Η υπουργική απόφαση για τα νυχτερινά

 
ΘΕΜΑ : Αποζημίωση Στρατιωτικών για τη Νυχτερινή τους Απασχόληση

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, πρόταση της Ομοσπονδίας μας, σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ωρών νυκτερινής απασχόλησης και των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυκτερινής απασχόλησης στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες επίσπευσης έκδοσής της.

...........................

Καθορισμός του ανώτατου ορίου ωρών νυκτερινής απασχόλησης, των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυκτερινής απασχόλησης στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α.  Του άρθρου 127 παράγραφος Δ΄ περίπτωση β΄ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98)

2. Την υπ΄ αριθμ. Y70/30-10-2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

3. Την υπ΄ αριθμ. ……/…. εισηγητική Έκθεση Προϊσταμένου οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ

4. Την ανάγκη καθορισμού ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης του στρατιωτικού προσωπικού για τις οποίες καταβάλλεται ειδική αποζημίωση και των όρων και προϋποθέσεων χορήγησής της βάσει σταθερών και ασφαλών κριτηρίων και σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες απασχόλησης του στρατιωτικού προσωπικού και την ιδιαίτερη οργάνωση και τη λειτουργία εκάστου εκ των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων

5. Τη με αριθμ. πρωτ. ……/…. Βεβαίωση ΓΕΣ/ΔΟΙ

6. Τη με αριθμ. πρωτ. ……/…. Βεβαίωση ΓΕΝ/ΔΟΥ

7. Τη με αριθμ. πρωτ. ……/…. Βεβαίωση ΓΕΑ/Δ6/Τ.Π.

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσης απόφασης προκαλείται αναδρομική ετήσια επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η συνολική αναδρομική ετήσια δαπάνη ύψους 250.000.000,00 € περίπου.

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσης απόφασης προκαλείται ετήσια επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η συνολική ετήσια δαπάνη ύψους 50.000.000,00 € περίπου, με τις αναδρομικές επιβαρύνσεις σε βάρος των εγγεγραμμένων στον ΚΑΕ 0521 πιστώσεων, για το έτος 2022, καθώς και για τα επόμενα έτη του ΜΠΔ, αναλύεται ως εξής: ΓΕΣ: ΕΦ11-200 ……….€, ΓΕΝ: ΕΦ11-300 ……….€, ΓΕΑ: ΕΦ11-400 ……….€, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης για την καταβολή ειδικής αποζημίωσης στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Το ανώτατο ώριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης, για την καταβολή ειδικής αποζημίωσης ύψους δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης, στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες, καθορίζεται στις εξήντα τέσσερις (64).

Άρθρο 2

Όροι και προϋποθέσεις καταβολής της ειδικής αποζημίωσης

1. Η ειδική αποζημίωση του άρθρου 1 χορηγείται στα στελέχη των Ενόπλων κάθε κατηγορίας και προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), που η νυχτερινή τους απασχόληση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο διατεταγμένης υπηρεσίας.

2. Ως νυχτερινή απασχόληση νοείται η κάθε είδους εργασία που παρέχεται μεταξύ των ωρών 22.00 μ.μ. και 06.00 π.μ.

3. Για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων καταβολής της ειδικής αποζημίωσης του άρθρου 1, στην αρχή κάθε μήνα οι Μονάδες ή Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, υποβάλλουν, στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τις μεταβολές μισθοδοσίας του στρατιωτικού προσωπικού εκάστου Κλάδου, ονομαστικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τον προϊστάμενο της οικείας Μονάδας ή Υπηρεσίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, με τα απαιτούμενα στοιχεία για τις πραγματοποιηθείσες ώρες νυχτερινής απασχόλησης του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με τα τηρούμενα επίσημα υπηρεσιακά βιβλία.

4. Η ειδική αποζημίωση του άρθρου 1 καταβάλλεται στους δικαιούχους βάσει των μισθολογικών καταστάσεων μαζί με τις λοιπές αποδοχές του στρατιωτικού προσωπικού.

Άρθρο 3

Περιπτώσεις μη καταβολής της ειδικής αποζημίωσης για νυχτερινή απασχόληση

Η ειδική αποζημίωση του άρθρου 1 δεν καταβάλλεται:

α. Στους υπηρετούντες ή εκπαιδευόμενους στο εξωτερικό, εξαιρουμένων των ειρηνευτικών αποστολών και της νήσου Κύπρου.

β. Στους μαθητές των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελούν υπηρεσίες στο πλαίσιο της στρατιωτικής τους εκπαίδευσης.  

Άρθρο 4

Κρατήσεις

Η αποζημίωση του άρθρου 1 υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, όπως εκάστοτε καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5

Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από την 01-1-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, …poes.gr
ΠΟΕΣ 950/2021 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΠΟΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά