Αποζημιώσεις εξεταστικών επιτροπών Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.)

 

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
TYPOGRAPHYΘΕΜΑ : Καταβολή Αποζημίωσης Εξεταστικών Επιτροπών Π.Α.

α. Φ.840/49/40295/Σ.8628/2018 κ.υ.α. Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1959, «Καθορισμός Αποζημίωσης Εξεταστικών Επιτροπών για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Παραγωγικών Σχολών Ε.Δ., των Διαγωνισμών Μετάταξης ή Απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, Επιλογή ΕΠ.ΟΠ. και Λοιπού Στρκου Προσωπικού - Πλην των Οπλιτών που Εκπληρώνουν Στρατεύσιμη Στρκη Θητεία.»)
β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 298/12.7.2021 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.Τ.Α.
γ. Ανακοίνωση Π.Ο.Ε.Σ. της 14ης.7.2021
δ. Φ.900/ΕΠ.1972/Σ.314/22 Οκτ 21/ΓΕΑ/ΟΛΚΑ
ε. Φ.849.4/ΑΔ.12864/Σ.2281/11 Νοε 21/ΓΕΑ/Δ6/1α
στ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8/11.1.2022 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.Τ.Α.

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.
 
Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το (στ) σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.Τ.Α.), με το οποίο, συντασσόμενη και η Ομοσπονδία μας, εκφράζεται η ικανοποίησή της για τις οδηγίες που παρασχέθηκαν, μετά την ανάδειξη του θέματος δια των (β) και (γ) ομοίων, αναφορικά με την αποζημίωση και των στελεχών της ΠΑ που συμμετείχαν και συμμετέχουν στις επιτροπές θέματος, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθότι κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται με το (στ) σχετικό έγγραφο της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.Τ.Α., μικρές δυσλειτουργίες κατέστησαν ανέφικτη την πληρωμή στελεχών της ΠΑ που συμμετείχαν σε διαγωνισμούς που έλαβαν χώρα κατά το καθορισθέν χρονικό διάστημα (από την 1η Ιανουαρίου 2020 και εντεύθεν) και συγκεκριμένα, στελέχη που υπέβαλαν αναφορά με το πέρας των καθηκόντων τους, ως μέλη των επιτροπών πέρυσι (2021), γνωστοποίησαν στην Ομοσπονδία μας ότι, παρότι κατέθεσαν συνημμένα όλα τα οριζόμενα από την ΚΥΑ δικαιολογητικά, ήτοι: αντίγραφο διαταγής διορισμού, βεβαίωση Προέδρου όπου φαινόταν η κατηγορία εξέτασης, ο αριθμός εξεταζομένων κλπ, τους επεστράφησαν (τα δικαιολογητικά) ακόμη και έπειτα από τέσσερις (4) μήνες, προκειμένου να επαναυποβληθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α» στην εκδοθείσα (ε) όμοια.

Το πρόβλημα εστιάζεται στο ότι, επειδή δεν υφίστανται πλέον αυτές οι επιτροπές, καθότι με το πέρας των εξετάσεων έχει λήξει η λειτουργία τους και έχουν επιστρέψει στις Μονάδες τους τόσο οι Πρόεδροι, όσο και τα Μέλη, δεν ήταν δυνατόν να συνταχθούν τόσο κατά το χρόνο που ζητήθηκε από την Υπηρεσία αλλά ούτε και σήμερα, με αυτόβουλες κινήσεις των ίδιων των στελεχών – μελών των επιτροπών, αφ΄ ενός οι «Βεβαιώσεις Συμμετεχόντων» (ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α» της δγης της Δ6) και αφ΄ ετέρου οι «Ατομικές Βεβαιώσεις Προέδρου ή Μέλους Επιτροπής» (ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α»), καθώς ούτε Πρόεδρος υφίσταται ούτε και Γραμματέας για να τις συντάξουν και να τις υπογράψουν, αλλά ούτε και οι «Υπεύθυνες Βεβαιώσεις Μελών Επιτροπής» (ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α») δύναται να συμπληρωθούν από το κάθε Μέλος και να κατατεθούν από τον Πρόεδρο της εκάστοτε επιτροπής στα Τμήματα Οικονομικού της Α/Β Δεκέλειας ή Καβουρίου (128ΣΕΤΗ), που κατά βάση λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο οι εξετάσεις των υποψηφίων στην ΠΑ, καθώς όπως προαναφέρθηκε ούτε επιτροπές υφίστανται, ούτε τα μέλη αυτών είναι αποσπασμένα πλέον σε αυτές τις Μονάδες.

Κατά συνέπεια και κατόπιν των ανωτέρω, η Ομοσπονδία μας θεωρεί ότι η μοναδική περίπτωση για να αποζημιωθούν αναδρομικά οι δικαιούχοι είναι να γίνουν αποδεκτές οι υποβληθείσες στο παρελθόν αναφορές τους.

Θεωρώντας την ανωτέρω πρότασή μας δίκαιη, λογική και εφικτή, παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την παρέμβασή σας προς θεραπεία του προβλήματος, παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

...........

ΘΕΜΑ : Αποζημιώσεις Εξεταστικών Επιτροπών Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.)

α. Φ.840/49/40295/Σ.8628 (ΦΕΚ Β' 1959/01-06-2018) Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός Αποζημίωσης Εξεταστικών Επιτροπών για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Παραγωγικών Σχολών Ε.Δ., των Διαγωνισμών Μετάταξης ή Απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, Επιλογή ΕΠ.ΟΠ. και Λοιπού Στρκου Προσωπικού - Πλην των Οπλιτών που Εκπληρώνουν Στρατεύσιμη Στρκη Θητεία.»
β. Υπ’ αριθμ. 298/12 Ιουλ 21 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.Τ.Α.
γ. Ανακοίνωση Π.Ο.Ε.Σ. της 14ης Ιουλ 21
δ. Φ.900/ΕΠ.1972/Σ.314/22 Οκτ 21/ΓΕΑ/ΟΛΚΑ
ε. Φ.849.4/ΑΔ.12864/Σ.2281/11 Νοε 21/ΓΕΑ/Δ6/1α

1. Σε συνέχεια (β) και (γ) σχετικών και στο πλαίσιο εφαρμογής του (α) ομοίου, σας γνωρίζουμε τα εξής :

α. Η Ένωσή μας κι ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαδικασίες επιλογής ΕΠ.ΟΠ. στις Ε.Δ. και αναμένονταν αντιστοίχως εκείνες για τις εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων στις Παραγωγικές Σχολές των Ε.Δ., απέστειλε στην Π.Ο.Ε.Σ. το (β) σχετικό με θέμα: «Αποζημιώσεις Εξεταστικών Επιτροπών».

β. Ακολούθως, η Ομοσπονδία μας εξέδωσε τη (γ) σχετική ανακοίνωση (https://www.poes.gr/index.php/2019-11-13-13-11-11/2094-p-o-e-s-anakoinosi-apozimiosi-melon-eksetastikon-epitropon) προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά οι συνάδελφοι που μετείχαν στις εν λόγω Επιτροπές, ώστε να ενεργήσουν κατάλληλα προκειμένου να αποζημιωθούν σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο [(α) όμοιο].

γ. Σημειώνεται, ότι η υφιστάμενη (α) σχετική ΚΥΑ αντικατέστησε προγενέστερη και συγκεκριμένα την υπ’ αριθμ. 2/2871/0022/29-01-2007/Κοινή Απόφαση Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας με θέμα: «Καθορισμός Αποζημίωσης Εξεταστικών Επιτροπών για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Παραγωγικών Σχολών Ε.Δ., των Διαγωνισμών Μετάταξης ή Απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, Επιλογή ΕΠ.ΟΠ. και Λοιπού Στρκου Προσωπικού - Πλην των Οπλιτών που Εκπληρώνουν Στρατεύσιμη Στρκη Θητεία.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 42/07-02-2007) που σημαίνει ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την αποζημίωση των συμμετεχόντων στις υπόψη Επιτροπές υφίστατο από το 2007.

δ. Κατόπιν σχετικών αναφορών από το δικαιούμενο προσωπικό της Π.Α., που περιείχαν συνημμένα όλα τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ δικαιολογητικά, το Οικονομικό & Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΟΛΚΑ) εξέδωσε τη (δ) σχετική και η Διεύθυνση Οικονομικού του ΓΕΑ (Δ6) την (ε) όμοια με θέμα: «Αποζημιώσεις Εξεταστικών Επιτροπών μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ)», όπου καθορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες για την αποζημίωση των συμμετεχόντων στις Εξεταστικές Επιτροπές Επιλογής Προσωπικού των συναδέλφων της Π.Α.

ε. Ωστόσο, η εφαρμογή της παρ. 7 (Καταβολή Αναδρομικών) της (ε) σχετικής καθίσταται απολύτως δυσεφάρμοστη, εάν όχι ανέφικτη, για τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις υπόψιν Επιτροπές κατά το παρελθόν (από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως σήμερα) και δεν έχουν φυσικά αποζημιωθεί. Ειδικότερα, ένεκα του γεγονότος ότι η θητεία των εν λόγω Επιτροπών έχει λήξει με το πέρας των καθηκόντων τους και την επιστροφή τόσο των Προέδρων, όσο και των Μελών αυτών στις Μονάδες/Υπηρεσίες τους, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των διαδικασιών που περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» της (ε) σχετικής, πλέον από αυτούς τους δικαιούμενους.

στ. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε το ΓΕΑ και ειδικότερα την αρμόδια Διεύθυνση (Δ6), όπως επανεξετάσει το θέμα και εκδώσει σχετική διαταγή, με την αποδοχή των αναφορών και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά το παρελθόν από το δικαιούμενο προσωπικό [και τους επιστράφηκαν έπειτα από τέσσερις (4) μήνες], όπως ακριβώς ορίζεται στην (α) σχετική ΚΥΑ, ήτοι «Aντίγραφο της Διαταγής Διορισμού» και «Βεβαίωση από τον Προέδρου της Οικείας Επιτροπής» με την υποβολή επιπλέον της «Υπεύθυνης Δήλωσης Μέλους Επιτροπής» που αναφέρεται στην υποπαρ. 1γ. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α» και αποτελεί την ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» της (ε) ομοίας.

2. Εν κατακλείδι και σε κάθε περίπτωση, η Ένωσή μας εκφράζει την ικανοποίησή της, διότι κατόπιν της σχετικής ανάδειξης του θέματος, την παροχή οδηγιών και υποβολής αναφορών από μέλη μας και μη, καθώς και την έκδοση εν τέλει των ανωτέρω διαταγών από το ΓΕΑ, θα αποζημιώνονται εφεξής και οι συνάδελφοι της Π.Α. που συμμετέχουν στις Επιτροπές αντικειμένου θέματος.

3. Ιδιαίτερα μάλιστα έπειτα και των ανακοινώσεων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί του Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών σχετικώς με την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» για πρόσληψη επιπλέον 1.600 ΕΠ.ΟΠ. και 1.000 O.B.A., καθώς και τη διατήρηση του αυξημένου επιπέδου των 1.335 εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές για το τρέχον έτος (https://www.mod.mil.gr/omilia-yetha-k-nikolaoy-panagiotopoyloy-stin-olomeleia-tis-voylis-ti/) το έργο των υπόψη Επιτροπών προβλέπεται να είναι αυξημένο και βαρυσήμαντο.

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά