Έλληνες Στρατιωτικοί στα Βαρέα και Ανθυγιεινά


1.  Με τη σχετική (α) ερώτηση του τέως βουλευτή Ι. Κοραντή, κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, την περίοδο κατά την οποία βρισκόταν σε εξέλιξη η κατάρτιση της λίστας των επαγγελμάτων που θα συμπεριλαμβάνονταν στα βαρέα και ανθυγιεινά, ρωτήθηκε το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης αναφορικά με την πρόθεσή του ή πρόταση της συσταθείσας επιτροπής σχετικά με τους στρατιωτικούς και εάν αυτοί ή ειδικότητες αυτών θα συμπεριλαμβάνοντας στην υπόψη λίστα ή όχι.

 

2.  Με τη σχετική (β) απάντηση εγνώσθη ότι: «….. Για τους στρατιωτικούς που κατατάσσονται από 01-01-11 και μετά, που με βάση το άρθρο 2 παρ.1 του Ν.3865/10 θα πρέπει να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΙΚΑ στην οποία υφίσταται διαχωρισμός επαγγελμάτων σε απλά και σε βαρέα και ανθυγιεινά, εκκρεμεί η έκδοση επόμενων νομοθετημάτων με βάση τα οποία θα ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες υπαγωγής τους και κατά συνέπεια και αυτές της ένταξής τους ή μη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ανάλογα με την επικινδυνότητα και το ανθυγιεινό της εργασίας τους, σε συνδυασμό βέβαια με τις ρυθμίσεις του ισχύοντος κανονισμού στα επαγγέλματα αυτά …..».

 

3. Τελικά, με το σχετικό (γ) ανακοινώθηκαν οι εργαζόμενοι οι οποίοι συμπεριελήφθησαν στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών, εξαιρουμένων για ακόμη μία φορά των Ελλήνων στρατιωτικών, ανεξάρτητα εάν εργάζονται ακριβώς στις ίδιες συνθήκες εργασίας μετά των πολιτικών υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ, που συμπεριελήφθησαν στο καθεστώς αυτό.

 

4.  Η εξαίρεση αυτή δημιούργησε την έντονη απογοήτευση των συναδέλφων μας και με το σχετικό (δ) έγγραφό μας, το οποίο σας αποστέλλεται συνημμένα εκ νέου, ζητήθηκε να μας γνωσθούν τυχόν προθέσεις των αρμόδιων Υπουργείων περί υπαγωγής των Ελλήνων στρατιωτικών ή ειδικοτήτων αυτών στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών ή όχι.

 

5.  Μέχρι και σήμερα ουδεμία απάντηση λάβαμε, αλλά και ουδεμία λίστα πληροφορηθήκαμε ότι εκδόθηκε από τη συσταθείσα για αυτό το λόγο επιτροπή (όπως ανακοινώθηκε από τον τότε κ. ΥΕΘΑ) η οποία θα εξέταζε τις ειδικότητες των στρατιωτικών που θα συμπεριλαμβάνονταν εν τέλει στα βαρέα και ανθυγιεινά.

 

6.  Κατόπιν των ανωτέρω επανερχόμαστε στο σχετικό (δ) έγγραφό μας και παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:

 

                   α.    Γιατί δεν συμπεριελήφθησαν οι Έλληνες στρατιωτικοί στην προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση; Ποια η ανθρώπινη διαφοροποίησή τους ως προς τους λοιπούς υπαλλήλους που καρπώνονται το υπόψη ευεργέτημα; Ζουν και εργάζονται σε διαφορετικούς, άραγε χώρους, από τους συναδέλφους τους υπαλλήλους; Εισπνέουν διαφορετικά αέρια από αυτούς; Έχουν σιδερένια αντοχή που δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν στην υπόψη λίστα ή δεν προτάθηκε από ουδένα;   

 

                   β.    Εάν υφίσταται, τελικά, πρόθεσή σας περί τροποποιήσεως της σχετικής (γ) Υπουργικής Απόφασης ώστε να συμπεριληφθούν και οι Έλληνες στρατιωτικοί των αντίστοιχων ειδικοτήτων αρχικά, και λοιπών που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον.

 

              7.  Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε.

 

              8. Τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προς τα οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται για την κατά την κρίση τους υποβολή σχετικής ερώτησης στο Ελληνικό κοινοβούλιο.

 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

 

Ο Πρόεδρος
 
Τσουκαράκης Ανέστης
Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800
Ο Γεν. Γραμματέας
 
Τσάκαλος Αναστάσιος
Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΜΗΧ)
6943487931
 

1.           Σύμφωνα με το σχετικό, ορίζεται ότι: «Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες, είναι οι παρακάτω ειδικά απαριθμούμενες: Α. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ.….. 31) Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Μικροβιολογικά και Βιοχημικά Εργαστήρια, Υγειονομικές Μονάδες Ασφαλιστικών Οργανισμών. Νοσοκόμοι-νοσηλευτές, παρασκευαστές και βοηθοί αυτών, θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών, Συντηρητές Πειραματόζωων, Συσκευαστές ορρών-εμβολίων, παρασκευαστές τραπέζης αίματος, βιολόγοι εργαστηρίων παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και οι αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, καθαρίστριες 32) Ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια. Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις …… 42) Ναυπηγεία. Όλοι οι απασχολούμενοι σε ναυπηγούμενα ή επισκευαζόμενα και μετασκευαζόμενα πλοία και γενικότερα εντός των χώρων των μονίμων, πλωτών δεξαμενών και των ναυπηγικών κλινών….. 51) Επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές. Οδηγοί βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3.5 τόνων, λεωφορείων, πούλμαν, οχημάτων σταθερής τροχιάς, οδηγοί ταξί νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων - διασώστες, καθαριστές λεωφορείων. Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η` ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ….. 6. Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών μηχανημάτων 28. Διαμορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων κ.λπ.

 

              2.  Από την ανάγνωση των ως άνω διαπιστώνεται η κατάφορη αδικία που υφίστανται για ακόμη μια φορά οι Έλληνες στρατιωτικοί των αυτών ειδικοτήτων, οι οποίοι δεν συμπεριελήφθησαν στη σχετική Υπουργική Απόφαση και κατά συνέπεια δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, κατ΄ αντιστοιχία μετά των δημοσίων υπαλλήλων.

 

              3.  Ευλόγως, λοιπόν, γεννάται το ερώτημα γιατί δεν συμπεριελήφθησαν οι Έλληνες στρατιωτικοί στην προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση. Ποια η ανθρώπινη διαφοροποίησή τους ως προς τους λοιπούς υπαλλήλους που καρπώνονται το υπόψη ευεργέτημα; Ζουν και εργάζονται σε διαφορετικούς, άραγε χώρους, από τους συναδέλφους τους υπαλλήλους; Εισπνέουν διαφορετικά αέρια από αυτούς; Έχουν σιδερένια αντοχή που δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν στην υπόψη λίστα ή δεν προτάθηκε από ουδένα;    

 

              4.  Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε, προκειμένου εν συνεχεία να ενημερώσουμε τα μέλη μας, εάν υφίσταται πρόθεσή σας περί τροποποιήσεως της σχετικής Υπουργικής Απόφασης ώστε να συμπεριληφθούν και οι Έλληνες στρατιωτικοί των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

 

              5.  Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε.

 

              6. Τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προς τα οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται για την κατά την κρίση τους υποβολή σχετικής ερώτησης στο Ελληνικό κοινοβούλιο.

 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

 

Ο Πρόεδρος
 
Τσουκαράκης Ανέστης
Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800
Ο Γεν. Γραμματέας
 
Τσάκαλος Αναστάσιος
Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΜΗΧ)
6943487931
 
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά