Βαθμολογικό – Μισθολογικό Μεταταχθέντων ΕΠ.ΟΠ στο Σώμα Μονίμων 2022

 

  1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, επανέρχεται στο σοβαρό θέμα μετάταξης των Μονίμων Υπαξιωματικών προέλευσης ΕΠ.ΟΠ στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών και επισημαίνει ότι μετά το (α) σχετικό έγγραφο της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ. και το (β) σχετικό έγγραφο της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1445-pomens-vathmologiko misthologiko-metatagenton-ypaksiomatikon-proeleyseos-ep-op δεν υπήρχε καμία εξέλιξη του θέματος από το ΥΠ.ΕΘ.Α..
  1. Το θέμα είναι φλέγον και χρήζει άμεσης αποκατάστασης της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης, καθώς η αδικία που υφίσταται ο θεσμός των ΕΠ.ΟΠ που μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών είναι τεράστια.
  1. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με τα 18 χρόνια υπηρεσίας, αλλά και στο βαθμό του Επιλοχία ισχύουν τα παρακάτω:

               α. Από την έως σήμερα Γ’ κατηγορία μισθοδοσίας (ως Επαγγελματίας Οπλίτης Επιλοχίας), κατατάσσεται μισθολογικά στο κλιμάκιο Γ13 (εδώ να επισημάνουμε ότι υπάρχει πτυχίο το οποίο προϋπήρχε της κατάταξης του και δεν ήταν απαραίτητο αλλά επιπλέον κριτήριο για την κατάταξή του και δεν του έχουν αναγνωρισθεί από την υπηρεσία τα δύο έτη χρονοεπιδόματος), ενώ δεν έχει επέλθει ακόμη η αλλαγή του μισθολογικού κλιμακίου στο κατεχόμενο βαθμό που του αναλογεί, ενώ με την αλλαγή του βάση του ισχύον νόμου στην μισθολογική κατηγορία Β από τη Γ, θα μεταπέσει στο κλιμάκιο Β 20, καταληκτικό κλιμάκιο για την κατηγορία στο βαθμό του Επιλοχία, καθώς δεν έχει προβλεφθεί η μισθολογική εξέλιξη πέραν τω 17 χρόνων υπηρεσίας στο υπόψη βαθμό και η επόμενη μισθολογική του εξέλιξη θα είναι μετά από 3 έτη (21 χρόνια υπηρεσίας) με την προαγωγή του στο βαθμό του Αρχιλοχία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια όλων των μισθολογικών προαγωγών από το κλιμάκιο Β20 έως το κλιμάκιο Β16.

              β. Συνάδελφος Μ. Επχίας με 19 χρόνια υπηρεσίας και με αναγνωρισμένα έτη χρονοεπιδόματος λόγο πτυχίου, 21 χρόνια συνολικά, βρίσκεται στο κλιμάκιο Γ10 (ως Επαγγελματίας Οπλίτης Επιλοχίας) ενώ δεν έχει επέλθει ακόμη η αλλαγή του μισθολογικού κλιμακίου στο κατεχόμενο βαθμό που του αναλογεί, ενώ με την αλλαγή του, βάση του ισχύον νόμου στην μισθολογική κατηγορία Β από τη Γ, θα μεταπέσει στο κλιμάκιο Β 20, καταληκτικό κλιμάκιο για την κατηγορία στο βαθμό του Επιλοχία, καθώς δεν έχει προβλεφθεί η μισθολογική εξέλιξη πέραν τω 17 χρόνων υπηρεσίας στο υπόψη βαθμό και η επόμενη μισθολογική του εξέλιξη θα είναι μετά από 3 έτη (24 χρόνια υπηρεσίας μαζί με τα 2 έτη αναγνώρισης του πτυχίου) με την προαγωγή του στο βαθμό του Αρχιλοχία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια όλων των μισθολογικών προαγωγών από το κλιμάκιο Β20 έως το κλιμάκιο Β16.

             γ. Συνάδελφος Μ. Λχίας με 17 χρόνια υπηρεσίας και με αναγνωρισμένα 2 έτη πλασματικά λόγο πτυχίου, βρίσκεται στο κλιμάκιο Γ14 (ως Επαγγελματίας Οπλίτης Λοχίας) ενώ δεν έχει επέλθει ακόμη η αλλαγή του μισθολογικού κλιμακίου στο κατεχόμενο βαθμό που του αναλογεί, ενώ με την αλλαγή του, βάση του ισχύον νόμου στην μισθολογική κατηγορία Β από τη Γ, θα μεταπέσει στο κλιμάκιο Β 23, καταληκτικό κλιμάκιο για την κατηγορία στο βαθμό του Λοχία, καθώς δεν έχει προβλεφθεί η μισθολογική εξέλιξη πέραν τω 14 χρόνων υπηρεσίας στο υπόψη βαθμό ενώ σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας αλλά και τα 2 έτη από την αναγνώριση του πτυχίου θα έπρεπε να βρίσκεται σε αντίστοιχο κλιμάκιο με 21 χρόνια υπηρεσίας και η επόμενη μισθολογική του εξέλιξη θα είναι μετά από 6 συνολικά έτη (22 χρόνια υπηρεσίας) με την προαγωγή του στο βαθμό του Αρχιλοχία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια σχεδόν του συνόλου των μισθολογικών προαγωγών από το κλιμάκιο Β23 έως το κλιμάκιο Β15.

  1. Πλέον των παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ 2 και 7 του Ν.445/1974 (Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθστων και Μονίμων Εθελοντών οπλιτών) ισχύει ότι:

                     ‘’Οι Ανθυπασπισταί και μόνιμοι Υπαξιωματικοί Όπλων του Στρατού Ξηράς, είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιόβαθμων των του Κλάδου των ανεξαρτήτως χρονολογίας κτήσεως του βαθμού’’.

                     "Οι εκ των Παραγωγικών Σχολών αποφοιτήσαντες Υπαξιωματικοί καθίστανται αρχαιότεροι των μη προερχομένων εκ Παραγωγικών Σχολών ομοιοβάθμων των, οίτινες ωνομάσθησαν μόνιμοι Υπαξιωματικοί, εις χρόνον προγενέστερον αλλ` εντός του αυτού ημερολογιακού έτους’’.

  1. Σύμφωνα με τις εκάστοτε Προκηρύξεις Μετάταξης, οι μεταταχθέντες εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητάς τους μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους αντί αυτού παρατηρούμε:

                   α. Μισθολογικά, μέρος συναδέλφων δεν ακολουθάει τους Μ.Υ. παραγωγικής σχολής (Β κατηγορία), αλλά συνεχίζει να παραμένει στην Γ κατηγορία.

                   β. Οι μεταταχθέντες στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών προελεύσεως ΕΠΟΠ να έρχονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο βάσει του Ν.445/1974 παρά τα χρόνια υπηρεσίας τους, να είναι νεότεροι όλων των ομοιοβάθμων τους και να μην έχουν τη δυνατότητα να ηγηθούν στο χαμηλόβαθμο προσωπικό, απαξιώνοντας το θεσμό τους, παραβλέποντας το ότι σκοπός της μετάταξης των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), κατόχων πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής, στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών είναι για τη κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίο φέρουν.

  1. Συναφώς προκειμένου να αντιμετωπισθούν και να επιλυθούν τα προβλήματα ιεραρχίας - εξέλιξης και οι μισθολογικές αδικίες, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου προτείνει:

                   α. Να λαμβάνεται υπόψη κατά τη μετάταξη των συγκεκριμένων στελεχών η αρχική μονιμοποίηση τους ως ΕΠΟΠ στα 7 χρόνια υπηρεσίας αντίστοιχα, ως η μόνη μονιμοποίηση ως Μ.Υ. και σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας του μετατασσόμενου, να κατατάσσονται στον αντίστοιχο βαθμό παραγωγικής σχολής όπου και θα συνεχίζεται από εκεί και μετά η εξέλιξή τους.

                   β. Εναλλακτικά να λαμβάνονται υπόψη τα χρόνια υπηρεσίας τους στο κατεχόμενο βαθμό κατά το έτος μετάταξης, όπως με το (ζ) σχετικό είχε προταθεί και σύμφωνα με την ιεραρχία και εξέλιξη των Μον. Υπαξιωματικών των παραγωγικών σχολών και αναλόγως να τους διατηρεί στον ίδιο ή να τους κατατάξει αντίστοιχα στον επόμενο βαθμό, με τα χρόνια που πλεονάζουν να καθορίζουν την αρχαιότητα και ταυτόχρονα και το χρόνο για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

  1. Τονίζουμε ότι η μετάταξη αποτελεί μία διαδικασία κατά την οποία η Υπηρεσία προσπαθεί άμεσα να επιτύχει την κάλυψη, εκ’ των έσω, κενών οργανικών θέσεων με προσωπικό που έχει τα απαραίτητα προσόντα βάση ανάλογων πτυχίων ΑΕΙ - ΑΤΕΙ. Σημειώνουμε ότι τα εν λόγω πτυχία έχουν αποκτηθεί με ιδία πρωτοβουλία του στελέχους, είτε πριν την ένταξη του στις Ένοπλες Δυνάμεις, είτε μετά. Συνεπώς η Υπηρεσία αναγνωρίζει τις σπουδές των στελεχών, τους δίνει την δυνατότητα καλύτερης εξέλιξης, όμως δεν αναγνωρίζονται καθόλου, στην βαθμολογική - οικονομική τους εξέλιξη, τα έτη υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό πριν την μετάταξη.
  1. Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να προβεί στις όποιες ενέργειες για την αποκατάσταση της αδικίας του προσωπικού.

 

 

 

 

                                                                                                                        Με εκτίμηση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                   

Ο                                                Ο

        Πρόεδρος                              Γεν. Γραμματέας

Αντωνόπουλος Νικόλαος               Κεφαλάς Ανέστης

Επχιας (ΠΖ)                                Ανθστης (Ο)

Τηλ: 6971601974                      Τηλ: 6977422225

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά