Εξίσωση βαθμολογικής εξέλιξης .... Εθελοντών Μακράς Διαρκειας και των ΕΠΟΠ με την εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ - Η απάντηση του Υπουργού Άμυνας

 

 

                                                 


                                             ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας 


Θέμα: "Εξίσωση βαθμολογικής εξέλιξης των κατόχων πτυχίων ΑΕΙ που ανήκουν στις τάξεις των Εθελοντών Μακράς Διαρκείας και των ΕΠΟΠ με την εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ" 

Είναι σαφές μέχρι σήμερα υφίσταται διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη των πτυχιούχων ΑΕΙ αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) με τη βαθμολογική εξέλιξη των πτυχιούχων ΑΕΙ εξ Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ). 

Αυτή η διαφοροποίηση προκαλεί εύλογα το αίσθημα της αδικίας στους κατόχους τίτλων ΑΕΙ. 

Ενώ οι πτυχιούχοι ΑΕΙ απόφοιτοι της ΑΣΣΥ εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη (και των αντιστοίχων βαθμών των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων) και οι μη πτυχιούχοι ΑΕΙ απόφοιτοι ΑΣΣΥ εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη (και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων): 

● Οι προερχόμενοι από Εθελοντές Mακράς Θητείας εξελίσσονται μέχρι τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού (και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων) χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κατοχή τίτλου ΑΕΙ ή όχι. Συγκεκριμένα ο Νόμος μέχρι σήμερα προβλέπει: «Μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους όσοι επιθυμούν μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να αξιολογηθούν και να επιλεγούν για περαιτέρω παραμονή στις Ένοπλες Δυνάμεις με τον βαθμό που φέρουν ως Εθελοντές Mακράς Θητείας (E.M.Θ.) μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.». 

● Οι δε Επαγγελματίες Οπλίτες με το Άρθρο 8 Νόμου 2936/2001 προάγονται ως τον βαθμό του Αρχιλοχία (και τους αντίστοιχους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων) χωρίς επίσης να υφίσταται διάκριση στη βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ κατόχων πτυχίων ΑΕΙ και μη. Συνεπώς, οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, οι Αξιωματικοί εξ ΕΜΘ και οι Επαγγελματίες Οπλίτες αποτελούν τρεις κατηγορίες μόνιμου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και εξ αυτού θα έπρεπε να έχουν όμοια αντιμετώπιση βαθμολογικής εξέλιξης ανάλογα με τους τίτλους σπουδών. Όμως οι δύο τελευταίες κατηγορίες προσωπικού δεν έχουν την ίδια μεταχείριση σε σχέση με την πρώτη. 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός 

1. Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναγκαία νομοθετική ρύθμιση προκειμένου οι καταταγέντες στις Ένοπλες Δυνάμεις εξ ΕΜΘ που είναι κάτοχοι τίτλων ΑΕΙ να έχουν βαθμολογική εξέλιξη ανώτερη κατά μία κλίμακα βαθμού όπως ισχύει για το αντίστοιχο προσωπικό των Αξιωματικών εκ Σχολών Υπαξιωματικών - ΑΣΣΥ (δηλαδή ο καταληκτικός τους βαθμός των ΕΜΘ με τίτλους σπουδών να είναι ο βαθμός του Υπολοχαγού) ; 

2. Εξετάζει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην αναγκαία νομοθετική ρύθμιση προκειμένου και οι ΕΠΟΠ που είναι κάτοχοι τίτλων ΑΕΙ να έχουν βαθμολογική εξέλιξη ανώτερη κατά μία κλίμακα βαθμού όπως ισχύει για το αντίστοιχο προσωπικό των Υπαξιωματικών ΑΣΣΥ (δηλαδή ο καταληκτικός τους βαθμός να είναι ο βαθμός του Ανθυπασπιστή και ομοίως για τους αντίστοιχους βαθμούς των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων) ; 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

Γιώργος Τσίπρας 

Αβραμάκης Ελευθέριος 

Αλεξιάδης Τρύφωνας 

Βαρδάκης Σωκράτης 

Βέττα Καλλιόπη 

Γκιόλας Γιάννης 

Δρίτσας Θεόδωρος

 Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω) 

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα) 

Μάλαμα Κυριακή 

Μάρκου Κωνσταντίνος 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 

Μπάρκας Κωνσταντίνος 

Πούλου Παναγιού (Γιώτα) 

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος) 

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ) 

Τελιγιορίδου Ολυμπία 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Φάμελλος Σωκράτης 

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης) 

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 6044/16-04-2021 της Βουλής των Ελλήνων 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Εξίσωση βαθμολογικής εξέλιξης των κατόχων πτυχίων ΑΕΙ που ανήκουν στις τάξεις των Εθελοντών Μακράς Διαρκείας και των ΕΠΟΠ με την εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Αναφορικά με τους ΕΠOΠ, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αυτοί εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Αρχιλοχία και αντιστοίχων των λοιπών Κλάδων, χωρίς να υφίσταται κάποια διάκριση μεταξύ πτυχιούχων ΑΕΙ και μη, ενώ δύναται να προαχθούν σε Ανθυπασπιστές μόνο επ’ ανδραγαθία. 

 Η εκπαίδευση και η επιμόρφωσή των ΕΠΟΠ ρυθμίζονται με αποφάσεις των Αρχηγών των οικείων Γενικών Επιτελείων και στοχεύουν στη βελτίωση των πρακτικών τους γνώσεων και την ενημέρωσή τους επί των εκάστοτε τεχνολογικών εξελίξεων, καθότι αυτοί προσλαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αναγκών των ΕΔ σε κατώτερα στελέχη, προκειμένου να καλυφθούν θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίες απαιτούν σημαντική εξειδίκευση. 

Συγχρόνως, οι ΕΜΘ εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, ανεξαρτήτως με το επίπεδο των γραμματικών τους γνώσεων, ενώ καθίσταται δυνατή η απονομή του αποστρατευτικού βαθμού του Υπολοχαγού και αντιστοίχων των λοιπών κλάδων, χωρίς να υφίσταται σχετική αναφορά περί κτήσης ή μη πτυχίου ΑΕΙ. 

Διευκρινίζεται ότι, κατά την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 4 του ν.2936/2001 (Α΄ 166), η απονομή του αποστρατευτικού βαθμού του Υπολοχαγού στους ΕΜΘ εισήχθη για λόγους αποκατάστασης της ίσης μεταχείρισης στελεχών όμοιας προέλευσης, και ειδικότερα για την άμβλυνση της διαφορετικής μεταχείρισης με τις εθελόντριες που κατετάγησαν βάσει του ν.705/1977 (Α΄ 279) και διέπονται από το άρθρο 13 του ν.3257/2004 (Α΄ 143). 

Συναφώς, οι ανωτέρω διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις ορθώς υφίστανται, καθόσον οι εν λόγω κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού είναι εκ προελεύσεως και υπηρεσιακής αξιοποίησης διακριτές από τους αποφοίτους ΑΣΣΥ και ο σκοπός σύστασης τους, όπως απορρέει από το θεσμικό πλαίσιο που τους διέπει, είναι η κάλυψη συγκεκριμένων υπηρεσιακών αναγκών στελέχωσης με αξιόμαχο προσωπικό, οι οποίες αποτέλεσαν και τον άξονα για τη χάραξη του σταδιοδρομικού τους ορίζοντα. 

Παρά ταύτα, κρίνεται σκόπιμο όπως συνεκτιμηθεί και το γεγονός ότι, δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 2 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι ΕΜΘ και οι ΕΠΟΠ κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, δύναται να μεταταχθούν στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού, τον οποίο φέρουν, και με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους. 


Στην προκειμένη περίπτωση, έπειτα από προκήρυξη και θεσμοθετημένη επιλογική διαδικασία, οι μεταταγέντες εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητας τους μετά τους υπηρετούντες  ομοιόβαθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης. 

Εν κατακλείδι, ευχερώς συνάγεται ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο εξασφαλίζει την έμπρακτη επιβράβευση των στελεχών με επιπρόσθετες σπουδές και γνώσεις, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το θεσμό προέλευσής τους, γεγονός που παρέχει πραγματικές δυνατότητες αναβάθμισης της επιχειρησιακής και διοικητικής τους εξέλιξης, ενώ παράλληλα η αντιμετώπιση των σταδιοδρομικών τους θεμάτων κατά τρόπο διαφορετικό, δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑ


ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΑΡΤΑΣ (alexpanagisartas.blogspot.com)

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά