Όλη η προκήρυξη για τις 1.200 προσλήψεις στο στρατό

Προκήρυξη ΟΒΑ 2019: Προσόντα και προϋποθέσεις 

Οι οπλίτες και οι έφεδροι, που επιθυµούν ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα, πρέπει να πληρούν σωρευτικά, κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για την αρχικά αναληφθείσα υποχρέωση, τα εξής προσόντα και προϋποθέσεις:
 • α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 • β. Να µην έχουν συµπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας.
Ειδικότερα, το ως άνω όριο ηλικίας µειώνεται κατά τρία (3) έτη, για όσους επιθυµούν να υπηρετήσουν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών ∆υνάµεων(Ε∆) – Οµάδων Υποβρυχίων Καταστροφών(ΟΥΚ).
 • γ. Να έχουν σωµατική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωµατικής ικανότητας των στρατευσίµων.
Ειδικά, οι υποψήφιοι για Ειδικές ∆υνάµεις-Οµάδες Υποβρυχίων Καταστροφών να έχουν σωµατική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1).
 • δ. Να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον ενός µέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 µ.).
 • ε. Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση,
ψευδορκία, ψευδή ανώµοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση καθήκοντος,
καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεµπορίας, όπλων, πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκληµα του στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
Προκήρυξη ΟΒΑ 2019: Δικαιολογητικά προϋποθέσεις για 1200 προσλήψεις
Επίσης, να µην έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα µε απευθείας κλήση ή βούλευµα, για κακούργηµα ή για τα ως άνω αδικήµατα.
 • στ. Να µην εκκρεµεί σε βάρος τους µήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία.
 • ζ. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα.
 • η. Να µην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθµού τους ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους σχετική διαδικασία.
 • θ. Να µην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική φυλάκιση πέραν των είκοσι (20) ηµερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.
 • ι. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογηµένη πρόταση καταλληλότητας του ∆ιοικητή της Μονάδας.
 • ια. Να µην έχουν παραιτηθεί ή απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως µαθητές παραγωγικών σχολών, µόνιµοι ή εθελοντές οπλίτες ή Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).
 • ιβ. Να έχουν µία από τις ειδικότητες των οπλιτών θητείας των Γενικών Επιτελείων, όπως αυτές συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 2. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για προκήρυξη θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης Ειδικών ∆υνάµεων– Οµάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (Ε∆-ΟΥΚ), οι οποίοι εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη θητεία τους σε άλλο Κλάδο των Ενόπλων ∆υνάµεων ή σε άλλο Όπλο-Σώµα (Ο-Σ) του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) ή σε άλλη ειδικότητα του Πολεµικού Ναυτικού (ΠΝ).
Προκήρυξη ΟΒΑ 2019: Δικαιολογητικά προϋποθέσεις για 1200 προσλήψεις

Προκήρυξη ΟΒΑ 2019: ∆ικαιολογητικά – προθεσµία υποβολής

1. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τα εξής  δικαιολογητικά:
α. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία δηλώνουν:
(1) Το χρονικό διάστηµα, σε έτη, που επιθυµούν να διαρκέσει η ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, καθώς και τις περιοχές, σε Μονάδες των οποίων επιθυµούν να υπηρετήσουν, χωρίς αυτές να αποτελούν δέσµευση για την τοποθέτησή τους.
(2) Ότι δεν έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα σε δίκη την τελευταία πενταετία, δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη από εισαγγελική αρχή για τις αξιόποινες πράξεις, που αναγράφονται στις περιπτ. ε΄ και στ΄ του άρθρου 1 και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα.
Επίσης, µε την ίδια αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδοτούν τη ∆ιεύθυνση Στρατολογικού του οικείου Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων ∆υνάµεων για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντίγραφου ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, εφόσον δεν κατατίθεται από τους ίδιους.
β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του στρατιωτικού ή αστυνοµικού δελτίου ταυτότητάς τους.
2. Για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις, επιπλέον απαιτείται:
α. Βεβαίωση της Μονάδας, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασµού τους και ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική φυλάκιση πέραν των είκοσι (20) ηµερών.
β. Αιτιολογηµένη πρόταση καταλληλότητας του ∆ιοικητή της Μονάδας.
3. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, ως εξής:
α. Από τους οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, κατά το ακριβές χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον εντός του εν λόγω διαστήµατος διανύεται το τελευταίο τρίµηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
β. Από τους εφέδρους, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ), κατά το ακριβές χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων.
4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται πέραν των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παρ. 3, υποβάλλονται στις ∆ιευθύνσεις Στρατολογικού των οικείων Γενικών Επιτελείων, προκειµένου να απορριφθούν ως εκπρόθεσµα, κατά τα οριζόµενα στην περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3.
5. Ο τύπος των δικαιολογητικών της περίπτ. α΄ της παρ. 1 και των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 2 καθορίζεται από τα Γενικά Επιτελεία.
6. Με την απόφαση της παρ. 3 κατανέµεται, σύµφωνα µε τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, ο αριθµός των ανακατασσόµενων οπλιτών και των επανακατασσόµενων εφέδρων, ανά όπλο ή σώµα και ειδικότητα, όπως αυτός έχει καθορισθεί κατ΄ έτος στην κοινή υπουργική απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν.1911/1990 (Α΄ 166).
Προκήρυξη ΟΒΑ 2019: Δικαιολογητικά προϋποθέσεις για 1200 προσλήψεις

 ∆ιαδικασία ανακατάταξης – επανακατάταξης

1. Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν µε πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ), εντός πέντε (5) ηµερών, στη ∆ιεύθυνση Στρατολογικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Οµοίως, υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά όσων δεν πληρούν τα προσόντα – προϋποθέσεις του άρθρου 1 και επιµένουν στην κατάθεσή τους, αφού τεθεί σχετική ένδειξη στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή τους.
2. Η ∆ιεύθυνση Στρατολογικού του οικείου Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων ∆υνάµεων:
α. Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, καθώς και τη συνδροµή των προσόντων – προϋποθέσεων ανακατάταξης ή επανακατάταξης.
β. Αιτείται αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος δεν έχει καταδικασθεί για τα
εγκλήµατα, που αναφέρονται στην περίπτ. ε΄ του άρθρου 1.
γ. Μεριµνά, σε συνεργασία µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού, για την εξέταση της σωµατικής ικανότητας των έφεδρων υποψηφίων, που πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 1, καθώς και ενός ποσοστού έως 20% από τον πίνακα υπεραρίθµων, σε περίπτωση ύπαρξης υπεράριθµων υποψηφίων.
Προς τούτο, εκδίδει σχετική διαταγή, µε την οποία αυτοί παραπέµπονται στις αρµόδιες Επιτροπές Απαλλαγών. Η εν λόγω διαταγή αναρτάται στον επίσηµο ιστότοπο κάθε Γενικού Επιτελείου, προς ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, µε δική τους ευθύνη, αναφορικά µε τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της εξέτασης.
Αρµόδια για την εξέτασή τους είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαµονής τους Επιτροπή Απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, µε εξαίρεση τους εφέδρους που διαµένουν στο νοµό Αττικής, οι οποίοι εξετάζονται από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή του Κλάδου των
Ενόπλων ∆υνάµεων, στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.
Προκήρυξη ΟΒΑ 2019: Δικαιολογητικά προϋποθέσεις για 1200 προσλήψεις
δ. Εκδίδει πίνακα απορριπτέων υποψηφίων, για εκείνους που:
 • (1) ∆εν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου
 • (2) Υπέβαλαν αιτήσεις πέραν των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου
 • (3) Υπηρετούν ή ανήκουν στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων ή σε οποιοδήποτε άλλο Όπλο – Σώµα (Ο-Σ) του Στρατού Ξηράς ή σε άλλη ειδικότητα του Πολεµικού Ναυτικού και δεν αιτούνται την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους στις Ειδικές ∆υνάµεις ή στις Οµάδες Υποβρυχίων Καταστροφών, κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.1911/1990.
ε. Εκδίδει τον πίνακα υπεράριθµων υποψηφίων της παρ. 3 του άρθρου 4. Οι πίνακες απορριπτέων και υπεραρίθµων, µετά την κύρωσή τους από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, αναρτώνται στον επίσηµο ιστότοπο του οικείου Γενικού Επιτελείου, προς ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, µε δική τους ευθύνη.
στ. Μεριµνά, σε συνεργασία µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση του οικείου Γενικού Επιτελείου, για τον καθορισµό Μονάδας ανακατάταξης ή επανακατάταξης, προκειµένου να συµπεριληφθεί στην απόφαση έγκρισης της περίπτ. ζ΄ της παραγράφου αυτής.
ζ. Ενεργεί για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άµυνας,
µε την οποία εγκρίνεται η ανακατάταξη ή επανακατάταξη, καθώς και το χρονικό της
διάστηµα, των υποψηφίων, που έχουν τα προσόντα και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, καθώς και τα κριτήρια των άρθρων 4, 5 και 6, κατά περίπτωση. Με την
ίδια απόφαση καθορίζονται η ηµεροµηνία και η Μονάδα ανακατάταξης ή επανακατάταξης.
Προκήρυξη ΟΒΑ 2019: Δικαιολογητικά προϋποθέσεις για 1200 προσλήψεις
Ειδικότερα:
(1) Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ηµεροµηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων ∆υνάµεων.
Σε περίπτωση που επιτυχόντες οπλίτες απολυθούν πριν την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, η επανανακατάταξή τους γίνεται την καθοριζόµενη ηµεροµηνία επανακατάταξης των εφέδρων και, εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό, γίνεται κατά τις ηµεροµηνίες κατάταξης της αµέσως επόµενης Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίµων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).
(2) Οι έφεδροι επανακατατάσσονται την ηµεροµηνία που καθορίζεται µε την ως άνω απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
(3) Οι οπλίτες, οι έφεδροι και οι υπηρετούντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης που δεν ανήκουν στις Ειδικές ∆υνάµεις-Οµάδες Υποβρυχίων Καταστροφών και επιλέχθηκαν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης Ειδικών ∆υνάµεωνΟµάδων Υποβρυχίων Καταστροφών, ανακατατάσσονται, επανακατατάσσονται ή µετατίθενται αντίστοιχα, την ηµεροµηνία που καθορίζεται µε την ως άνω απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ως ηµεροµηνία µεταφοράς-µετάταξής τους στις Ειδικές ∆υνάµεις-Οµάδες Υποβρυχίων Καταστροφών, αυτή της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσής τους, όπως καθορίζεται στις εκάστοτε διαταγές των Γενικών Επιτελείων.
η. Αποστέλλει την απόφαση της περίπτ. ζ΄ της παραγράφου αυτής, στις Μονάδες ή στις αρµόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες, προκειµένου οι Μονάδες να χορηγήσουν Φύλλο Πορείας σε όσους από τους ανακατατασσόµενους οπλίτες και υπηρετούντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, τοποθετούνται σε άλλη Μονάδα και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες να αποστείλουν στους επανακατατασσόµενους εφέδρους σχετικό σηµείωµα επανακατάταξης.
3. Η καθορισθείσα ηµεροµηνία επανακατάταξης των εφέδρων παρατείνεται
κατά πέντε (5) ηµέρες, εφόσον διαπιστωθούν λόγοι αντικειµενικής αδυναµίας επανακατάταξης, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 31 του
ν.3421/2005 (Α΄ 302).
Προκήρυξη ΟΒΑ 2019: Δικαιολογητικά προϋποθέσεις για 1200 προσλήψεις

Προκήρυξη ΟΒΑ 2019: Επιλογή υποψηφίων

1. Στην περίπτωση, κατά την οποία οι ενδιαφερόµενοι που έχουν τα προσόντα – προϋποθέσεις για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, είναι περισσότεροι από τον καθοριζόµενο σε ετήσια βάση, για κάθε Κλάδο των Ενόπλων ∆υνάµεων,
ανώτατο αριθµό ανακατατασσοµένων και επανακατατασσοµένων, σύµφωνα µε την κοινή απόφαση που εκδίδεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας,
κατ’ εξουσιοδότηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 13 του
ν.1911/1990, η επιλογή των υποψηφίων γίνεται µε βάση τα παρακάτω κριτήρια:
 • α. Την Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίµων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), µε την οποία εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση.
 • β. Την ηµεροµηνία γέννησής τους.
 • γ. Την ειδικότητά τους.
2. Κατά την ως άνω επιλογή, προτιµώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, όσοι ανήκουν σε νεότερη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίµων Οπλιτών, µεταξύ, δε οπλιτών, της ίδιας Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίµων Οπλιτών προτιµώνται οι µικρότεροι σε ηλικία.
Αν συµπίπτουν και η Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίµων Οπλιτών και η ηµεροµηνία γέννησης, προτιµώνται αυτοί, που η ειδικότητά τους, κατά την κρίση του οικείου Γενικού Επιτελείου, θεωρείται περισσότερο αναγκαία.
3. Η ∆ιεύθυνση Στρατολογικού του οικείου Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων ∆υνάµεων εκδίδει πίνακα υπεράριθµων, σε σχέση µε τον καθοριζόµενο αριθµό υποψηφίων, σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζονται στις παρ. 1 και 2.
4. Είναι δυνατόν, οι προαναφερόµενοι υπεράριθµοι υποψήφιοι να ανακαταταγούν ή να επανακαταταγούν, εφόσον κατά το έτος κατάταξης ή επανακατάταξης προκύψουν απολύσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης της ειδικότητάς τους, και µόνο κατά το έτος αυτό. Για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους εφαρµόζονται ανάλογα οι διαδικασίες των παρ 2, περιπτ. γ΄, στ΄, ζ΄ και η΄ και παρ. 3 του άρθρου 3. Ειδικά η περίπτ. γ΄ εφαρµόζεται, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την τελευταία κρίση της σωµατικής τους ικανότητας.
Προκήρυξη ΟΒΑ 2019: Δικαιολογητικά προϋποθέσεις για 1200 προσλήψεις

Επιλογή υποψηφίων για τις Ειδικές ∆υνάµεις του Στρατού Ξηράς

1. Για την επιλογή των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών ∆υνάµεων προτιµώνται αρχικά όσοι εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση στις Ειδικές ∆υνάµεις, έναντι όσων την εκπληρώνουν ή την εκπλήρωσαν σε άλλον Κλάδο των Ενόπλων ∆υνάµεων ή σε άλλο Όπλο – Σώµα (Ο-Σ) του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), εφόσον επιτύχουν τα παραδεκτά όρια των αθλητικών δοκιµασιών της παρ. 3.
2. Στην περίπτωση, κατά την οποία οι ενδιαφερόµενοι που εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση στις Ειδικές ∆υνάµεις, είναι λιγότεροι από τις προκηρυχθείσες θέσεις,
οι λοιπές θέσεις καλύπτονται από τους υποψήφιους που την εκπληρώνουν ή την εκπλήρωσαν σε άλλον Κλάδο των Ενόπλων ∆υνάµεων ή σε άλλο Όπλο – Σώµα (Ο-Σ) του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), ανάλογα µε τον αριθµό των µορίων που  συγκεντρώνουν στις αθλητικές δοκιµασίες της παρ. 3.
3. Αφού εφαρµοστεί η προβλεπόµενη από τις περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 διαδικασία από τη ∆ιεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού,
εκδίδεται πίνακας υποψηφίων που πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 1, καθώς και των υποψηφίων των οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 και στη συνέχεια γίνεται η επιλογή των υποψηφίων µε σύστηµα µοριοδότησης, κατόπιν
αθλητικών δοκιµασιών, ως εξής:
α. ∆ρόµος 2 µιλίων: 10 µόρια για κάθε 10΄΄ µικρότερο χρόνο από τα 16΄36΄΄ [πχ για χρόνο 16΄15΄΄ έχουµε 16΄36΄΄ – 16΄15΄΄ = 20΄΄ (το 21΄΄ στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη δεκάδα) Χ 10 = 20 µόρια], µε µέγιστο παραδεκτό χρόνο τα 16΄36΄΄.
β. Κάµψεις: 10 µόρια για κάθε µία πέραν των 40 (πχ 60 – 40 = 20 Χ 10 = 200 µόρια), µε ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 40 κάµψεις σε χρόνο 2΄.
γ. Αναδιπλώσεις κορµού: 10 µόρια για κάθε µία πέραν των 50 (πχ 80 – 50 = 30 Χ 10 = 300 µόρια), µε ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 50 αναδιπλώσεις σε χρόνο 2΄.
δ. Έλξεις: 20 µόρια για κάθε µία πέραν των 6 (πχ 10 – 6 = 4 Χ 20 = 80 µόρια), µε ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 6 έλξεις.
4. Οι αθλητικές δοκιµασίες διεξάγονται κατόπιν σχετικής διαταγής του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
Η διαταγή αυτή αναρτάται στον επίσηµο ιστότοπο του Γενικού Επιτελείου, προς ενηµέρωση των έφεδρων που επιθυµούν επανακατάταξη ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, µε δική τους ευθύνη, αναφορικά µε τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των αθλητικών δοκιµασιών.
Οι οπλίτες που επιθυµούν ανακατάταξη και οι υπηρετούντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης ενηµερώνονται για τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των αθλητικών δοκιµασιών, µε µέριµνα της Μονάδας,όπου υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους.
5. Με µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Ειδικών ∆υνάµεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού, συγκροτούνται επιτροπές για τη µοριοδότηση των υποψηφίων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης.
Μετά το πέρας των αθλητικών δοκιµασιών, συντάσσει τον πίνακα µοριοδότησης και τον διαβιβάζει στη ∆ιεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
Στη συνέχεια, η ∆ιεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού εφαρµόζει την προβλεπόµενη από τις περιπτ. δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 2 του άρθρου 3, διαδικασία. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, προτιµάται ο νεότερος, βάσει ηµεροµηνίας γέννησης.
Αν συµπίπτει η ηµεροµηνία γέννησης, προτιµώνται αυτοί, που η ειδικότητά τους, κατά την κρίση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, θεωρείται περισσότερο αναγκαία.

Προκήρυξη ΟΒΑ 2019: Επιλογή υποψηφίων για τις Οµάδες Υποβρυχίων Καταστροφών

1. Για την επιλογή των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Οµάδων Υποβρυχίων Καταστροφών προτιµώνται αρχικά όσοι εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση στη ∆ιοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών,
έναντι όσων την εκπληρώνουν ή την εκπλήρωσαν σε άλλον Κλάδο των Ενόπλων ∆υνάµεων ή άλλη ειδικότητα του Πολεµικού Ναυτικού, εφόσον επιτύχουν τα παραδεκτά όρια των αθλητικών δοκιµασιών της παρ. 3.
2. Στην περίπτωση, κατά την οποία οι ενδιαφερόµενοι, που εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση στη ∆ιοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών,
είναι λιγότεροι από τις προκηρυχθείσες θέσεις, οι λοιπές θέσεις καλύπτονται από τους υποψήφιους που την εκπληρώνουν ή την εκπλήρωσαν σε άλλον Κλάδο των Ενόπλων ∆υνάµεων ή άλλη ειδικότητα του Πολεµικού Ναυτικού, ανάλογα µε τoν αριθµό µορίων που συγκεντρώνουν στις αθλητικές δοκιµασίες της παρ. 3.
3. Αφού εφαρµοστεί η προβλεπόµενη από τις περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 διαδικασία από τη ∆ιεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), εκδίδεται πίνακας υποψηφίων που πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 1, καθώς και των υποψηφίων, των οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 και στη συνέχεια γίνεται η επιλογή των υποψηφίων µε σύστηµα µοριοδότησης, κατόπιν αθλητικών δοκιµασιών, ως εξής:
α. Κολύµβηση επιφάνειας, ανεξαρτήτως τρόπου, χωρίς πτερύγια, για απόσταση τριακοσίων (300) µέτρων, 10 µόρια για κάθε 10΄΄ µικρότερο χρόνο από τα 07΄00΄΄ [πχ για χρόνο 06΄42΄΄(το 42΄΄ στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη δεκάδα) έχουµε 07΄00΄΄ – 06΄40΄΄ = 20΄΄ Χ 10 = 20 µόρια], µε µέγιστο παραδεκτό χρόνο τα επτά (7΄ 00΄΄) λεπτά.
β. ∆ρόµος ενός (1) µιλίου ξηράς [χίλια εξακόσια εννέα (1.609) µέτρα], 10 µόρια για κάθε 10΄΄ µικρότερο χρόνο από τα 07΄30΄΄ [πχ για χρόνο 06΄45΄΄(το 45΄΄ στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη δεκάδα) έχουµε 07΄30΄΄ – 06΄40΄΄ = 50΄΄ Χ 10 = 50 µόρια], µε µέγιστο παραδεκτό χρόνο τα επτάµισι (7΄ 30΄΄) λεπτά.
γ. Έλξεις επί µονόζυγου, 20 µόρια για κάθε µία πέραν των 8 (πχ 10 -8 = 2 Χ 20 = 40 µόρια), µε ελάχιστο παραδεκτό όριο τις οκτώ (8) επαναλήψεις.
δ. Βυθίσεις επί δίζυγου, 20 µόρια για κάθε µία πέραν των 8 (πχ 10 – 8 = 2 Χ 20 = 40 µόρια), µε ελάχιστο παραδεκτό όριο τις οκτώ (8) επαναλήψεις.
ε. Κάµψεις επί του εδάφους, 10 µόρια για κάθε µία πέραν των 30 (πχ 60 – 30 = 30 Χ 10 = 300 µόρια), µε ελάχιστο παραδεκτό όριο τις τριάντα (30) επαναλήψεις σε χρόνο 2΄.
στ. Αναδιπλώσεις κοιλιακών µυών, 10 µόρια για κάθε µία πέραν των 30 (πχ 60 – 30 = 30 Χ 10 = 300 µόρια), µε ελάχιστο παραδεκτό όριο τις τριάντα (30) επαναλήψεις σε χρόνο 2΄.
ζ. Συνεχής υποβρύχια κολύµβηση µε άπνοια στην πισίνα, για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µέτρα.
η. Αναρρίχηση επί κάλω, µήκους πέντε (5) µέτρων, χωρίς υποβοήθηση ποδιών.
4. Οι αθλητικές δοκιµασίες διεξάγονται κατόπιν σχετικής διαταγής του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Η διαταγή αυτή αναρτάται στον επίσηµο ιστότοπο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, προς ενηµέρωση των έφεδρων που επιθυµούν επανακατάταξη ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, µε δική τους ευθύνη, αναφορικά µε
τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των αθλητικών δοκιµασιών. Οι οπλίτες που επιθυµούν ανακατάταξη και οι υπηρετούντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης ενηµερώνονται για τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των αθλητικών δοκιµασιών, µε
µέριµνα της Μονάδας, όπου υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους.
5. Με µέριµνα της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού,
συγκροτούνται επιτροπές για τη µοριοδότηση των υποψηφίων Οπλιτών Βραχείας
Ανακατάταξης. Μετά το πέρας των αθλητικών δοκιµασιών, συντάσσει τον πίνακα
µοριοδότησης και τον διαβιβάζει στη ∆ιεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Στη συνέχεια, η ∆ιεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού εφαρµόζει την προβλεπόµενη από τις περιπτ. δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ.
2 του άρθρου 3, διαδικασία. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, προτιµάται ο νεότερος, βάσει ακριβούς ηµεροµηνίας γέννησης. Αν συµπίπτει η ηµεροµηνία γέννησης, προτιµώνται αυτοί, που η ειδικότητά τους, κατά την κρίση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, θεωρείται περισσότερο αναγκαία.
Μεταφορά-µετάταξη Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης στις Ειδικές ∆υνάµεις –
Οµάδες Υποβρυχίων Καταστροφών
1. Οι ήδη υπηρετούντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης δύνανται να
µεταταγούν-µεταφερθούν, προκειµένου να υπηρετήσουν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης Ειδικών ∆υνάµεων-Οµάδων Υποβρυχίων Καταστροφών, κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.1911/1990.
2. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, προκειµένου να καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες στις Ειδικές ∆υνάµεις και στις Οµάδες Υποβρυχίων Καταστροφών αντίστοιχα, εκδίδουν διαταγή προκήρυξης θέσεων, στην οποία καθορίζεται η διαδικασία µετάταξης-µεταφοράς στις Ειδικές ∆υνάµεις-Οµάδες
Υποβρυχίων Καταστροφών των υπηρετούντων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης.
3. Για τη µετάταξη ή τη µεταφορά, οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 σε προθεσµία που καθορίζεται από τη διαταγή της παρ. 2.
Ειδικότερα, στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση δύνανται να δηλώνουν και επιπλέον
χρονικό διάστηµα παραµονής τους ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, από το ήδη
αναληφθέν, µε την επιφύλαξη των παρ. 1 και 15 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990.
4. Για τη διαδικασία µεταφοράς – µετάταξής τους, εφαρµόζονται οι διαδικασίες των παρ. 1 και 2, περιπτ. α΄ και β΄, του άρθρου 3.
5. Η ∆/νση Στρατολογικού, σε συνεργασία µε την αρµόδια ∆/νση Υγειονοµικού, µεριµνά για την εξέταση της σωµατικής ικανότητας του συνόλου των υποψηφίων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης Ειδικών ∆υνάµεων-Οµάδων Υποβρυχίων Καταστροφών που πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των περιπτ. ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ του άρθρου 1.
Προς τούτο, εκδίδει σχετική διαταγή, µε την οποία οι υποψήφιοι παραπέµπονται στις αρµόδιες Επιτροπές Απαλλαγών.
Οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται αναφορικά µε τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της εν λόγω εξέτασης, µε µέριµνα της Μονάδας, όπου υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους.
Αρµόδια για την εξέτασή τους είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαµονής τους Επιτροπή
Απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, µε εξαίρεση τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης
που υπηρετούν στο νοµό Αττικής, οι οποίοι εξετάζονται από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή του οικείου Κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων.
6. Η ∆/νση Στρατολογικού του οικείου Γενικού Επιτελείου εκδίδει πίνακα απορριπτέων υποψηφίων, που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των
περιπτ. γ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ του άρθρου 1, καθώς και των υποψηφίων, των
οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται πέραν των χρονικών ορίων που καθορίζονται στη
διαταγή της παρ. 2. Οι εν λόγω πίνακες, µετά την κύρωσή τους από τον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας, κοινοποιούνται στις Μονάδες των υποψηφίων και αναρτώνται στον
επίσηµο ιστότοπο του οικείου Γενικού Επιτελείου, προς ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων.
7. Η επιλογή των υποψηφίων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες των άρθρων 5 και 6 ανάλογα.
8. Στη συνέχεια, η ∆ιεύθυνση Στρατολογικού του οικείου Γενικού Επιτελείου
εκδίδει την απόφαση της περίπτ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3.
Η απόφαση αυτή αποστέλλεται στις Μονάδες που υπηρετούν οι επιλεγέντες, προκειµένου να τους χορηγηθεί Φύλλο Πορείας για τη Μονάδα Εκπαίδευσης, προκειµένου να υποστούν
την απαιτούµενη εκπαίδευση.
9. Όσοι ολοκληρώσουν µε επιτυχία την απαιτούµενη εκπαίδευση, µετατίθενται στις καθορισθείσες Μονάδες προς εκπλήρωση της αναληφθείσας υποχρέωσης, κατ’ εφαρµογή της περίπτ. α΄ της παρ. 14 του άρθρου 13 του ν.1911/1990.
10. Όσοι δεν ολοκληρώσουν µε επιτυχία την απαιτούµενη εκπαίδευση, επιστρέφουν στις Μονάδες τους, προς εκπλήρωση της τελευταίας αναληφθείσας υποχρέωσης, κατ’ εφαρµογή της περίπτ. β΄ της παρ. 14 του άρθρου 13 του ν.1911/1990.
Προκήρυξη ΟΒΑ 2019:Παράταση ανακατάταξης – επανακατάταξης
1. Οι αρχικά ανακατατασσόµενοι οπλίτες και οι αρχικά επανακατατασσόµενοι έφεδροι δύνανται να ζητήσουν την παράταση της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους αντίστοιχα, αρχικά µέχρι τη συµπλήρωση τριών (3) ετών και στη συνέχεια εφάπαξ για επιπλέον τρία (3) έτη, µέχρι τη συµπλήρωση, συνολικά, έξι (6) ετών
πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον δεν έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε
αιτία.
2. Για την παράταση της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν στη Μονάδα που υπηρετούν, τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν
τη συµπλήρωση της αναληφθείσας υποχρέωσης, αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, µε
την οποία δηλώνουν το χρονικό διάστηµα, σε έτη, της παράτασης. Η αίτηση αυτή
υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Στρατολογικού του οικείου Γενικού Επιτελείου, µε αιτιολογηµένη πρόταση καταλληλότητας του ∆ιοικητή της Μονάδας.
3. Οι ενέργειες και η διαδικασία των παρ. 1 και 2, περιπτ. δ΄, ζ΄ και η΄, του
άρθρου 3 εφαρµόζονται και σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης παράτασης της
αναληφθείσας υποχρέωσης των ανακατατασσοµένων και των επανακατατασσοµένων.
Άρθρο 9
Υπηρεσιακή κατάσταση
1. Οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης:
α. Ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται µε τον βαθµό και την ειδικότητα που είχαν πριν από την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, αντίστοιχα.
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατό να ανακατατάσσονται ή να επανακατατάσσονται, µε τον
βαθµό που φέρουν, ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών ∆υνάµεων
– Οµάδων Υποβρυχίων Καταστροφών και όσοι εκπληρώνουν ή έχουν εκπληρώσει
τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιονδήποτε Κλάδο των Ενόπλων ∆υνάµεων ή σε οποιοδήποτε Όπλο – Σώµα (Ο-Σ) του Στρατού Ξηράς ή σε
άλλη ειδικότητα του Πολεµικού Ναυτικού, εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς την αντίστοιχη εκπαίδευση, όπως καθορίζεται µε τις εκάστοτε διαταγές των Γενικών Επιτελείων.
-11-
β. Είναι αρχαιότεροι των οµοιόβαθµων οπλιτών, που εκπληρώνουν
στρατεύσιµη ή εφεδρική ή πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση και νεότεροι των οµοιόβαθµων Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) ή εθελοντών οπλιτών.
γ. ∆ιέπονται από τους κανονισµούς και τις διαταγές που ισχύουν για
τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιµη στρατιωτική υποχρέωση.
δ. ∆ικαιούνται τις άδειες απουσίας, που καθορίζονται από την, προβλεπόµενη από το άρθρο 13 του ν.4361/2016 (Α΄ 10), απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
2. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης για θέµατα πειθαρχίας, υγειονοµικής
εξέτασης, ένταξης σε κατηγορίες σωµατικής ικανότητας ή χορήγησης αναβολής εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης για λόγους υγείας, τήρησης και διακίνησης των ατοµικών εγγράφων, χορήγησης απολυτηρίου και ένταξης στην εφεδρεία, διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν
στρατεύσιµη στρατιωτική υποχρέωση. Ειδικά, για την τοποθέτηση στην εφεδρεία
των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών ∆υνάµεων-Οµάδων Υποβρυχίων Καταστροφών τυγχάνει εφαρµογής η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ.
12 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990.
3. Θέµατα που αφορούν στη στολή, τα διακριτικά, τη διαµονή και τη διοικητική µέριµνα, την εκπαίδευση, τα καθήκοντα των οπλιτών βραχείας ανακατάταξης,
την απονοµή και άλλων ειδικοτήτων ή την αλλαγή ειδικότητας, καθώς και τη χορήγηση σε αυτούς ειδών ιµατισµού και υπόδησης, ρυθµίζονται µε διαταγές των οικείων
Γενικών Επιτελείων. Για τα θέµατα που αφορούν στην έκδοση, χορήγηση, αντικατάσταση και παράδοση, κατά την απόλυση του στρατιωτικού, δελτίου ταυτότητας
των οπλιτών βραχείας ανακατάταξης, εφαρµόζονται οι διαταγές που διέπουν και το
υπόλοιπο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων ∆υνάµεων.
Άρθρο 10
Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
Ως χρόνος πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα της υπηρεσίας όσων υπηρετούν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, εκτός
από το χρόνο των παρακάτω ειδικών καταστάσεων:
α. Πειθαρχικής φυλάκισης, πέραν των είκοσι (20) ηµερών για κάθε έτος αναληφθείσας υποχρέωσης.
β. Άδειας απουσίας µεγαλύτερης των ορίων που καθορίζονται από την,
προβλεπόµενη από το άρθρο 13 του ν.4361/2016, απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Άµυνας.
γ. Ο χρόνος των λοιπών ειδικών καταστάσεων, ο οποίος, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας, δεν υπολογίζεται ως πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιµη στρατιωτική υποχρέωση.
-12-
Άρθρο 11
Απόλυση
Η απόλυση γίνεται από τις Μονάδες που υπηρετούν οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, ως εξής:
α. Με την εκπλήρωση του χρονικού διαστήµατος της αναληφθείσας υποχρέωσης παραµονής ή την υποβολή αίτησης διακοπής, κατ΄ εφαρµογή των περιπτ. β΄ και γ΄ αντίστοιχα, της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν.1911/1990.
β. Με βάση τη γνωµάτευση της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής των
Ενόπλων ∆υνάµεων, κατ΄ εφαρµογή της περίπτ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 13 του
ν.1911/1990.
γ. Με βάση την απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου,
κατ΄ εφαρµογή των περιπτ. δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 6 του άρθρου 13 του
ν.1911/1990.
inevros.gr
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά