ΕΜΘ: Αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας μου

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας μου ως Εθελοντού Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ) (μετέπειτα ΕΜΘ) ως μετοχικής σχέσεως μου με τον Ειδικό Λογαριασμό ΑλληλοβοηθείαςΣΧΕΤ.: Το αριθμ. Φ.800/ΑΔ 949/Σ.390/25-1-2013 έγγραφο ΕΛΟΑΑ

  1. Tο άνω σχετικό έγγραφο ΕΛΟΑ διαλαμβάνει :

«α. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν.2936/2001, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν. 3257/2004 των Ε.Δ……ο χρόνος ασφάλισης τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. /Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τα Ταμεία αυτά, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας.

β. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.3 του ιδίου Νόμου όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν.2984/2002………..ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των άνω Ταμείων , για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως Ε.Π.Υ.. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11.»

  1. Επί του άνω εγγράφου αναφέρω τα ακόλουθα:

Έχω καταταγεί ως Εθελοντής Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ) την / / , εντάχθηκα στον θεσμό των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) την / / και μονιμοποιήθηκα την / / .

Από της κατάταξής μου ως ΕΠΥ μέχρι σήμερα παρακρατείται από τον μισθό μου (βασικό μισθό, ευδοκίμου παραμονής, πολυετούς υπηρεσίας και εξομάλυνσης) η πάγια κράτηση 4% σύμφωνα με τη διάταξη άρθρου 14 του Ν.Δ. 398/1974 και άρθρου 15 παρ. 1 Ν. 1515/1985, αντίστοιχη της πάγιας κράτησης των υπαξιωματικών παραγωγικών σχολών ,που από της εξόδου τους της σχολής καθίστανται μέτοχοι του ΕΛΟΑΑ.

Το Ταμείο μου ζητά πρόσθετη κράτηση, πέραν αυτής που κατέβαλα, αντίστοιχης της καταβληθείσης από τους μονίμους συναδέλφους μου για την αναγνώριση του πραγματικού χρόνου υπηρεσίας μου ως ΕΠΥ-ΕΜΘ και ως χρόνου μετοχικής σχέσεώς μου στο ΕΛΟΑΑ καθότι, η κράτηση που έγινε στο μισθό μου ως ΕΠΥ – ΕΜΘ μέχρι την δημοσίευση των άνω νόμων δεν έχει τον χαρακτήρα της πάγιας ασφαλιστικής εισφοράς, αλλά θεσμοθετημένου υπέρ του οικείου Ταμείου Αλληλοβοηθείας πόρου ,χάριν της πραγμάτωσης σκοπού κοινωνικής ασφάλισης που εμπίπτει στη μέριμνα του Κράτους, η άνω όμως αιτούμενη πρόσθετη κράτηση πέραν της καταβληθείσης τυγχάνει μη νόμιμη για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους.

Η παρ. 1 άρθρου 1 του Ν.Δ. 398/1974 διακελεύει:

«1. Τα υφιστάμενα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, αποτελούντα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τελούντα υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, δια του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου, έχουν σκοπόν την, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος, χορήγησιν εφ' άπαξ χρηματικού βοηθήματος εις τους εξερχομένους των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων και Λιμενικού Σώματος μετόχους ή εν περιπτώσει θανάτου τούτων, εις τα μέλη της οικογενείας των.»Στο άρθρο 8 του Ν.Δ. 398/1974 όπως η παρ. 1 περ. β αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1§4 του Ν. 788/1978 ορίζεται ότι:

«1. Μέτοχοι των Ταμείων Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας τυγχάνουν υποχρεωτικώς:

α) Οι εν ενεργεία μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπισταί και υπαξιωματικοί των αντιστοίχων Κλάδων.

β) Οι αξιωματικοί, ανθυπασπισταί και υπαξιωματικοί πολεμικής διαθεσιμότητος, οι εκ μονίμων προερχόμενοι, των αντιστοίχων Κλάδων".

2. Οι εν ενεργεία μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπισταί και υπαξιωματικοί των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων τυγχάνουν υποχρεωτικώς μέτοχοι του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Στρατού.

3. Οι εν ενεργεία μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπισταί και υπαξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος, τυγχάνουν υποχρεωτικώς μέτοχοι του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ναυτικού».Η παρ. 1 άρθρου 15 του Ν.1513/1985 διακελεύει:

«1. Οι αποδοχές και κάθε είδους παροχές των οπλιτών με πενταετή υποχρέωση υπόκεινται στις ίδιες κρατήσεις, που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαξιωματικούς».Το άρθρο 13 παρ. 4 του Νόμου 1848/1989 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν.2913/2001, προβλέπει σχετικώς με τους Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης ότι:

«4. Μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους όσοι επιθυμούν μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να αξιολογηθούν και επιλεγούν για περαιτέρω παραμονή στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βαθμό που φέρουν ως εθελοντές μακρός θητείας (Ε.Μ.Θ.) μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικό μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή και μισθολογικό μέχρι το βαθμό του Λοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, η διαδικασία επιλογής και ένταξής τους στην κατηγορία των Ε.Μ.Θ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,… Η ένταξή τους πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ύστερα από πρόταση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων. ...»Το άρθρο 10 του Ν.Δ. 398/1974 διακελεύει:

«1. Αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσεως των εν άρθρ. 8 μετόχων, εις το οικείον Ταμείον Αλληλοβοηθείας, αι κάτωθι υπηρεσίαι εις οιονδήποτε Κλάδον των Ενόπλων Δυνάμεων ή Σώμα Ασφαλείας ή Λιμενικόν Σώμα, ασχέτως της χρονικής περιόδου κατά την οποίαν διηνύθησαν αύται, ως και ο χρόνος σπουδών, εφ' όσον δεν συμπίπτει προς ετέραν υπηρεσίαν, αναγνωριζομένην ως τοιαύτην μετοχικής σχέσεως προς το ταμείον τούτο.

α. Ο χρόνος φοιτήσεως εις τας Παραγωγικάς Σχολάς Μονίμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών.

β. Ο χρόνος σπουδών στις Ανώτατες Σχολές, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο της οικείας Σχολής ή η ιδιότητα του τελειόφοιτου ή του φοιτητή αυτής αποτελούν τυπικό προσόν για την κατάταξη στο Σώμα, στο οποίο κατετάγη ο μέτοχος.

γ. Ο χρόνος αναδρομικής ονομασίας ως μονίμων αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών.

δ. Ο χρόνος υπηρεσίας ο διανυθείς υπό την αρμοδιότητα του μονίμου αξιωματικού, ανθυπασπιστού, υπαξιωματικού και στρατιώτου.

ε. Ο χρόνος υπηρεσίας ο διανυθείς υπό την αρμοδιότητα του Εφέδρου αξιωματικού ή ανθυπασπιστού, ή Δοκίμου Εφέδρου Αξιωματικού ή Επικούρου Αξιωματικού.

ς. Ο χρόνος υπηρεσίας ο διανυθείς υπό την αρμοδιότητα του εθελοντού, ή ανακαταταγμένου Υπαξιωματικού και στρατιώτου.

ζ. Ο χρόνος υπηρεσίας ο διανυθείς υπό την ιδιότητα του Κληρωτού και Εφέδρου οπλίτου».Η παρ. 3 του άνω άρθρου διακελεύει:

«3. Η αναγνώρισις του εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου χρόνου μετοχικής σχέσεως, γίνεται δι' αποφάσεως του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των κατά περίπτωσιν απαιτουμένων δικαιολογητικών και δια καταβολής προσθέτου μηνιαίας κρατήσεως, εκ ποσοστού 4%, υπολογιζομένης επί των κατά τον χρόνον της καταβολής της προσθέτου κρατήσεως λαμβανομένων αποδοχών, επί τόσον χρονικόν διάστημα, όσον ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπηρεσίας. Το υπόλοιπον των τυχόν μη καταβληθεισών κρατήσεων μέχρι της εξόδου του Στρατιωτικού, εκπίπτεται εκ του καταβληθησομένου εφ' άπαξ βοηθήματος.Η παρ. 4 του άνω άρθρου διακελεύει:

4. Εις ας περιπτώσεις, δια τον αναγνωριζόμενον χρόνον, είχεν ο μέτοχος επιβαρυνθή δια κρατήσεων υπέρ οποιουδήποτε εκ των τριών Ταμείων Αλληλοβοηθείας των Ενόπλων Δυνάμεων, το ποσοστόν της ανωτέρω προσθέτου μηνιαίας κρατήσεως μειούται εις το ήμισυ (2%).Εκ των άνω διατάξεων προκύπτει κατ’ αρχή ότι μέτοχοι των Ταμείων Αλληλοβοηθείας Στρατού – Αεροπορίας – Ναυτικού δικαιούμενος εφ’ άπαξ βοηθήματος με την αποστρατεία τους είναι οι εν ενεργεία μόνιμοι και προς αυτούς εξομοιούμενοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί.

Εις την ασφάλιση δεν υπάγονται οι Εθελοντές και Εθελόντριες, οι Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας, οι έφεδροι, οι ανακατατεταγμένοι υπαξκοί και οι έφεδροι και επίκουροι αξκοί.

Ως Εθελοντές, Έφεδροι και Ανακατατεταγμένοι όμως υπαξκοί και Έφεδροι και Επίκουροι αξκοί στερούμενοι της ιδιότητας του μετόχου, νοούνται οι προσκαίρως, μετά την εξάντληση θητείας ή λόγω μερικής ή γενικής επιστρατεύσεως και εν γένει μικρού χρονικού διαστήματος υπηρεσία, εις το Στράτευμα, επί των αποδοχών των οποίων ενεργείται η κατά τα ανωτέρω έχουσα τον χαρακτήρα κοινωνικού πόρου κράτηση, όχι όμως και εκείνοι εκ των Εθελοντών Εφέδρων και Ανακατατεταγμένων υπαξκών και Εφέδρων και Επίκουρων αξκών, οι οποίοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο (π.χ. μεταγενέστερη μονιμοποίηση), παρέμειναν επί μακρόν εντός τον απαιτούμενο προς συνταξιοδότηση από το Δημόσιο χρόνο και οι οποίοι κατά την αληθή έννοια των προαναφερθέντων διατάξεων, δεν αποκλείονται της απονομής εφ’ άπαξ βοηθήματος ή μέρους αυτού, εξομοιούμενοι προς τους μονίμους (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣτΕ 2102/1975).

Υπό τα άνω δεδομένα τόσο η αφορώσα τους Εθελοντές Μακράς Θητείας διάταξη παρ. 2 άρθρου 15 του Ν. 2936/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7§1 του Ν. 3257/2004 διακελεύει:

«Ο χρόνος ασφάλισης τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. /Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τα Ταμεία αυτά, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας, πλην των περιπτώσεων που για το ανωτέρω χρονικό διάστημα κατέβαλαν την ως άνω κράτηση υπέρ του οικείου Ταμείου τους. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11.»,

όσο και η διάταξη παρ. 3 άρθρου 15 του Ν.2936/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 2984/2002 που διακελεύει:

«Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των αυτών Ταμείων, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως Ε.Π.Υ. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11».

έχουσες την έννοια αναγνώρισης ως χρόνου μετοχικής σχέσης με τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας του χρόνου υπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας που διάνυσαν ως Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας, μόνο με καταβολή πρόσθετης κράτησης επί των αποδοχών των οποίων έγιναν υπέρ του Ταμείου κρατήσεις όπως των μονίμων συναδέλφων τους, κατά την υπηρεσία τους ως Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας, όσο και κατά τη μακρά εν συνεχεία υπηρεσία τους ως Εθελοντών Μακράς Θητείας είναι ανίσχυρες, διότι παρεισάγουν ανεπίτρεπτη διάκριση μεταξύ δύο κατηγοριών υπαξκών (μόνιμοι και Εθελοντές Μακράς Θητείας) υπό τις ίδιες νομικές και πραγματικές συνθήκες τελούντων και ως εκ τούτου, αντίκεινται ευθέως στην προστατεύουσα την ισότητα συνταγματική διάταξη (άρθρου 4 παρ. 1), μη δυνάμενες να θεμελιώσουν αποκλεισμό μετοχικής σχέσης με το Ταμείο των Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας μετέπειτα Εθελοντών Μακράς Θητείας χωρίς καταβολή πρόσθετης κράτησης (αναλογική ΣτΕ Ολομέλεια 2102/1975).

Απόλυτα σχετική προς τα ανωτέρω είναι και η αριθμ. 87/90 Γνωμοδότηση της Συνέλευσης Προϊσταμένων Νομικών Διευθύνσεων της συνεδρίασης 2ας Φεβρουαρίου 1989 δεχθέντες καταληκτικά ότι:

«Οι μέτοχοι του Ταμείου είναι όλοι όσοι εισφέρουν σε αυτό με κρατήσεις που γίνονται στις αποδοχές των. Αλλά τα χρονικά διαστήματα που υπεβλήθησαν σε εισφορές οι μέτοχοι δεν είναι για όλους συντάξιμος χρόνος, αλλά μόνο για εκείνους που ήσαν αρχήθεν και μέχρι της εξόδου των μόνιμοι και για τους εθελοντές και ανακατεταχθέντες που μονιμοποιήθηκαν μέχρι της εξόδου των. Οι λοιποί μέτοχοι που δεν απέκτησαν μέχρι της εξόδου των την ιδιότητα του μονίμου, οσηδήποτε υπηρεσία και αν πραγματοποίησαν στην Πολεμική Αεροπορία δεν δικαιούνται μερίσματος, διότι η υπηρεσία των αυτή δεν είναι συντάξιμη για το λόγο ότι αυτοί δεν απέκτησαν την ιδιότητα του μονίμου μέχρι της εκ του στρατεύματος εξόδου των».Κατόπιν των ανωτέρω αναφέρω ότι αιτούμαι την αναγνώριση της υπηρεσίας μου ως Εθελοντού Πενταετούς Υπηρεσίας ως χρόνου μετοχικής σχέσης μου με το Ταμείο χωρίς καταβολή πρόσθετης κράτησης, σε περίπτωση δε αρνητικής απάντησης το αίτημά μου, να υλοποιηθεί μετά το αποτέλεσμα προσφυγής μου στα διοικητικά δικαστήρια.
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά