Άδειες Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων - Αντιστοιχία ΑΣΣΥ

      Από μόνιμο στέλεχος της ΠΑ, απόφοιτο της ΣΤΥΑ με την ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου, λάβαμε την παρακάτω επιστολή και τη θέτουμε στην κρίση των μελών μας, αλλά και όλων των συναδέλφων αποφοίτων της Σχολής. Ενημερώνουμε βέβαια ξανά με αυτόν τον τρόπο, ανοικτά αυτή τη φορά, και την ιεραρχία της ΠΑ, που τουλάχιστον το ηγετικό της μέρος, ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΕΙ για τη χορήγηση των νομίμων αδειών στους εν λόγω συναδέλφους μας. Το πρόβλημα βέβαια αφορά κι άλλους συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, αλλά γι’ αυτό θα επανέλθουμε άλλη φορά.

Μας γράφει ο αγαπητός συνάδελφος:

«Καταρχάς, οι απόφοιτοι της ΣΤΥΑ και οι νυν της ΣΜΥΑ που αποκτούν την ανωτέρω ειδικότητα, με την αποφοίτηση τους από τη Σχολή είναι Γενικοί Ηλεκτρολόγοι.

Αναλυτικότερα, κάποιοι συνάδελφοι γίνονται αεροσκαφών, κάποιοι οπλικών συστημάτων και κάποιοι εγκαταστάσεων, αλλά εκ των υστέρων. Βέβαια, υπάρχουν αρκετές ακόμη εξειδικεύσεις λόγω της πληθώρας των τύπων που διαθέτει η ΠΑ.

Η ουσία πάντως είναι ότι μετά την αποφοίτηση τους και ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση τους στη θεωρία και στην πράξη (On the Job Training) εξειδικεύονται και εξουσιοδοτούνται αναλόγως.

Το πρόβλημα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας υπάρχει στην εξειδίκευση του Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων και όχι σε αυτή του Ηλεκτρολόγου Αεροσκαφών.

Ειδικότερα, ο Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων ασχολείται με την επίβλεψη και τη συντήρηση των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.) σε τάσεις ρεύματος που είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Η Υπηρεσία για τις ανάγκες εκπαίδευσης στις Ε.Η.Ε. συγκροτεί αντίστοιχα Σχολεία θεωρίας και την Εκπαίδευση στην Πράξη, εκπαιδεύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως σε κάποια Μονάδα της ΠΑ. Επιπλέον, η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) στον ετήσιο προγραμματισμό εκπαιδεύσεων εσωτερικού περιλαμβάνει δύο (2) επιπλέον Σχολεία θεωρίας: το Κέντρο Μετεκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Π.Α. (Κ.Μ.Η.Π.Α.) -Α΄ Κατηγορίας και το Κ.Μ.Η.Π.Α. -ΣΤ´ Κατηγορίας. Τα Σχολεία αυτά σύμφωνα με τη ΔΑΕ κατηγοριοποιούνται ως Σχολεία Κατόπιν Απαίτησης κι αν συγκροτηθεί εκπαιδευτική σειρά τότε προετοιμάζουν κατάλληλα τους σπουδαστές, ώστε να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση αντίστοιχης κατηγορίας ηλεκτρολογικής άδειας. Οι εξετάσεις αυτές γινόντουσαν παλαιότερα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εδώ, πιθανώς, υφίσταται και το πρόβλημα, δηλαδή στην συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το αρμόδιο σήμερα Υπουργείο που απονέμει τις άδειες αυτές, χωρίς να έχω περαιτέρω πληροφορίες για το ζήτημα. Πάντως εκπαιδευτικές σειρές Κ.Μ.Η.Π.Α. έχουν να συγκροτηθούν πολλά χρόνια και συγκεκριμένα από το 2011. Η αλήθεια είναι ότι, και όταν γινόντουσαν τα Σχολεία αυτά, μικρό μερίδιο του προσωπικού εκπαιδευόταν και αποκτούσε άδεια.

Η υφιστάμενη κατάσταση στις Μονάδες έχει ως εξής. Οι Διοικήσεις καθώς και κάποιοι συνάδελφοι στους μείζονες σχηματισμούς της ΠΑ, μάλλον εν αγνοία τους, θεωρούν ότι ολοκληρώνοντας επιτυχώς τα Σχολεία της ΠΑ τα στελέχη, είναι εκπαιδευμένα και εξουσιοδοτημένα να εκτελούν εργασίες στις Ε.Η.Ε.

Όμως τόσο η κείμενη νομοθεσία με το Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ Α ́ 141) που ορίζει τις κατηγορίες ηλεκτρολογικών αδειών και τον τρόπο απόκτησης, όσο και τα θεσμικά κείμενα της Υπηρεσίας με Πάγιες και Βασικές διαταγές, του 2007 και του 2015 αντιστοίχως, αναλύουν τι άδειες πρέπει να κατέχει το προσωπικό που ασχολείται με επίβλεψη και συντήρηση Ε.Η.Ε. Για παράδειγμα, στο σύνολο των περιπτώσεων και ενώ το προσωπικό δεν έχει την κατάλληλη άδεια, διατάσσεται να εκτελεί εργασίες Ε.Η.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι τα στελέχη με την ειδικότητα ΤΗΓ και την εξειδίκευση Ε.Η.Ε. είναι εκτεθειμένα σε κινδύνους που απορρέουν από την επικινδυνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος, ευρισκόμενα ταυτοχρόνως σε μια μετέωρη κατάσταση του να μην ξέρουν πως θα πράξουν, λόγω του ότι η μη κατοχή ηλεκτρολογικών αδειών είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Επιπλέον, κι ενώ έχει καθιερωθεί οι ηλεκτρολόγοι να εργάζονται χωρίς άδεια, διερωτώμαι σε ένα πιθανό ατύχημα ποιος θα ευθύνεται;

Ερώτημα που προκαλεί άγχος στα στελέχη με επίγνωση της κατάστασης.

Επειδή γνωρίζω την κατάσταση με τα ατυχήματα στην ΠΑ σας παραθέτω τα κάτωθι:

      * Στην ΠΑ, όπως και στα άλλα σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων, εφαρμόζεται ένα Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας (ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ/2007). Ο εκδότης του εν λόγω συστήματος είναι το ΥΠΕΘΑ. Στον οδηγό λοιπόν επιθεωρήσεως που περιλαμβάνεται στο ΣΥΑ μεταξύ άλλων, υπάρχει στους ελέγχους το «αν οι ηλεκτρολόγοι έχουν σε ισχύ τις αντίστοιχες άδειες». Ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Γιατρός Εργασίας είναι υπεύθυνοι για αυτήν την επιθεώρηση (τουλάχιστον μια φορά το χρόνο) και οποιαδήποτε παρατήρηση υπάρξει, καταγράφεται στο προβλεπόμενο έντυπο «Γραπτής Εκτίμησης Επικινδυνότητας» και ακολούθως οι Μονάδες πρέπει να μεριμνήσουν για την απαλοιφή αυτών των παρατηρήσεων. Δεν μπορεί όμως σε επίπεδο Μονάδας να λυθεί οποιαδήποτε παρατήρηση αφορά το συγκεκριμένο πρόβλημα με τις άδειες των ηλεκτρολόγων εγκαταστάσεων.

      * Ένα ακόμα σημαντικό θέμα είναι, ότι με το Αρ.Πρωτ.Οικ.: 20911/26-9-16/Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) καθιερώνεται η υποχρέωση αναγγελίας εργατικών ατυχημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας.

Δηλαδή, η ΠΑ έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το Σ.ΕΠ.Ε για τα ατυχήματα που γίνονται εντός στρατοπέδων, ακόμα και να ελέγχεται από αυτό εντός των Μονάδων. Αντιλαμβάνεστε ότι με το ανωτέρω έγγραφο προκύπτουν επιπλέον θέματα νομιμότητας για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος -που μπορεί (αν θέλουν) να δοθεί π.χ. για υπηρεσιακή και μόνο χρήση-, όπως αυτή του ηλεκτρολόγου εντός Μονάδων.

Να τονιστεί επίσης ότι, δεν υπάρχει ηλεκτρολόγος σε Δημόσια υπηρεσία που να ασκεί τα καθήκοντα του χωρίς άδεια/πιστοποίηση σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Π.Δ. 108/2013.

Αφουγκραζόμενος όλα αυτά και προσπαθώντας να βρω λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, πήρα την απόφαση και την πρωτοβουλία ως απόφοιτος Ανώτερης Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αιτηθώ από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας που διέμενα τότε την έκδοση, στο όνομα μου, αντίστοιχης άδειας ηλεκτρολόγου βάσει των Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ Α ́141) και Ν. 4605/19 (ΦΕΚ Α’ 52).

Η απάντηση δε που έλαβα ήταν αρνητική, δηλαδή η μη χορήγηση άδειας.

Επιπλέον, σε διάφορες ιστοσελίδες κατά καιρούς και σε διάφορα δημοσιεύματααναφέρεται ότι οι Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) είναι ισότιμες με ΙΕΚ. Το ίδιο έχω καταλάβει και εγώ, αλλά αναφέροντας την αντιστοιχία αυτή στην αίτηση που κατέθεσα στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας – και σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νόμου 4605/19 (ΦΕΚ Α’ 52) που τροποποιεί ελαφρώς το  Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ Α ́ 141), επεκτείνοντας ουσιαστικά τις αντιστοιχίες των σχολών που κάποιος πρέπει να είναι απόφοιτος, ώστε να λάβει άδεια- δεν «λειτούργησε».

Προφανώς, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει πουθενά πρόβλεψη για στρατιωτικές σχολές, αλλά η αντιστοιχία ΑΣΣΥ (Ειδικότητας Ηλεκτρολόγου) με ΙΕΚ (Ειδικότητας Ηλεκτρολόγου) θα διευκόλυνε τη διαδικασία έκδοσης άδειας, πόσο μάλλον η αναβάθμιση των ΑΣΣΥ σε Ανώτατες (ισότιμες με ΤΕΙ). Η ουσία είναι ότι στην Διεύθυνση Ανάπτυξης επικαλέστηκαν αναντιστοιχία ΑΣΣΥ με ΙΕΚ και με οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα, διότι δεν αναφέρεται σε κανένα θεσμικό κείμενο ή νόμο και με αυτό το πρόσχημα δεν μου δώσανε άδεια. Διευκρινίζω, επίσης, ότι οι απόφοιτοι ΙΕΚ λαμβάνουν κανονικά άδεια Ηλεκτρολόγου σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013. Επιπλέον, ψάχνοντας στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της ΒτΕ, μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου, δεν μπόρεσα να βρω πουθενά μια ξεκάθαρη απάντηση για αντιστοιχία των ΑΣΣΥ. Το μόνο που αναφέρεται είναι: “ότι δεν είναι αντίστοιχα των ΤΕΙ’’, κάτι που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί είναι ασαφές. Ακόμα, και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π https://proson.eoppep.gr/el/QualificationTypes  γίνεται αναφορά σε σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, σε αντίθεση με τη Σχολή Αστυφυλάκων και της Πυροσβεστικής που είναι ξεκάθαρα στη λίστα της βαθμίδας «5» (βαθμίδα που υπάγονται τα ΙΕΚ) και αποτελούν σχολές εφάμιλλες των ΑΣΣΥ.»

 

     Ο Σ.Α.Σ θα μελετήσει περαιτέρω το θέμα και θα το θέσει, κατ’ αρχάς, αρμοδίως στα επιτελικά όργανα.


Σ.Α.ΣΤΥΑ - Αναβάθμιση και Νομιμοποίηση των Πτυχίων ΑΣΣΥ (sastya.gr)