Π.Ο.Ε.Σ. - Αρχαιότητα μεταξύ ομοιοβάθμων στρατιωτικών

Π.Ο.Ε.Σ. - Αρχαιότητα μεταξύ ομοιοβάθμων στρατιωτικών
ΘΕΜΑ Αρχαιότητα μεταξύ Ομοιοβάθμων Στρατιωτικών
α. Ν.Δ. 445/1974 (ΦΕΚ Α΄ 160, «Περί ιεραρχίας και προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων»)
β. ΠΔ 21/1991 (ΦΕΚ Α΄ 9, «Εθελοντές – Εθελόντριες Μακράς Θητείας»)
γ. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)
δ. Ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α’ 166, «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις»)
ε. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 714/2018 έγγραφό μας
1.  Πολλάκις στο παρελθόν (με έγγραφά μας, αλλά και με τοποθετήσεις μας στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, κατά τη διαδικασία ακρόασης φορέων) έχουμε αναδείξει τη δυσλειτουργία που παρουσιάζεται στις Μονάδες απότοκη της αρχαιότητας μεταξύ ομοιοβάθμων στελεχών που εμπίπτουν είτε σε διαφορετικά νομικά πλαίσια (ως προελεύσεις), είτε σε διαφορετική εσωτερική αντιμετώπιση.
2.  Ειδικότερα, αναφερόμαστε στις περιπτώσεις, της αρχαιότητας ανάμεσα σε:
α. Ιπταμένους και Μηχανικούς, αποφοίτους της Σχολής Ικάρων.
β. Αξιωματικούς εξ ΑΣΕΙ και Αξιωματικούς εξ ΑΣΣΥ και
γ. Υπαξιωματικούς και Ανθυπασπιστές εξ ΑΣΣΥ και Υπαξιωματικούς και Ανθυπασπιστές εξ ΕΜΘ και εξ ΕΠΟΠ.
3. Πιο συγκεκριμένα:
α. Ως προς την περίπτωση ανωτέρω παρ. 2α:
Στην παρ. 13α του (γ) σχετικού, ορίζεται ότι: «Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ και των ΚΣ».
β. Ως προς την περίπτωση ανωτέρω παρ. 2β:
(1) Στην παρ.12 του άρθρου 36 του (γ) σχετικού, ορίζεται ότι: «Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ και Ιπτάμενων της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ−ΣΣΑΣ−ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.».
(2) Εντούτοις, στην παρ. 14 του ίδιου ως άνω άρθρου, ορίζεται ότι: «Αξιωματικοί Όπλων και Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και Αξιωματικοί της ΠΑ πλην Ιπταμένων που προέρχονται από ΑΣΕΙ, καθίστανται αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους που δεν προέρχονται από αυτά.».
γ. Ως προς την περίπτωση ανωτέρω παρ.2γ:
(1) Στο άρθρο 1 του (α) σχετικού, ορίζεται ότι: «Οι Μόνιμοι Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων προέρχονται: α) …. β) Εκ μονιμοποιήσεως εθελοντών ή εφέδρων Υπαξιωματικών….».
(2) Στο άρθρο 5 του αυτού ως άνω σχετικού (α), ορίζεται ότι: «1. ….. η Αρχαιότης των Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών εν εκάστω βαθμώ προσδιορίζεται εκ του χρόνου κτίσεως τούτου. Ως χρονολογία κτήσεως του βαθμού λογίζεται η χρονολογία υπογραφής της Διοικητικής Πράξεως ονομασίας, μονιμοποιήσεως ή προαγωγής εις τον βαθμόν ή προκειμένου κατά νόμον αναδρομικώς προαγομένων, η εν τη πράξει ταύτη καθοριζομένη αναδρομική χρονολογία…. 3. Οι Μόνιμοι Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί είναι αρχαιότεροι απάντων των μη μονίμων ομοιοβάθμων των….. 7. Οι εκ των Παραγωγικών Σχολών αποφοιτώντες Υπαξιωματικοί καθίστανται αρχαιότεροι των μη προερχομένων εκ Παραγωγικών Σχολών ομοιοβάθμων των, αίτινες ωνομάσθηκαν μόνιμοι Υπαξιωματικοί, εις χρόνον προγενέστερον αλλ΄ εντός του αυτού ημερολογιακού έτους….. 13. Οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες του ν.705/1977 είναι νεότερες όλων των λοιπών ομοιοβαθμίων μονίμων υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών, που απέκτησαν το βαθμό εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.».
(3) Στην παρ. 9 του άρθρου 46 του ίδιου άνω σχετικού (α), ορίζεται ότι: «Η ένταξις των μονιμοποιουμένων εθελοντών Υπαξιωματικών  εις  την επετηρίδα  των  Μονίμων Υπαξιωματικών ενεργείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος….».
(4) Στην παρ. 1 του άρθρου 69 του (γ) σχετικού, ορίζεται ότι: «Εθελοντές Μακράς Θητείας…., δύνανται να μονιμοποιούνται με το βαθμό που φέρουν κατόπιν αιτήσεως τους….».
(5) Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του (δ) σχετικού, ορίζεται ότι: «Οι Επαγγελματίες Οπλίτες αναλαμβάνουν υποχρέωση "επταετούς" παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκτός αν γίνει δεκτή η παραίτησή τους πριν συμπληρωθεί η "επταετία". Μετά τη συμπλήρωση της δεκαετούς υπηρεσίας μπορούν να μονιμοποιηθούν, ύστερα από αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν, εφόσον: α. Επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας και β. Κριθούν για μονιμοποίηση από τα αρμόδια γι’ αυτούς Συμβούλια Κρίσεων των οικείων Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους ατομικούς τους φακέλους.».
(6) Στο άρθρο 7 του αυτού ως άνω σχετικού (δ), ορίζεται, ότι: «1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους οπλιτών που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη ή την εφεδρική στρατιωτική τους υποχρέωση και νεότεροι των ομοιοβάθμων τους εθελοντών και Μονίμων Υπαξιωματικών…. 3. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες των Όπλων και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και των Κοινών Σωμάτων έχουν ξεχωριστή επετηρίδα και σειρά αρχαιότητας.».
4. Εν κατακλείδι, από την παράθεση των ως άνω νομοθετικών διατάξεων προκύπτει ότι, για μία σειρά από υπηρεσιακά ζητήματα, αφ΄ ενός για ομοιοβάθμους Αξιωματικούς δεν λαμβάνεται υπόψιν το έτος φοίτησης, αφ΄ ετέρου για τους Αξιωματικούς εξ ΑΣΣΥ ή τους Ανθυπασπιστές/Υπαξιωματικούς εξ ΕΜΘ ή εξ ΕΠΟΠ, δεν λαμβάνονται υπόψιν ούτε τα έτη υπηρεσίας, ούτε η ηλικία με τις αντίστοιχες περιπτώσεις ομοιοβάθμων τους και για το λόγο αυτό η Ομοσπονδία μας επανέρχεται επί του θέματος, ζητώντας την τροποποίηση των σχετικών νομοθετικών κειμένων, ούτως ώστε η αρχαιότητα ενός εκάστου στελέχους να καθορίζεται από τον χρόνο κτήσης του βαθμού και μόνο, χωρίς λοιπούς περιορισμούς, παρά μόνο την αρχαιότητα των Όπλων έναντι των Σωμάτων, όπως τούτη καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και μόνο για τα ομοιόβαθμα στελέχη που απέκτησαν τον ίδιο βαθμό στον ίδιο χρόνο κτήσης του.

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά