"Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία" του Αντιστρατήγου ε.α. Ι. ΑσλανίδηΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ

 - Σήμερα ελπίζω και πιστεύω ότι, οι πολιτικοί μας είναι πιο ώριμοι και
πιο ρεαλιστές και τα εθνικά μας θέματα αντιμετωπίζονται σχετικά καλύτερα,
καθ’ όσον οι αντιδράσεις και οι προσπάθειες είναι ορατές. Ας έλθουμε λοιπόν,
στο φλέγον θέμα της σήμερον, που είναι το συνέδριο του Βερολίνου με πρωτο
βουλία της Γερμανίας.
 - Η περίφημη, κατ’ ευφημισμόν, διάσκεψη του Βερολίνου τελικά έγινε
χωρίς την Ελλάδα. Διερωτάται λοιπόν ο Σκεπτόμενος Έλλην, γιατί η Γερμανία
δεν ήθελε την παρουσία της χώρας μας εκεί, αφού άμεσα θίγεται, με την άνευ
λογικής, συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ, μεταξύ Άγκυρας και Τρίπολις;
 - Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να ξέρουμε γιατί συμβαίνει αυτό και με ποια
λογική, η Γερμανία κάλεσε την Τουρκία και δεν κάλεσε και την θιγόμενη Ελλάδα
(πληροφ. flight and space).
 - Η συμπεριφορά αυτή της Γερμανίας έχει βαθιές ιστορικές ρίζες και σή
μερα επηρεάζεται και από την εξουσία των συμφερόντων του κεφαλαίου, διότι
σήμερα δεν υπάρχουν πλέον ηγέτες στην Ευρώπη, για να υλοποιήσουν τους
οραματισμούς του ΝΤΕ ΓΚΟΛ, για την Ενωμένη Ευρώπη. Ως εκ τούτου, εκτι
μούμε την μη πρόσκληση της Ελλάδος στο Βερολίνο στους κάτωθι λόγους:
  -ΠΡΩΤΟΝ: Ιστορικά η Τουρκία είναι ο καλύτερος σύμμαχος της Γερμανίας,
παρ’ όλο που υπάρχει το ιστορικό του επιτήδειου Ουδέτερου. Δυστυχώς η Γερ
μανία είναι υποχείριο Κράτος των Τουρκικών ορέξεων, με τα πολλά δις ευρώ
Γερμανικών επενδύσεων στην Τουρκία, αλλά και το διευρυμένο διμερές εμπό
ριο.
2

   -ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Οι Η.Π.Α. αντιδρούν για το Nord Stream, τον νέο αγωγό που
φέρνει ρωσικό φυσικό αέριο στην Γερμανία, διότι ο αγωγός αυτός, βελτιώνει
ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητα της Βιομηχανίας της. Το ίδιο μπορεί
να κάνει και ο East Med, αλλά για τη νότια Ευρώπη και την Γαλλία. Ακόμη! Το
σπουδαιότερο ο East Med κόβει στη μέση τη συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης. Συ
νεπώς! είναι φανερό ότι αυτό με καμία δύναμη δεν συμφέρει την Γερμανία, την
Ρωσία και ιδίως την Τουρκία.
   -ΤΡΙΤΟΝ: Η πατρίδα μας συμπλέει με την πλευρά των συμφερόντων των
Η.Π.Α. και της Γαλλίας, τις οποίες συμφέρει να πραγματοποιηθεί ο αγωγός East
Med. Επιπλέον αν αυτός γίνει, για την Ελλάδα θα κλείσει και το θέμα της ΑΟΖ
μας. Άρα! η παρουσία της Ελλάδος στο Βερολίνο, θα εμπόδιζε και θα δυσκό
λευε την προσπάθεια της Γερμανίας για να παραμείνει η Κυβέρνηση της Τρί
πολης με την εκεχειρία. Το πρόβλημα λοιπόν για την Ελλάδα είναι η Γερμανία,
διότι σε κάθε ευκαιρία δεν διστάζει να πριμοδοτεί την Τουρκία. 
 - Από ό,τι δε πληροφορούμεθα, οι Η.Π.Α. δεν δίστασαν να πετάξουν το
εξοπλιστικό συμβόλαιο της Τουρκίας των 15 δις δολαρίων των F35. Αντιθέτως
η Γερμανία, συνεχίζει να στηρίζει τους εκβιασμούς της Τουρκίας προς τα όμορα
κράτη της, στην παραγγελία των Υποβρυχίων 214ΤΝ.
 - Το Βερολίνο το συμφέρει για πολλούς λόγους να στηρίξει το καθεστώς
της Τουρκίας. Επομένως το επαναλαμβάνω, η παρουσία της Ελλάδος στο Βε
ρολίνο θα δυσχέραινε την Γερμανία να πετύχει τον στόχο της, στην διάσκεψη
του Βερολίνου. Για τον λόγο αυτό δεν εκλήθη η Ελλάς. Επομένως η Ελλάδα
έχει κάθε λόγο και δικαίωμα, να σκεφθεί σε περίπτωση έκρυθμης κατάστασης,
ποιος θα είναι κοντά της και ποιος όχι.
3

 - Παραμένουν όμως τα μεγάλα ερωτηματικά και οι προβληματισμοί ότι,
δεν υπάρχουν Ηγέτες στην Ευρώπη σήμερα, ικανοί να διαφυλάξουν τα επιτεύγ
ματα, τον πολιτισμό, τις Ανθρώπινες Αξίες της Ηπείρου αυτής, από την οποία
ξεκίνησαν τα φώτα του Πολιτισμού σ’ όλο τον κόσμο. Επισημαίνω με πικρία και
λύπη παρακάτω τα στοιχεία επί των οποίων στηρίζω τον χαρακτηρισμό αυτό
για την σημερινή Ευρώπη:
• Δεν έχει την τόλμη, ολόκληρη Ευρώπη να βάλει στη θέση της, την θρασύ
τητα της Τουρκίας, καταστρέφοντας αρχές και αξίες των οραματιστών και
ιδρυτών της Ε.Ε.
• Δεν έχει το κουράγιο, ούτε τη δύναμη να απαιτήσουν από μια χώρα που
υποτίθεται ότι θ’ αποκτήσει Ευρωπαϊκό πολιτισμό, το πιο δίκαιο παγκο
σμίως αίτημα, να μην παραβιάζει τα σύνορα γείτονος χώρας και ν’ αποσύ
ρει από κράτος μέλος της Ε.Ε. τα κατοχικά στρατεύματά της.
• Έφθασε ακόμη στο σημείο η κραταιά κάποτε Ευρώπη, να εκλιπαρεί την
Τουρκία τι! ν’ αναγνωρίσει άλλο Κράτος που είναι μέλος της Ε.Ε., ως μέλος.
Αν αυτό δεν είναι υποβάθμιση της Ε.Ε., δεν είναι αδυναμία και θέμα υπάρ
ξεως της Ε.Ε., τότε τι είναι;
• Ό,τι δεν πέτυχαν οι πρόγονοι της Τουρκίας τον 16ο αιώνα, με όπλα, με
σφαγές και εξανδραποδισμούς, χάριν τότε της Αυστρίας, σήμερα θα το πε
τύχουν μετά από 460 χρόνια, με το μεταναστευτικό ρεύμα προς την Ευ
ρώπη που δολίως με σύστημα προωθεί η Τουρκία.
• Η δε προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζει το μεγάλο αυτό πρόβλημα
η Ευρώπη, δηλ. να τους αποθηκεύει σε ορισμένα κράτη της, με το να τους
πληρώνει, για να τρώνε, να διαβιούν και να κάθονται, χωρίς καμία
4

προοπτική εργασίας και μέλλων, δείχνει την προχειρότητα, την επικινδυνό
τητα και το οριστικό τέλος αυτής.
 - Σήμερα η Ελλάδα αδυνατεί ν’ αντιμετωπίσει το τεράστιο αυτό πρό
βλημα του μεταναστευτικού, παρά τις καλές προθέσεις της, που η φιλοξενία της
ανάγεται μέχρι και τον Ξένιο Δία της Μυθολογίας της.
 - Δυστυχώς! η Τουρκική πολιτική δεν έχει μπέσα, ούτε ελληνικό φιλότιμο.
Διότι! αν ήταν στις προθέσεις της η καλή Γειτονία, μετά το Ελληνικό και Κυ
πριακό «ΝΑΙ» για την ενταξιακή πορεία της στην Ε.Ε. θα έπρεπε ν’ αποσύρουν
τον Στρατό Κατοχής από την Κύπρο, να σταματήσουν αμέσως τις παραβιάσεις
του Ελληνικού εναέριου χώρου και να συζητήσουν ειρηνικά για τις τυχόν δια
φορές μας χωρίς εκβιασμούς. Δεν έπραξαν τίποτε και ούτε πρόκειται να πρά
ξουν.
 - Εις ό,τι αφορά την Ε.Ε. πολύ φοβούμαι ότι θα έλθει και η σειρά των κατ’
επίφαση λεγομένων ισχυρών της Ευρώπης, όταν μετά από κάποια χρόνια, με
το έτσι θέλω, εισέλθει μια Τουρκία των 100 εκατομμυρίων και με τον καλύτερα
εκπαιδευμένο και πολυπληθή Στρατό, που δεν έχει καμία σχέση, με την πολιτι
σμική Κουλτούρα των λαών της Ευρώπης. Τότε! Ό,τι δεν πέτυχε ο Σουλεϊμάν
Α΄ ο Μεγαλοπρεπής, θα πετύχουν οι σημερινοί Τούρκοι, σε μία Ευρώπη φθί
νουσα, αδύναμη και έρμαιο των συμφερόντων του Κεφαλαίου, που δεν έχει
πατρίδα…
Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Αντγος ε.α.
Επίτιμος Δκτής της Σ.Σ.Ε.
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά