ΣΑΣΜΥ: Ανάλυση - Αξιολόγηση Νομοθετικών Ρυθμίσεων, Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Διεκδικήσεις -Στόχοι ΣΑΣΜΥ

 

Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 ολοκληρώθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΑΣΜΥ. Στη Γενική συνέλευση έγινε διοικητικός απολογισμός καθώς και αποτίμηση του πρόσφατα ψηφισθέντος νομοσχεδίου από το ΥΠΕΘΑ όπου εξειδικεύτηκαν οι θέσεις του ΣΑΣΜΥ. Κατά την συζήτηση αναδείχθηκαν από το ΔΣ τα θετικά αλλά και τα αρνητικά σημεία του νομοσχεδίου.

Επί του νομοσχεδίου εκτός από την τοποθέτηση των θέσεων κατά την συζήτηση των φορέων Ο ΣΑΣΜΥ στην Βουλή: θέσεις προτάσεις επί του νομοσχεδίου - Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (sasmy.gr)  καταθέσαμε και υπόμνημα με δεκαέξι (16) προτάσεις, επτά (7) από τις οποίες τις διαβουλευτήκαμε και με τους υπόλοιπους συνδέσμους αποφοίτων ΑΣΣΥ και παρουσιάστηκαν ως κοινές θέσεις.

Τέθηκαν συνοπτικά τα κάτωθι:

 • Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων. Αναβάθμιση  πτυχίων ΑΣΣΥ
 • Βαθμολογική εξέλιξη αποφοίτων ΑΣΣΥ.
 • Υπηρεσιακή Εξέλιξη Στελεχών Ειδικής Καταστάσεως προερχομένων εξ ΑΣΣΥ.
 • Ηλικιακά Όρια Αποστρατείας Αξκων Αποφοίτων ΑΣΣΥ Κρινόμενων κατά το ν.2439/96 - Πτυχιούχων ΑΕΙ.
 • Οικονομικά  (Μισθολόγιο).
 • Μοριοδότηση Διαζευγμένων Στελεχών.
 • Συνταξιοδοτικές -  Ασφαλιστικές  Ρυθμίσεις.
 • Υγειονομική περίθαλψή , Τροποποίηση  Π.Δ 432/83.
 • Στέγαση Στρατιωτικού προσωπικού κατασκευή ΣΟΑ ΣΟΜΥ.
 • Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων – Ενδικοφανείς Προσφυγές. Σύσταση και οργάνωση πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου οργάνου  Εξέτασης των Ενδικοφανών προσφυγών υπό το ΓΕΕΘΑ.
 • Εκσυγχρονισμός Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ε.Δ.
 • Νομοθέτηση Συμμετοχής αποφοίτων ΣΜΥ στην ΣΤΕΑΤΧ (Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικού) & ΣΤΕΑΜΧ.
 • Προϋποθέσεις, Περιορισμοί και Εξειδίκευση Κριτηρίων Μεταθέσεων.
 • Υπολογισμός ΒΟΕΑ τροποποίηση «ΚΥΑ» - ΜΤΣ (Συμμετοχή μελών μας στο ΔΣ του ΜΤΣ)
 • Προτάσεις επί των άρθρων του ψηφισθέντος Νομοσχεδίου.

Όσον αφορά την ουσία του νομοσχεδίου και όσα ψηφίστηκαν, η Γενική Συνέλευση χαιρέτησε την ένταξη των καταταγέντων 1991,92,93 στα διαλαμβανόμενα του νόμου 2439/96. Επισημάνθηκε όμως ότι αυτό συνεπάγεται και την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους στα 35 έτη υπηρεσίας αλλά και την υποχρέωση καταβολής από τους ίδιους των ασφαλιστικών εισφορών για την συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας εφόσον θέλουν να λάβουν ολόκληρο το ποσοστό αναπλήρωσης, μιας και συνταξιοδοτικά συνεχίζουν να διέπονται από ν. 3865/10. (σε αντίθεση με ότι η κυβέρνηση νομοθέτησε με το άρθρο 24 του ν.4997/2022 για μερίδα ανώτατων δημόσιων λειτουργών συγκεκριμένων κατηγοριών όπου η καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη θα γίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό).

Με βάση όσα νομοθετήθηκαν και για λόγους δικαιοσύνης αποφασίστηκε η ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε  πλέον κανείς από τα μέλη μας να  μην απαιτείται να εκτελεί τον προβλεπόμενο  χρόνο Δκσεως για την προαγωγή από τον βαθμό του Λοχαγού σε αυτό του Ταγματάρχη. Ο κ. υπουργός σε αυτό το ζήτημα άνοιξε τον «Ασκό του Αιόλου» των διεκδικήσεων.

 Ως ΣΑΣΜΥ ήδη είχαμε προτείνει την σύμπτυξη του απαιτούμενου χρόνου «Δκσεως ή ειδικής υπηρεσίας» στα δύο έτη για τον βαθμό του λοχαγού και ταγματάρχη καθώς  και οι τεχνικοί και οι  φροντιστές να εκτελούν τον προβλεπόμενο χρόνο «Δκσεως ή ειδικής υπηρεσίας» ανεξαρτήτως βαθμού εκτελώντας τα καθήκοντα της ειδικότητας τους.

 Διαπιστώθηκε  ότι ο υπουργός δεν άντεξε την πίεση όλων των φορέων και την δική μας αποφασίζοντας την κατάργηση της επιπρόσθετη εισφοράς υπέρ ΝΙΜΙΤΣ 1%,  επίσης έκανε αποδεκτή και την δική μας πρόταση , που υποστήριξαν σχεδόν όλοι οι φορείς που κλήθηκαν στη συζήτηση όσον αφορά την καταβολή αναδρομικών από το 01 Ίαν 2021 και όχι από την 01 Ίαν 2022 που είχε αρχικά αποφασιστεί όσον αφορά την κατάργηση των κρατήσεων του Ν. 4093/12.

Ένα ακόμη θετικό το οποίο η γενική συνέλευση χαιρέτησε είναι η επαναφορά στην υπηρεσία όσων αντιμετωπίζουν κάποιο ιδιαίτερο νόσημα το οποίο απαιτεί ειδικές επεμβάσεις και υπάρχουν αυξημένα κόστη ώστε ο παθών να θεωρείται εν ενεργεία με ότι θετικό αυτό συνεπάγεται.

Εκτός των παραπάνω θετικών παρεμβάσεων και παρά τις 16+ εμπεριστατωμένες θέσεις και προτάσεις μας, ο υπουργός δεν έκανε τίποτα άλλο δεκτό .Πολλά προβλήματα παραμένουν άλυτα. Διαπιστώθηκε ότι πολλά από αυτά λύνονται εάν υπάρχει η πολιτική βούληση και δεν απαιτούνται χρήματα.

  Η Γενική Συνέλευση, το ανώτατο όργανο του συνδέσμου μας , μετά από διαβούλευση  αποφάσισε ομόφωνα ορίζοντας τους στόχους και τις διεκδικήσεις του συνδέσμου για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Έτσι εξουσιοδότησε το ΔΣ να κινηθεί επί τριών κατευθύνσεων ζητώντας από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία την επίλυση Οικονομικών, Διοικητικών και Ασφαλιστικών προβλημάτων.

Η θεσμική επαναφορά των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας , το επίδομα ενοικίου για όσους διαμένουν εκτός των ΣΟΑ - ΣΟΜΥ, η εξομοίωση της αποζημίωσης των σπουδαστών της ΣΜΥ με αυτήν των σπουδαστών των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, η διεκδίκηση ενός μισθολογίου δικαιοτερου για τους απόφοιτους ΣΜΥ που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του σήμερα με αρχικό πληρωτέο μισθό για τον μόνιμο λοχία τα 1000 ευρώ, η αύξηση των μεριδίων από το ΜΤΣ για τα μέλη μας, η δίκαιη κατανομή του ΒΟΕΑ καθώς και η διεκδίκηση για καταβολή του εφάπαξ ποσού από τις αποφάσεις του ΣΤΕ σε όσους αποστρατεύτηκαν και το δικαιούνταν και για διαδικαστικούς λόγους δεν το έχουν λάβει είναι μερικοί από τους στόχους επί των οικονομικών θεμάτων.

Η βαθμολογική αποκατάσταση των αποφοίτων ΑΣΣΥ/ΣΜΥ μετά την άνιση μεταχείριση που έχουν υποστεί από την ψήφιση των νόμων 3883/10, 4609/19 αλλά και την μη αποκατάσταση τους με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 5018/23, η αναβάθμιση του πτυχίου της ΣΜΥ, η συμμετοχή του ΣΑΣΜΥ στο ΔΣ του ΜΤΣ και μια σειρά θεμάτων που αφορούν τον ορισμό μετάθεσης, τις ενδικοφανείς προσφυγές,  τον χρόνο «Δκσεως ή ειδικής υπηρεσίας» αλλά και την απόδοση ξίφους σε όσους το δικαιούνταν και δεν το έλαβαν με υπαιτιότητα της υπηρεσίας θα αποτελέσουν τις βασικές διοικητικές διεκδικήσεις. 

Θέματα όπως η δυνατότητα αναγνώρισης μιας επιπλέον 5ετιας για λόγους δικαιοσύνης από όσους αποδεδειγμένα έχουν υπηρετήσει σε μονάδες εκστρατείας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, η επαναφορά στο 6,67 % των ασφαλιστικών εισφορών για όσους έχουν καταταγεί στο στράτευμα το χρονικό διάστημα 1990-1995  και επιθυμούν να αναγνωρίσουν την τριετία για λόγους ομαλής μετάβασης καθώς και ότι αφορά την ασφάλιση - υγειονομική περίθαλψη, η γενική συνέλευση αποφάσισε ότι θα πρέπει να τεθούν επιτακτικά στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.  

Αποφασίστηκε η δικαστική διεκδίκηση με κατάθεση αγωγών από όσα μέλη το επιθυμούν για την καταβολή της νυχτερινής αποζημίωσης για την προηγούμενη διετία, μέσω δικηγορικού γραφείου που θα ανακοινωθεί από τον σύνδεσμο, αφού από την ψήφιση της ΚΥΑ διαπιστώθηκε ότι δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα.  

Η δημιουργία τράπεζας αίματος καθώς και η πρόσκληση σε μαζική αιμοδοσία των μελών  για ενίσχυση αυτής αποφασίστηκε ότι αποτελεί πράξη αλληλεγγύης και θα υλοποιηθεί άμεσα το επόμενο χρονικό διάστημα.

Το ΔΣ δεσμεύτηκε στην Γενική Συνέλευση ότι με στοχευμένες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα θα προσπαθήσει να αναδείξει τους προβληματισμούς των μελών του ώστε να επιλυθούν το συντομότερο.

Ζήτησε όμως και ζητά την συνδρομή όλων των μελών του με την συμμετοχή τους στις δράσεις του συνδέσμου αλλά και την μαζική εγγραφή των αποφοίτων ΣΜΥ στην «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» του ΣΑΣΜΥ πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο.

Άμεση εγγραφή Μέλους - Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (sasmy.gr)

Δεν περισσευει κανείς

« ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΜΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ»

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά