"Ένοπλες Δυνάμεις, η ελπίς και η ασπίς του Έθνους"
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Η ΕΛΠΙΣ ΚΑΙ Η ΑΣΠΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


 Δυστυχώς όλη αυτή η τραγική σημερινή κατάσταση της Χώρας μας, συ
ντελέστηκε, από τους λεγόμενους προοδευτικούς, με δόρυ την δήθεν διάσωση
της Ελλάδος, από την οικονομική καταστροφή.
 ΟΙ Έλληνες έχουν μνήμη και γνωρίζουν, ποιοι έφεραν το Κράτος από
απόψεως οικονομικής αυτάρκειας, μετά την μεταπολίτευση σ’ αυτήν την άνευ
προηγουμένου οικονομική αθλιότητα.
 Το θέμα μας σήμερα δεν είναι οικονομικό, που όμως επηρεάζει άμεσα
την Άμυνα της Χώρας. Το θέμα μας είναι, οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα εγκλημα
τικά λάθη του παρελθόντος, ώστε στο μέλλον οι Κυβερνήσεις, παραδειγματιζό
μενες από τα λάθη αυτά, να επαναχαράξουν σε νέες βάσεις τον τομέα της Ε
θνικής Άμυνας της χώρας μας. Οι ενέργειες κυβερνήσεων του παρελθόντος, οι
οποίες με ατυχέστατους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, εδημιούργησαν πολύ σο
βαρά προβλήματα, στο τελευταίο προπύργιο του Ελληνικού λαού, την Ελπίδα
και την Ασπίδα αυτού δηλαδή τις Ένοπλες Δυνάμεις. 
Έτσι πέρασε μια μακρά περίοδος απραξίας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Δεν
εγένοντο προμήθειες στις Ένοπλες Δυνάμεις, ανάλογα με τις ανάγκες αυτών,
αλλά και όσες εγένοντο, ήταν τις περισσότερες φορές, με κριτήρια κομματικά,
πολιτικά και προ παντός, από πού θα προέλθει η μεγάλη προμήθεια (μίζα). 
Με την πίεση δε των εμπόρων (αντιπροσώπων) και όχι μόνο, ένα-ένα
τα Στρατιωτικά εργοστάσια παραγωγής, συντηρήσεως και επισκευής στρατιω
τικού Υλικού, όπως και οι εγχώριες πολεμικού και Στρατιωτικού Υλικού Βιομη
χανίες, υποβαθμίστηκαν, με αποτέλεσμα η κάποτε αυτάρκεια των Ενόπλων
2

Δυνάμεων, είχε φθάσει στο σημείο, εάν δεν κάνω λάθος, να προμηθεύεται α
κόμη και τις Στρατιωτικές φόρμες και πολλά άλλα από εργοστάσια της Τουρ
κίας. 
Η χαριστική βολή, στα προβλήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, σχετικά
με το προσωπικό, ήλθε στο παρελθόν από ένα πρώην Υπουργό, ο οποίος έ
κρινε, δεν ξέρουμε με ποιο κριτήριο, ότι πρέπει η θητεία να μειωθεί στους 9
μήνες. Την κατάσταση επιδείνωνε έτι περαιτέρω του προσωπικού: 
• Η Υπογεννητικότης.
• Η μετάβαση στο εξωτερικό λόγω ανάγκης των νέων μας. 
• Τα Αυξανόμενα επικίνδυνα προβλήματα παραβατικότητας των
νέων μας. 
• Τέλος! η κατάργηση τόσο ανεύθυνα από τα Σχολεία της Πατρίδος
μας, γενικά της εθνικής, θρησκευτικής και Πατριωτικής διαπαιδαγώγησης των
νέων μας. Και! Αυτό δυστυχώς έργο των προοδευτικών.
Σήμερα πιστεύουμε ότι, ο πόλεμος γίνεται με την Διπλωματία. Όμως το
πιο ισχυρό όπλο στην Διπλωματία, αλλά και το έσχατο στη χρήση, είναι ο ισχυ
ρός και ετοιμοπόλεμος Στρατός. Άλλως κτίζουμε στην Άμμο.
Θα ήθελα εδώ να σας μεταφέρω ένα απόσπασμα αυτούσιο από την ο
μιλία του εξαίρετου από πάσης πλευράς κ. Μανώλη Κοττάκη, προσκεκλημένου
προς τούτο, στο πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας, που νομίζω τα λέει όλα:
“…..Όχι, αγαπητοί φίλοι! Η Ελλάς δεν είναι τελειωμένη όπως πολλοί πι
στεύουν, επειδή υπάρχει ανισότης Δυνάμεων. Δεν είναι τελειωμένη υπό μία
προϋπόθεση όμως, να ξεριζώσουμε την ήττα από μέσα μας. Να μην συνθηκο
λογήσουμε όπως σωστά προειδοποίησε ο Αντώνης Σαμαράς. Να μη πάμε σε
μία Χάγη ή σε μια διαιτησία που θα γνωμοδοτήσει για την Κυριαρχία στα νησιά
3

μας, όπως σωστά προειδοποίησε ο Προκόπης Παυλόπουλος. Εάν αυτό συμ
βεί, αν ξεριζώσουμε την ήττα που προσπαθούν οι επιτήδειοι να εμφυτεύσουν
στα μυαλά μας, τότε όσοι υποτιμούν την δύναμη του Ελληνικού Λαού θα ζή
σουν την εμπειρία να δουν το Αιγαίο να γίνεται ο υγρός Πολιτικός τάφος τους”. 
Δια τους παραπάνω αναφερομένους λόγους, θα πρέπει να είμαστε πά
ντα έτοιμοι και με το όπλο παραπόδα.
Ο Σημερινός Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος κατά τη γνώμη μου
έχει στοιχεία πατριωτισμού και ενδιαφέρον ουσιαστικό για τις Ένοπλες Δυνά
μεις της χώρας μας, ας τολμήσει με γενναία πολιτική πράξη, στις ενέργειες που
σήμερα απαιτούνται. Όπως!, κατά την γνώμη μου παρακάτω αναφέρω: 
• Τη Δημιουργία Ταμείου των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό την επο
πτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Απευθυνόμενο σε όλους τους Έλληνες
εσωτερικού και εξωτερικού, σε συλλόγους και οργανώσεις, ακόμη και σε Φιλελ
ληνικές οργανώσεις, για την ενίσχυση της Άμυνας της Χώρας. 
• Την επανοργάνωση των Στρατιωτικών Εργοστασίων Πολεμικού
Υλικού, ενδύσεως, υποδήσεως και αξιοποιήσεως, συντηρήσεως του Στρατιω
τικού πολεμικού υλικού και μέσων εδώ, με βασικό προσωπικό τους μεγάλης
πλέον ηλικίας Μόνιμους οπλίτες. Τη δημιουργία πολεμικής Βιομηχανίας στην
χώρα μας, με διάφορες διευκολύνσεις, για να μπορούν να επιβιώσουν.
• Την αύξηση της θητείας, τουλάχιστον σε 18 μήνες ανδρών και την
υποχρέωση των γυναικών σε 12 μήνες. 
• Υποχρεωτική κατάταξη αμέσως μετά τις λυκειακές σπουδές, είτε
έχουν πετύχει σε πανεπιστήμια, είτε όχι. Πιστεύω απόλυτα με αυτόν τον τρόπο
οι νέοι μας θα εισέλθουν στην κοινωνία πιο ισχυροί και η παραβατικότης αυτών
θα περιορισθεί στο ελάχιστον. 
4

Υπ’ όψιν! Στις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, οι άνδρες υπηρετούν 36
μήνες και οι γυναίκες 24 μήνες. Με παράπονο για μας τους Έλληνες σας ενη
μερώνω ότι, οι ανά τον κόσμο Ισραηλινοί όταν ενηλικιωθούν, πηγαίνουν στο
Ισραήλ και υπηρετούν 36 μήνες αμισθί.
Σήμερα οι παραγωγικές Στρατιωτικές Σχολές τροφοδοτούν τις Ένοπλες
Δυνάμεις με εξαίρετα στελέχη, η Ελληνική Πολιτεία με την μέχρι πρότινος συ
μπεριφορά της, τους μετέτρεπε σε δημοσίους υπαλλήλους. Διότι απλά δεν ή
σαν εις θέση να καταλάβουν ή να δεχθούν ότι, άλλο είναι το λειτούργημα του
Στρατιωτικού και άλλο του δημοσίου υπαλλήλου. 
Τέλος! Η κυρία προσπάθεια των Γενικών Επιτελείων πρέπει να παρα
μείνει στην Εκπαίδευση και στις ασκήσεις του προσωπικού των Ενόπλων Δυ
νάμεων, που σήμερα υπηρετεί και που είναι και σε εφεδρεία. Για να είναι ανά
πάσα στιγμή εκπαιδευμένο το Στράτευμα και το σπουδαιότερο θα διαθέτει εκ
παιδευμένη εφεδρεία, που είναι βασική ανάγκη στην Άμυνα της Χώρας, όποτε
και οπουδήποτε χρειασθεί. Υπ’ όψιν των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων,
δεν μπορεί να υπάρχει στην ουσία Στρατός, με νοοτροπία στελεχών δημοσίου
υπαλλήλου. 
Σήμερα ελπίζω και πιστεύω ότι, είμαστε σε καλό πολύ δρόμο, από από
ψεως αμύνης της χώρας μας, όχι μόνο σε λόγια αλλά και σε πράξεις.
Λέει ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: «Δύο πράγματα πρέπει να διακρίνουν τον τίμιο
πολίτη, το εν είναι, όταν ευρίσκεται στην εξουσία, να διατηρεί τη δόξα και την
υπεροχή της πατρίδος του ˙ το έτερον είναι ότι ανά πάσαν στιγμήν, εις οιανδή
ποτε πράξιν της ζωής του, να φροντίζει δια το καλόν της Πατρίδος του».


Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
 Αντγος ε. α Επίτιμος Διοικητής της Σ. Σ. Ε.
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά