ΠΟΜΕΝΣ: Βαθμολογική Εξέλιξη Αξιωματικών ΑΣΣΥ Καταταγέντων 1991


Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,
           
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, επιθυμεί να επανέλθει εκ νέου στο θέμα της άδικης βαθμολογικής εξέλιξης των αποφοίτων ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1991 (Τάξεως 1993) έναντι των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74 και των μονιμοποιηθεισών Εθελοντριών του Ν.705/77 και παρότι έχει αναδειχθεί και στο παρελθόν το δίκαιο του αιτήματος με τα (θ) και (ι) σχετικά δεν έχει αποκατασταθεί, δεν έχει αρθεί και δεν έχει διορθωθεί ακόμη αυτή η αδικία μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να παραμένει σε εκκρεμότητα αυτό το ζήτημα που άπτεται της ηθικής.
2. Οι Αξκοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ. 445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77 προήχθησαν στον επόμενο βαθμό με αναδρομική εφαρμογή, με την παρ. 11 του άρθρου 47 του Ν. 4407/2016 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.4433/2016) και υπάγονται για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον Ν. 2439/1996.
3. Οι Αξκοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1990 (Τάξεως 1992) προήχθησαν στον επόμενο βαθμό με αναδρομική εφαρμογή, με το άρθρο 37 του N.4494/2017 και  υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης τους στον Ν.2439/1996. Έτσι αποκαταστάθηκε ομαλά η αδικία που υφίστανται έναντι της ως άνω κατηγορίας στελεχών.
4. Για τους Αξκούς αποφοίτους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1991 (Τάξεως 1993) οι οποίοι ανήκουν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον Ν.3883/2010 με την εφαρμογή των ως άνω Νόμων επήλθαν οι κάτωθι επιπτώσεις:
                 α. Τέθηκαν νεώτεροι ιεραρχικά και κατώτεροι κατά βαθμό έναντι κατωτέρων ή ομοιοβάθμων τους που έλαβαν σαφές προβάδισμα και έτσι καταστρατηγήθηκε, διαταράχθηκε και άλλαξε η ιεραρχία των Ε.Δ. διότι οι προαχθέντες δεν τάχθηκαν «στο αριστερό» δηλαδή κατόπιν του τελευταίου ομοιόβαθμου τους που απέκτησε τον ίδιο βαθμό εντός του αυτού ημερολογιακού έτους προερχόμενου από ΑΣΣΥ όπως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 10 του Ν.Δ. 445/1974: «10. Οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες του Ν. 705/1977 προάγονται στον επόμενο βαθμό, αφού ολοκληρωθεί η προαγωγή των ομοιοβάθμων τους μονίμων Υπαξιωματικών – Ανθυπασπιστών, οι οποίοι απέκτησαν, στο ίδιο ημερολογιακό έτος, τον αντίστοιχο βαθμό».
                 β. Αμβλύνθηκε η βαθμολογικά ιεραρχική χρονική διαφορά από το ένα (1) στα τέσσερα (4) έτη, σε σχέση με τους αποφοίτους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1990 (Τάξεως 1992).
5. Συναφώς Επερώτηση - αναφορά για την αποκατάσταση της ιεραρχικής ομαλότητας Αξκών αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991 έχει κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, από την Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΔΗ-ΣΥ) το 2018 και πρόσφατα από την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κα. Ζέττα Μακρή.
            Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,
6. Η ΠΟΜΕΝΣ εκφράζει την απόλυτη στήριξη και συμπαράσταση στους αποφοίτους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1991 (Τάξεως 1993) για το δίκαιο αίτημα της βαθμολογική τους εξέλιξης, το οποίο έχουμε αναδείξει στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και το υποβάλλαμε ως πρόταση στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη συζήτηση του Ν.4609/19, αλλά τελικά δεν συμπεριλήφθηκε.
7. Κατόπιν όλων των παραπάνω και λόγω της πολυσύνθετης ιδιαιτερότητας του θέματος προτείνεται να επιλυθεί:
                 α. Είτε με νομοθετική ρύθμιση τροποποίησης διατάξεων σταδιοδρομικής φύσης κατά αντιστοιχία όπως έγινε για τους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ. 445/74 και τις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77 με την παράγραφο 11 του άρθρου 47 του Ν.4407/2016 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.4433/2016) και τους αποφοίτους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1990 (Τάξεως 1992) με το  άρθρο 37 του Ν.4494/2017, ήτοι:
«Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31-12-2016. Για τους αξιωματικούς που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών Ο χρόνος των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν.2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού, πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους».
                 β. Είτε τροποποιώντας το Νόμο 3883/2010, που έχουν προταθεί και στο παρελθόν με τα (θ) και (ι) σχετικά όπως παρακάτω:
                   (1) Στο άρθρο 27 προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής: « 4Α. Ειδικότερα για την προαγωγή στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ., των αξιωματικών που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι συμπλήρωσαν εικοσιπέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 01-01-2016 μέχρι 31-12-2016, απαιτείται η συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ. και κρίνονται εκτάκτως εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»
                   (2) Στο άρθρο 23 προστίθεται περίπτωση στ΄ και αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α΄ εδάφιο (4),β΄ εδάφιο (6) και γ΄ εδάφιο (6) του ιδίου νόμου, ως εξής: «....στ. Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι των άλλων κλάδων των Ε.Δ. για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι παραπάνω αξιωματικοί προάγονται όταν κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, με τη συμπλήρωση σαράντα (40) συντάξιμων ετών ή και πλέον αυτών και μέσα σε ένα (1) μήνα αποστρατεύονται».
                   (3) Το άρθρο 32 παρ.1α τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: «Η αποστρατεία τους δεν οφείλεται σε κρίση τους ως αποστρατευτέων ή σε παραίτησή τους , εκτός αν έχουν συμπληρώσει με την παραίτησή τους 40ετή ή και πλέον αυτής συντάξιμης υπηρεσίας».
8. Η ΠΟΜΕΝΣ σας καλεί να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξάλειψη αυτής της αδικίας το συντομότερο δυνατόν για την ομαλή αποκατάσταση της δυσμενής μεταχείρισης των αποφοίτων ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1991 (Τάξεως 1993) και πιστεύουμε ότι υπάρχει πεδίο εφαρμογής νομικών και διοικητικών παραμέτρων, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης καθώς και την εμπέδωση του απαιτούμενου σεβασμού και του αισθήματος δικαίου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι δεν θα επέλθει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και οι υπόψη Αξιωματικοί αναμένουν με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο να προαχθούν από 01-01-2020.
9. Εισηγητές θέματος: Υπλγός (ΠΒ) Γκούγκλιας Δημήτριος Γραμματέας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6978868220, Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Νικόλαος Μητσάκος τηλ. 6974483724, και Υπλγός (ΤΔ) Ευστράτιος Χαραλαμπέλλης τηλ 6984892582, Τομεάρχες Γραμματείας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ.
10. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

1 σχόλια:

 1. Έχουμε μπερδευτεί νομίζω και δεν ξέρουμε τι λέμε.
  Ζητάτε κύριοι της ΠΟΜΕΝΣ που σας πληρώνουμε 18 ευρώ το χρόνο από την μισθοδοσία μας να καθόμαστε να δεχόμαστε την συνεχόμενη ταπείνωση και εξευτελισμό σας απέναντι σε εμάς τα στελέχη των ανακαταταγεντων αξιωματικών,και λυπάμαι και ποιο πολύ που υπάρχουν στελέχη εθελοντές που δεν αντιδρούν και περιμένουν κάποιους άλλους να αγωνιστούν και να διεκδικήσουν κεκτημένα δικαιώματα μας όπως ήταν και η προαγωγή μας στο βαθμό του επισμηναγου,δεν πειράζει καθηστε στον καναπέ σας και αφήστε τους άλλους να σας αφαιρέσουν τον επόμενο βαθμό σας γιατί δυστυχώς έρχεται και αυτό σιγά,σιγά.. ...
  Κύριοι της ΠΟΜΕΝΣ λέτε ότι υπάρχει καταστρατήγηση της ιεραρχίας έναντι των ΑΣΣΥ πού εισαχθηκαν το 1991 απόφοιτοι 1993, ξεχνάτε ότι ο θεσμός των εθελοντών όχι ΕΜΘ - ΕΠΟΠ σταμάτησε να υπάρχει το 1989-1990;
  Πώς καταστρατηγητε από την στιγμή που η αντίστοιχη σειρά ΑΣΣΥ εισήχθη μετά από ένα και πάνω χρόνο σε σχέση με τους εθελοντές;
  Τέλος καλά κάνετε και ζητάτε να φτιαχτεί η δική σας οικογένεια αλλά όχι και να ψοφήσει η κατστικα του γείτονα και ειδικά σε εποχή κορωνοιου που πρέπει να έχουνε ανθρωπιά.
  Τα στελέχη που είναι στην ΠΟΜΕΝΣ και είναι εθελοντές του ν.445/74 πως τα δέχονται όλα αυτά;
  Τι περιμένουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά