Αδικίες στην παραμετροποίηση κριτηρίων μεταθέσεων προσωπικού ΣΞ-ΠΑ

 

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Ενώσεων  Στρατιωτικών  -  Π.ΟΜ.Ε.Ν.Σ., κατόπιν των (θ), (ι) (ιβ) σχετικών εγγράφων των Ενώσεων Στρατιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.), Λάρισας (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.) και Μεσσηνίας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΜΕ), αναδεικνύει το θέμα της μοριοδότησης Στελεχών σε μονάδες του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετούν στις Φρουρές Κιλκίς, Λάρισας και Μεσσηνίας.

2. Συγκεκριμένα μας έγινε γνωστό ότι:

     α. Στελέχη του Σ.Ξ. που υπηρετούν στη Φρουρά Κιλκίς, λαμβάνουν για τα πρώτα τρία (3) έτη παραμονής τους 0,5 μόρια για κάθε έτος παραμονής και μετά την παρέλευση των τριών (3) ετών 0.15 μόρια για κάθε χρόνο παραμονής, σε σύγκριση με γειτονικούς νομούς οι οποίοι μοριοδοτούνται με αρκετά περισσότερα μόρια. Οι αυξημένες επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες της 71 Α/Μ Ταξιαρχίας, λόγω της ιδιαιτερότητας της απο­στολής της, θεωρούμε ότι δεν αντικατοπτρίζονται στην ανωτέρω μοριοδότηση, αποτελούν δε αποτρεπτικό παράγοντα δήλωσης επιθυμίας παραμονής στη φρουρά.

     β. Στελέχη των Ε.Δ. που υπηρετούν στη Φρουρά Λάρισας, που εδρεύει το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας αλλά και το Στρατηγείο της 1ης ΣΤΡΑΤΑΣ, που αποτελούν Μείζονες Διοικήσεις κλιμακίου Διοίκησης επιπέδου αντιστοίχισης με αυτό της ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ στην Αττική, δεν έχουν ίση μοριοδότηση με τους συναδέλφους που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής (διαπιστώνεται συγκριτικός τριπλασιασμός).

     γ. Στελέχη της Π.Α. ειδικότητας (ΕΑΑΔ, ΟΑΑΔ, ΕΑΦΜΣ, ΟΑΦΜΣ) που υπηρετούν στη 120 ΠΕΑ. στη Φρουρά Μεσσηνίας, λαμβάνουν 2 μόρια για κάθε μήνα, ενώ συνάδελφοι τους άλλων ειδικοτήτων που υπηρετούν στην ίδια μονάδα (120 ΠΕΑ ) λαμβάνουν 8-10 μόρια ανα μήνα παραμονής, δηλαδή 6 - 8 μόρια λιγότερα σε σχέση με τους συναδέλφους τους.

3.  Ο σχεδιασμός των μεταθέσεων πραγματοποιείται με στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών και οικογενειακών αναγκών των στελεχών και η παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων των στελεχών έχει ως συντελεστές βαρύτητας κατά σειρά τα υπηρεσιακά, τα κοινωνικά, τα αντικειμενικά και τα ειδικά κριτήρια επιλογής.

4.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. είναι γνώστης της έντονης δυσαρέσκειας και ανησυχίας του προσωπικού ενόψει των επικείμενων μεταθέσεων έτους 2021 και σας ενημερώνει ότι κρίνεται  αναγκαία η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης του (ε) σχετικού, που αφορά την παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων στελεχών προκειμένου να εξαλειφθούν η παραπάνω αδικίες.

            Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

5.  Κατόπιν όλων των παραπάνω και προκειμένου να αποκατασταθούν οι αδικίες στην μοριοδότηση  των  στρατιωτικών  που  προαναφέρθηκαν, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. προτείνει την τροποποίηση του (ε) όμοιου αυξάνοντας την μοριοδότηση: 

     α. Της Φρουράς Κιλκίς, λαμβάνοντας υπ’ όψη την ιδιαίτερη αποστολή της 71 Α/Μ Ταξιαρχίας και τις αυξημένες επιχειρησιακές και υπηρεσιακές τις απαιτήσεις.

     β. Της Φρουράς Λάρισας, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι σ’ αυτήν εδρεύει το Αρχηγείο της Τακτικής Αεροπορίας αλλά και το Στρατηγείο της 1ης ΣΤΡΑΤΑΣ, που αποτελούν Μείζονες Διοικήσεις κλιμακίου Διοίκησης και  είναι επιπέδου αντιστοίχισης με αυτό της ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής.

    γ. Για τα στελέχη της 120 ΠΕΑ στη Φρουρά Μεσσηνίας ειδικότητας (ΕΑΑΔ, ΟΑΑΔ, ΕΑΦΜΣ, ΟΑΦΜΣ), έτσι ώστε όλα τα στελέχη που υπηρετούν στην ίδια φρουρά να λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό μορίων.

6. Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι με τα (στ), (ζ), (η) και (ι) σχετικά έγγραφά μας:

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1292-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-stratoy-ksiras

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1378-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-p-a

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1412-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-stratoy-ksiras-nisos-skyros

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1493-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon

έχουμε υποβάλλει τεκμηριωμένες προτάσεις για την παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων στελεχών του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας που συνδέονται με την μοριοδότηση του κάθε στελέχους και είναι άρρηκτα συσχετισμένες με τις τοποθετήσεις – μεταθέσεις.

7. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. καλεί την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξάλειψη  αυτών  των  αδικιών  το  συντομότερο  δυνατόν  στα  πλαίσια  της δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης αντιμετωπίζοντας τις όποιες  διακρίσεις,  καθώς  η  παραμετροποίηση  των  κριτηρίων  μεταθέσεων στελεχών  συνδέεται  με  την  μοριοδότηση  του  κάθε  στελέχους  και  είναι  άρρηκτα συσχετισμένη  με  τις  τοποθετήσεις  -  μεταθέσεις  των  στελεχών  οι  οποίες διενεργούνται  με  βάση  το  εκάστοτε  θεσμικό  πλαίσιο  και  τις  ισχύουσες  πάγιες διαταγές.

8. Εισηγητές θέματος: Tχης (ΠΖ) Νικόλαος Χ’’Γεωργίου Πρόεδρος Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΙΛΚΙΣ τηλ. 6989990594, Ανχης (ΔΒ) Πέτρος Μούστος Πρόεδρος Ε.Σ.Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ τηλ. 6936158679 και Ανθστής (ΕΟΧΟΜ) Λαμπρόπουλος  Χρήστος Πρόεδρος Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  τηλ. 6983511944.

9. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά