ΠΟΜΕΝΣ: Μηχανισμός καταγγελιών μορφών έμφυλης βίας στις Ε.Δ.

 

1. Το ξέσπασμα του Ελληνικού κινήματος #metoo είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν, έστω και σήμερα μετά από πολλά έτη,  πρωτοβουλίες και αναγγελία μέτρων από την κυβέρνηση, για την δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου, εξειδικευμένου σε θέματα διακριτικών και παρενοχλητικών συμπεριφορών, οριζόντια σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους. Στο πλαίσιο αυτό, η Γραμματεία Ισότητας Φύλων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της, όπως αυτός απορρέει από το καταστατικό της, (προστασία των ενεργεία στρατιωτικών από παραβιάσεις νόμων και κανονισμών που αφορούν τη διάκριση του φύλου τους καθώς και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η διασφάλιση της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης), προχωράει στην τεκμηριωμένη εισήγηση – πρόταση για εφαρμογή αντίστοιχης πολιτικής στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Λαμβάνοντας υπόψη:

α.  Το Προεδρικό Διάταγμα 39/2004 (ΦΕΚ 36/Α/9.2.2004) με το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί το Γραφείο Ισότητας Φύλων στο  Υπουργείο  Εθνικής Άμυνας.

β.  Το Νόμο 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/24-9-2010), περί «Υπηρεσιακής Εξέλιξης και Ιεραρχίας των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»

γ. To Ψήφισμα 2120 που εγκρίθηκε από τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ευρώπης (PACE- Parliamentary Assembly of the Council of Europe) στις 21 Ιουνίου 2016 με θέμα «Women in the armed forces: promoting equality, putting gan end to gender-based violence» και το κείμενο της Εισηγητικής του Έκθεσης Νο 14073.

δ. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2897(RSP) και (2018/C 346/25).

ε. Τις εγκεκριμένες από την Military Committee (MC) συστάσεις του 2018 της Επιτροπής του ΝΑΤΟ (NATO Committee on Gender Perspectives 2018 – NCGP)  πάνω σε θέματα οπτικής του Φύλου και την Ετήσια Έκθεση του 2018 των Χωρών-Μελών και συνεργατών του ΝΑΤΟ που τις περιλαμβάνει (Summary of the National Reports of NATO Member and Partner Nations to the NATO Committee on Gender Perspectives 2018, σελ 77).

στ. Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που κυρώθηκε με το ν. 4531/2018, Οδηγία 2006/54 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόληση, που μεταφέρθηκε με τον Νόμο 3896/2010 και Οδηγία 2004/113 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, που μεταφέρθηκε με τον Ν. 3769/2009.

ζ.  Τον Νόμο 3698/2010.

η. Την Πρώτη Ετήσια Έκθεση για την Βία κατά των Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής  Πολιτικής και Ισότητας Φύλων για το έτος 2019-2020 (Γράφημα 1 και 19).

θ. The NATO Policy on Preventing and Responding to Sexual Exploitation and Abuse«https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_173038.htm»

ι. Τον Νόμο   4604/2019 για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας».   

κ. Την κύρωση της σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Εξάλειψη της Βίας και της Παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας με τον Ν.4808/2021.

λ. Τα περιστατικά παρενόχλησης - σεξουαλικής παρενόχλησης και άλλων διακριτικών συμπεριφορών, που έχουν περιέλθει εις γνώσιν της Γραμματείας Ισότητας φύλων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), το τελευταίο έτος, αναγνωρίζει ότι:

      (1). Η σεξουαλική βία και παρενόχληση, αντίκεινται στην αρχή της ισότητας των φύλων καθώς και της ίσης μεταχείρισης. Ως σεξουαλική παρενόχληση, σύμφωνα με το άρθρο 2δ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/54, ορίζεται «η εκδήλωση οποιαδήποτε μορφής ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ατόμου ιδίως με τη δημιουργία εχθρικού εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος».

      (2). Η σεξουαλική παρενόχληση απαγορεύεται από το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο. Αποτελεί κοινωνικό και εργασιακό φαινόμενο, και συνιστά μορφή έμφυλης βίας, η οποία επιφέρει διάκριση στον εργασιακό χώρο με απόρροια αρνητικές εργασιακές συνθήκες, επηρεάζοντας δυσμενώς την επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών που την υφίστανται. Την ανωτέρω διακριτική συμπεριφορά, βιώνει κατά κύριο λόγο το θήλυ προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, δημιουργώντας μία εργασιακή ανισότητα σε σχέση με το άρρεν προσωπικό, η οποία βρίσκεται σε αναντιστοιχία με την Συνταγματικά κατοχυρωμένη ισότητα των δύο φύλων, όπου το στράτευμα καλείται να διαφυλάττει.

      (3). Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, προέρχονται και υπηρετούν μία κοινωνία, όπου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στο γενικό πληθυσμό, περίπου το 90% των θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης είναι γυναίκες και περί το 10% άνδρες. Επιπλέον πανελλαδικά έως σήμερα, δεν έχει διενεργηθεί μεγάλης κλίμακας έρευνα στο γενικό πληθυσμό, από επίσημο κρατικό φορέα, που να διερευνά το ποσοστό που έχει υποστεί κάποια μορφή σεξουαλικής παρενοχλητικής συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία από την 1η Ετήσια Έκθεση για την Βία κατά των Γυναικών, που διενήργησε η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, για το έτος 2019-2020,τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε μεγάλο βαθμό δεν καταγγέλλονται, ενώ σύμφωνα με στοιχεία από τα Συμβουλευτικά Κέντρα της Επικράτειας και την Γραμμή Υποστήριξης SOS 15900, αποτελούν μόνο το 2% των αναφερόμενων από τις γυναίκες, μορφών βίας.

      (4). Το θέμα της έμφυλης βίας, αφορά όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας, γεωγραφικής περιοχής, εκπαιδευτικού επιπέδου κ.λπ. Ανάλογη έρευνα δεν έχει γίνει ποτέ, αυστηρά για το προσωπικό των Ενόπλων δυνάμεων, γεγονός αναγκαίο κατά την άποψη της Γραμματείας μας και συνιστώμενο σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3. Σύμφωνα με την έκθεση της χώρας μας στο ΝΑΤΟ για το έτος 2018, στην Επιτροπή για Θέματα Φύλου (Summary of the  National Reports of NATO Member and Partner Nations to the NATO Committee on Gender Perspectives 2018), η Ελλάδα δεν διαθέτει συγκεκριμένη στρατηγική και πολιτική για την αναφορά περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ αναφέρει μηδενικές επίσημες αναφορές για το συγκεκριμένο φαινόμενο. Μολονότι, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  έχει προβλεφθεί μηχανισμός αναφοράς (μέσω της προσωπικής αναφοράς – ΕΔΕ) φαινομένων σεξουαλικής παρενόχλησης και εκφοβισμού στον χώρο εργασίας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης δεν καταγγέλλονται επίσημα. Εν αντιθέσει, στη Γραμματεία Ισότητας Φύλων της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, έχουν αναφερθεί περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και άλλων παρενοχλητικών συμπεριφορών στο χώρο της εργασίας. Μετά από μια συνολική αποτίμηση των ανωτέρω αναφορών, διαπιστώνεται ότι το φαινόμενο στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένει, κατά ένα μεγάλο μέρος του, αόρατο πλην όμως υπαρκτό.

4. Επακόλουθα, οι παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση τέτοιου είδους συμπεριφορών στο στρατιωτικό περιβάλλον, συνοψίζονται στους κάτωθι:

α. Οι γυναίκες που εντάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, αντιμετωπίζουν ένα εργασιακό περιβάλλον σχεδιασμένο από και για άνδρες.

β. Η ύπαρξη συνειδητών, αλλά κυρίως ασυνείδητων έμφυλων στερεότυπων στην ελληνική κοινωνία, αναφορικά με την χειραφέτηση της σύγχρονης γυναίκας καθώς και το ρόλο της στην εργασία και εν γένει στην κοινωνία, σε αντιπαραβολή με την στερεοτυπική αρρενωπότητα του άνδρα στρατιωτικού.

γ. Η διαμόρφωση μιας νοοτροπίας, που εξακολουθεί να βασίζεται σε μια ανδρική προσέγγιση στις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και η συμμόρφωση με την υπάρχουσα στρατιωτική κουλτούρα ως δείγμα πειθαρχίας σε ένα αμιγώς ανδροκρατούμενο εργασιακό περιβάλλον.

δ. Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων στη πλειοψηφία τους, αναπτύσσουν αυτοματισμούς άρνησης, δικαιολόγησης και ανοχής σε φαινόμενα σεξισμού τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε διάφορες μορφές παρενοχλητικών συμπεριφορών.

ε. Το έντονα ιεραρχικό περιβάλλον και οι καταχρηστικές σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονται ανάμεσα στους εργαζομένους διαφορετικών επιπέδων της υπηρεσιακής ιεραρχίας.

στ. Η απουσία ενός Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στις Ένοπλες Δυνάμεις, με σαφή αναφορά στην μηδενική ανοχή σε φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης.

ζ. Η απουσία μηχανισμών υποστήριξης των θυμάτων και των μαρτύρων υπεράσπισης καθώς και ο φόβος για εργασιακά αντίποινα.

5. Η σεξουαλική παρενόχληση έχει ως απόρροια συναισθηματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις για τα θύματα, καταστάσεις οι οποίες συνιστούν απειλή για την ψυχοσωματική υγεία και την ασφάλεια στην εργασία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, μειώνοντας την συνοχή, το ηθικό και το αξιόμαχο του στρατεύματος. Είναι ζωτικής σημασίας λοιπόν, να αλλάξουμε νοοτροπίες, να εντείνουμε τις προσπάθειες για την πρόληψη μιας τέτοιας βίας και να δημιουργήσουμε μηχανισμούς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταγγελιών.

6. Για την εξάλειψη των φαινομένων παρενόχλησης-σεξουαλικής παρενόχλησης καθώς και φαινομένων έμφυλης βίας στους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων, η Γραμματεία Ισότητας Φύλων της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, προτείνει-εισηγείται:

    α. Το Γραφείο Ισότητας Φύλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανταποκρινόμενο στο σκοπό ίδρυσης του, όπως αυτός καθορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 39/2004 (ΦΕΚ 36/Α/9.2.2004), να προβεί σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και   Ισότητας των Φύλων, προκειμένου να συμμετάσχει στον Εθνικό Μηχανισμό για την Ισότητα των Φύλων ο οποίος εγκαθιδρύεται με το άρθρο 4 του Ν.4604/2019. 

   β. Άμεση υιοθέτηση και εφαρμογή των συστάσεων του ΝΑΤΟ (NATO Committee Recommendations  on Gender Perspectives 2018 – NCGP), αναφορικά με την δημιουργία ενός εξειδικευμένου και ανεξάρτητου μηχανισμού αναφοράς και αντίδρασης για περιστατικά έμφυλης βίας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όχι μόνο σε επιχειρησιακό περιβάλλον αλλά και στην καθημερινή πρακτική και λειτουργία. Σύμφωνα με το ψήφισμα  2120 PACE δεν αναμένεται από έναν στρατό να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στις επιχειρήσεις του, εκτός εάν ο σεβασμός αυτών των δικαιωμάτων, διασφαλίζεται κατά την περίοδο της ειρήνης μέσα στο ίδιο το στράτευμα.σ.33

7. Συγκεκριμένα για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α) προτείνεται:

    α. Να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία που ισχύει για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου του ποινικού δικαίου, απαγορεύει ρητά όλες τις μορφές βίας βάσει φύλου. Η βία και η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας να αποτελέσουν αυτοτελές ποινικό αδίκημα, σε ξεχωριστό άρθρο του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και σε απόλυτο εναρμονισμό με τον νέο Ποινικό Κώδικα, στον οποίο θα ενσωματωθεί το παραπάνω, ως απόρροια της  επικύρωσης  της Σύμβασης 190/2019 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας με το Ν.4808/2021.

    β. Στα πλαίσια του Νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/24-9-2010), περί «Υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» στον οποίο προβλέπονται οι συνήθεις και καταστατικές πειθαρχικές ποινές του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, να θεσπιστεί αντίστοιχος «Ενιαίος Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας» και να προβλεφθεί ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα καθώς και η αντίστοιχη πειθαρχική ποινή για την τέλεση σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας (εναρμονισμός με άρθρο 14 Ν.4604/2019 στο οποίο ορίζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα η παραβίαση της αρχής της έμφυλης ισότητας στη δημόσια διοίκηση).

   γ. Να δημιουργηθεί ένας κώδικας δεοντολογίας στα πρότυπα του ΝΑΤΟ, (Code of Conduct, 2020), στον οποίο θα αποτυπώνονται σε κωδικοποιημένα κείμενα οι ηθικές επιταγές που οφείλουν να ακολουθούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ,ενώ ταυτόχρονα θα  προσδιορίζονται και τα αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς που ορίζουν τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ των φύλων.

   δ. Να υιοθετηθεί και να διασφαλιστεί, η συστηματική εφαρμογή μιας πολιτικής μηδενικής ανοχής, έναντι της βίας που βασίζεται στο φύλο και η Ιεραρχία να  καταστήσει κοινωνούς, όλο το στρατιωτικό προσωπικό, ότι καμία συμπεριφορά που συνιστά σεξουαλική παρενόχληση δεν θα γίνει αποδεκτή στις Ένοπλες Δυνάμεις.

   ε. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα  πρέπει να προχωρήσει σε οριζόντια ενσωμάτωση της αρχής της έμφυλης ισότητας σε όλο το εύρος των πολιτικών του Υπουργείου (άρθρο 10 Ν.4604/2029). Όλα τα επίπεδα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, θα πρέπει να  ενημερωθούν από την Ιεραρχία, για την ανάγκη πολιτικής μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα έμφυλης βίας και ταυτόχρονα να καθίσταται σαφές, ότι ως απορρέουσα υποχρέωση, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη πρόληψης και αντιμετώπισης της παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και την υποχρέωση δημιουργίας και διασφάλισης ενός ασφαλούς, αξιοπρεπούς, υγιούς και απαλλαγμένου από φαινόμενα παρενόχλησης- σεξουαλικής παρενόχλησης εργασιακού περιβάλλοντός.

   στ. Θέσπιση μηχανισμού στήριξης, όπως δωρεάν τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης για θύματα παρενόχλησης -σεξουαλικής παρενόχλησης, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις ήδη υπάρχουσες γραμμές κατά κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε τα θύματα να μπορούν να υποβάλλουν ανεπίσημα παράπονα εμπιστευτικά και ανώνυμα και να λαμβάνουν αμερόληπτες συμβουλές για την κατάστασή τους.

   ζ. Να δημιουργηθεί μηχανισμός καταγγελιών για την σεξουαλική παρενόχληση, ανεξάρτητα από την ιεραρχική δομή διοίκησης στην οποία ανήκουν τα θύματα. Συγκεκριμένα, τα θύματα να μπορούν να αναφέρουν όχι μόνο στον προϊστάμενο τους καταγγελίες που εμπίπτουν σε περιστατικά έμφυλης βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά και απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία καταγγελιών. Η ανεξάρτητη λειτουργία και εποπτεία του μηχανισμού να τελεί υπό το Γραφείο Ισότητας Φύλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επεκτείνοντας και αναβαθμίζοντας το σημερινό θεσμικό ρόλο του.

   η. Περαιτέρω κοινοποίηση των περιστατικών έμφυλης βίας και παρενόχλησης - σεξουαλικής παρενόχλησης, θα πρέπει να γίνεται και στη Γραμματεία Ισότητας φύλων της ΠΟΜΕΝΣ, ως δομή θεσμικής εκπροσώπησης για θέματα Ισότητας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενική και αμερόληπτη διερεύνηση της διαδικασίας των καταγγελιών. Τελικός στόχος θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη μιας αμφίδρομης σχέσης μεταξύ της Γραμματείας Ισότητας φύλων της ΠΟΜΕΝΣ και των γραφείων Ισότητας Φύλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας .

8. Σημαντική κρίνεται η δημιουργία ενός δικτύου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με αρμόδιες δομές εκτός του οργανισμού, όπως:

   α. Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση και εφαρμογή του Νόμου για την Ισότητα των Φύλων (επομένως και της παρενόχλησης-σεξουαλικής παρενόχλησης) καθώς και της προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης στο χώρο εργασίας.

   β. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ.Δ.Δ.Α), με την παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης, τον χειρισμό πειθαρχικών υποθέσεων παρενόχλησης - σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά και μια γενικότερη ευαισθητοποίηση των στελεχών σε θέματα έμφυλης βίας.

9. Χρήση του ανωτέρω δικτύου, θα μπορούν να κάνουν όλα τα στελέχη που αντιμετωπίζουν περιστατικά έμφυλης βίας στον εργασιακό χώρο από συναδέλφους (υφιστάμενους ιεραρχικά ή προϊστάμενους), αλλά και από πολίτες στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες από το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (πχ. Υγειονομικό Προσωπικό που απασχολείται σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία - ΚΙΧΝΕ ή Δομές Προσφύγων και Μεταναστών).

10. Οι καταγγελίες να αντιμετωπίζονται με την πρέπουσα σοβαρότητα και με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα, καθώς και με σεβασμό στα υπερασπιστικά δικαιώματα και το τεκμήριο αθωότητας του προσώπου που καταγγέλλεται, καθώς και να προστατεύονται οι καταγγέλλοντες/καταγγέλλουσες, καθώς και οι μάρτυρες υπεράσπισης του θύματος αλλά και οι διενεργούντες την Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε), από δυσμενείς διακρίσεις, δευτερογενή θυματοποίηση και εργασιακά αντίποινα.

11. Να συσταθεί Παρατηρητήριο, για την συλλογή και στατιστική επεξεργασία στοιχείων που σχετίζονται με παρενοχλητικές και κακοποιητικές συμπεριφορές με βάση το φύλο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας , καθώς και να προβαίνει στην ετήσια περιοδική δημοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων με βάση το φύλο (άρθρο 13 Ν/4604/2019) στην Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

12. Να δημιουργηθεί κόμβος ενημέρωσης στην διαδικτυακή σελίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας , με όλο το διεθνές και εγχώριο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την έμφυλη βία, καθώς και γενικότερα θέματα που άπτονται τις Ισότητας των Φύλων και να διενεργηθούν καμπάνιες ευαισθητοποίησης κατά της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

13. Καθοριστικό ρόλο στην μείωση κακοποιητικών, παρενοχλητικών και εκφοβιστικών συμπεριφορών με βάση το φύλο, καθώς και η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους , θα επιτευχθεί με την επιμόρφωση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με ημερίδες και ενημερωτικές ομιλίες σε όλες τις στρατιωτικές μονάδες, για θέματα όπως:

   α. Μορφές της σεξουαλικής παρενόχλησης και οι παράγοντες που την ευνοούν ή παρεμποδίζουν στο εργασιακό περιβάλλον.

    β. Υπηρεσιακές ευθύνες, αναφορικά με τα προβλήματα που τυχόν δημιουργηθούν ή καταγγελθούν.

   γ. Τρόπος χειρισμού των περιστατικών έμφυλης βίας με εχεμύθεια, διακριτικότητα και σοβαρότητα και με σεβασμό των υπερασπιστικών δικαιωμάτων και του τεκμήριου αθωότητας του προσώπου που καταγγέλλεται.

14. Όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, έχει το δικαίωμα να εργάζεται χωρίς να υφίσταται παρενοχλήσεις και καταπίεση στο χώρο εργασίας. Δυστυχώς όμως υπάρχουν αρκετά στελέχη που δεν απολαμβάνουν αυτή τη βασική ελευθερία.

15. Είναι υποχρέωση όλων των Διοικήσεων, να δημιουργήσουν και να διασφαλίσουν ένα εργασιακό περιβάλλον, ελεύθερο από παρενοχλήσεις και κάθε είδους καταπίεση. Επιπλέον, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους νόμους και οφείλουν να μην προβαίνουν σε πράξεις παρενόχλησης-σεξουαλικής παρενόχλησης. Πρέπει να γίνει βίωμα όλων, ότι τυχόν πράξεις έμφυλης βίας που υποπίπτουν στην αντίληψη τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε βάρος συναδέλφων, να αναφέρονται άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες, ή στη Γραμματεία Ισότητας Φύλων ΠΟΜΕΝΣ. Εν κατακλείδι, καθίσταται σαφές ότι αποτελεί υποχρέωση όλων των στελεχών κάθε δυνατή προσπάθεια αποτροπής φαινομένων έμφυλης βίας εντός των δομών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

16. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, ως νόμιμος θεσμικός εκπρόσωπος του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, δηλώνει ότι λαμβάνει σε συμπεριφορές έμφυλης βίας, θέση μηδενικής ανοχής, αναγνωρίζοντας ότι η παρενόχληση-σεξουαλική παρενόχληση καθώς και τα φαινόμενα έμφυλης βίας, παρεμποδίζουν την εφαρμογή της ισότητας στον τομέα της εργασίας. Συνακόλουθα, οι ανωτέρω πράξεις, αντιβαίνουν στη Νομοθεσία καθώς και στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες των Ενόπλων Δυνάμεων και συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα καθώς και ποινικό αδίκημα.

17. Ως Γραμματεία Ισότητας Φύλων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, παραμένουμε θεματοφύλακες των δικαιωμάτων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, όσον αφορά την προστασία τους σε θέματα έμφυλης βίας και θα εργαστούμε σε συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς, ώστε να διασφαλίσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον για τα στελέχη, στο οποίο θα προστατεύεται πλήρως και από όλους η αξιοπρέπεια του ατόμου και θα διασφαλίζεται ο σεβασμός της προσωπικότητας τους.

18.   Εισηγητής/τρία Θέματος:

-      Τομεάρχισσα Γραμματείας Ισότητας Φύλων:  Επγός (ΥΝ) Μαρία Σησιού τηλ. 6983516102.

  • Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού και Εκπρόσωπος Ισότητας Φύλων Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κίλκίς: Υπλγός (ΠΒ) Αριστείδης Τσάτσαρης, τηλ. 6987312333

19.  Χειριστρία θέματος: Γραμματέας Ισότητας Φύλων: Εσμίας (ΟΝΣ) Αικατερίνη Κιουρτσίδου,  τηλ. 6983 513068. 

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας Ισότητας Φύλων
  

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

           Αικατερίνη Κιουρτσίδου            Εσμίας(ΟΝΣ) 

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά