ΠΟΜΕΝΣ: Βαθμολογικό – Μισθολογικό Μεταταχθέντων ΕΠ.ΟΠ στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών

 

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, κατόπιν του (στ) σχετικού εγγράφου της Γραμματείας ΕΠΟΠ μετά από πρόταση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου – Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ που της απεστάλη με το (ε) όμοιο και σε συνέχεια των (γ), (δ) σχετικών εγγράφων

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1445-pomens-vathmologiko-misthologiko-metatagenton-ypaksiomatikon-proeleyseos-ep-op

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1402-pomens-vathmologiko-oikonomika-metatagenton-stelexon-proerxomenon-emth-epop,

επανέρχεται για ακόμη μια φορά, για να αναδείξει το φλέγον θέμα της βαθμολογικής – οικονομικής αδικίας που έχουν υποστεί στελέχη προελεύσεως Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), οι οποίοι έχουν μεταταγεί στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών.

2.    Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 3883/2010 το δικαίωμα μετάταξης έχουν όσοι έχουν όσοι ΕΠΟΠ έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 12 έτη και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής. Επίσης και κατ’ εφαρμογή των σχετικών προκηρύξεων οι μετατασσόμενοι εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητάς τους μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με αυτούς ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους πλην αυτών της μετάταξης, αφαιρώντας τους το δικαίωμα στην εκ νέου συμμετοχή σε πρόσκληση μετάταξης στο Σώμα των Αξκών, λανθασμένα κατά την άποψή μας καθώς η διάταξη αυτή δεν συνάδει με τις βασικές αρχές των ατομικών  δικαιωμάτων του άρθρου 4 του Συντάγματος.

3.   Με το (β) όμοιο που αναφέρεται στη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών ανάλογα με την προέλευση, φαίνεται ξεκάθαρα ότι στην Β΄ κατηγορία ανήκουν τα στελέχη που προέρχονται από το Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών.

4.   Σύμφωνα με επιστολές που έλαβε η Γραμματεία ΕΠΟΠ της ΠΟΜΕΝΣ μέλη της ΕΠΟΠ που έχουν μεταταγεί στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών του Σ.Ξ. ενημερώνουν ότι μετά από προσωπικές αναφορές που υπέβαλαν, έλαβαν ως απάντηση από την υπηρεσία ότι;

       α.    Δεν θα υπάρξει αλλαγή στη μισθολογική κατηγορία τους από Γ’ σε Β’ (σε αντίθεση με τους μεταταγέντες έτους 2017 Μον. Υπαξιωματικούς της Π.Α. στους οποίους έχει επέλθει η αλλαγή της μισθολογικής κατηγορίας τους από Γ’ σε Β’).

       β.    Καθώς εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητας τους μετά τους υπηρετούντες ομοιόβαθμους τους (άρθρο 9 του Ν. 3883/2010), θα συνεχίσουν να φέρουν τον ίδιο βαθμό για επιπλέον χρόνια σε σχέση με τους ομοιόβαθμους τους Μον Υπαξιωματικούς.

5.   Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με τα 18 χρόνια υπηρεσίας, αλλά και στο βαθμό του Επιλοχία ισχύουν τα παρακάτω:

      α.    Από την έως σήμερα Γ’ κατηγορία μισθοδοσίας (ως Επαγγελματίας Οπλίτης Επιλοχίας), κατατάσσεται μισθολογικά στο κλιμάκιο Γ13 (εδώ να   επισημάνουμε ότι υπάρχει πτυχίο το οποίο προϋπήρχε της κατάταξης του  και δεν ήταν απαραίτητο αλλά επιπλέον κριτήριο για την κατάταξή του και δεν του έχουν αναγνωρισθεί από την υπηρεσία τα δύο έτη χρονοεπιδόματος), ενώ δεν έχει επέλθει ακόμη η αλλαγή του μισθολογικού κλιμακίου στο κατεχόμενο βαθμό που  του αναλογεί, ενώ με την αλλαγή του βάση του ισχύον νόμου στην μισθολογική κατηγορία Β από τη Γ, θα μεταπέσει στο κλιμάκιο Β 20, καταληκτικό κλιμάκιο για την κατηγορία στο βαθμό του Επιλοχία, καθώς δεν έχει προβλεφθεί η μισθολογική εξέλιξη πέραν τω 17 χρόνων υπηρεσίας στο υπόψη βαθμό και η επόμενη μισθολογική του εξέλιξη θα είναι μετά από 3 έτη (21 χρόνια υπηρεσίας) με την προαγωγή του στο βαθμό του Αρχιλοχία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια όλων των μισθολογικών προαγωγών από το κλιμάκιο Β20 έως το κλιμάκιο Β16.

     β.    Συνάδελφος Μ.Επχίας με 19 χρόνια υπηρεσίας και με αναγνωρισμένα 2 έτη χρονοεπιδόματος λόγο πτυχίου, 21 χρόνια συνολικά, βρίσκεται στο κλιμάκιο Γ10 (ως Επαγγελματίας Οπλίτης Επιλοχίας) ενώ δεν έχει επέλθει ακόμη η αλλαγή του μισθολογικού κλιμακίου στο κατεχόμενο βαθμό που του αναλογεί, ενώ με την αλλαγή του, βάση του ισχύον νόμου στην μισθολογική κατηγορία Β από τη Γ, θα μεταπέσει στο κλιμάκιο Β 20, καταληκτικό κλιμάκιο για την κατηγορία στο βαθμό του Επιλοχία, καθώς δεν έχει προβλεφθεί η μισθολογική εξέλιξη πέραν τω 17 χρόνων υπηρεσίας στο υπόψη βαθμό και η επόμενη μισθολογική του εξέλιξη θα είναι μετά από 3 έτη (24 χρόνια υπηρεσίας μαζί με τα 2 έτη αναγνώρισης του πτυχίου) με την προαγωγή του στο βαθμό του Αρχιλοχία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια όλων των μισθολογικών προαγωγών από το κλιμάκιο Β20 έως το κλιμάκιο Β16.

    γ.    Συνάδελφος Μ. Λχίας με 17 χρόνια υπηρεσίας και με αναγνωρισμένα 2 έτη πλασματικά λόγο πτυχίου, βρίσκεται στο κλιμάκιο Γ14 (ως Επαγγελματίας Οπλίτης Λοχίας) ενώ δεν έχει επέλθει ακόμη η αλλαγή του μισθολογικού κλιμακίου στο κατεχόμενο βαθμό που του αναλογεί, ενώ με την αλλαγή του, βάση του ισχύον νόμου στην μισθολογική κατηγορία Β από τη Γ, θα μεταπέσει στο κλιμάκιο Β 23, καταληκτικό κλιμάκιο για την κατηγορία στο βαθμό του Λοχία, καθώς δεν έχει προβλεφθεί η μισθολογική εξέλιξη πέραν τω 14 χρόνων υπηρεσίας στο υπόψη βαθμό ενώ σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας αλλά και τα 2 έτη από την αναγνώριση του πτυχίου θα έπρεπε να βρίσκεται σε αντίστοιχο κλιμάκιο με 21 χρόνια υπηρεσίας και η επόμενη μισθολογική του εξέλιξη θα είναι μετά από 6 συνολικά έτη (22 χρόνια υπηρεσίας) με την προαγωγή του στο βαθμό του Αρχιλοχία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια σχεδόν του συνόλου των μισθολογικών προαγωγών από το κλιμάκιο Β23 έως το κλιμάκιο Β15.

6.    Πλέον των παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ 2 και 7  του Ν.445/1974 (Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθστων και Μονίμων Εθελοντών οπλιτών) ισχύει ότι:

     ‘’Οι Ανθυπασπισταί και μόνιμοι Υπαξιωματικοί Όπλων του Στρατού Ξηράς, είναι   αρχαιότεροι   των   λοιπών   ομοιόβαθμων   των   του   Κλάδου   των   ανεξαρτήτως χρονολογίας κτήσεως του βαθμού’’.

  "Οι εκ των Παραγωγικών Σχολών αποφοιτώντες Υπαξιωματικοί καθίστανται αρχαιότεροι των μη προερχομένων εκ Παραγωγικών Σχολών ομοιβάθμων των, οίτινες ωνομάσθησαν μόνιμοι Υπαξιωματικοί, εις χρόνον προγενέστερον αλλ` εντός του αυτού ημερολογιακού έτους’’.

7.    Σύμφωνα με τις εκάστοτε Προκηρύξεις Μετάταξης, οι μεταταγέντες εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητάς τους μετά τους υπηρετούντες

ομοιοβάθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις

υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους αντί αυτού παρατηρούμε:

        α. Μισθολογικά, μέρος συναδέλφων δεν ακολουθάει τους Μ.Υ. παραγωγικής σχολής (Β κατηγορία), αλλά συνεχίζει να παραμένει στην Γ κατηγορία των ΕΠΟΠ.

         β. Οι μεταταγεντες στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών προελεύσεως ΕΠΟΠ να έρχονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο βάσει του Ν.445/1974 παρά τα χρόνια υπηρεσίας τους, να είναι νεότεροι όλων των ομοιοβάθμων τους και να μην έχουν τη δυνατότητα να ηγηθούν στο χαμηλόβαθμο προσωπικό, απαξιώνοντας το θεσμό τους, παραβλέποντας το ότι σκοπός της  μετάταξης των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), κατόχων πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής, στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών είναι για τη κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίο φέρουν.  

8.    Συναφώς προκειμένου να αντιμετωπισθούν και να επιλυθούν τα προβλήματα ιεραρχίας - εξέλιξης και οι μισθολογικές αδικίες, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ προτείνει:

       α. Να λαμβάνεται υπόψη κατά τη μετάταξη των συγκεκριμένων στελεχών η αρχική μονιμοποίηση τους ως ΕΠΟΠ στα 7 χρόνια υπηρεσίας   αντίστοιχα ως η μόνη μονιμοποίηση ως Μ.Υ. και σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας του μετατασσόμενου, να κατατάσσονται στον αντίστοιχο βαθμό παραγωγικής σχολής όπου και θα συνεχίζεται από εκεί και μετά η εξέλιξή τους.

       β. Εναλλακτικά να λαμβάνονται υπόψη τα χρόνια υπηρεσίας τους στο κατεχόμενο βαθμό κατά το έτος μετάταξης, όπως προτείνετε με το (ε) σχετικό σύμφωνα  με την ιεραρχία και εξέλιξη των Μον. Υπαξιωματικών των παραγωγικών σχολών και αναλόγως να τους διατηρεί στον ίδιο ή να τους κατατάξει αντίστοιχα στον επόμενο βαθμό, με τα χρόνια που πλεονάζουν να καθορίζουν την αρχαιότητα και ταυτόχρονα και το χρόνο για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

   Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

9.    Τονίζουμε ότι η μετάταξη αποτελεί μία διαδικασία κατά την οποία η Υπηρεσία προσπαθεί άμεσα να επιτύχει την κάλυψη, εκ’ των έσω, κενών οργανικών θέσεων με προσωπικό που έχει τα απαραίτητα προσόντα βάση ανάλογων πτυχίων ΑΕΙ - ΑΤΕΙ. Σημειώνουμε ότι τα εν λόγω πτυχία έχουν αποκτηθεί με ιδία πρωτοβουλία του στελέχους, είτε πριν την ένταξη του στις Ένοπλες Δυνάμεις, είτε μετά. Συνεπώς η Υπηρεσία αναγνωρίζει τις σπουδές των στελεχών, τους δίνει την δυνατότητα καλύτερης εξέλιξης, όμως δεν αναγνωρίζονται καθόλου, στην βαθμολογική - οικονομική τους εξέλιξη, τα έτη υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό πριν την μετάταξη.

10.   Εισηγητές θέματος: Γραμματέας θεμάτων ΕΠ.ΟΠ.: Επχίας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος τηλ. 6971601974.

11.    Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.

 

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία     

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γιώργος Θεοδώρου

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά