Διασφάλιση απορρήτου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στο ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ

 

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

TYPOGRAPHYΘΕΜΑ : Υπηρεσίες ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ – Διασφάλιση Απορρήτου Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 02/11.11.2022 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β.Τ.Α.

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β.Τ.Α.), με το οποίο καταγγέλλεται η μη διασφάλιση του απορρήτου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και δη δεδομένων υγείας του εκτελούντος την υπηρεσία ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ προσωπικού και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την κατά κρίση σας παρέμβασή σας, προς διασφάλιση των υπόψη δεδομένων, ενημερώνοντάς μας σχετικά.

............

ΘΕΜΑ : Υπηρεσίες ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ- Διασφάλιση Απορρήτου Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων

α. Π.Δ.88/1999, Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999 (Οργάνωση χρόνου εργασίας)

β. ΟΔΗΓΙΑ 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003

γ. Π.Δ. 84/2009 (Κανονισμός Εξωτερικής Υπηρεσίας Στρατεύματος)

δ. Νόμος 4624/2019 : Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων

ε. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/2021(ΦΕΚ 6290/Β/29-12-2021) Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

στ. https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/prevention-and-control/quarantine-and-isolation

ζ. https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html

η. ΕΠ Φ.241/19/394709/Σ.9825/30 Δεκ 21/ΓΕΣ/Β1/2α

1. Σας γνωρίζουμε ότι, η Ένωση ενημερώθηκε από μέλη της που υπηρετούν στο ΓΕΣ, συναδέλφους του Στρατού Ξηράς που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία στο ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ, ότι η Στρατιωτική Υπηρεσία (Σ.Υ.) πρόκειται να προβεί σε ανακατανομή των Υπηρεσιών, τις οποίες θα εκτελούν μόνο συνάδελφοι που έχουν εμβολιαστεί. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν τα παρακάτω: 

α. Με το (η) σχετικό, έγινε γνωστό στους συναδέλφους ότι λόγω της εξέλιξης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, Η Σ.Υ. θα προβεί σε επανέλεγχο του προσωπικού που κατανέμεται στις υπηρεσίες του ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ, με σκοπό την έκδοση νέας αναθεωρημένης διαταγής.

β. Στην εν λόγω διαταγή η Σ.Υ. έχοντας καταγράψει τους εμβολιασμένους συναδέλφους που εκτελούν υπηρεσία, εξέδωσε έγγραφο, που κοινοποιήθηκε στο ΓΕΣ, με ονομαστικές καταστάσεις όπου εμφαίνετε, σε ξεχωριστή στήλη για κάθε στέλεχος, η λέξη «ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ» και τους οποίους ανακατανέμει στην εκτέλεση των υπηρεσιών. Η Σ.Υ. δεν έλαβε κανένα μέτρο προστασίας των ευαίσθητων ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δημοσιοποιώντας μέσω ηλεκτρονικού μέσου,  ονόματα και ιατρική πράξη, αποκαλύπτοντας με αυτό τον τρόπο δεδομένα υγείας σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.  

γ. Επιπρόσθετα  ανακοινώθηκε ότι οι εν λόγω υπηρεσίες θα εκτελούνται μόνο από στελέχη που έχουν εμβολιαστεί, ενώ παράλληλα αντικαταστάθηκαν άμεσα οι εκτελούντες υπηρεσίες στις 30 και 31 Δεκ 2021 που δεν είχαν εμβολιαστεί, με εμβολιασμένο προσωπικό, το οποίο είχε ολοκληρώσει τις υπηρεσίες που όφειλε να εκτελέσει για τον μήνα Δεκ 2021.

δ. Τέλος κατόπιν της ανωτέρω διαταγής αντικαταστάθηκαν οι μη εμβολιασμένοι στρατιωτικοί που θα εκτελέσουν υπηρεσία εντός μηνός Ιαν 2022, με συναδέλφους που έχουν εμβολιαστεί, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο αίσθημα αδικίας των εμβολιασμένων έναντι των μη εμβολιασμένων και εντείνοντας τον διαχωρισμό μεταξύ των συναδέλφων στρατιωτικών, κατά αναλογία όπως συνέβη και με το ένστολο ανεμβολίαστο υγειονομικό προσωπικό, το οποίο τέθηκε σε αναστολή.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, η Ένωση  επισημαίνει τα παρακάτω:

α. Με τα άρθρα 5 και 22(1γ) του (δ) σχετικού καθορίζεται, ότι η Σ.Υ. ως δημόσιος φορέας επιτρέπεται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας και ειδικότερα για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας.

β. Η Σ.Υ. με την κοινοποίηση των δεδομένων υγείας των συναδέλφων, προέβη σε παραβίαση των οριζόμενων στον νόμο περί προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, τα οποία αν και δύναται να επεξεργάζεται με τους υπεύθυνους επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία, με βάση  το άρθρο 22 παράγρ. 3, οφείλει όμως να λαμβάνει μέτρα για την διασφάλιση των δεδομένων υγείας που επεξεργάζεται και ειδικότερα την κρυπτογράφηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας αλλά κυρίως μέτρα για μη μετάδοση, διάδοση, κοινολόγηση με διαβίβαση, ανακοίνωση αυτών σε μη δικαιούμενα να λάβουν γνώση,  πρόσωπα [Άρθρο 38 Παρ.2 του (δ) σχετικού].

γ. Σε ότι αφορά την εκτέλεση των υπηρεσιών, μόνο από εμβολιασμένο στρατιωτικό προσωπικό, σας γνωρίζουμε ότι:

(1) Με βάση το άρθρο 1 παρ. 4, της ΚΥΑ του (ε) σχετικού, στρατιωτικοί συνάδελφοι που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες μπορούν να παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας κατόπιν διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια.

(2) Κατόπιν των νεότερων ανακοινώσεων, (στ) και (ζ) σχετικά, του ευρωπαϊκού(ECDC) και του αμερικάνικου  Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (CDC), οι εμβολιασμένοι καθώς και οι μη εμβολιασμένοι δύναται να είναι φορείς και να μεταδώσουν το κορονοϊό, όταν δε νοσούν υποχρεούνται όλοι ανεξαιρέτως να παραμείνουν σε 5 ήμερη απομόνωση προκειμένου να μην διασπείρουν το ιό.  

(3) Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι η εκτέλεση υπηρεσίας από στελέχη μη εμβολιασμένα, δεν δύναται να μειώσει την πιθανότητα μετάδοσης του κορονοϊού στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας, καθότι η μεταδοτικότητα του πιθανού φορέα είναι παρόμοια σε εμβολιασμένους και μη. Επιπρόσθετα ο μη εμβολιασμένος στρατιωτικός θεωρείται ότι δεν μεταδίδει όταν εργάζεται στο γραφείο του ή σε άλλο χώρο εντός του ΓΕΣ αλλά μεταδίδει τη νόσο όταν εκτελεί την υπηρεσία του στο ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ, παρόλο που έχει υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο 2 φορές την εβδομάδα προκειμένου να δύναται να εργαστεί, σε αντίθεση με τον εμβολιασμένο συνάδελφο που δεν υποχρεούται να κάνει προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο για να προσέλθει στην εργασία του.

3. Κατόπιν των παραπάνω και στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Στρατιωτικής Διοίκησης, να εφαρμόσει την υπάρχουσα νομοθεσία (άρθρο 1 Παρ.3 του (α) σχετικού), ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια του εργαζομένου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και να διασφαλιστεί η αρχή της ισονομίας και ίσης μεταχείρισης προς τα στελέχη, παρακαλούμε όπως:

α. Επανεξετάσετε το θέμα της εκτέλεσης υπηρεσίας τω στελεχών του Στρατού Ξηράς στο ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ, μόνο από εμβολιασμένο στρατιωτικό προσωπικό, καθότι διασαλεύεται το αίσθημα δικαίου μεταξύ του στρατιωτικού προσωπικού και δημιουργούνται άνευ λόγου διαχωρισμοί που δεν ωφελούν την Στρατιωτική Υπηρεσία. Η Ένωση  προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας των συναδέλφων μας, προτείνει όπως όλα τα στελέχη πριν την ανάληψη υπηρεσίας να υποβάλλονται σε δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο από την Σ.Υ., με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).    

β. Προβείτε στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την διασφάλιση του απορρήτου και την μη κοινοποίηση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, των συναδέλφων μας Στρατιωτικών σε μη δικαιούμενα πρόσωπα προς αποφυγή πρακτικών που τους υποτιμούν και τους απογοητεύουν.

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά