Μέριμνα για Μεταθέσεις Στελεχών Ειδικών Καταστάσεων

Τοποθετήσεις-Μεταθέσεις Στελεχών Ειδικών Καταστάσεων


Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών-Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., γίνεται συχνά αποδέκτης παραπόνων αναφορικά με τις τοποθετήσεις στελεχών του Σ.Ξ. που ευρίσκονται υπό καθεστώς ειδικής κατάστασης.
  2. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 15 του Ν.3257/2004 (ΦΕΚ Α΄ 143), ορίζεται ότι: «Οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και μόνιμοι υπαξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 14, 14α, 15 και 16 του Ν.Δ. 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α'), αμέσως μετά την ένταξή τους σε ειδική κατάσταση τοποθετούνται στη φρουρά επιθυμίας τους. Μετάθεση στελέχους ειδικής κατάστασης εκτός της φρουράς της αρχικής επιθυμίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτησή του μόνο για λόγους που σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση της υγείας του και μετά από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής».
  3. Εξάλλου κατά την παρ.3 του ΝΔ1400/1973 καθορίζετε ότι : «Οι αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου δεν καταλαμβάνουν οργανικάς θέσεις, τοποθετούνται κατά τας περί τοποθετήσεων των αξιωματικών διατάξεις, αναλόγως των προσόντων ή των ειδικών γνώσεων αυτών, αλλά δεν δύνανται ν’ ασκήσουν διοίκησιν επιχειρησιακής Μονάδος, Συγκροτήματος ή Σχηματισμού, ούτε διεύθυνσιν επιτελείου». Περαιτέρω κατά την παρ. ε(6) του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 «Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ παραμένουν εντεταγμένοι στις επετηρίδες τους και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις». Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ.3 του ιδίου νομοθετήματος «Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ όπως και οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ παραμένουν ενταγμένοι στις επετηρίδες τους, χωρίς να χάνουν την αρχαιότητά τους και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις».
  1. Συνακόλουθα διευκρινίζεται, δεδομένου της παρ.2 του άρθρου 5 του ΠΔ 130/1984, ότι όλες οι λεπτομέρειες για την οργάνωση, σύνθεση και συγκρότηση των Μονάδων σε προσωπικό και υλικό καθορίζονται στους αντίστοιχους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού τους.
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
  1. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. κατόπιν των ανωτέρω, ζητά την τοποθέτηση των στελεχών ειδικής κατάστασης στην πρώτη φρουρά επιθυμίας τους καθόσον ο Ν.3257/2004 δεν ευρίσκεται σε αντίθεση προς το άρθρο 5 παρ.1α(2) (α) και (β) του Ν.3883/2010, καθώς επίσης από τη λογική και τελεολογική του ερμηνεία προκύπτει αβίαστα ότι η υπόψη ρύθμιση για τα στελέχη ειδικής κατάστασης αποτελεί συμπληρωματική εξειδίκευση της αντίστοιχης γενικής διάταξης του Ν.3883/10. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα εν λόγω στελέχη δεν καλύπτουν κενές οργανικές θέσεις των οικείων Π.Ο.Υ. και συνεπώς δεν φέρουν υποχρέωση κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών, όπως ρητά προσδιορίζει, ως μείζον κριτήριο, ο Ν.3883/2010.
  1. Ανεξάρτητα βέβαια από τα προπαρατεθέντα νομικά δεδομένα η ειδική ρύθμιση σκοπεί αναμφισβήτητα στην προστασία της υγείας του στελέχους που αντιμετωπίζει οξέα προβλήματα και από ενδεχόμενη επιδείνωση της υγείας απομοιώνεται πασιφανώς το δημόσιο συμφέρον με περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση συνεπεία πρόκλησης ανικανότητας και εξειδικευμένης υγειονομικής περίθαλψης.
  1. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία προκειμένου να εξετασθούν οι μεταθέσεις-τοποθετήσεις που ανάγκασαν εν ενεργεία στελέχη ειδικής κατάστασης να ζητήσουν δικαστική προστασία και να υποβληθούν αναίτια σε αυξημένο οικογενειακό-οικονομικό κόστος αλλά και να ληφθούν κανονιστικά μέτρα αποτροπής ανάλογων προβλημάτων εις το μέλλον.
  1. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Μακράκης Αθανάσιος, τηλ. 6947293370.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
              Ο                                                                                                   Ο
                          ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
          Επγός (ΥΔΚ)                                                                                       Λγος (ΠΖ

Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Παιδί στρατιωτικής οικογένειας. Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Πτυχιούχος Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα. Έχει παρουσιάσει αρκετές εκδηλώσεις και είναι η ιδιοκτήτρια του ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας ΔΙΕΚ Τρίπολης. Διδάσκει Στρατιωτικό Ρεπορτάζ και Δημόσιες σχέσεις στις ΕΔ. Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου