Αναστολή καθηκόντων στρατιωτικών και μη καταβολή αποδοχών

 

ΠΟΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
TYPOGRAPHY

ΘΕΜΑ : Αναστολή Καθηκόντων Στρατιωτικών και μη Καταβολή Αποδοχών

α. Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»)

β. Ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53, «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»)

γ. Ν.4820/2021 (ΦΕΚ Α΄ 130, «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις»)

δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1139/01.9.2021 έγγραφό μας

Κε Υπουργέ.

Με το παρόν έγγραφό μας και μετά από σημερινά, αλλά και πρόσφατα δημοσιεύματα, με τοποθετήσεις πολιτικών προσώπων σχετικά με την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, σας μεταφέρουμε την έντονη ανησυχία αριθμού συναδέλφων μας (εμβολιασμένων και μη), αναφορικά με τον τρόπο που αυτή επιχειρείται να επιβληθεί σε ένα οργανωμένο σύνολο, όπως είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις και όχι με αυτή καθεαυτή την ενέργεια.

Με το (δ) σχετικό έγγραφό μας τονίσαμε ότι, η στρατιωτική ιδιότητα που έχει εκχωρηθεί στις/στους στρατιωτικούς από την/τον Συνταγματικό Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων (Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με Προεδρικά Διατάγματα), προπορεύεται των καθηκόντων τους και ως εκ τούτου είναι πασιφανές, κάτι που προφανώς είναι σε γνώση σας, ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι και γι΄ αυτό το λόγο έχουν δικό τους πειθαρχικό δίκαιο και όχι το γενικό πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, επί του οποίου «πάτησε» το άρθρο 206 του (γ) ομοίου.

Η άμεση και βίαιη επιβολή του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής των καθηκόντων όλων των ανεμβολίαστων στρατιωτικών (υγειονομικών και μη) που υπηρετούν σε Μονάδες Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων, ως συνέπεια μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού που επέβαλε το ως άνω άρθρο 206 του (γ) σχετικού και η κυοφορούμενη ενδεχόμενη επιβολή του (του ανωτέρω διοικητικού μέτρου) στο σύνολο του προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δημιούργησε περισσότερα ερωτήματα και ανησυχία στα στελέχη, παρά στην ορθολογική αντιμετώπιση του προβλήματος. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία και όλες οι Μονάδες Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων είναι πρωτίστως Στρατιωτικές Μονάδες και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά/ές έχουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν πρωτίστως από τη στρατιωτική του ιδιότητα και δευτερευόντως από την άσκηση των καθηκόντων του, καθόσον οποτεδήποτε και με διαταγή μπορεί να ασκήσει και άλλα καθήκοντα. Ένας ηλεκτρολόγος για παράδειγμα, που υπηρετεί σε μία τέτοια Μονάδα (νοσοκομείο), είναι στρατιωτικός που ασκεί τα καθήκοντα του ηλεκτρολόγου οπουδήποτε κληθεί από την Υπηρεσία. Σήμερα σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, πριν από αυτό και μετά από αυτό σε οποιαδήποτε άλλη Μονάδα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σήμερα δε, σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και εφόσον κατ΄ επιλογή του δεν έχει εμβολιαστεί ακόμη, καλείται, όχι να μετακινηθεί σε άλλη Μονάδα/Υπηρεσία του ΕΔ, αλλά να ανασταλούν τα καθήκοντά του. Το ίδιο, βεβαίως, συμβαίνει και με τα υγειονομικά στελέχη (ιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό). Σήμερα υπηρετούν ιατροί, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό σε διοικητικές θέσεις (Επιτελείων/Σχηματισμών) μακράν των αμιγώς υγειονομικών Μονάδων εκτελώντας διοικητικά καθήκοντα. Αναρωτούνται λοιπόν.

Και βέβαια το μείζον θέμα που απασχολεί όλα μα όλα τα στελέχη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (εμβολιασμένα ή μη – η συναδελφική αλληλεγγύη είναι ιδιαιτέρως αυξημένη στα στελέχη) είναι η περικοπή των αποδοχών τους σε περίπτωση αναστολής άσκησης των καθηκόντων τους, συνεπεία όχι οικεία βουλήσει απόφασής τους, αλλά εξαναγκαστικής υποχρέωσής τους. Και τα ερωτήματα που μας απευθύνουν: «Γιατί μας αφήνουν έτσι ακάλυπτους, όλοι όσοι μέχρι σήμερα μας επευφημούσαν;», «Σε μια περικοπή του μισθού, με τι θα ζω, όταν δεν μου επιτρέπεται να εργαστώ πουθενά αλλού, λόγω της ιδιότητάς μου ως στρατιωτικού;».

Οφείλουμε στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι:

- με ένα σχετικώς πρόσφατο νόμο, με το άρθρο 53 του (β) σχετικού, είχε προβλεφθεί ότι κατά την αναστολή άσκησης καθηκόντων των δημοσίων υπαλλήλων θα καταβαλλόταν το ήμισυ των αποδοχών τους, κάτι, βεβαίως, που καταργήθηκε με το άρθρο 206 του (γ) ομοίου, ο οποίος προέβλεψε την ολοκληρωτική περικοπή των αποδοχών και

- ανάλογη περίπτωση περικοπής αποδοχών κατά τη διάρκεια αναστολής καθηκόντων απασχόλησε το 2015 το (τότε) Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο προκάλεσε γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), όπου αποφάνθηκε (με την υπ΄ αριθμ. 244/2015 γνωμοδότησή του) ότι δεν είναι δυνατή η αναλογική εφαρμογή των αντίστοιχων συνεπειών της αργίας ως προς το ύψος των αποδοχών και επομένως, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή άσκησης των καθηκόντων, ο υπάλληλος θα πρέπει να λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών του.

Κύριε Υπουργέ.

Η Ομοσπονδία μας εμμένει στην ορθολογική αντιμετώπιση του προβλήματος και όχι στην οριζόντια εφαρμογή εξαναγκαστικών μέτρων. Οι Έλληνες στρατιωτικοί έβαλαν και θα συνεχίσουν να βάζουν πλάτη στα πάντα. Ορκίστηκαν υπακοή στους νόμους του Κράτους και πίστεψαν ότι ετούτη η υπακοή και η άμεση εφαρμογή ενός νόμου είναι υποχρέωση και του ίδιου του Κράτους. Δεν μπορούν ακόμη να ερμηνεύσουν την ακατανόητη στάση της Πολιτείας στην καθυστέρηση καταβολής της οφειλόμενης αποζημίωσης για τη νυκτερινή τους εργασία ή για την υπηρεσία που παρέχουν σε οποιαδήποτε υποβοηθητική ενέργεια άλλων κρατικών φορέων, ενώ άμεσα και βιαίως η Πολιτεία εφαρμόζει άλλους νόμους (βλ. υποχρεωτικός εμβολιασμός) και μάλιστα με τιμωρητικού χαρακτήρα επιβολή οικονομικών και διοικητικών κυρώσεων.   

Πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι η Ομοσπονδία μας θα σταθεί απέναντι σε κάθε προσπάθεια εις βάρος του προσωπικού των ΕΔ, ως επίσης θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειες έτερων συνδικαλιστικών φορέων για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, σε συνάφεια με την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας η οποία αποτελεί αδιαπραγμάτευτο αγαθό.

Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά