Ανακατάταξη ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων και Λοιπών Όπλων- Σωμάτων


1. Ενημερώνουμε ότι έχει αποφασιστεί η ανακατάταξη εκατόν πενήντα επτά
(157) ΟΒΑ Ειδικών ∆υνάμεων και εκατόν ενενήντα ένα (191) ΟΒΑ στα λοιπά
Όπλα και Σώματα στο Στρατό Ξηράς, για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών µε
δυνατότητα παρατάσεως ενός (1) έτους και καθορίσθηκε ως καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 20η Ιουνίου 2017. Όλοι οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι γεννημένοι από την 1-1-1990 και µετά.
Επιπλέον, για τους έφεδρους πρέπει να µην έχουν παρέλθει τρία (3) έτη
από την ημερομηνία της οριστικής απολύσεώς τους κατά την ημερομηνία
κατάθεσης των δικαιολογητικών, ενώ οι υπηρετούντες οπλίτες πρέπει να
απολύονται οριστικά από 20 Ιουλίου έως 20 Σεπτεμβρίου 2017.

2. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους εφέδρους στις Στρατολογικές
Υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται (ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαµονής
τους), και από τους οπλίτες στις Μονάδες που υπηρετούν.

3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές µε τα προσόντα συµµετοχής, τα
δικαιολογητικά, τις αθλητικές δοκιµασίες για τους ΟΒΑ (Ε∆) και λοιπά
διαδικαστικά θέµατα, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν µέσω της
ιστοσελίδας του ΓΕΣ, www.army.gr, καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπου έχουν
αναρτηθεί οι διαταγές ανακατάταξης για τους ΟΒΑ των Ειδικών Δυνάμεων και
των λοιπών Όπλων – Σωμάτων, με ΑΔΑ:6ΕΥ16-930 και ΑΔΑ:6ΘΘΚ6-6ΞΡ
αντίστοιχα.

Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Παιδί στρατιωτικής οικογένειας. Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Πτυχιούχος Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα. Έχει παρουσιάσει αρκετές εκδηλώσεις και είναι η ιδιοκτήτρια του ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας ΔΙΕΚ Τρίπολης. Διδάσκει Στρατιωτικό Ρεπορτάζ και Δημόσιες σχέσεις στις ΕΔ. Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου