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης επιλεγεί ο τύπος γ, θα υπάρξει αρνητική διαφορά σε σύγκριση με την περίπτωση του παραδείγματος α, δηλαδή ο δικαιούχος ενώ θα έχει καταβάλλει ένα σημαντικό ποσό για την αναγνώριση του διπλάσιου χρόνου του θα λάβει μικρότερη σύνταξη από τον συνάδελφό του, του πρώτου παραδείγματος.

Γίνεται πλέον ξεκάθαρο, ενώ ήδη οι πρώτοι συνάδελφοι συνταξιοδοτούνται με τον νέο τρόπο υπολογισμού, ότι ανάλογα την επιλογή - δυνατότητα του διπλάσιου (εκστρατείας) χρόνου που θα αναγνωρίσουν θα προκύψουν τα εξής:

Ο υπολογισμός των συνταξιοδοτικών αποδοχών, για τους συναδέλφους που είτε επιλέγουν το διάστημα 2002 - 2016, γίνεται από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ  με την εφαρμογή του τύπου γ. Συνεπώς:

α. Εφόσον αναγνωρίσουν την πενταετία πριν από το έτος 2002, θα καταβάλλουν πολύ μικρές εισφορές για τον χρόνο αυτό. Το ύψος της σύνταξης τους (εφαρμογή του τύπου α) θα είναι σε πολλές περιπτώσεις μεγαλύτερο από αυτό της παραγράφου 4β.

β. Εφόσον θα αναγνωρίσουν την πενταετία μέσα στο διάστημα 2002 - 2016, θα καταβάλλουν πολύ μεγαλύτερες εισφορές σε σχέση με αυτούς της παραγράφου 5α, ενώ το ύψος της σύνταξης τους (εφαρμογή του τύπου γ) σε αρκετές περιπτώσεις θα είναι μικρότερο των ανωτέρω συναδέλφων τους (ειδικά για το διάστημα 2002 - 2009, ενώ για το διάστημα 2009 - 2015 δεν υπάρχει αξιόλογη μεταβολή).

γ. Εφόσον θα αναγνωρίσουν την πενταετία μετά το 2016, θα καταβάλλουν πολύ μεγάλες εισφορές σε σχέση με  αυτούς της παραγράφου 5α αλλά και 5β, το ύψος της σύνταξης τους (εφαρμογή του τύπου γ) θα είναι μεγαλύτερο των ανωτέρω κατηγοριών. Ωστόσο ας εξετάσουμε ποια θα είναι αυτή η διαφορά ώστε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα.

Για το παράδειγμά μας θα χρησιμοποιήσουμε το εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο της ηλεκτρονικής σελίδας enstoloi.net, το οποίο υποστηρίζει τεχνικά ο ε.α. συνάδελφος της ΠΑ (ειδικότητας οικονομικού) κος Αχχιλέας Καρασαββίδης.

Έχουμε λοιπόν ένα συνάδελφο προελεύσεως ΕΠΥ ο οποίος είναι έγγαμος με δύο παιδιά και αποφασίζει να παραμείνει εν ενεργεία για 40 χρόνια χωρίς να εξαγοράσει την 5ετία. Ας υποθέσουμε ότι το καταφέρνει αυτό ως ΕΟΘ. 

Όπως βλέπουμε στον 1ο πίνακα που ακολουθεί το ποσό της πληρωτέας σύνταξής του θα είναι 1.128,61 €  

 Ας δούμε τώρα τι θα συμβεί αν αποστρατευθεί στα 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας εξαγοράζοντας την 5ετία. 

Όπως βλέπουμε στον 2ο πίνακα που ακολουθεί το ποσό της πληρωτέας σύνταξής του θα είναι 1.088,45 €. 

Από αυτές τις δύο περιπτώσεις η διαφορά που προκύπτει στην ποσό της πληρωτέας  σύνταξης είναι 40,16 €. 

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

α. Το παράδειγμα χρησιμοποιεί κάποια ενδεικτικά δεδομένα όπως πχ. οι ΕΠΥ σε ελάχιστες περιπτώσεις θα καταφέρουν να μείνουν για 40 πραγματικά χρόνια εν υπηρεσία. Γι αυτό και η διαφορά εμφανίζεται να  είναι μεγαλύτερη από την πραγματική.

β. Το ποσό αναγνώρισης της 5ετίας είναι η αφορμή για την οποία χρησιμοποιούμε το παράδειγμα.

Μας μεταφέρθηκε από άγνωστους αποστολείς ότι άγνωστα προς εμάς πρόσωπα, μέσα σε κλειστές ομάδες σελίδων κοινωνικής, όπου δεν έχουμε πρόσβαση, προτρέπουν τους συναδέλφους ΕΠΥ να εξαγοράσουν τα ακριβά έτη για την αναγνώριση της 5ετίας, δηλαδή τους προτρέπουν να πληρώσουν από 1.500,00 € έως 1.750,00 € για την εξαγορά ανά έτος. Δηλαδή συνολικά από 7.500,00 € έως 8.750,00 €. Γιατί το κάνουν αυτό; Μόνο αυτοί γνωρίζουν.   

Εάν υποθέσουμε ότι διαφορά των δύο περιπτώσεων είναι 40,00 €,  όπως προκύπτει από το παράδειγμα (ήδη το έχουμε διασταυρώσει με το ΓΛΚ ότι δεν θα ξεπερνά το ποσό των 30,00 €) ας δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.

Θα απαιτηθούν λοιπόν:

7.500,00 € / 40,00 € = 187,5 μήνες (15 χρόνια) !! 

8.750,00 € / 40,00 €= 218,75 μήνες (18 χρόνια) !!

οι συνάδελφοι να λάβουν το όφελος (των 40,00 €) στη σύνταξή τους και ασφαλώς η αξία του χρήματος τότε δεν θα είναι η ίδια !!              

Τη διαίρεση με τα 30,00 € που είναι η πραγματική διαφορά την αφήνουμε να την κάνετε εσείς.    

Εν κατακλείδι:

α. Από τα ανωτέρω προκύπτει πως είναι προς όφελος των συναδέλφων να αναγνωρίσουν την πενταετία πριν το 2002 και γενικά όσο το δυνατόν νωρίτερα ώστε να καταβάλλουν μικρότερες εισφορές (τα συνολικά ποσά κυμαίνονται από 1.200,00 € έως 2.200,00 €). Μεριμνήστε για την οικογένειά σας και αγνοήστε τους λύκους με προβιά προβάτου που προσπαθούν, είτε να σας παραπλανήσουν, είτε να σας απειλήσουν και να σας ξεγελάσουν.  

β. Κάθε συνάδελφος είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Η Ομοσπονδία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να βοηθήσει στη λήψη της σωστής απόφασης, ωστόσο οι συνάδελφοι θα πρέπει να αποταθούν στις οικονομικές υπηρεσίες των μονάδων τους ώστε να λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες πριν αποφασίσουν.       

Η Π.Ο.Ε.Σ. προσπάθησε επανειλημμένα να  διορθώσει την αστοχία που παρατηρείται για τους συνάδελφους που μπορούν να εξαγοράσουν χρόνο μόνο στο διάστημα 2002 – 2016, ζητώντας να εφαρμοστεί η σχετική διάταξη του Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις») ώστε όλοι οι συνάδελφοι να μπορούν να αναγνωρίσουν, ως χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, το χρόνο που υπηρέτησαν σε όποια μονάδα κι αν υπηρετήσαν, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, εφόσον ασκούσαν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους. Έτσι το κόστος θα ήταν σημαντικά μικρότερο, θα ωφελούταν και οι συνάδελφοι οι οποίοι λόγω ειδικότητας δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα (πχ. νοσηλευτές) και τελικά αυτό θα ήταν μια ελάχιστη αναγνώριση στις αμέτρητες ώρες δωρεάν υπερωριακής απασχόλησης όλων των στελεχών.

Καλούμε όλους και όλες τους/τις συναδέλφους/ισσες να σταθούν δίπλα μας. Το μέλλον μας, αλλά και αυτό των οικογενειών μας, βρίσκεται στην χέρια μας. Δεν πρέπει να μείνουμε άπραγοι. Εντασσόμαστε στις πρωτοβάθμιες ενώσεις στρατιωτικών. Δυναμώνουμε τη φωνή μας. Κλείνουμε τα αυτιά μας στις διάφορες σειρήνες «καλοθελητές».

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά