Χρηματική αρωγή 1000 ευρώ στις οικογένειες των στρατιωτικών


Αριθμ. Φ.952/2/113201/Σ.17854 – ΦΕΚ τεύχος Β 6047/19.10.2023
Καθορισμός του ύψους της εφάπαξ χρηματικής αρωγής της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 354/1976 (Α’ 148), για το έτος 2023.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:Άρθρο 1
Καθορισμός του ύψους της εφάπαξ χρηματικής αρωγής της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 354/1976, για το έτος 2023

Το ύψος της εφάπαξ χρηματικής αρωγής έτους 2023, που καταβάλλεται στους δικαιούχους σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 354/1976, ορίζεται στα χίλια ευρώ (1.000 €).

Άρθρο 2
Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης

Για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά χορήγησης της εφάπαξ χρηματικής αρωγής του άρθρου 1 ισχύει η υπό στοιχεία Φ.952/5/710653/01-04-2003 (Β’ 432) απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Νόμος 354/1976 – ΦΕΚ τεύχος Α 148/18.06.1976
Περί του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρον 1
Σύστασις – Σκοπός – Μέτοχοι.

1. Ο συσταθείς δια του Ν.Δ. 679/70 Ειδικός Λογαριασμός παρ` εκάστω των υφισταμένων Ταμείων Αλληλοβοήθειας των τριών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων διατηρείται μετονομαζόμενος εις “Ειδικόν Λογαριασμόν Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών”.

2. Μέτοχοι του Λογαριασμού τούτου είναι, υποχρεωτικώς άπαντες οι εν ενεργεία στρατιωτικοί των τριών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων.3. Σκοπός του λογαριασμού είναι η παροχή εφάπαξ χρηματικής αρωγής εις τους κατά το άρθρον 3 του παρόντος δικαιούχους.

4. Μέτοχοι του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Ναυτικού του ν. 354/1976 (ΦΕΚ 148 Α`) είναι υποχρεωτικά και οι στρατιωτικοί του Λιμενικού Σώματος, δικαιούχοι δε της προβλεπόμενης, κατ` άρθρο 3 του νόμου αυτού, εφάπαξ χρηματικής αρωγής είναι και οι οικογένειες των στρατιωτικών του Λιμενικού Σώματος.

5. Η καταβολή εισφοράς των μετόχων της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η καταβολή δε της προβλεπόμενης εφάπαξ χρηματικής αρωγής στις δικαιούχες οικογένειες της παραπάνω παραγράφου αρχίζει δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

6. Η αναπροσαρμογή μερισμάτων που ήδη καταβάλλονται και προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου θα αρχίσει την πρώτη του επόμενου μήνα μετά την παρέλευση έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών παροχών. Για τους προ της ισχύος του παρόντος νόμου μερισματούχους η κράτηση για αναγνώριση προϋπηρεσιών υπολογίζεται και καταβάλλεται βάσει του βαθμού που τους έχει απονεμηθεί το μέρισμα και στο ύψος των εν ενεργεία ομοιόβαθμών τους, θα διαρκεί δε όσο και το χρονικό διάστημα της αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας.

Άρθρον 2
Πόροι.
Πόροι του Λογαριασμού είναι οι κάτωθι: α. Μηνιαία κράτησις εκ ποσοστού τρία επί τοις χιλίοις (3%.) επί του μηνιαίου βασικού μισθού των εν ενεργεία μονίμων εξ εφεδρείας και εφεδρών αξιωματικών και ανθυπασπιστών και μονίμων εθελοντών και ανακατατεταγμένων υπαξιωματικών και οπλιτών. β. Δωρεαί, κληρονομίαι ή κληροδοσίαι ή άλλαι παραδοχαί προς τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας, υπέρ των σκοπών του Λογαριασμού τούτου.

Άρθρον 3
Δικαιούχοι.

1.Δικαιούχοι εφ` άπαξ χρηματικής αρωγής εκ του Λογαριασμού τούτου είναι αι οικογένειαι των, εν καιρώ ειρήνης εν διατεταγμένη υπηρεσία ή μη φονευομένων θνησκόντων ή εξαφανιζομένων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφ` όσον δεν δικαιούνται πολεμικής συντάξεως, κατά την ακόλουθον σειράν προτεραιότητος και κατ` ισομοιρίαν εν εκάστη των κατωτέρω περιπτώσεων:
α. Η σύζυγος, τα ανήλικα άρρενα τέκνα και αι άγαμοι θυγατέρες.
β. Οι γονείς.
γ. Αι ορφαναί πατρός άγαμοι αδελφαί και οι ορφανοί πατρός ανήλικοι άρρενες αδελφοί.

2. Προκειμένου περί εξαφανιζομένων το υπό του παρόντος προβλεπομένον επίδομα καταβάλλεται άμα τη δημοσιεύσει της τελεσιδίκου περί αφανείας αποφάσεως.

Άρθρον 4
Ποσόν Αρωγής.

1. Το ποσόν της χορηγουμένης εφ` άπαξ χρηματικής αρωγής ορίζεται ως ακολούθως:

α. Δια τας οικογενείας των φονευμένων, θνησκόντων ή εξαφανιζομένων εν διατεταγμένη υπηρεσία:
1) Ανθυπασπιστών, υπαξιωματικών, οπλιτών και μαθητών Παραγωγικών Σχολών εις Δραχμάς πεντήκοντα πέντε χιλιάδας (55.000).
2) Κατωτέρων αξιωματικών εις δραχμάς εξήκοντα πέντε χιλιάδας (65.000).
3) Ανωτέρων αξιωματικών εις δραχμάς εβδομήκοντα πέντε χιλιάδας. (75.000).
4) Ανωτάτων αξιωματικών εις δραχμάς ογδοήκοντα χιλιάδας (80.000).β. Διά τας οικογενείας των φονευομένων, θνησκόντων ή εξαφανιζομένων ουχί εν διατεταγμένη υπηρεσία:
1) Ανθυπασπιστών, υπαξιωματικών, οπλιτών και μαθητών Παραγωγικών Σχολών εις δραχμάς τεσσαράκοντα χιλιάδας (40.000).
2) Κατωτέρων αξιωματικών εις δραχμάς πεντήκοντα χιλιάδας (50.000).
3) Ανωτέρων αξιωματικών εις δραχμάς εξήκοντα χιλιάδας (60.000).
4) Ανωτάτων αξιωματικών εις δραχμάς εξήκοντα πέντε χιλιάδας (65.000).

2. Διά την εφαρμογήν της προηγουμένης παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπ` όψιν ο βαθμός ον έφερεν ο στρατιωτικός κατά την ημέραν του θανάτου ή της εξαφανίσεως του.

3. Το ποσόν της αρωγής δύναται να αυξομειούται αναλόγως της εκάστοτε οικονομικής καταστάσεως του Λογαριασμού, δι` αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης εκδιδομένης κατόπιν προτάσεως των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων, κατά το αυτό ποσοστόν δι` απάσας τας κατηγορίας και βαθμούς στρατιωτικών.
Η ως άνω απόφασις περί αυξομειώσεως του ποσού της αρωγής εκδίδεται προ της ενάρξεως του εις ο αναφέρεται οικονομικού έτους και ισχύει από της πρώτης του έτους τούτου, αποκλειομένης της αναδρομικής ισχύος της.

4. Στις οικογένειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 μπορεί να χορηγείται, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Λογαριασμού και στο τέλος κάθε έτους, εφάπαξ χρηματική αρωγή, μέχρι του ύψους ενός (1) βασικού μισθού Λοχαγού, σε κόθε ανήλικο τέκνο, καθώς και σε κάθε ενήλικο άγαμο μέχρι ηλικίας είκοσι πέντε (25) ετών, εφόσον αυτό αποδεδειγμένα σπουδόζει ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, ανεξάρτητα αν αναγνωρίζεται ως προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. Οι διαδικασίες χορήγησης της ανωτέρω χρηματικής αρωγής, το ακριβές ποσό αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων.
Σημ.: όπως η παρ.4 προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ. 12 Ν.3036/2002, ΦΕΚ Α 171/23.7.2002.

Άρθρον 5
Οργάνωσις – Λειτουργία.
1. Τα αφορώντα εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν παρά τοις οικείοις Ταμείοις Αλληλοβοηθείας του Ειδικού Λογαριασμού, την διαδικασίαν χορηγήσεως της χρηματικής αρωγής εις τας δικαιούχους οικογενείας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς επίσης και πάσα λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος Νόμου, ρυθμίζονται δι` αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Αμύνης εκδιδομένων κατόπιν προτάσεων των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων.

Άρθρον 6
Καταργούμεναι διατάξεις.
Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α. Το Ν.Δ. 679/70, πλην των διατάξεων του άρθρου 6 αυτού. β. Το Β.Δ. 184/71 “περί οργανώσεως και λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού ειδικής χρηματικής αρωγής Στρατιωτικού Προσωπικού” πλην των διατάξεων των άρθρων 1 και 5 αυτού, αίτινες διατηρούνται εν ισχύι μέχρις εκδόσεως των κατά το προηγούμενον άρθρον αποφάσεων.

Άρθρον 7
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της πρώτης του μεθεπόμενου της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μηνόςΤο άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης

www.odigostoupoliti.euShare on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά