Προστασία ιατρικών δεδομένων στρατιωτικών

 


Η ΠΟΕΣ έχει αναδείξει κατά το παρελθόν το μείζον πρόβλημα της μη/πλημμελούς τήρησης των Ατομικών Ιατρικών Φακέλων που προβλέπει ο νόμος, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερα σοβαρές δυσλειτουργίες στην προβλεπόμενη υποχρέωση για συνεχή βελτίωση των συνθηκων εργασίας για την προστασία της Υγείας των εργαζομένων. Στο πλαίσιο της ενδελεχούς μελέτης του νέου προτύπου του ΥΠΕΘΑ, του ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2022, διαπιστώθηκε ότι το νέο πρότυπο Ατομικού Ιατρικού Φακέλου προβλέπει υπογραφή από το Γραφείο ή Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας αλλά και από το Διοικητή. Το γεγονός αυτό έρχεται σε πλήρη αντίφαση με  σειρά από νόμους και κανονισμούς (Κωδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, Γενικός Κανονισμός Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα/GDPR, Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων), διότι επιτρέπει στους υπογράφοντες να λαμβάνουν γνώση επί αμιγώς ιατρικών θεμάτων που προστατεύονται ως δεδομένα ειδικών κατηγοριών και είναι απόρρητα. Προφανώς και πρόκειται για ένα τυπικό (αν και σοβαρό) λάθος που μπορεί εύκολα να διορθωθεί, ώστε να μην συσχετιστεί ως σκόπιμη ενέργεια με σειρά από άλλες πρόσφατες ενέργειες που επιδεινώνουν πολύ σοβαρά το εργασιακό περιβάλλον και, επίσης, σχετίζονται με ιατρικά ζητήματα.
 
 

ΘΕΜΑ:   Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Επεξεργασία Ιατρικών Δεδομένων)

ΣΧΕΤ.:  α.   Ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α’ 50, «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»)

        β.   Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Α΄ 287, «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας»)

        γ.   Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)

        δ.   Κανονισμός ΕΕ 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)»

        ε.   Ν. 4624/19 (ΦΕΚ Α’ 137, «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων  έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»)

        στ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1461/2022 έγγραφό μας

        ζ.   ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2022


              Κύριε Υπουργέ.

 Η Ομοσπονδία μας διαχρονικά αναδεικνύει διαχρονικά τα πολύ σοβαρά, πλην υποβαθμισμένα, προβλήματα σε επίπεδο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Ένα εξ αυτών αναδείξαμε και με το (στ) σχετικό και αφορούσε τη μη τήρηση Ατομικών Ιατρικών Φακέλων (ΑΙΦ) στο πλαίσιο άρθρων 18, 42 και 43 του (γ) σχετικού (εφεξής ΚΝΥΑΕ).

 Προς μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι το υπόδειγμα της προσθήκη 27 στο (ζ) σχετικό που φέρει τον τίτλο «Ιατρικός Φάκελος Επαγγελματικού Κινδύνου» που προφανώς αντιστοιχεί στον ΑΙΦ των άρθρων 18 και 25 του ΚΝΥΑΕ και στο έντυπο ΣΥΑ-01/4.5.1/Δ-01/Ε-06 του κατηργημένου ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2007 (με τον παρεμφερή τίτλο «Ιατρικός Ατομικός Φάκελος Επαγγελματικού Κινδύνου»), φέρει πεδία για υπογραφές από το Γραφείο ή Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας (ΓΥΑ/ΤΥΑ) και το Διοικητή. Εν λόγω ενέργεια πρόκειται για λήψη γνώση, ήτοι για εξ ορισμού «επεξεργασία» σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά (δ) και (ε).

 Είμαστε βέβαιοι ότι, το προαναφερθέν ιδιαίτερα σοβαρό λάθος που προδήλως αποτελεί κύρια μη συμμόρφωση, συνέβη εκ παραδρομής και τούτο διότι η λήψη γνώσης τρίτων φυσικών προσώπων (οιαδήποτε κι αν είναι η θέση τους στην Ιεραρχία της Διοικήσεως) επί ιατρικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού ιστορικού) απαγορεύεται ρητώς, αφενός από το άρθρο 13 (β) σχετικού, αφετέρου από τα σχετικά (α), (δ) και (ε) καθ’ όσον πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών (πρώην ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) που προστατεύονται από ειδικό καθεστώς και μέσα από σειρά αυστηρών όρων και προϋποθέσεων, οι οποίες δεν έχουμε πειστεί ότι υφίστανται στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Ειδικώς για το ενδεχόμενο να μην πρόκειται για λάθος, τότε η συγκεκριμένη ενέργεια μπορεί να προσεγγιστεί μόνο σε συνδυασμό με άλλα πρόσφατα κανονιστικά κείμενα, γεγονός που μας ανησυχεί ιδιαίτερα διότι είναι πιθανό να προαναγγέλλει νέα προσπάθεια επιδείνωσης των συνθηκών εργασίας στις ΕΔ και περαιτέρω συρρίκνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων των στρατιωτικών γενικότερα και μάλιστα με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Ωστόσο, προς ώρας αφήνουμε στην άκρη αυτό το ενδεχόμενο.

Ακριβώς για να αποφεύγονται όλα τα προαναφερθέντα, λοιπόν, με τη παρα.1 του άρθρου 18 του ΚΝΥΑΕ ο νομοθέτης προβλέπει ρητώς ότι «Ο ιατρός εργασίας… εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη.», κάτι που το προαναφερθέν υπόδειγμα προσθήκης 27, αποτυγχάνει να διασφαλίσει.

Επισημάνουμε ότι, πέραν του ελεγκτικού πεδίου για το οποίο και υπάρχει η προαναφερθείσα ειδική πρόβλεψη στο νόμο, επί του περιεχομένου του ΑΙΦ πρόσβαση έχουν μόνο ο Ιατρός Εργασίας και ο εργαζόμενος. Η δε συνέντευξη ανάμεσα στον Ιατρό Εργασίας και τον εργαζόμενο ισοδυναμεί με ιατρική επίσκεψη και είναι, ομοίως, απόρρητη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (β) σχετικό Κώδικα.

Ακριβώς για τους ανωτέρω λόγους, στον εκπρόσωπο του Εργοδότη έναντι του νόμου (δηλαδή στον διοικούντα έναντι του ΥΕΘΑ) χορηγείται μόνο η βεβαίωση που προβλέπει ο νόμος, επί της οποίας ουδέν ιατρικό δεδομένο επιτρέπεται να αναφέρεται, με βάση την οποίαν ο εργοδότης προσαρμόζει την εργασία στον άνθρωπο με βάση τις υποδείξεις του Ιατρού Εργασίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42 (πάρα. 5 έως 8) του ΚΝΥΑΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω επειδή θεωρούμε ότι ένα τόσο σοβαρό λάθος είναι αδύνατο να συνέβη σκοπίμως, σας παρακαλούμε για την άμεση έκδοση διορθωτικής Διαταγής που να ορίζει ρητώς:

              α.   Αφενός ότι στην προσθήκη 27 στο (ζ) σχετικό, η οποία φέρει τον τίτλο «Ιατρικός Φάκελος Επαγγελματικού Κινδύνου», τα πεδία «Υπογραφή ΓΥΑ/ΤΥΑ» και Υπογραφή Διοικητή» διαγράφονται λόγω του γεγονότος ότι εν λόγω Φάκελος εμπίπτει στις πρόνοιες περί απορρήτου των σχετικών (α) έως (ε).

              β.   Αφετέρου ότι επί του περιεχομένου του «Ιατρικού Φακέλου Επαγγελματικού Κινδύνου» δικαίωμα λήψης γνώσης δεν έχει ούτε η Διοίκηση, ούτε το ΓΥΑ/ΤΥΑ, ούτε οιοσδήποτε άλλος τρίτος, πέραν όσων προβλέπονται (πρόσωπα, φορείς, όροι και προϋποθέσεις) στο υφιστάμενο κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο.


Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά