"Αυτόχθονη η Ελληνική Φυλή" Αντγου ΑσλανίδηΑΥΤΟΧΘΟΝΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ

Ενθυμούμαι τις θρασύτατες δηλώσεις του ανιστόρητου, πρώην προέ
δρου της Δημοκρατίας των Σκοπίων, ότι: «… και εσείς οι Έλληνες θα έχετε διε
κδικήσεις εδαφών σας από τους Αλβανούς. Διότι η φυλή τους ευρέθη εδώ στην
Ελλάδα, ενωρίτερα από εσάς». Υπάρχουν και πλείστα άλλα ανθελληνικά ξένα
«φώτα» ερευνητών, οι οποίοι προσπαθούν μεθοδικά και διαστρεβλώνοντας
την αλήθεια, να μειώσουν το μέγεθος και την αξία της λαμπρής Ιστορίας μας. Η
κατηγορία αυτή των μισελλήνων έχουν πληθυνθεί σημαντικά, ιδίως μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Κορυφαίοι από αυτούς μετά τον Φαλμεράγιερ, υπήρξαν
οι Γκαροντί, Χόλντεν, Μόργκαν, Καρπάθ, Μπόσι, Νυροζέλ, Χάτινγκτον
Φίμπιγκερ κ.ά.
 Μετά από τα παραπάνω ερεθίσματα, στο παρόν κείμενο θα προσπα
θήσω πολύ συνοπτικά, να εκθέσω τις απόψεις μου, ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΠΟΤΕ ΑΥΤΟ
ΧΘΟΝΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
 Στις μέρες μας είναι επιτακτική ανάγκη, να διαφυλάξουμε και να διαιω
νίσουμε την ιστορική ταυτότητα του Έθνους των Ελλήνων. Διότι! πολλοί περί
αυτής φλυαρούν ανιστόρητα είτε ως αδαείς, είτε σκόπιμα εξυπηρετούντες αλλό
τρια ιστορικά συμφέροντα. Παρατηρείται επίσης σήμερα το λίαν επικίνδυνο δηλ.
η μερική σύγχυση κάποιων συμπατριωτών μας, ως προς την Εθνική μας ταυτό
τητα. Αυτό οφείλεται κυρίως:
• Στην ελλιπή διδασκαλία της Ιστορίας
• Στη συνεχιζόμενη και ιδίως από τα Μ.Μ.Ε. φθορά της Ελληνικής γλώσ
σας, και
2

• Στην πολεμική ορισμένων κατά Πατριωτισμού και της εκκλησίας των Ελ
λήνων, δηλαδή! των λαβάρων και των ιερών παρακαταθηκών της.

Ο Μέγας ΠΛΑΤΩΝ στα έργα του «Τίμαιος» και «Κριτίας» αναγράφει ότι
κατά το πανάρχαιο και μεθοδικό Αιγυπτιακό Αρχείο, οι Έλληνες στον χώ
ρο τους είχαν πολύ ανεπτυγμένο πολιτισμό προ του 2000 π.Χ. με έναρξη
δημιουργίας του το 2500 π.Χ., και ότι οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι παρέλαβαν τον
πολιτισμό τους από τους Έλληνες.
Διάσημοι Ιστορικοί ερευνητές, έχουν προ πολλού αποδείξει ότι δημιούρ
γημα των γηγενών Ελλήνων είναι οι προ του 2000 π.Χ. απώτατοι πολιτισμοί
Αιγαιακός, Μινωϊκός και Μυκηναϊκός.
Η ονομασία των κατοίκων του Ελλαδικού χώρου, είναι συνδεδεμένη και
παράγωγη των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν σ’ αυτόν. Ο Ελλη
νικός χώρος ανέκαθεν λόγω κλίματος και μεγάλης ηλιοφάνειας ήταν «φωτει
νός» και ήταν εναγκαλισμένος από το υγρό στοιχείο.
Για τον λόγο αυτό οι κάτοικοί του ονομάσθηκαν Έλληνες (φωτεινοί) και
Αχαιοί (λαός της θαλάσσης) εκ του «αχ» πανάρχαια Ελληνική λέξη που σημαί
νει «ύδωρ» από όπου και οι λέξεις «Αχελώος», «Αχέρων» Αχαΐα (τόπος βρο
χών) κ.λπ.
Τα περί προέλευσης των Ελλήνων εκ της Αρίας Φυλής από τις έρημες στέ
πες του παγωμένου βορά (περιοχή η οποία ήταν ακατοίκητη λόγω παγετώνων,
διότι η απόσυρση αυτών είναι σχετικά πρόσφατη), αποτελούν πλέον μυθεύ
ματα άνευ επιστημονικού ενδιαφέροντος. Ούτε ακόμη είναι αληθές ότι οι πα
νάρχαιοι Έλληνες, ως απόγονοι Βορείων ήσαν ξανθοί με γαλανούς οφθαλμούς
και με την επιμειξία ενόθευσαν τα φυλετικά τους χαρακτηριστικά. 
3

Ο Δωρικός τύπος ήταν Ξανθός. Ο Όμηρος σαφώς αναφέρει τους Ξανθούς
τύπους και ορφνούς με γαλανούς οφθαλμούς Έλληνες. Στη Μακεδονία υπάρ
χουν υψηλοί (Μακεδνοί) άνθρωποι ξανθοί και ορφνοί. Στα Σφακιά της Κρήτης
υπάρχουν Ξανθοί απόγονοι των Δωριέων αλλά και κοντοί μελαμψοί απόγονοι
των Ετεοκρητών.  Αξίζει τον κόπο, εδώ να μνημονεύσουμε ότι, η Επιστήμη σή
μερα παραδέχεται ως φυσιολογικό το φαινόμενο της μεταλλακτικής εμφανίσεως
των απογόνων, οφειλόμενο στην ικανότητα του ανθρώπου να παράγει νέες
κληρονομικές ποικιλίες, φαινόμενο το οποίο συχνά παρατηρούμε ακόμη και σε
μια και την αυτή οικογένεια.
Τα Ελληνικά φύλα γεννήθηκαν και διαμορφώθηκαν στην Ελλάδα βραδέως
κατά τη διαδοχήν των αιώνων, όπως και η γλώσσα των και εμφανίζονται, περί
την 3η π.Χ. χιλιετηρίδα, ως λαός συμπαγής με κοινή θρησκεία και κοινή εθνική
γλώσσα.
 Συμπεραίνοντας καταλήγουμε ότι, οι Έλληνες ήσαν αυτόχθονες στην
χώρα αυτή, ήσαν δε διαιρεμένοι σε τέσσερα βασικά φύλλα:
• Τους Αιολείς: Αυτοί κατοικούσαν στις περιοχές της Θεσσαλίας και της
Βοιωτίας. 
• Τους Ίωνες: Κάτοικοι της Αττικής, των Μεγάρων, της Ευβοίας και των
Β.Δ. και Δ. παραλίων της Πελοποννήσου. Και από αυτούς πολλοί
μετοίκησαν στα Δ. παράλια της Μ. Ασίας, γι’ αυτό και η χώρα αυτή, από
αυτούς ονομάστηκε «Ιωνία», έφθασαν δε μέχρι την Κύπρο. Με το όνομα
αυτό εγνώρισαν οι Πέρσες τους Έλληνες και με το όνομα αυτό οι Τούρκοι
ονομάζουν και σήμερα τους Έλληνες «Γιουνάν» (=Ίωνες), την δε Ελλάδα
Γιουνανιστάν (χώρα των Ιώνων).
4

• Τους Αχαιούς: Οι οποίοι αρχικά ζούσαν στη Νότιο Θεσσαλία, στη συνέ
χεια όμως, εξαπλώθηκαν βαθμιαία, σχεδόν σ’ όλη την Ελληνική Επικρά
τεια, Κρήτη και Κύπρο. 
• Τους Δωριείς: Ήσαν κάτοικοι που ζούσαν στις περιοχές του Ολύμπου,
της Ηπείρου και της Δ. Μακεδονίας, από όπου επιχείρησαν τη γνωστή
«Κάθοδο των Δωριέων».

Βέβαια πρέπει να παραδεχθούμε, ως μυθολογική παράδοση ότι ονομά
σθηκαν «Έλληνες» από τον υιό του Δευκαλίωνα και θα πρέπει ν’ ανατρέξουμε
σε πραγματικές και Ιστορικά εξακριβωμένες πηγές, για την προέλευση του ονό
ματος. Χωρίς βέβαια αυτό, να μειώσει το γεγονός ότι, στην αρχαία γλώσσα των
Ελλήνων η λέξη «Έλληνας», σημαίνει «φωτεινός» και ύδωρ σημαίνει «Αχ».
Κατά τους προϊστορικούς χρόνους ονομάζοντο «Έλληνες» και «Γραικοί»
οι ιερείς του αρχαιότερου και περιφήμου Μαντείου της Δωδώνης στην Ήπειρο.
Από τα ονόματα αυτά ονομάσθηκαν «Έλληνες», και «Γραικοί», όλοι οι κάτοικοι
της Ελλάδος. 
Από την Ήπειρο λοιπόν προήλθε η ονομασία της φυλής μας
«Έλληνας» λόγω του μεγάλου Σεβασμού τον οποίο ενέπνεε το Ιερό του
Διός της Δωδώνης στο τότε ας πούμε Πανελλήνιο, συνετέλεσε στη διάδο
ση του ονόματος «Έλλην» το οποίο βαθμηδόν εξετόπισε τα γνωστά ονό
ματα της Ιλιάδας του Ομήρου, Δαναοί, Αχαιοί, Αργείοι και ξαπλώθηκε σ’
όλη την πατρίδα μας, η οποία και εξ αυτού έλαβε το όνομα «Ελλάς». 
                                                                  Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
                                                                           Αντγος ε. α.
                                                                 Επίτιμος Δκτης της Σ.Σ.Ε.

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά