Προκήρυξη μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών Αποφοίτων ΑΣΣΥ και Εθελοντών Μακράς Θητείας - Επαγγελματιών Οπλιτών Στρατού Ξηράς

 Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ.415.4/5/641675/Σ.8711/2022


ΦΕΚ 5837/Β/16-11-2022

Προκήρυξη μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών Αποφοίτων ΑΣΣΥ και Εθελοντών Μακράς Θητείας - Επαγγελματιών Οπλιτών Στρατού Ξηράς.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).

2.Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α' 112).

3.Τα άρθρα 1 και 9 έως 13 του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α' 167).

4.Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α' 114).

5.Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137).

6.Τον ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α' 141).

7.Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

8.Την υπό στοιχεία Φ.415/95/527573/Σ.8839/08 Οκτ 19 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Παραμετροποίηση των κριτηρίων μετάταξης Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Στρατού Ξηράς, κατόχων πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης» (Β' 3882).

9.Την υπ' αρ. 102627/22 Σεπ 21 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β' 4396).

10.Την υπ' αρ. 106/30 Μαϊ 22 απόφαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.

11.Την υπ' αρ. 414/2022 Εισηγητική Έκθεση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ και το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν επιφέρει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του ΓΕΣ, προκηρύσσουμε:

 

Άρθρο Μόνο

1.Τη μετάταξη, για το έτος 2022, Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), που κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής στο Σώμα των Αξιωματικών, για την κάλυψη 1 Νομοθετημένης Οργανικής Θέσης (Ν.Ο.Θ.) Κατώτερου Αξιωματικού, καθώς και τη μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), που κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής, στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, για την κάλυψη 14 Ν.Ο.Θ. Μονίμων Υπαξιωματικών.

2.Ο όρος «ενδιαφερόμενος» και οι προσδιοριστικοί προς αυτόν όροι, αναφέρονται σε άνδρες και γυναίκες.

3.Ανώτατη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017, παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και αποτελείται από:

α. Τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια».

β. Τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), τα οποία αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

4.Ο αριθμός και οι ειδικότητες των προς κάλυψη θέσεων, η κατανομή τους σε Όπλα και Σώματα του Στρατού Ξηράς, καθώς επίσης και τα πτυχία που απαιτούνται, καθορίζονται όπως παρακάτω:

α. Σώμα Αξιωματικών:

Για τη μετάταξη Μόνιμων Υπαξιακών - Ανθυπασπιστών αποφοίτων Α.Σ.Σ.Υ., στο Σώμα των Αξιωματικών, κατανέμεται 1 θέση Ν.Ο.Θ. Κατώτερου Αξιωματικού στο Σώμα Στρατιωτικών Γραμματέων, ειδικότητας διοικητικού, για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος τμημάτων Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού τομέα ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, σε αντίστοιχο τμήμα της αλλοδαπής:

(1)Δημόσιας Διοίκησης.

(2)Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

(3)Πολιτικών Επιστημών.

(4)Νομικής.

β. Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών:

Για τη μετάταξη Ε.Μ.Θ. - ΕΠ.ΟΠ., στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, κατανέμονται 14 Ν.Ο.Θ. Μονίμων Υπαξιωματικών στα Όπλα του Μηχανικού και της Αεροπορίας Στρατού και στα Σώματα του Υγειονομικού, του Οικονομικού, της Έρευνας και Πληροφορικής, του Ταχυδρομικού και των Στρατιωτικών Γραμματέων, όπως παρακάτω:

(1)Μηχανικό

1 θέση ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ή δι-πλώματος ενός εκ των παρακάτω τμημάτων Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού ή του τεχνολογικού τομέα ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, σε αντίστοιχο τμήμα της αλλοδαπής:

(α) Πολιτικού Μηχανικού.

(β) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ.

(γ) Πολιτικών Δομικών Έργων.

(2)Αεροπορία Στρατού

1 θέση ειδικότητας Μετεωρολόγου, για την κάλυψη της οποίας απαιτείται:

(α) Η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ενός εκ των παρακάτω τμημάτων Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού ή του τεχνολογικού τομέα ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, σε αντίστοιχο τμήμα της αλλοδαπής:

1/ Φυσικών Επιστημών.

2/ Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση Φυσικών Εφαρμογών.

3/ Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση Μαθηματικών Εφαρμογών.

4/ Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες. 5/Μαθηματικών.

6/ Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

(β) Η κατοχή πτυχίου Αγγλικής γλώσσας επιπέδου «Καλή γνώση - Β2» τουλάχιστον.

(3)Υγειονομικό Σώμα

(α) 2 θέσεις ειδικότητας Βοηθού Ακτινολογικού Εργαστηρίου, για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος τμήματος Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα «Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας» ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, σε αντίστοιχο τμήμα της αλλοδαπής.

(β) 2 θέσεις ειδικότητας Βοηθού Μικροβιολογικού και Βιοχημικού Εργαστηρίου, για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος τμήματος

Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα «Ιατρικών Εργαστηρίων» ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, σε αντίστοιχο τμήμα της αλλοδαπής.

(γ) 2 θέσεις ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής Τραυματολογίας, για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος τμήματος Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα «Νοσηλευτικής» ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, σε αντίστοιχο τμήμα της αλλοδαπής.

(δ) 2 θέσεις ειδικότητας Νηπιαγωγού, για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος τμήματος Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα «Παιδαγωγικού του Τμήματος Νηπιαγωγών» ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, σε αντίστοιχο τμήμα της αλλοδαπής.

(4)Οικονομικό Σώμα

1 θέση ειδικότητας Ταμιακού, για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ενός εκ των παρακάτω τμημάτων Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού ή του τεχνολογικού τομέα ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, σε αντίστοιχο τμήμα της αλλοδαπής: (α) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

(β) Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης.

(γ) Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.

(δ) Λογιστικής.

(ε) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

(στ) Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών.

(5)Σώμα Έρευνας και Πληροφορικής

1 θέση ειδικότητας Τεχνίτη Δικτύων Συστημάτων Η/Υ, για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ενός εκ των παρακάτω τμημάτων Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού ή του τεχνολογικού τομέα ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, σε αντίστοιχο τμήμα της αλλοδαπής:

(α) Πτυχία Πανεπιστημιακού Τομέα 1/Πληροφορικής.

2/Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

3/Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: α/Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. β/Διοίκησης Τεχνολογίας.

4/Πληροφορικής και Τηλεματικής.

5/Επιστήμης Υπολογιστών.

6/Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

7/Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών. 8/Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών. 9/Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική.

10/Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων.

11/Ψηφιακών Συστημάτων.

12/Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ. 13/Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής.

14/Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. 15/Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

16/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

17/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπο-λογιστών.

18/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ.

(β) Πτυχία Τεχνολογικού Τομέα 1/Πληροφορικής.

2/Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων. 3/Βιομηχανικής Πληροφορικής.

4/Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας. 5/Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

6/Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

7/Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων.

8/Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ.

9/Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων.

10/Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

11/Μηχανικών Ηλεκτρονικών.

12/Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.

13/Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων.

14/Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

(6)Ταχυδρομικό Σώμα

1 θέση ειδικότητας Ταχυδρομικού, για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ενός εκ των παρακάτω τμημάτων Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού ή του τεχνολογικού τομέα ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, σε αντίστοιχο τμήμα της αλλοδαπής: (α) Οικονομικών.

(β) Χρηματοοικονομικής.

(γ) Λογιστικής.

(δ) Στατιστικής.

(ε) Μαθηματικών.

(στ) Δημόσιας Διοίκησης.

(7)Σώμα Στρατιωτικών Γραμματέων

1 θέση ειδικότητας Στρατιωτικού Γραμματέα, για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ενός εκ των παρακάτω τμημάτων Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού ή του τεχνολογικού τομέα ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, σε αντίστοιχο τμήμα της αλλοδαπής:

(α) Δημόσιας Διοίκησης.

(β) Πολιτικής επιστήμης και Διεθνών Σπουδών.

(γ) Πολιτικών επιστημών.

(δ) Ανθρωπιστικών Σπουδών.

(ε) Διοίκησης Επιχειρήσεων.

(στ) Βιβλιοθηκονομίας.

5.Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3883/2010, έχουν: α. Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές που προέρχονται από Α.Σ.Σ.Υ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ονομασία τους ως Υπαξιωματικών και είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού τομέα ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

β. Οι Ε.Μ.Θ. οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής.

γ. Οι ΕΠ.ΟΠ. οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής.

6.Γ ια την αξιολόγηση της αίτησης μετάταξης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 12 του ν. 3883/2010:

α. Λαμβάνονται υπόψη και παραμετροποιούνται σύμφωνα με το Παράρτημα της υπουργικής απόφασης (Β'3882), τα παρακάτω κριτήρια:

(1)Το αντικείμενο και ο βαθμός του υποβληθέντος πτυχίου, το οποίο πρέπει να προσιδιάζει σε ειδικότητα της προς κάλυψη θέσης.

(2)Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναλόγως του αντικειμένου τους.

(3)Τα ουσιαστικά προσόντα του ενδιαφερομένου της τελευταίας δεκαετίας, ο βαθμός των οποίων πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

(4)Ο βαθμός αποφοίτησης του ενδιαφερομένου από τα προβλεπόμενα Σχολεία της ειδικότητάς του, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

(5)Οι τυχόν πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον ενδιαφερόμενο την τελευταία δεκαετία, αναλόγως του χρόνου επιβολής τους και της βαρύτητας της παράβασης, κατά την αιτιολογημένη κρίση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ).

β. Απορρίπτονται οι αιτήσεις εκείνων που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ' υποτροπή, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για τα αδικήματα των άρθρων 15 έως και 41,46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 έως και 85, 92 έως και 139,140,142 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

7.Ενέργειες - Υποχρεώσεις Υποψηφίων

α. Οι επιθυμούντες να υποβάλλουν στη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν:

(1)Αίτηση μετάταξης, σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων «Α» και «Β».

(2)Αντίγραφο του τίτλου σπουδών (πτυχίο ή δίπλωμα - μεταπτυχιακό τίτλο κ.λπ.).

β. Εάν το πτυχίο, το δίπλωμα ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή τότε αυτά να συνοδεύονται από:

(1)Επίσημη μετάφρασή τους.

(2)Πράξη αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας ή ισοτιμίας για όσους τίτλους αναγνωρίστηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν.4957/2022 από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

(3)Βεβαίωση αντιστοιχίας της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων σπουδών από τον παραπάνω αρμόδιο κρατικό φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), εφόσον έχει εκδοθεί πράξη «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας».

γ. Τα παραπάνω να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους προς τις Μονάδες - Υπηρεσίες έως την 31 Δεκ 22.

8.Ενέργειες Μονάδων - Υπηρεσιών

Οι Μονάδες ή οι Υπηρεσίες, στις οποίες υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν μέχρι την 13 Ιαν 23 με το Στρατιωτικό Ταχυδρομείο ως συστημένη, για λόγους ταχείας και ασφαλούς διακίνησης, την αλληλογραφία που περιλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου απευθείας στις Διευθύνσεις Ο-Σ του ΓΕΣ.

9.Ενέργειες Διευθύνσεων Ο-Σ

α. Οι Διευθύνσεις Ο-Σ του ΓΕΣ αφού συγκεντρώσουν και ελέγξουν τις αιτήσεις των υποψηφίων, να υποβάλλουν αυτές στο ΓΕΣ/Β1/3, επισυνάπτοντας για τον κάθε έναν τα δικαιολογητικά, όπως παρακάτω:

(1)Αίτηση μετάταξης.

(2)Αντίγραφο πτυχίου.

(3)Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (εφόσον υπάρχει).

(4)Λοιπά δικαιολογητικά όπως π.χ. μετάφραση πτυχίου ή διπλώματος, πράξη ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ.λπ. (εφόσον απαιτείται).

(5)Δελτία Επίδοσης από τα υποχρεωτικά Σχολεία στα οποία φοίτησε ο ενδιαφερόμενος.

(6)Συνοπτικά στοιχεία από την υπηρεσιακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου (Πλήρες Περιληπτικό Σημείωμα).

(7)Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου ξένων γλωσσών (εφόσον απαιτείται).

β. Τα παραπάνω να υποβληθούν στο ΓΕΣ/Β1/3 έως την 27 Ιαν 23.

10.Ενέργειες ΓΕΣ/Β1

Το ΓΕΣ/Β1, αφού ελέγξει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες μετάταξης των ενδιαφερομένων και την υπουργική απόφαση παραμετροποίησης των κριτηρίων μετάταξης:

α. Ενημερώνει τους υποψήφιους, των οποίων οι αιτήσεις δε θα τεθούν υπόψη του ΑΣΣ, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης.

β. Καταρτίζει, για την κάθε θέση και ειδικότητα χωριστά, Πίνακες Μορίων με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Στους υπόψη πίνακες δεν συμπεριλαμβάνονται οι υποψήφιοι της προηγούμενης παραγράφου.

γ. Χορηγεί σε κάθε υποψήφιο έναν Κωδικό Αριθμό Υποψηφίου (Κ.Α.Υ.), βάσει του οποίου θα είναι δυνατός ο εντοπισμός του στους προαναφερόμενους πίνακες. Ο σχετικός αριθμός θα κοινοποιείται στους υποψήφιους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την απόφαση του ΑΣΣ.

11.Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης παραμετροποίησης των κριτηρίων μετάταξης, δε θα τεθούν υπόψη του ΑΣΣ και δε θα εξεταστούν κατά τη διαδικασία επιλογής οι αιτήσεις όσων:

α. Υποβάλλουν εκπρόθεσμα το αίτημά τους ή επισυνάπτουν δικαιολογητικά τα οποία δεν είναι πλήρη ή είναι αντικανονικά συμπληρωμένα.

β. Υποβάλλουν αίτημα μετάταξης σε θέσεις ή ειδικότητες που δεν περιλαμβάνονται στη σχετική προκήρυξη ή έχουν υποβάλλει αίτημα παραίτησης - αποστρατείας.

γ. Υποβάλλουν αίτημα μετάταξης και δεν έχουν συμπληρώσει τα προβλεπόμενα έτη πραγματικής υπηρεσίας ή δεν είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης.

12.Η επιλογή των μετατασσόμενων πραγματοποιείται με απόφαση του ΑΣΣ, η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10) ημερών από το τέλος των εργασιών του. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της παραπάνω απόφασης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της. Μετά την εξέταση των προσφυγών και κατόπιν πρότερης υποβολής αιτιολογημένης γνώμης του ΑΣΣ, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται επί της απόφασης, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.

13.Η μετάταξη στο Σώμα των Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών και ο καθορισμός ειδικότητας, οι προαγωγές καθώς και η ένταξη των μετατασσομένων στη νέα επετηρίδα, ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

14.Οι μεταταγέντες, εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητάς τους μετά τους υπηρετούντες ομοιόβαθμούς τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης.

15.Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην υπόψη προκήρυξη και για την ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των μετατάξεων, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

α. Τα προσόντα και κριτήρια συμμετοχής στη διαδικασία, που καθορίζονται στην παρούσα και την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να πληρούνται από τους ενδιαφερόμενους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ήτοι την 31 Δεκ 22.

β. Οι τυχόν επιπλέον τίτλοι σπουδών (πτυχία - μεταπτυχιακοί τίτλοι) λαμβάνονται υπόψη και βαθμολογούνται, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην υπουργική απόφαση παραμετροποίησης των κριτηρίων μετάταξης, εφόσον το αντικείμενό τους προσιδιάζει με την προς κάλυψη θέση, σύμφωνα με τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών που καθορίζονται στην παρούσα.

γ. Όπου στις διατάξεις της παρούσας ορίζεται ως προσόν ακαδημαϊκά ισοδύναμος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, η «ισοτιμία» ή «ισοτιμία και αντιστοιχία» αυτού με τους τίτλους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι. πιστοποιείται από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

δ. Η μετάφραση εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους παρέχεται από:

(1)Έλληνες δικηγόρους, σύμφωνα με τον «Κώδικα Δικηγόρων» άρθρο 36 του ν.4194/2013.

(2)Από πιστοποιημένους μεταφραστές του «Μητρώου Πιστοποιημένων Μεταφραστών» (η αναζήτησή τους γίνεται μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της ενιαίας ψηφιακής πύλης «gov. gr»).

(3)Από διορισμένους στα κατά τόπους Πρωτοδικεία, άμισθους διερμηνείς.

(4)Από πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών - Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

(5)Από μονίμους υπαλλήλους ή μεταφραστή Ελληνικής Προξενικής Αρχής.

(6)Από επίσημους ορκωτούς μεταφραστές. Η γνησιότητα της υπογραφής τους, μετά τη μετάφραση, επικυρώνεται από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

ε. Οι ενδιαφερόμενοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να τηρηθούν επακριβώς οι προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα, οι οποίες είναι δεσμευτικές από την νομοθεσία.

στ. Σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, αυτή υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο απευθείας στο ΓΕΣ/Β1/3α, άμεσα μέσω «ΠΥΡΣΕΙΑ» και στη συνέχεια με το Στρατιωτικό Ταχυδρομείο, προκειμένου να επιτευχθούν οι προθεσμίες της παρ. 12.

ζ. Τα προβλεπόμενα Σχολεία φοίτησης που καθορίζονται στην παρ. 9α (5) της παρούσας, δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. τελευταία δεκαετία), αλλά στο σύνολο των Σχολείων που απαιτείται να φοιτήσει ο υποψήφιος προς μετάταξη, αναλόγως της ειδικότητας και του βαθμού του και τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης παραμετροποίησης των κριτηρίων μετάταξης.

η. Το κριτήριο του βαθμού αποφοίτησης από τα προβλεπόμενα σχολεία «Λίαν Καλώς», αντιστοιχεί στην κλίμακα βαθμολογίας των υποχρεωτικών σχολείων, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 30, του ν. 3883/2010, είναι από 15 έως 18,99 στην εικοσάβαθμη κλίμακα και 75-94,99 στην εκατοστιαία κλίμακα.

θ. Η κλίμακα βαθμολογίας «Λίαν Καλώς» που καθορίζεται στην παρ. 6γ, της παρούσας, αναφέρεται στο σύνολο των ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας δεκαετίας και αντιστοιχεί, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν.δ.445/1974, σε βαθμολογία 8 ή 9.

ι. Οι Μόνιμοι Υπξκοί και Ανθστές, απόφοιτοι Α.Σ.Σ.Υ., οι Ε.Μ.Θ. και οι ΕΠ.ΟΠ. ανεξάρτητα του Όπλου ή Σώματος που ανήκουν, δύνανται να υποβάλουν αίτημα για μετάταξη μόνο σε ένα από τα Όπλα - Σώματα της παρ. 4, της παρούσας, στα οποία κατανεμήθηκαν Ν.Ο.Θ. κατωτέρων Αξιωματικών και Μον. Υπαξιωματικών, αντίστοιχα.

16.Το πρόσθετο ετήσιο κόστος των υπόψη μετατάξεων υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 1134,00€ για το 2023 - 1904,00€ για το 2024 -1496,00€ για το 2025 και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ ΓΕΣ 2023 - 2024 και 2025 επί ΕΦ10112020000000 και ΑΛΕ 2120101011, 2120114010 και 2190201099.

17.Το σχέδιο της παρούσας, μονογραφήθηκε από το ΓΕΣ/ΔΟΙ.

(Αρ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/2: 1238975/19-09-2022).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.415.4/5/641675/Σ.8711

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΟΣΤΩΝ - ΜΟΝ. ΥΠΞΚΩΝ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.415.4/5/641675/Σ.8711

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ Ε.Μ.Θ - ΕΠ.ΟΠ. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2022

 

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά