Απάντηση Στεφανή για το τι ισχύει με τους Εθνοφύλακες και τι έχει κάνει το ΓΕΣ

 Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Επαναπροσδιορισμός του Νομικού Πλαισίου περί της Εθνοφυλακής», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.1295/1982 (Α΄126), στους Εθνοφύλακες, εφόσον χρησιμοποιούνται σε τακτικές ή ειδικές αποστολές, δύνανται να τους χορηγούνται αποδοχές, τροφή, ιματισμός και υπόδηση. Με την παρ.5 του άρθρου 8 του ν.3257/2004 (Α΄143) καθορίζεται, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η ημερήσια αποζημίωση που παρέχεται στους εθνοφύλακες μόνον για την αντιμετώπιση των δαπανών τροφής, ιματισμού και υπόδησης τους, όπως προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.1295/1982, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ). 

 Το ύψος της υπόψη αποζημίωσης καθορίστηκε με την πλέον πρόσφατη ΚΥΑ, υπό στοιχεία ΥΑ. Φ. 841/1/1065925/Σ.443 (Β΄180/2021), για το τρέχον έτος, στο ποσό των δεκαέξι (16) ευρώ ημερησίως. Το ποσό της εν λόγω αποζημίωσης, σε εφαρμογή σχετικών εγγράφων οδηγιών που παρασχέθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙΚ.), αντιμετωπίζεται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.4172/2013) και υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011.-2- ./. 

Η προαναφερθείσα αποζημίωση, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, δεν έχει την έννοια του εργατικού ημερομισθίου, καθόσον δεν δημιουργείται εξαρτημένη σχέση εργασίας, μεταξύ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και των ιδιωτών Εθνοφυλάκων. Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι, οι Εθνοφύλακες, δεν αποτελούν προσλαμβανόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προσωπικό, αλλά προσωπικό που «κατατάσσεται» ή που «καλείται να υπηρετήσει» υπό τα όπλα και μάλιστα με συγκεκριμένη αποστολή, επομένως δεν δύνανται να διασφαλιστούν συνταξιοδοτικά δικαιώματα για αυτούς. 

 Περαιτέρω, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ληφθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, οι Εθνοφύλακες δεν μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι κατά το χρονικό διάστημα που υπηρετούν στην εθνοφυλακή και απασχολούνται σε τακτικές αποστολές, όπως η φρούρηση των εγκαταστάσεων του ΣΞ, εφόσον:  Παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) της χώρας απασχολούμενοι εθελοντικά σε συγκεκριμένο έργο, με συγκεκριμένο τακτικό ωράριο, χρονική διάρκεια και καθήκοντα, ανεξαρτήτως του ότι δεν δημιουργείται σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

 Οι αποδοχές που λαμβάνουν (έξοδα μετακίνησης, τροφής, ιματισμού και υπόδησης) λαμβάνονται υπόψη ως αμοιβή για παροχή υπηρεσιών υπό τη μορφή απασχόλησης και στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας εμφανίζονται ως φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Ανεξαρτήτως των παραπάνω, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό και με δεδομένο ότι, η φορολόγηση της εν λόγω αποζημίωσης αποτελεί, ενδεχομένως, αντικίνητρο στην προσέλκυση νέων προκειμένου να συμμετάσχουν στον θεσμό της Εθνοφυλακής, έχει ζητήσει εγγράφως, από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, από το Υπουργείο Οικονομικών να επανεξετάσει το ζήτημα της φορολογικής αντιμετώπισης της υπόψη αποζημίωσης, καθώς επίσης και την τυχόν δυνατότητα της απαλλαγής της από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011.

 Σε κάθε περίπτωση, από τον Αύγουστο του 2019 η πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία, στο πλαίσιο της διαρκούς ετοιμότητας και επαύξησης της επιχειρησιακής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) με στόχο την αποτροπή προκλήσεων και -3- ./. την επιτυχή αντιμετώπιση των απειλών, καθώς επίσης και της αναγνώρισης από την Πολιτεία του σημαντικού ρόλου που επιτελούν οι Εθνοφύλακες, έδωσε κατευθύνσεις για την αναβάθμιση του θεσμού της Εθνοφυλακής. 

Κατόπιν αυτού, η Διεύθυνση Εθνοφυλακής του ΓΕΣ εκπόνησε και εξέδωσε διαταγή για την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Μονάδων Εθνοφυλακής προκειμένου αυτές να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τις αποστολές τους, μέσω στοχευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών, που ανελήφθησαν για: 

 Την αύξηση του ποσοστού επάνδρωσης των Μονάδων Εθνοφυλακής, κυρίως του Έβρου και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.  Την αύξηση της συμμετοχής των Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, καθιερώθηκε η διαδικασία παρακολούθησης της συμμετοχής των Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση της Κυριακής κατά μήνα, εξάμηνο και έτος, καθώς και επιβράβευσης των πρώτων Μονάδων Εθνοφυλακής με το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής Εθνοφυλάκων σε αυτή κατ’ έτος. Η δράση είχε σημαντικά αποτελέσματα, παρά τη λήψη των μέτρων για την υγειονομική κρίση, επιτυγχάνοντας το 2020 να παρουσιαστεί ο μεγαλύτερος μέσος όρος συμμετοχής Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση από το έτος 2017, που συγκροτήθηκε η Διεύθυνση Εθνοφυλακής, στο ΓΕΣ, και τηρούνται στατιστικά στοιχεία και με μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών τον Σεπτέμβριο (8.401 Εθνοφύλακες) και τον Μάιο (8.018 Εθνοφύλακες) του 2020. 

 Την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των Μονάδων Εθνοφυλακής. Συγκεκριμένα, εκδόθηκε διαταγή με οδηγίες για την περαιτέρω αναβάθμιση της εκπαίδευσης των ΤΕΘ για το 4μηνο Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος 2020 και το έτος 2021, με επιδίωξη τη συμμετοχή του συνόλου των Εθνοφυλάκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Βολές-Ασκήσεις-Δοκιμές Σχεδίων), πάντα με βασικό κριτήριο «η εκπαίδευση να είναι σύμφωνη με την επιχειρησιακή τους αποστολή», τη συμμετοχή των Μονάδων Εθνοφυλακής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Μονάδων Εκστρατείας των Σχηματισμών, και σε ημέρες εκτός Κυριακής, και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των Εθνοφυλάκων σε αυτές, σε εθελοντική βάση και χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις καθορισθείσες διαδικασίες, καθώς και την παρότρυνση των Εθνοφυλάκων να συμμετέχουν, διαρκώς και σε κάθε ευκαιρία, σε Εθνικές Ασκήσεις μεγάλης κλίμακας, όπως η ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ», επί -4- εθελοντικής βάσης, επιπλέον του προσωπικού που καλείται κάθε φορά με ΦΑΠ, αναλόγως του σχεδιασμού των αντιστοίχων ασκήσεων. Αποτέλεσμα, η συμμετοχή ικανού αριθμού Εθνοφυλάκων στις προαναφερόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με τη συναφή βελτίωση της μαχητικής ικανότητας των Εθνοφυλάκων και τον καλύτερο συντονισμό των Μονάδων Εθνοφυλακής με τις λοιπές Μονάδες του Στρατού Ξηράς. 

 Την ανάδειξη του θεσμού της Εθνοφυλακής, με διάφορες δράσεις όπως η αναβάθμιση της ιστοσελίδας της, η ένταξη της προσφοράς της σε ειδική επετειακή έκδοση του ΓΕΣ, η έκδοση εξαμηνιαίου περιοδικού κ.λπ. 

  Την ανύψωση του ηθικού των Εθνοφυλάκων, με την, μεταξύ άλλων, προτροπή για απευθείας διαβίβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προτάσεών τους ή και απόψεών τους για την βελτίωση του θεσμού, ενώ καθιερώθηκε και η χορήγηση διακριτικού χρόνου υπηρεσίας Εθνοφυλάκων για τα δέκα και δεκαπέντε έτη. Επίσης, χορηγήθηκαν παροχές επιβράβευσής τους όπως η είσοδος στα Στρατιωτικά Πρατήρια και στις Στρατιωτικές Λέσχες (πλην ΛΑΕΔ και ΛΑΦ Θεσσαλονίκης) μελών οικογενειών των Εθνοφυλακών που συνοικούν ή και των τέκνων τους που φοιτούν σε τόπο μακράν της μόνιμης κατοικίας τους. Παράλληλα, εντάχθηκαν σε εταιρικό πρόγραμμα του ΣΞ με την Τράπεζα Πειραιώς, στον παραθερισμό στα ΚΑΑΥ, ενώ τους παρασχέθηκε η δυνατότητα, της άπαξ ετησίως, πραγματοποίησης αιματολογικών εξετάσεων με μέριμνα των μονάδων Υγειονομικού του ΣΞ. 

 Την ενίσχυση των δεσμών με την τοπική κοινωνία, όπως συμμετοχή σε δράσεις των τοπικών κοινωνιών με έμφαση στον εθελοντισμό και στις περιβαλλοντικές δραστηριότητες. 

 Τέλος σας γνωρίζουμε, ότι η πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία τιμά την αποστολή και το έργο των Εθνοφυλάκων, γνωρίζει τα ζητήματα τα οποία τους απασχολούν και μεριμνά διαρκώς για την βελτίωση των συνθηκών, υπό τις οποίες υπηρετούν, ενώ παράλληλα δρομολογεί δράσεις για την επίλυσή τους τόσο με την επεξεργασία ενός νέου ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου όσο και με παρεμβάσεις σε συναρμόδια Υπουργεία και φορείς του Δημοσίου. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑ

Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Παιδί στρατιωτικής οικογένειας. Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο(BBC,Guardian, war-army journalism, data journalism) Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας - Διδάσκει Στρατιωτικό Ρεπορτάζ και Δημόσιες σχέσεις στις ΕΔ.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Πρόσφατα μπήκε στην εγκυκλοπαίδεια με τα πιο σημαντικά πρόσωπα της Ελλάδας με την ιδιότητα του Στρατιωτικού Δημοσιογράφου.Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά