Αποζημιώνεται για τις εφημερίες του το προσωπικό του 251ΓΝΑ και του ΝΙΜΙΤΣ (απόφαση)

 
Το προσωπικό του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27681 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουρ-γών Εθνικής Άμυνας και Υγείας «Παραχώρη-ση των εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευ-τικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 802), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 18156/23.03.2021 όμοια κοινή απόφα-ση (Β’ 1140). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α’ 214) και του άρθρου 484 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθ-μιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).β. Του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ-γείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35).γ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).δ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).ε. Του α.ν. 1137/1946 «Περί κυρώσεως και κωδικοποι-ήσεως των διατάξεων των αφορωσών το Νοσηλευτικόν Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού-Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» (Α’ 113).2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β ́ 4805).3. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 απόφαση του Πρω-θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).4. Την υπό στοιχεία 247153α/9.8.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυ-νας, Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β’ 3181).5. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 21170/27.03.2020 κοι-νή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Υφυπουργού Εθνι-κής Άμυνας «Παραχώρηση των εγκαταστάσεων όλων των θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1075).6. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068/1.3.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας «Πα-ραχώρηση των εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύ-ματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID» (Β’ 802), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 18156/23.03.2021 όμοια κοινή απόφαση (Β’ 1140).7. Την υπό στοιχεία Β1α,B2α/οικ.27680/29.4.2021 βε-βαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσι-ονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγεί-ας για την αμοιβή του προσωπικού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ) και του 251 Γενικού Νοσο-κομείου Αεροπορίας, η οποία στην παρούσα φάση δεν μπορεί να προσδιοριστεί, διότι εξαρτάται από πραγμα-τικά περιστατικά (ανάγκες, αριθμός προσωπικού κ.λπ.). Επιπλέον σημειώνεται, ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέ-ων του Υπουργείου Υγείας (1η ΥπΕ).8. Το γεγονός ότι, ενόψει της ανάγκης νοσηλείας ασθε-νών με κορωνοϊό COVID-19, κρίνεται επιτακτική η πα-ραχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο των εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού-Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣE29 Απριλίου 2021ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου182121429
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21430Τεύχος B’ 1821/29.04.2021(Γ.Ν.Α) λόγω των ειδικών συνθηκών πανδημίας για την αντιμετώπιση της παρούσης έκτακτης ανάγκης δημόσι-ας υγείας, αποφασίζουμε:Άρθρο μόνο1. Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας «Παραχώρηση των εγκαταστάσεων κλινών νοση-λείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτι-κού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέ-ονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 802), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 18156/23.03.2021 όμοια κοινή απόφαση (Β’ 1140), παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31.05.2021.2. Για το χρονικό διάστημα από 22.03.2021 έως και 31.05.2021 το προσωπικό του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και του 251 Γε-νικού Νοσοκομείου Αεροπορίας αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., σύμ-φωνα με τις κείμενες διατάξεις, που ρυθμίζουν την απο-ζημίωση των εφημεριών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2021Οι ΥπουργοίΑναπληρωτής Υπουργός ΥφυπουργόςΟικονομικών Εθνικής Άμυνας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ Αναπληρωτής ΥπουργόςΥγείας ΥγείαςΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝ
Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Παιδί στρατιωτικής οικογένειας. Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο(BBC,Guardian, war-army journalism, data journalism) Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας - Διδάσκει Στρατιωτικό Ρεπορτάζ και Δημόσιες σχέσεις στις ΕΔ.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Πρόσφατα μπήκε στην εγκυκλοπαίδεια με τα πιο σημαντικά πρόσωπα της Ελλάδας με την ιδιότητα του Στρατιωτικού Δημοσιογράφου.Radio producer-δημοσιογράφος Στρατιωτικής ενημερωτικής εκπομπής ¨Ενημέρωση Επ Ώμου¨Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά