Αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης στα στελέχη των ΕΔ το 2021- Δείτε τι περιλαμβάνει ο προγραμματισμός του ΥΠΕΘΑ

 Το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021 προβλέπει: 


Για το έτος 2021, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), εν σχέσει με τον πυρήνα των καθηκόντων του, εστιάζει στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, μέσα από παρεμβάσεις που στοχεύουν στην εξασφάλιση της επάρκειας του αμυντικού εξοπλισμού με την προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων. Επιπλέον, στοχεύει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, με σεβασμό στα χρήματα του πολίτη και στη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του. Ακόμα, σχεδιάζει την αναβάθμιση της συνεισφοράς του στην κοινωνία μέσα από ειδικότερες παρεμβάσεις στους τομείς της υγείας, της πολιτικής προστασίας και της υποστήριξης δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Για την επίτευξη των στόχων του και ταυτόχρονα απαντώντας σε υπάρχουσες προκλήσεις, το ΥΠΕΘΑ μεταρρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στον τομέα της άμυνας. Πρόκειται για ένα θέμα που διαχρονικά αποτελούσε εμπόδιο στην έγκαιρη και διαφανή υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων του. Σε επίπεδο διοίκησης, επίκεινται σημαντικές για τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων ο ψηφιακός μετασχηματισμός των φορέων του ΥΠΕΘΑ και η διενέργεια ηλεκτρονικών πλειοδοτικών διαγωνισμών για την βέλτιστη αξιοποίηση της περιουσίας του. Επίσης η αναδιοργάνωση του συστήματος διοίκησης και οργάνωσης των ΕΔ και η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός νέου συστήματος αξιολόγησης των στελεχών τους, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου πλαισίου, αποτελούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις για το Υπουργείο. Περαιτέρω αναμένεται να εκδοθεί νέος Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού. Παράλληλα, προωθεί ευρύτερες δράσεις που αφορούν στην βελτίωση και αναβάθμιση της εκπαίδευσης του προσωπικού του, συμπεριλαμβανομένου και του θεσμού της θητείας. Στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου εντάσσεται και η διατήρηση της υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας των ΕΔ και η περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, εισάγονται μεταρρυθμίσεις θεσμικού και οργανωτικού χαρακτήρα, με προεξέχουσα την έκδοση και υλοποίηση εντός του 2021 της νέας Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ) αλλά και την εφαρμογή της νέας Δομής Δυνάμεων. Η νέα ΠΕΑ, σε συνδυασμό με τη αναθεωρημένη Δομή Δυνάμεων, προσδιορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και επιδιώξεις της Κυβέρνησης για την επίτευξη της Εθνικής Άμυνας, τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και την προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας. Εμβληματική δράση του ΥΠΕΘΑ κατά το 2021 είναι η προώθηση της σημαντικής αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω ενός εκτεταμένου εξοπλιστικού προγράμματος για την απόκτηση και αναβάθμιση Οπλικών Συστημάτων καθώς και τη βελτίωση της υποστήριξής τους. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των φορέων του ΥΠΕΘΑ προχωρά, πέρα από τις πρωτοβουλίες για μείωση της εσωτερικής γραφειοκρατίας που υλοποιούνται ήδη. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκαν στοχευμένα έργα για τη δημιουργία υποδομών, με στόχο την εύκολη και άμεση διάθεση υπηρεσιών προς τους πολίτες, όπως η δημιουργία ψηφιακής υποδομής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και η δημιουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας των ΕΔ. Τέλος, σε στάδιο σχεδιασμού βρίσκεται και ο ψηφιακός χάρτης των ΕΔ, μέσω του οποίου επιδιώκεται η επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης επί κατασκευών, έργων και επενδύσεων, για τα οποία απαιτείται σχετική γνωμοδότηση από το ΥΠΕΘΑ. Στις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου, εντάσσεται επίσης, η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων του, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος και του λειτουργικού κόστους των υποδομών του. Ο προγραμματισμός του ΥΠΕΘΑ στοχεύει επίσης στη μείωση της προκαλούμενης δαπάνης μέσω και της εκμετάλλευσης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, ενώ επιδιώκεται η επαύξηση της ωριμότητας των προς ένταξη σε αυτά έργων, μέσω εκπόνησης σχετικών μελετών, με ταυτόχρονη ενίσχυση και αναβάθμιση του διαθέσιμου προσωπικού. Επιπρόσθετα, η δρομολογούμενη επικαιροποίηση του Γενικού Κανονισμού Διαχείρισης Εγκαταστάσεων ΕΔ αντικαθιστά ένα θεσμικό κείμενο δεκαετιών με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υποδομών μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Αναφορικά με το σχεδιασμό και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων στον τομέα της άμυνας, η ομάδα χάραξης πολιτικής για τα ευρωπαϊκά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ καλείται να μελετήσει τον καλύτερο οργανωτικό και επιχειρησιακό τρόπο υλοποίησης της στρατηγικής του Υπουργείου, είτε μέσω σύστασης ενός νέου φορέα, ή μέσω αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων δομών. Περαιτέρω, το Υπουργείο προχωρά σε πρωτοβουλίες εμβληματικού χαρακτήρα με στόχο σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες με αποτελεσματικότερη εσωτερική λειτουργία. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού με μείωση της γραφειοκρατίας προκειμένου να ενισχυθεί η στελέχωση των επιχειρησιακών μονάδων, καθόσον αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ΕΔ. Για τον ίδιο σκοπό, προωθείται αύξηση των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές, πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών και οπλιτών βραχείας ανακατάταξης, καθώς και αναβάθμιση της στρατιωτικής θητείας με την παροχή δεξιοτήτων και την πιστοποίηση προσόντων. Παράλληλα, κομβική καθίσταται η συνδρομή και παροχή υπηρεσιών υγείας σε περιόδους κρίσεων και σε δυσπρόσιτες περιοχές. Η συνεισφορά των ΕΔ στον τομέα της υγείας επιτυγχάνεται μέσω της ενίσχυσης του κρατικού μηχανισμού με μέσα, υλικά και προσωπικό, όπως με τη διάθεση στρατιωτικού προσωπικού επ ́ωφελεία του Υπουργείου Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και με περιοδικές επισκέψεις υγειονομικού προσωπικού στο πλαίσιο προληπτικής ιατρικής σε ακριτικές περιοχές, καθώς και με τη συμμετοχή των μέσων των ΕΔ στις αποστολές αεροδιακομιδών. Τέλος, το Υπουργείο, μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αλλά και με την αξιοποίηση δωρεών, αναβαθμίζει την δυνατότητα συνδρομής του σε αεροδιακομιδές ασθενών και στην πρόληψη και αντιμετώπιση συνεπειών από φυσικές καταστροφές. Προς επίτευξη βασικών στόχων του, το ΥΠΕΘΑ ετοιμάζει για την αρχή του 2021 την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Το ίδιο διάστημα αναμένεται να καταθέσει τροποποίηση διατάξεων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ΣΠΚ) και του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΚΔΣΕΔ) ενώ λίγο αργότερα αναμένεται η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τις Στρατονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και οι ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού και Στρατολογίας. Για την αξιολόγηση των προωθούμενων πολιτικών λαμβάνονται υπόψη -μεταξύ άλλων- ως δείκτες ο αριθμόςτων εξοπλιστικών προγραμμάτων που θα ενεργοποιηθούν (άνω των 100), ο αριθμόςτων συμβάσεων που θα τεθούν σε ισχύ (άνω των 50) καθώς και ο αριθμός των διαγωνισμών αξιοποίησης ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων (τουλάχιστον 6 ετησίως ή συγκεκριμένα έσοδα). Ο προϋπολογισμός του ΥΠΕΘΑ για το 2021 ανέρχεται σε 5.496 εκατ. ευρώ και πρόκειται να πραγματοποιηθούν 3.945 νέες προσλήψεις (συμπεριλαμβανομένου έκτακτου προσωπικού) για τη στελέχωση και των τριών Κλάδων των ΕΔ.

Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Παιδί στρατιωτικής οικογένειας. Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο(BBC,Guardian, war-army journalism, data journalism) Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας - Διδάσκει Στρατιωτικό Ρεπορτάζ και Δημόσιες σχέσεις στις ΕΔ.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Πρόσφατα μπήκε στην εγκυκλοπαίδεια με τα πιο σημαντικά πρόσωπα της Ελλάδας με την ιδιότητα του Στρατιωτικού Δημοσιογράφου.Radio producer-δημοσιογράφος Στρατιωτικής ενημερωτικής εκπομπής ¨Ενημέρωση Επ Ώμου¨Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά