Απόφαση Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου για Αξιωματικό ΣΣΕ - Παραιτήθηκε πολύ νωρίς -Του καταλογίσθηκε ποσό 59.334 ευρώ λόγω πρόωρης αποχώρησης

 


   Βαρύς έπεσε ο οικονομικός  πέλεκυς της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Ανθυπολοχαγό, που παραιτήθηκε, δύο χρόνια μετά τη αποφοίτησή του από την ΣΣΕ. 

 Μετά την αποστρατεία του  διορίστηκε, μετά από εξετάσεις, στην δημοτική Αστυνομία 

  Με την …/31.8.2009 πράξη του Διευθυντή Οικονομικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού καταλογίστηκε  το ποσό των 59.334 ευρώ, για την αποκατάσταση ισόποσης ζημίας, που φέρεται ότι υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο λόγω της αποχώρησής του από τις Ένοπλες Δυνάμεις πριν από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου , χρόνου υποχρεωτικής παραμονής του σ’ αυτές.  Η πράξη καταλογισμού του ΓΕΣ  εγκρίθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για την είσπραξη του χρηματικού ποσού.

Μετά τον καταλογισμό από το ΓΛΚ, προέβη μέσω του δικηγόρο του, στην κατάθεση έφεσης  στο V Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου  και ζητούσε  την ακύρωση της αποφάσεως καταλογισμού.

Με την  3492/2014 απόφασής του, το V Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, απέρριψε την έφεση και του επέβαλε την πληρωμή του χρηματικού ποσού των 59.334 ευρώ 

Στις 05-1-2015  κατέθεσε, στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση αναίρεσης  της 3492/2014 αποφάσεως του V Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Κατή την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ζήτησε την εξομοίωση της Σχολής Ευελπίδων με την Δημοτική Αστυνομία, που τώρα εργάζεται, καθόσον  συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, αξιοποιώντας την εκπαίδευση που έλαβε κατά τη φοίτησή του σε Στρατιωτική παραγωγική σχολή. 

Με την 732/2020 απόφασή της, η Ελάσσονα Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου απέρριψε την αίτηση για αναίρεση της 3492/2014 οριστικής αποφάσεως του V Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου


   


 Δείτε τα βασικότερα σημεία της απόφασης


Απόφαση 736/2020 

                           

                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                            ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

                             ΣΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

                                  ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 


 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 18 Απριλίου 2018, ......

Ι

Για να δικάσει την, από 29 Δεκεμβρίου 2014 (αριθμ. κατάθ. …/5.1.2015) για αναίρεση της 3492/2014 αποφάσεως του V Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

αίτηση του …….. του ……., κατοίκου ………… (οδός …………..), 

ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Ευάγγελου Πετρόπουλου (ΑΜ/ΔΣΑ 28960). 

Κ α τ ά του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουργός Οικονομικών, που παραστάθηκε δια του Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Νικολάου Καραγιώργη. 

Με την …/31.8.2009 πράξη του Διευθυντή Οικονομικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού καταλογίστηκε ο αναιρεσείων, Ανθυπολοχαγός ε.α., με το ποσό των 59.334 ευρώ, για την αποκατάσταση ισόποσης ζημίας, που φέρεται ότι υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο λόγω της αποχώρησής του από τις Ένοπλες Δυνάμεις πριν από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.δ/τος 1400/1973, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 3257/2004, χρόνου υποχρεωτικής παραμονής του σ’ αυτές. 

Με την αναιρεσιβαλλόμενη 3492/2014 απόφαση του V Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου απορρίφθηκε η έφεση του ήδη αναιρεσείοντος. 

Με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η αναίρεση της ανωτέρω αποφάσεως του V Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε το Δικαστήριο άκουσε: 

Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, ο οποίος ζήτησε την παραδοχή της. 

Τον Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για το αναιρεσίβλητο Ελληνικό Δημόσιο, που ζήτησε την απόρριψη της αιτήσεως και 

Τον Επίτροπο Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος πρότεινε την απόρριψη της αιτήσεως. 

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη, με παρόντα τα τακτικά μέλη που έλαβαν μέρος στη συζήτηση της υπόθεσης, ........ 

 Άκουσε την εισήγηση της Συμβούλου Αργυρώς Μαυρομμάτη και Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα Σκέφθηκε κατά το νόμο 

1. Η υπό κρίση αίτηση για αναίρεση της 3492/2014 οριστικής αποφάσεως του V Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, .............

 2. Στην υπό κρίση υπόθεση το δικάσαν Τμήμα, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, δέχθηκε τα εξής: 

Ο ήδη αναιρεσείων, απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός στις 20.6.2007 και ανέλαβε, κατά το άρθρο 64 παρ. 1 του ν.δ. 1400/1973, υποχρέωση παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις για χρονικό διάστημα διπλάσιο του χρόνου φοίτησής του. 

Κατ’ αποδοχήν της από 23.12.2008 αίτησής του τέθηκε σε αποστρατεία με το βαθμό που έφερε (π.δ. … - ΦΕΚ Γ΄ …/11.6.2009) και στις 13.7.2009 διαγράφηκε από τις τάξεις του Στρατού, έχοντας συμπληρώσει πραγματικό χρόνο παραμονής σ’ αυτόν 2 ετών και 23 ημερών (από 20.6.2007 έως 12.7.2009) (σχ. το …../13.7.2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Μόνιμου Στρατιωτικού Προσωπικού/4α του Γ.Ε.Σ.). 

Στη συνέχεια διορίσθηκε, κατόπιν διαγωνισμού, δημοτικός αστυνομικός στο δήμο ……. Δεδομένης δε της αναληφθείσας από τον ήδη αναιρεσείοντα υποχρέωσης παραμονής εκδόθηκε, κατ’ επίκληση των άρθρων 64 του ν.δ. 144/1973 και 33 του ν. 3883/2010 η ………/31.8.2009 πράξη του Διευθυντή Οικονομικού/3α του Γ.Ε.Σ.), με την οποία αυτός καταλογίστηκε με το ποσό των 59.334 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο γινόμενο του συνόλου των εκκαθαρισμένων πραγματικών αποδοχών του βαθμού, που έφερε κατά την έξοδό του από την ενεργό υπηρεσία, επί το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα υποχρεωτικής παραμονής του σ’ αυτή, από 5 έτη 5 μήνες και 17 ημέρες {889 ευρώ Χ 66 μήνες = 59.334 ευρώ}. 


6. Με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.δ/τος 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 114), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) και ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης καταλογιστικής πράξης, ορίζεται: «1. Οι απόφοιτοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) και τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) αξιωματικοί αναλαμβάνουν από την ονομασία τους ως Ανθυπολοχαγών, Σημαιοφόρων ή Ανθυποσμηναγών υποχρέωση παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) για χρόνο διπλάσιο των ετών φοίτησής τους, όπως αυτά καθορίζονται από τους Οργανισμούς των Α.Σ.Ε.Ι. και τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) … 

Ο χρόνος φοίτησης στα Α.Σ.Ε.Ι. και τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) υπολογίζεται από την εγγραφή του μαθητή στη δύναμη της Σχολής μέχρι την ονομασία του ως Ανθυπολοχαγού, Σημαιοφόρου ή Ανθυποσμηναγού … 

 Ο χρόνος εκπαίδευσης ή φοίτησης, σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους υπολογίζεται από την έναρξη μέχρι τη λήξη της εκπαίδευσης ή φοίτησης. Στο χρόνο αυτό συνυπολογίζονται και οι προβλεπόμενες κατά το διάστημα αυτό διακοπές … 

 Όσοι εξέρχονται από το στράτευμα λόγω παραίτησης … υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση ίση με το γινόμενο του βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες υποχρέωσης παραμονής στο στράτευμα. … Η αποζημίωση … καταλογίζεται και βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο …

 Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται για όσους εξέρχονται για λόγους υγείας.».  

7. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγονται, τα εξής: 

(α) Οι αξιωματικοί που αποφοιτούν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) και τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) και αναλαμβάνουν από την ονομασία τους ως Ανθυπολοχαγών, Σημαιοφόρων ή Ανθυποσμηναγών υποχρέωση παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις, δύνανται πλέον, σε αντίθεση με τις προγενέστερες ρυθμίσεις της παραγράφου 17 του άρθρου 64 του ν.δ/τος 1400/1973, να παραιτηθούν πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής τους σ’ αυτές. 

(β) Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου και καταλογίζονται για το λόγο αυτό με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή του εξουσιοδοτηθέντος από αυτόν οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 92 παρ. 1 και 89 παρ. 2 του ν.δ/τος 721/1970. 

(γ) Οι αξιωματικοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παραμείνουν στις Ένοπλες Δυνάμεις για χρόνο διπλάσιο του χρόνου φοίτησής τους στην ως άνω Σχολή (παράγρ. 1). (δ) Σχετικώς με την οφειλόμενη υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση λόγω πρόωρης αποχώρησης από τις Ένοπλες Δυνάμεις αξιωματικών, αυτή υπολογίζεται ίση με το γινόμενο του συνόλου των εκκαθαρισμένων πραγματικών αποδοχών του βαθμού, που κατέχουν οι εξερχόμενοι αξιωματικοί, επί τον αριθμό των υπολειπομένων μηνών παραμονής τους (ΕλΣ Ολ. 1139/2017). 


9. Εξ άλλου, η ως άνω υποχρέωση παραμονής στο στράτευμα δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως μορφή καταναγκαστικής εργασίας. .......................

10. Περαιτέρω, η υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης δεν συνιστά ποινή ή εν γένει κύρωση επιβαλλόμενη σε βάρος του παραιτούμενου στρατιωτικού, διότι, κατά την έννοια των οικείων διατάξεων, που παρατέθηκαν, η θέσπιση της υποχρέωσης αυτής δεν έχει σκοπό τιμωρητικό ή αποτρεπτικό ή σκοπό παραδειγματισμού, αλλά ο χαρακτήρας της είναι σαφώς αποκαταστατικός της οικονομικής επιβάρυνσης που προκύπτει για το Δημόσιο από τη μη τήρηση της υποχρέωσης που είχε αναλάβει έναντι αυτού ο παραιτούμενος, να παραμείνει στο στράτευμα παρέχων τις υπηρεσίες του, ως οικονομικό αντιστάθμισμα της επένδυσης του Δημοσίου στο πρόσωπό του, προς παραγωγή εξειδικευμένου στρατιωτικού που, αν εκλείψει, η αντικατάστασή του είναι δυσχερής. Και ναι μεν η εν λόγω υποχρέωση μπορεί να επενεργεί και ως αντικίνητρο, αποτρέποντας την πρόωρη αποχώρηση των στρατιωτικών από το στράτευμα, τούτο όμως αποτελεί απώτερη συνέπεια της θεσπίσεώς της, που δεν αλλοιώνει τον κατά τα ανωτέρω χαρακτήρα της.


17. Ακόμη προβάλλεται ότι κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 3257/2004 και κατά παράβαση της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση στο εν λόγω άρθρο προσδόθηκε με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ανεπίτρεπτη αναδρομικότητα, αν και εισάγει δυσμενέστερο καθεστώς σε σχέση με το προϊσχύσαν του άρθρου 64 του ν.δ/τος 1400/1973, όπως αρχικώς ίσχυε και στο οποίο ο αναιρεσείων είχε υπαχθεί κατά την εισαγωγή του στη Στρατιωτική Σχολή στις 15.9.2003), οπότε και ανέλαβε την σχετική υποχρέωσή του. ..........


(α) ότι δεν δημιουργείται άνιση μεταχείριση των αξιωματικών, όπως ο αναιρεσείων και αυτών, που εκλέγονται μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του ν. 2913/2001 (Α΄ 102), το οποίο αντικατέστησε την παράγρ. 6 του άρθρου 34 του ν.δ/τος 1400/1973 (Α΄ 14) μπορούν οποτεδήποτε να παραιτούνται, χωρίς κυρώσεις, δηλαδή και πριν από τη συμπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεών τους, 

(β) ότι ούτε με τους Αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος δημιουργείται άνιση μεταχείριση, αλλά ούτε και με τους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.3 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152), δικαιούνται να ζητήσουν την έξοδό τους από την υπηρεσία και πριν λήξει ο χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, εάν η παραμονή τους στην υπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα επαχθής για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε άλλους τομείς ή παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, εφόσον έχουν διανύσει τα 2/3 του χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας (βλ. και γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 498/2003). 

20. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Οι αξιωματικοί, που εκλέγονται μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι., δεν τελούν σε συγκρίσιμη κατά τα ουσιώδη στοιχεία αυτών κατάσταση με τους λοιπούς αξιωματικούς, διότι είναι η μόνη κατηγορία κρατικών λειτουργών που αντιμετώπιζε, πριν την τροποποίηση της διάταξης, σαφές νομικό κώλυμα όσον αφορά στην ακαδημαϊκή τους εξέλιξη και τη σταδιοδρομία τους, που προστατεύεται από το άρθρο 16 Συντ., εφόσον θα ήθελαν να επιλέξουν, κατά το άρθρο 5 παρ.1 Συντ., την ακαδημαϊκή καριέρα (βλ. αιτιολογική έκθεση διάταξης και γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 156/2006). ...........


Περαιτέρω, η αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 35 παρ. 3 του ν. 1481/1984 προβάλλεται αλυσιτελώς, διότι ο αναιρεσείων δεν είχε διανύσει τα 2/3 του χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας, πριν υποβάλλει αίτηση παραίτησης. 

21. Προβάλλεται ότι το κατ’ άρθρον 64 του ν.δ/τος 1400/1973 αμάχητο τεκμήριο για τον υπολογισμό της αποζημίωσης έχει θεσπισθεί χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαίτερες πραγματικές συνθήκες της περίπτωσης του αναιρεσείοντος συνθήκες. Άλλως, προβάλλεται ότι έγινε εσφαλμένος τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης, αφού θα έπρεπε να αφαιρεθεί διάστημα 12 μηνών, το οποίο αντιστοιχεί στην υποχρέωση εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας. 

 22. ...... Τέλος, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας δεν μπορεί να αφαιρεθεί, διότι η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις συνιστά εκπλήρωση υποχρέωσης κάθε Έλληνα πολίτη, ενώ η υπηρεσία στη Σ.Σ.Ε. συνιστά εκουσίως παρασχεθείσα και αμειβόμενη υπηρεσία, στο πλαίσιο της επαγγελματικής ελευθερίας και ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (πρβλ. ΣτΕ 2991/2007).

 


24. Τέλος, προβάλλεται εσφαλμένη ερμηνεία ή πλημμελής εφαρμογή του διέποντος την επίδικη υπόθεση νόμου, υπό την έννοια ότι η στρατιωτική εκπαίδευση του αναιρεσείοντος αξιοποιείται στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως δημοτικού αστυνομικού, άλλως ζητείται να συνεκτιμηθεί και να μειωθεί ο επίδικος καταλογισμός. 


 25. Στο π.δ/γμα 135/2006 «Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού» (Α΄ 153), ορίζεται στο άρθρο 10 ότι «1. Οι επιτυχόντες … καλούνται … να παρουσιασθούν για εκπαίδευση … Η εκπαίδευση πραγματοποιείται…και διαρκεί έξι (6) μήνες, εκ των οποίων οι τέσσερις ( 4) μήνες αποτελούν θεωρητική εκπαίδευση και οι δύο (2) μήνες πρακτική εκπαίδευση … 4. 

Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας μπορεί να στέλλεται για επιμόρφωση με εντολή και δαπάνες του οικείου ΟΤΑ και σε Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων …». 

Από τις ανωτέρω διατάξεις, δεν μπορεί να συναχθεί ότι το Δημόσιο δεν υφίσταται ζημία λόγω της πρόωρης αποχώρησης στρατιωτικού, όταν αυτός, όπως στην προκειμένη περίπτωση, διορίζεται ως δημοτικός αστυνομικός σε Δήμο και, συνεπώς, κατά τους ισχυρισμούς του, συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, αξιοποιώντας την εκπαίδευση που έλαβε κατά τη φοίτησή του σε στρατιωτική παραγωγική σχολή. 

Ο Στρατός Ξηράς και η Δημοτική Αστυνομία αποτελούν οργανισμούς με διαφορετική αποστολή που προϋποθέτει διαφορετική εκπαίδευση ώστε η υπηρεσία σ’ αυτούς να μη δύναται να εξομοιωθεί. Εξ άλλου, η πρόβλεψη της δυνατότητας εκπαίδευσης του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας σε σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων δεν δύναται να εξομοιώσει τα Α.Σ.Ε.Ι. με τις σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας, ούτε να αναιρέσει το γεγονός ότι με την παραίτηση του αναιρεσείοντος οι Ένοπλες Δυνάμεις αποστερήθηκαν προσωπικό που είχε λάβει ειδική στρατιωτική εκπαίδευση για την άμυνα της χώρας. 


 Στην προκειμένη περίπτωση, το δικάσαν Τμήμα, ...... δεν προέβη, ενόψει και των ανωτέρω ισχυρισμών του αναιρεσείοντος, σε in concreto στάθμιση ως προς το εάν το ποσό που καταλογίσθηκε σε βάρος του τελεί σε εύλογη σχέση με το όφελος αυτού από τη φοίτηση στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και την υπηρεσία του στο Σώμα, αλλά και την πρόωρη αποχώρησή του από αυτό, σε συνάρτηση και με το νεαρόν της ηλικίας του, και την εν γένει προσωπική και οικονομική του κατάσταση, καθώς και την απρόοπτη και ραγδαία πτωτική μεταβολή των οικείων μισθολογικών δεδομένων συνεπεία της πρωτοφανούς δημοσιονομικής κρίσης. 

Και τούτο, προκειμένου να διαπιστώσει εάν τηρήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση μία δίκαιη ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας της εργασίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων του αναιρεσείοντος αφενός και του δημοσίου συμφέροντος αφετέρου. 

27. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη στο σύνολό της. 

28. Απορριπτομένης της αιτήσεως αναιρέσεως, πρέπει να διαταχθεί η κατάπτωση του κατατεθέντος για την άσκησή της παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 73 παρ. 4 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο ν. 4129/2013, Α΄ 52). 

                Για τους λόγους αυτούς 

Απορρίπτει την αίτηση. 

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 13 Μαρτίου 2019. 

             Ο

 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

                                                        Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                                                          ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ 


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ 


Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στις 12 Μαΐου 2020. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ


ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΑΡΤΑΣ: Απόφαση Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου για Αξιωματικό ΣΣΕ - Παραιτήθηκε πολύ νωρίς - Διορίσθηκε στην δημοτική Αστυνομία - Ζήτησε την εξομοίωση της Σχολής Ευελπίδων, με την Δημοτική Αστυνομία - Του καταλογίσθηκε ποσό 59.334 ευρώ λόγω πρόωρης αποχώρησης (alexpanagisartas.blogspot.com)

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά