ΕΜΘ Επεξηγήσεις σχετικά με τη διαδικασία παράβασης για μη τήρηση του κοινοτικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  1. Οι αρχές

Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή (εμπρόθεσμη μεταφορά, συμφωνία και ορθή εφαρμογή) του κοινοτικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εσωτερική έννομη τάξη του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαγρυπνεί για την ορθή εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, όταν ένα κράτος μέλος δεν τηρεί αυτό το δίκαιο, η Επιτροπή διαθέτει ίδιες εξουσίες (προσφυγή λόγω παράβασης) για να προσπαθήσει να θέσει τέλος σε αυτήν την παράβαση και, ενδεχομένως, προσφεύγει στο Δικαστήριο. Η Επιτροπή προβαίνει, είτε με βάση καταγγελία, είτε με βάση εικαζόμενες παραβάσεις που διαπιστώνει αυτεπαγγέλτως, στα διαβήματα που κρίνει δικαιολογημένα.Ως παράβαση νοείται η εκ μέρους κράτους μέλους παραβίαση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η παράβαση μπορεί να συνίσταται σε ενέργεια ή σε παράλειψη. Ως κράτος νοείται το κράτος μέλος που παραβαίνει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα από την υπεύθυνη για την παράβαση αρχή - κεντρική, περιφερειακή ή τοπική.

  1. Το παραδεκτό της καταγγελίας

Οποιοσδήποτε μπορεί να στραφεί κατά κράτους μέλους υποβάλλοντας καταγγελία στην Επιτροπή για μέτρο (νομοθετικό, κανονιστικό ή διοικητικό) ή πρακτική κράτους μέλους που θεωρεί ότι αντιβαίνει διάταξη ή αρχή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καταγγέλλων δεν πρέπει να αποδείξει την ύπαρξη έννομου συμφέροντος, ούτε πρέπει να αποδείξει ότι θίγεται κατά κύριο λόγο ή άμεσα από την παράβαση που καταγγέλλει. Προκειμένου μία καταγγελία να κριθεί παραδεκτή, πρέπει να σχετίζεται με παράβαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ μέρους κράτους μέλους- δεν πρέπει συνεπώς να αφορά ιδιωτική διαφορά.Έχει μεγάλη σημασία, ο φάκελος καταγγελίας να είναι πλήρης και ακριβής, ιδιαίτερα όσον αφορά τα γεγονότα που αποδίδονται στο εν λόγω κράτος μέλος, τα διαβήματα στα οποία έχετε ήδη προβεί, ανεξαρτήτως επιπέδου, και, στο μέτρο του δυνατού, τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρείτε ότι παραβιάζονται καθώς επίσης την ύπαρξη ενδεχόμενης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

  1. Τα στάδια της διαδικασίας παράβασης

Η εξέταση μιας υπόθεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας παράβασης μπορεί να ακολουθήσει τα ακόλουθα στάδια:  1. Στάδιο έρευνας

Μετά την καταγγελία σας, μπορεί να αποδειχθεί απαραίτητο να χορηγηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες για να προσδιορισθούν τα πραγματικά και τα νομικά περιστατικά που αφορούν το φάκελο σας. Στην περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή έλθει σε επαφή με τις αρχές του κράτους μέλους κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία σας, δεν θα αποκαλύψει την ταυτότητα σας παρά μόνο εφόσον την έχετε ρητά εξουσιοδοτήσει (βλέπε στη συνέχεια σημείο 5). Εάν χρειάζεται, θα κληθείτε να χορηγήσετε και άλλες πληροφορίες.Στη συνέχεια της εξέτασης των γεγονότων καν υπό το φως των κανόνων και των προτεραιοτήτων που ορίζονται από την Επιτροπή για την έναρξη και την εξακολούθηση των διαδικασιών παράβασης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα εκτιμήσουν το κατά πόσον πρέπει να δοθεί ή όχι συνέχεια στην καταγγελία σας.  1. Έναρξη της διαδικασίας παράβασης: τυπικές επαφές μεταξύ της Επιτροπής και του συγκεκριμένου κράτους μέλους

Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι μπορεί να υπάρχει παράβαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να δικαιολογεί την έναρξη διαδικασίας παράβασης, απευθύνει στο κράτος μέλος επιστολή αποκαλούμενη «προειδοποιητική επιστολή», με την οποία το καλεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός καθορισμένης προθεσμίας. Το κράτος μέλος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία οφείλει να λάβει θέση σε σχέση με τα πραγματικά και νομικά στοιχεία στα οποία η Επιτροπή θεμελιώνει την απόφαση της να κηρύξει την έναρξη της διαδικασίας παράβασης.Με βάση την απάντηση του εν λόγω κράτους μέλους ή ελλείψει απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να του αποστείλει «αιτιολογημένη γνώμη», με την οποία εκθέτει σαφώς και οριστικά τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι υπάρχει παράβαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την οποία καλεί το κράτος μέλος να συμμορφωθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός προδιαγεγραμμένης προθεσμίας (συνήθως δύο μήνες).Στόχος αυτών των τυπικών επαφών είναι να καθορισθεί το κατά πόσον υπάρχει πράγματι παράβαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταβληθεί προσπάθεια, όταν υπάρχει παράβαση, να επανορθωθεί σε αυτό το στάδιο χωρίς να υπάρχει ανάγκη προσφυγής στο Δικαστήριο.Λαμβανομένης υπόψη της απάντησης, η Επιτροπή μπορεί επίσης να αποφασίσει να μη συνεχίσει τη διαδικασία παράβασης, όταν για παράδειγμα το κράτος μέλος αναλαμβάνει με αξιόπιστο τρόπο την υποχρέωση να τροποποιήσει τη νομοθεσία του ή την πρακτική της διοίκησης του. Οι περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να επιλυθούν καταυτόν τον τρόπο.3. Προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν το κράτος μέλος, στο οποίο απευθύνεται η αιτιολογημένη γνώμη, δεν συμμορφωθεί προς αυτήν, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ

ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 32 ΤΗΛ 2105241943

(ΕΝΑΝΤΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ) 2105227163

Τ.Κ. 10433 2105226613

emmangeo@hotmail.gr FAX 2105241943
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά