Η πρόταση της ΕΣΑΜΕΑ για αλλαγές στη διαβούλευση τουΤομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021 – 2025 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας


A- A A+

Η πρόταση της ΕΣΑΜΕΑ για αλλαγές στη διαβούλευση τουΤομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021 – 2025 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει ως εξής:
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021 – 2025 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) -η οποία αποτελεί την τριτοβάθμια κοινωνική και συνδικαλιστική οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα, κοινωνικό εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, ήτοι του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο- σας υποβάλλει με το παρόν τις προτάσεις της.
Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω εθνικό θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την αρχή της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και τη διασφάλιση φυσικής και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία:
-ν. 4074/2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» (Αρ. ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012),
-ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Αρ. ΦΕΚ Α’ 137/13.09.2017) – «Μέρος Δ΄, Κατευθυντήριες – Οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες» (ιδίως δε τα άρθρα 61-67),
-ν. 4030/2012 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (Αρ. ΦΕΚ 249 Α΄/ 25.11.2011), άρθρο 3 – «Δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες» όπου θεσμοθετείται η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία ως τμήμα της αρχιτεκτονικής μελέτης για την έκδοση άδειας δόμησης,
-ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Αρ. ΦΕΚ 79 Α΄/09.04.2012), άρθρο 26 – «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων», όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4782/2021, άρθρο 210 και ισχύει σήμερα, καθώς και αναφορές σε σειρά άλλων άρθρων, που θέτουν το πλαίσιο για την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος στα άτομα με αναπηρία,
-Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699 (Β’ 2998) «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία»,
-ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»-Κεφάλαιο Η΄ και παρ. 27, 28 και 30 του άρθρου 107 με το οποίο εισάγονται ρυθμίσεις για την προσβασιμότητα σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, προκειμένου οι υπηρεσίες τους να καταστούν προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία,

η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τα εξής::
1. Στη σελίδα 18, οι παρακάτω παράγραφοι να συμπληρωθούν/τροποποιηθούν ως ακολούθως:
«α. Βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών υγείας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας αυτών στα άτομα με αναπηρία, των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και Μονάδων για την παροχή αντίστοιχα βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας στο στρατιωτικό προσωπικό αλλά και το κοινωνικό σύνολο.
β. Αντιμετώπιση ανισοτήτων στις νησιωτικές περιοχές (ενδεικτικά: παροχή προληπτικής ιατρικής μέσω της εκτέλεσης αποστολών μονάδων του ΠΝ στις νησιωτικές περιοχές), στήριξη ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων (π.χ. άτομα με αναπηρία, άτομα με χρόνιες παθήσεις) […]
δ. Δημιουργία κατάλληλων προσβάσεων σε εγκαταστάσεις και υποδομές των ΕΔ για άτομα με αναπηρία (και όχι για ΑμεΑ, το οποίο είναι προσβλητικό διότι μετατρέπει τα άτομα με αναπηρία από υποκείμενα σε αντικείμενα) […]
ζ. Βελτίωση εκσυγχρονισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων των ΕΔ., συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης της προσβασιμότητάς τους σε άτομα με αναπηρία, οι οποίες κατά περίπτωση διατίθενται επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου (αθλητικοί σύλλογοι, δήμοι, λοιποί φορείς)».

2. Στη σελίδα 29, η παρακάτω παράγραφος να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως:
«Ακολουθώντας τις ίδιες στοχεύσεις, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) χρηματοδοτεί, μέσω εθνικών πόρων, δράσεις για την διασφάλιση της ισότητας ευκαιριών και την καταπολέμηση (και όχι κατάργηση) των διακρίσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, το ΤΠΑ του ΥΠΕΘΑ προάγει δράσεις σύμφωνες με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, με ενδεικτική αύτη της ανάπτυξης της τηλεκπαίδευσης καθώς και της αναβάθμισης της εκπαίδευσης και των τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων ώστε να καθίσταται εφικτή η ισότιμη πρόσβαση στα στελέχη που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή που για κάποιο λόγο (όπως υγείας, αναπηρίας κ.λπ.) δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη δια ζώσης εκπαίδευση».

3. Στη σελίδα 29 που αφορά στη συμβολή του Προγράμματος στην ισότητα ευκαιριών να προστεθεί η παρακάτω παράγραφος:
«Με την κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες από την Ελληνική Βουλή με τον ν.4074/2012 και τη θέσπιση με τον ν.4488/2017 (Μέρος Δ’) των κατευθυντήριων-οργανωτικών διατάξεων υλοποίησης της Σύμβασης, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας οφείλει να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Ιδίως υποχρεούται: i) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, ii) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα άτομα με αναπηρία την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει, iii) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, iv) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, v) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του» (παρ. 1, άρθρο 61 του ν.4488/2017). Οι Άξονες Πολιτικής και οι δράσεις που επιλέγονται στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα συμβάλλουν στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία»

4. Στην σελίδα 32, στην οποία παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής έργων, να προστεθεί το εξής: «Επιπρόσθετα, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία συνιστά ON/OFF κριτήριο αξιολόγησης των προτάσεων των έργων». Αξίζει να επισημανθεί ότι η πρότασή μας βασίζεται στις προβλέψεις του Μέρους Δ’ του ν.4488/2017 με τον οποίο θεσπίστηκαν οι κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης. Τέλος, σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκών Διαθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία επίσης αποτελεί κριτήριο ON/OFF επιλεξιμότητας πράξεων προς χρηματοδότηση (βλ. παρ. 1, άρθρο 67 του νέου Γενικού Κανονισμού των ΕΔΕΤ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027).
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά