Υφίσταται διαφορετική αντιμετώπιση ανάμεσα στα στελέχη που έχουν σύζυγο ή τέκνο/α ΑΜΕΑ και υπηρετούν στο Στρατό Ξηράς έναντι αυτών που υπηρετούν στην Πολεμική Αεροπορία

                                                     

ΘΕΜΑ : Στέγαση σε Στρατιωτικά Οικήματα 

ΣΧΕΤ : α. Υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1139, «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προ-βλήματα»)
  β. ΣΚ 300-6/05/ΓΕΣ/4ο ΕΓ 
  γ. Υπ΄ αριθμ. Φ.070/ΑΔ.451805/Σ.388/05-8-2008 (ΦΕΚ Β΄ 1546, «Κύρωση Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Οικημάτων Στέγασης Εγγάμων Α-ξιωματικών – Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών (ΟΣΕΑΑΥ)»)

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της σχετικής (α), κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης, δικαιούνται στέγασης στα στρατιω-τικά οικήματα των Κλάδων των ΕΔ όσοι δικαιούχοι έχουν σύζυγο ή παιδί ΑΜΕΑ ή ανήκουν οι ίδιοι στην κατηγορία των ΑΜΕΑ και πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους, τα οποία συγκατοικούν με την οικογένεια και είναι προστα-τευόμενα μέλη της. 

2. Σύμφωνα, εξάλλου, με το συνδυασμό της παραγράφου 2 του άρθρου 15 και της παραγράφου 2 ε του άρθρου 17 του (β) σχετικού δικαιούνται κατ΄ εξαίρεση στέγαση, κατ΄ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξάρτητα από αριθμό μορίων, μέχρι πέντε (5) χρόνια στην ίδια Φρουρά, στα αντίστοιχα οικήματα (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ) στελέχη που έχουν σύζυγο ή τέκνα ΑΜΕΑ ή ανήκουν οι ίδιοι, στην κατηγορία των ΑΜΕΑ.

3. Σύμφωνα, τέλος, με το συνδυασμό της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του σχετικού (γ) δικαιούνται στέγασης, κατ΄ εξαίρεση και ανεξάρτητα από τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν, για διάρκεια εγκατάστασης ταυτιζό-μενη με το χρόνο άσκησης των καθηκόντων τους, οι έχοντες μέλος της οικογένειάς τους (σύζυγο ή τέκνο) που πάσχει από ιδιάζουσας μορφής ανίατη ασθένεια και η αντιμετώπιση της οποίας (αγωγή) συνεπάγεται σοβαρές και δυσβάσταχτες οικονομικές θυσίες.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι υφίσταται μια διαφορετική αντιμετώπιση ανάμε-σα στα στελέχη που έχουν σύζυγο ή τέκνο/α ΑΜΕΑ και υπηρετούν στο Στρατό Ξηράς έναντι αυτών που υπηρετούν στην Πολεμική Αεροπορία, με αποτέλεσμα οι επιτροπές στέγασης να μην μπορούν να διευκολύνουν – εξυπηρετήσουν τα υπόψη στελέχη, που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα οικήματα με την παρέλευση της 5ετίας, αλλά και να μην προσμετρήσουν περαιτέρω μόρια, εφόσον παραμένουν στην ίδια Φρουρά πέραν της
5ετίας.

5. Θεωρώντας ότι τα στελέχη που έχουν σύζυγο ή τέκνα με ΑΜΕΑ, λόγω των ε-παυξηµένων ηθικών και νοµικών υποχρεώσεων που υπέχουν στο πλαίσιο των ιδιαίτερων βαρών, τα οποία αντιµετωπίζουν στο στενό τους περιβάλλον, θα πρέπει να καταστούν άξια µείζονος, σε σχέση µε τα υπόλοιπα στελέχη, πρόνοιας και για το λόγο αυτό παρακα-λούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα τροποποίησης του σχετικού (β) ώστε, κατ΄ αναλογία με την Πολεμική Αεροπορία, τα ανωτέρω άτομα να τυγχάνουν στέγασης στα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ για διάρκεια εγκατάστασης που θα ταυτίζεται με τη χρονική διάρκεια υπηρέτη-σής τους στην ίδια Φρουρά.

6. Ευελπιστώντας στην υιοθέτηση της προτάσεώς μας παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος  Τσουκαράκης Ανέστης Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 6974365800  Ο Γεν. Γραμματέας  Μαστρογιαννάκης Χρίστος Λοχαγός (ΠΒ) 6931116066

Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Παιδί στρατιωτικής οικογένειας. Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Πτυχιούχος Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα. Έχει παρουσιάσει αρκετές εκδηλώσεις και είναι η ιδιοκτήτρια του ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας ΔΙΕΚ Τρίπολης. Διδάσκει Στρατιωτικό Ρεπορτάζ και Δημόσιες σχέσεις στις ΕΔ. Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου