Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ -Καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε στελέχη για τη διεκπεραίωση εκτάκτων εκλογικών εργασιών

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 43440/2023

ΦΕΚ 3215/Β/16-5-2023

Καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και Γενικού Επιτελείου Στρατού - για τη διεκπεραίωση εκτάκτων εκλογικών εργασιών, κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)- δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98),

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184),

δ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις"» (Α' 112),

ε) του π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α' 116) και ειδικότερα της περ. δ' της παρ. 4 του άρθρου 131, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 116),

στ) του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α' 57),

ζ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 180), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119), θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123), ι) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 2020 (Α' 155), ια) του π.δ 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α' 99),

ιβ) του π.δ. 47/2023 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (Α' 101).

2.Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805).

3.Το υπ' αρ. 35318/25.4.2023 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών κι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Συμμετοχής Στελεχών του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας στο Εκλογικό Συνεργείο για την Υποστήριξη της Μετάδοσης των εκλογικών Αποτελεσμάτων μέσω του Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ».

4.Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥΔΥ/64/15.5.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέα Εσωτερικών) επί των ρυθμίσεων της παρούσας απόφασης, για την προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία από τα στελέχη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) και του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Γ.Ε.Σ.), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας προκαλεί δαπάνη, συνολικού ύψους τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (33.600, 00 €) σε βάρος του προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ε. Φ. 1007206, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και ως εκ τούτου δεν επέρχεται επίπτωση στο Μ.Π.Δ.Σ.

5.Τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο εργασιών, που απαιτείται για τη διοργάνωση και τη συστηματοποίηση των ενεργειών και εργασιών για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 21ης Μαΐου 2023, καθώς και για τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων.

6.Το γεγονός ότι οι εν λόγω εργασίες, λόγω της φύσης και του όγκου τους, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά ή παράλληλα με αυτές, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

7.Το γεγονός της ανάγκης προσφοράς πρόσθετης εκλογικής εργασίας, ύστερα από το από 24.4.2023 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας με αντικείμενο την υποστήριξη της μετάδοσης των εκλογικών Αποτελεσμάτων και με χρήση της νέας έκδοσης του Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ, από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, αποφασίζουμε:

Α. 1. Ορίζουμε, για το χρονικό διάστημα από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του π.δ. 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α' 99) έως και τις 26 Μαΐου 2023, υπαλλήλους/στελέχη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για τη διεκπεραίωση εκτάκτων εκλογικών εργασιών, πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο-Κυριακή, και τις νυχτερινές ώρες, με ειδική εκλογική αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 21ης Μαΐ- ου 2023 για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των υπαλλήλων/στελεχών του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε έντεκα (11), βεβαιώνεται από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέα Εσωτερικών).

2.Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων/στελεχών του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), όπως βεβαιώνονται ονομαστικά σύμφωνα με την παρ. 1, καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €).

3.Η εν λόγω αποζημίωση θα καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 131 του π.δ. 96/2007 (Α' 116).

4.Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, ΑΛΕ 2910601056, του Ειδικού Φορέα 1007- 206, οικονομικού έτους 2023 και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών στον Ειδικό Φορέα 1011204 Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και α) ΑΛΕ 2120210899 για το στρατιωτικό προσωπικό και β) ΑΛΕ 2120210001 για τον μόνιμο υπάλληλο/πολιτικό προσωπικό.

Β. 1. Ορίζουμε, για το χρονικό διάστημα από τις 19 Μαΐου 2023 έως και τις 22 Μαΐου 2023, εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του Γενικού Επιτελείου Στρατού για την εγκατάσταση, τη συνεχή ετοιμότητα και την άρτια λειτουργία ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), που θα χρησιμεύσει ως εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τη διάρκεια της νύχτας των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023. Το εν λόγω προσωπικό συμμετέχει στη διεκπεραίωση εκτάκτων εκλογικών εργασιών, πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο-Κυριακή, και τις νυχτερινές ώρες, με ειδική εκλογική αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών.

Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των υπαλλήλων/τεχνικών του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε δύο (2), βεβαιώνεται από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέα Εσωτερικών).

2.Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων/ τεχνικών του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Γ.Ε.Σ.), όπως βεβαιώνονται ονομαστικά σύμφωνα με την παρ. 1, καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 €).

3.Η εν λόγω αποζημίωση θα καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 131 του π.δ. 96/2007 (Α' 116).

4.Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, ΑΛΕ 2910601056, του Ειδικού Φορέα 1007206, οικονομικού έτους 2023 και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών στον Ειδικό Φορέα: 1.011.202.00.000.00 Γενικού Επιτελείου Στρατού και ΑΛΕ: 2120210899.

Γ. 1. Το ανωτέρω εκλογικό επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική αποζημίωση για τις ίδιες εκλογές.

2. Η διαδικασία πληρωμής στους δικαιούχους, θα καθοριστεί με εσωτερικές διαταγές του οικείου Φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2023

 

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά