Βαθμολογική Εξέλιξη Στελεχών Ε.Δ (ΑΣΣΥ Τάξη 1993)ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο
ΚΟΙΝ : Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων
ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ-ΕΓΑ/ΓΕΣ-ΕΓΑ/ΓΕΝ-ΕΓΑ/ΓΕΑ
ΠΟΜΕΝΣ - ΠΟΕΣ - ΣΑΣΜΥΝ - ΣΑΣΥΔΑ - ΣΑΣ - ΣΑΙΡ - ΣΑΑΥΣ
ΜΜΕ - Στρατιωτικοί συντάκτες
ΘΕΜΑ : Βαθμολογική Εξέλιξη Στελεχών Ε.Δ (ΑΣΣΥ Τάξη 1993)
ΣΧΕΤ : α. Ν.2439/1996
β. Ν.3865/2010
γ. Ν.4407/2016
δ. ΠΔ 1400/1973
ΣΧΕΤ : 


Κύριε Υπουργέ,
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, απαιτούνται πρωτοβουλίες σταθερά προσανατολισμένες στην κοινωνική πρόοδο, με βάση τις αρχές της ισότητας και της ισονομίας. Εγκλωβισμένη στη χρόνια απουσία ικανότητας δράσης και πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που βιώνει ο κλάδος, η Πολιτεία δυστυχώς παραμένει στο ρόλο του παρατηρητή ορισμένων προβλημάτων που εντείνονται διαγενομένου του χρόνου. Χαρακτηριστικό δείγμα αποτελεί η διακριτική μεταχείριση που έχουν υποστεί συνάδελφοι προερχόμενοι από ΑΣΣΥ Τάξεως 1993 (καταταγέντες το 1991), έναντι των ομοιοβάθμων τους μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ 445/1974 και των μονιμοποιηθέντων εθελοντριών του Ν.705/1977.
Με τις διατάξεις του (γ) σχετικού, προήχθησαν στο επόμενο βαθμό συνάδελφοι των προαναφερθέντων κατηγοριών, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στις τάξεις των Αξιωματικών βάσει του προαγωγικού πλαισίου του (α) ομοίου. Πολλοί εξ αυτών μάλιστα προήχθησαν χωρίς τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (Ν.4433/2016), με κυριότερο αυτό της έλλειψης του απαιτούμενου Χρόνου Διοικήσεως, γεγονός που δεν είχε ιστορικό προηγούμενο. Λόγω του γεγονότος αυτού, επήλθε ανατροπή της ιεραρχίας μεταξύ των Αξιωματικών που προέρχονται από το σώμα των Υπαξιωματικών (πλην ΑΣΕΙ), κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι οι θιγόμενοι Αξιωματικοί (ΑΣΣΥ Τάξη 1993) προήχθησαν στις τάξεις των Αξιωματικών με το προαγωγικό πλαίσιο του (β) σχετικού, το οποίο διέπει τη μετέπειτα βαθμολογική εξέλιξή τους.
Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για την επίλυση του θέματος. Με το άρθρο 4 (παρ. 1) του Συντάγματος, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της έννομης τάξης, καθορίζεται ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Είναι σαφές ότι απαγορεύεται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος οιασδήποτε κατηγορίας εργαζομένων, πολύ δε περισσότερο η ευμενής μεταχείριση συγκεκριμένης ομάδας/ων εργαζομένων, κυρίως λόγω του φύλου
Ο κοινός νομοθέτης υποχρεούται, κατά τη δικαιοδοσία του, να παράγει δίκαιο, το οποίο δεν έρχεται σε αντίθεση προς το περιεχόμενο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συνεπώς, το διακριτό θεσμικό πλαίσιο προαγωγικής εξέλιξης του (β) σχετικού στο οποίο εμπίπτουν οι απόφοιτοι της Τάξεως 1993, δεν αποτελεί επαρκές νομικό επιχείρημα που να δικαιολογεί τη διαφορετική μεταχείριση και την ανατροπή της ιεραρχίας όπως ίσχυε μέχρι την ψήφιση του (γ) ομοίου. Το ιδιαίτερο αυτό καθεστώς σταδιοδρομικής εξέλιξης, συνιστά αδικία και για το λόγο αυτό θα ήταν σκόπιμη η εξέταση δυνατότητας ένταξης των αποφοίτων ΑΣΣΥ Τάξεως 1993 στο προαγωγικό καθεστώς του (α) σχετικού. Σε διαφορετική περίπτωση, προτείνεται η δρομολόγηση των ακόλουθων νομοτεχνικών βελτιώσεων, οι οποίες επενεργώντας συνδυαστικά και σε βάθος χρόνου, εκτιμάται ότι θα αμβλύνουν τη γενόμενη αδικία:
α. Προσθήκη παραγράφου 4α στο άρθρο 27 του Ν.3883/2010, με την ακόλουθη διατύπωση: «4α. Ειδικότερα για την προαγωγή στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων των λοιπών κλάδων των ΕΔ, των Αξιωματικών που προέρχονται από το σώμα των αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι οποίοι κατετάγησαν στις τάξεις του στρατεύματος μέχρι 31.12.1991, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων των λοιπών κλάδων των ΕΔ και κρίνονται εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
β. Προσθήκη παραγρ. 4β στο άρθρο 27 του Ν.3883/2010, με την ακόλουθη διατύπωση: «4α. Ειδικότερα για την προαγωγή στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων των λοιπών κλάδων των ΕΔ, των Αξιωματικών που προέρχονται από το σώμα των αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι οποίοι κατετάγησαν στις τάξεις του στρατεύματος μέχρι 31.12.1991, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, απαιτείται η συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων των λοιπών κλάδων των ΕΔ.»
γ. Τροποποίηση της παραγρ. 13γ του άρθρου 36 του Ν.3883/2010, ως εξής: «13γ. Οι Αξιωματικοί της περίπτωσης 5 της παραγρ. β´ του άρθρου 2, είναι νεότεροι των ομοιόβαθμων τους που προέρχονται από ΑΣΣΥ, ανεξαρτήτως χρόνου κτήσης του βαθμού. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που ρυθμίζει διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταργείται από έναρξης ισχύος του.»
δ. Προσθήκη περίπτωσης στ’ στο άρθρο 23 του Ν.3883/2010, προς αντικατάσταση της περίπτωσης (4) του α΄ εδαφίου και των περιπτώσεων (6) των β΄ και γ΄ εδαφίων του ιδίου νόμου, ως εξής: «στ. Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι των άλλων κλάδων των ΕΔ για τους Αξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ, ανεξαρτήτως της κατοχής πτυχίου ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι παραπάνω Αξιωματικοί, εφόσον κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, προάγονται στο βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των ΕΔ, με τη συμπλή-ρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας και αποστρατεύονται εντός μηνός.»
ε. Τροποποίηση της περίπτωσης της παραγρ. 1α του άρθρου 32 του Ν.3883/2010, ως εξής: «Η αποστρατεία τους δεν οφείλεται σε κρίση τους ως αποστρατευτέων ή σε παραίτησή τους, εκτός αν έχουν συμπληρώσει, κατ’ ελάχιστον, σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας.»
στ. Προσθήκη εδαφίου β’ στην παράγρ. 1 του άρθρου 36 του Ν.Δ. 1400/1973, ως εξής: «Ειδικά οι Αξιωματικοί που αποστρατεύονται κριθέντες ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, διαγράφονται την ημερομηνία που συμπίπτει με την αντίστοιχη εισόδου τους στις ΕΔ, εφόσον η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι μεταγενέστερη αυτής που καθορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο.»
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
-Ο- Πρόεδρος Ευάγγελος Στέφος -Ο- Γεν. Γραμματέας Στέφανος Κουκουράβας

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

1 σχόλια:

 1. Αγαπητοί συνάδελφοι εκ ΑΣΣΥ γιατί δεν θέλετε να καταλάβετε ότι ο θεσμός των ανακαταταταγεντων του ν.445/74 σταμάτησε να υφίσταται το 1989-1990, επομένως τότε εκείνη την χρονιά οι σεβαστοί συνάδελφοι κατάταξης 1991 ήταν πολίτες επομένως πως απαιτείται να είναι αρχαιότεροι από στελέχη πού ήδη υπηρετούν και πώς λέτε ότι καταστρατηγείται η αρχαιότητα;
  Η αρχαιότητα είναι μεταξύ στελεχών μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος , έτσι το όρισε ο νομοθέτης από αρχής γένεσης τού στρατού.
  Δυσμενή διάκριση δεν θέλετε αλλά δυστυχώς εσείς την επιδιώκετε από αρχής του θεσμού των ανακαταταγεντων από το έτος 1984 γιατί τέτοιο μένος κύριοι;Τι σας έχουν κάνει;
  Και δεν φτάνει όλος αυτός ο πόλεμος ζητάτε να αλλάξει ο νόμος και να είναι οι εθελοντές νεότεροι όλων των ΑΣΣΥ, ΈΛΕΟΣ - ΈΛΕΟΣ.
  Καλά Χριστούγεννα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά