Απάντηση ΥΕΘΑ για τους ΕΥ και ΥΓ

 
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας, με θέμα «Ρυθμιστικές οδηγίες υπέρ των στελεχών Ειδικής Κατάστασης προς προστασία της υγείας τους», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.2 του ν.3257/2004 (Α΄143), οι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Μόνιμοι Υπαξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 14,14α, 15 και 16 του ΝΔ 1400/1973 (Α΄114), αμέσως μετά την ένταξή τους σε ειδική κατάσταση τοποθετούνται στη φρουρά επιθυμίας τους, ενώ θεωρούνται εν ενεργεία, δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις και τοποθετούνται κατά τις διατάξεις περί τοποθετήσεων των Αξιωματικών, αναλόγως των προσόντων ή των ειδικών γνώσεων τους. Εντούτοις, η υπαγωγή του στρατιωτικού προσωπικού σε ειδική κατάσταση δεν συνεπάγεται απαραιτήτως την υποχρέωση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ) για τοποθέτηση του εν λόγω προσωπικού ανεξαρτήτως των υπηρεσιακών αναγκών.

 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο περιορισμός έγκειται μόνο στη μη τοποθέτηση των εν λόγω στελεχών σε θέση διοίκησης επιχειρησιακής Μονάδας, Συγκροτήματος ή Σχηματισμού ή διεύθυνσης επιτελείου. Συναφώς, στο πνεύμα του ΝΔ 1400/1973 (άρθρα 14 & 14α), ο νομοθέτης και στο ν.3883/2010 (Α΄167) «Υπηρεσιακή εξέλιξη και Ιεραρχία στελεχών ΕΔ» προτάσσει τα υπηρεσιακά κριτήρια, έναντι των κοινωνικών, στα οποία εντάσσεται η κάθε είδους μέριμνα και πρόνοια της ΣΥ για το σύνολο των στελεχών, μηδέ εξαιρουμένων των στελεχών ειδικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η υπαγωγή του προσωπικού ΕΔ σε ειδική κατάσταση, θεσμικά δικαιολογεί την παρέκκλιση από τη στελέχωση οργανικών θέσεων, ωστόσο δεν δικαιολογεί τη μη συμπερίληψή τους στη δύναμη της Μονάδας/Υπηρεσίας, στην -2- οποία έχουν τοποθετηθεί βάσει των προσόντων τους και υπάγονται διοικητικά, εφόσον στελεχώνουν θέση της. 

Επίσης, η έννοια των καθηκόντων γραφείου, η οποία αναφέρεται στα άρθρα 14 & 14α του ΝΔ 1400/1973, συνάδει με την ευρύτερη έννοια των «επιτελικών καθηκόντων» και, ως εκ τούτου, τεκμαίρεται ότι τα στελέχη ειδικών καταστάσεων ακολουθούν το πρόγραμμα της Μονάδας/Υπηρεσίας, εκτελώντας καθήκοντα γραφείου. Σε κάθε περίπτωση, τα εν λόγω στελέχη δεν υπόκεινται σε εργασιακές συνθήκες που δύναται να επηρεάσουν δυσμενώς την κατάσταση της υγείας τους, γεγονός για το οποίο λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταθέσεων. Προς επίρρωση των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο εκάστης απόφασης των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών των ΕΔ περί ανικανότητας στελέχους για τη ΣΥ, λαμβάνει χώρα ειδική μνεία αναφορικά με το εύρος των καθηκόντων, που δύναται να εκτελεί το κριθέν στέλεχος ανάλογα με τη φύση της πάθησής του, η οποία τηρείται απαρέγκλιτα από τη ΣΥ. Τέλος, δεδομένου ότι το εν λόγω προσωπικό κρίνεται ότι είναι κατάλληλο να παραμείνει στην ενεργό υπηρεσία με κύρια καθήκοντα αυτά του καθεστώτος ελαφράς υπηρεσίας - υπηρεσίας γραφείου, η κρίση αυτή δεν απεμπολεί εκ προοιμίου παρεπόμενα καθήκοντα, όπως η εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας ή η συμμετοχή σε ασκήσεις - εκπαιδεύσεις. Αντιθέτως, όπως προαναφέρθηκε, η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή είναι το κατάλληλο όργανο που αξιολογεί και καθορίζει, ανάλογα με την πάθηση του στελέχους, τη δυνατότητα ανάληψης παρεπόμενων καθηκόντων, σύμφωνα και με τη Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 165/24-03-2005 του ΝΣΚ.

 Συμπερασματικά κρίνεται ότι, επί του παρόντος δεν αναγκαιεί η επαναξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, αφενός διότι δεν υφίσταται εισέτι κάποια δυσλειτουργία στην εφαρμογή του, και αφετέρου επειδή διασφαλίζει επαρκώς την υγεία του στελέχους με την προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης, σχετικά με τη δυνατότητα ή μη συμμετοχής του στις διάφορες εκπαιδεύσεις, υπηρεσίες και δραστηριότητες.

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά