Επιστολή Π.Σ.Α.Ε.Μ.Θ προς κ.Υφ.Κοινωνικων Υποθέσεων κ.Νότη ΜηταράκηΠανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας Αναγεννήσεως 184 ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα www.emth.gre-mail: psaemth.gr@gmail.comΟρεστιάδα 16Σεπτεμβρίου 2019ΠΡΟΣΤον κύριο Υφυπουργό Εργασίας, ΚοινωνικώνΥποθέσεων κ.Νότη Μηταράκη,
οδός Σταδίου 29, Αθήνα.


Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ
Όλοι οι Εθελοντές Μακράς Θητείας , είχαμε καταταχθεί αρχικά ως Ο.Π.Υ και ακολούθως ως Εθελοντές μακράς θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 1513/1985, οι αποδοχές που λαμβάναμε υπόκειντο στις ίδιες κρατήσεις που προβλέπονταν για τους μόνιμους υπαξιωματικούς.(στη διάθεσή σας βεβαιώσεις από το Κεντρικό Ταμείο Στρατού, όπως επίσης είναι στή διάθεσή σας όλα τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα όπου εμφαίνεται ότι είχα με τις προβλεπόμενες κρατήσεις υπερ Μετοχικών Ταμείων παράλληλα με τις κρατήσεις ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ).Με το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 2936/2001, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3257/2004, κατέστημεν μέτοχοι μεταξύ άλλων των Μετοχικών Ταμείων, ενώ ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη μας μέχρι την δημοσίευση του ως άνω νόμου αναγνωρίστηκε ως χρόνος μετοχικής σχέσης χωρίς καμία καταβολή πρόσθετης κράτησης Από της κατάταξης μας έως και την αποστρατεία μας παρακρατείτο από τον μισθό μας (βασικός μισθός, ευδοκίμου παραμονής, πολυετούς υπηρεσίας και εξομάλυνσης) η κράτηση 4% σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν.δ 398/1974 και 15 παρ. 1 του ν. 1515/1985, όμοια της αντίστοιχης κράτησης στην οποία υπόκειντο η μισθοδοσία των υπαξιωματικών των παραγωγικών σχολών Δυνάμει δε της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3257/2004, ο χρόνος κατά τον οποίο ασφαλιζόμασταν ως προς την κύρια και την επικουρική μας σύνταξη στο ΙΚΑ –ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ αντίστοιχα, θεωρήθηκε χρόνος μετοχικής σχέσης και προς τούτο, κατά την συνταξιοδότηση μας, λάβαμε μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία, που αντιστοιχούσε στο σύνολο της στρατιωτικής μας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του ως άνω αρχικού διαστήματος (ως Ο.Π.Υ ή Ε.Π.Υ).


Επισημαίνουμε ότι μέχρι την κατάταξη μας ως Ε.Μ.Θ, οι αποδοχές μας υπόκειντο σε κρατήσεις υπέρ κύριας και επικουρικής συντάξεως στο ΙΚΑ –ΤΕΑΜ και ΕΤΕΑΜ, συνολικού ποσοστού 14,25% και 6% αντίστοιχα. Κατόπιν της δημοσίευσης του άρθρου 21 παρ. 1 και 4 του ν. 3865/2010, προβλέφθηκε η αναγνώριση του χρόνου που χώρισε στην ασφάλιση του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ των ΕΜΘ, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο και η μεταφορά στο Δημόσιο των αντίστοιχων εισφορών που έχουν καταβληθεί για τον κλάδο κύριας σύνταξης. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, η συνταξιοδότηση μας δεν ελάμβανε χώρα με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, αλλά με πράξη αναγνώρισης του χρόνου που διανύθηκε στο ΙΚΑ και μεταφοράς των εισφορών που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μας ως Ο.Π.Υ, στο Γ.Λ.Κ., όπως και πράγματι συνέβη. Πλην όμως, ενώ οι εισφορές για την κύρια σύνταξη αποδόθηκαν στο Γ.Λ.Κ, και μας καταβλήθηκε «ενιαία» κύρια σύνταξη (και όχι με βάση την διαδοχική ασφάλιση», οι αντίστοιχες εισφορές υπέρ του κλάδου επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΜ), από λάθος ερμηνεία του Γ.Λ.Κ του άρθρου 21 παρ. 1 και 4 του ν. 3865/2010,μεταφέρθηκαν υπέρ των Μετοχικών Ταμείων μας με την27135/0092 οδηγία του ΓΛΚ της 16 Φεβρ.2011, χωρίς να μας αποδοθούν, είτε με την μορφή της επιστροφής αυτών, είτε με τη μορφή ενδεχομένως κάποιου πρόσθετου μερίσματος. Τούτο διότι, ήδη όλοι εμείς είχαμε καταστεί μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων, με τις διατάξεις του ν. 2936/2001 και κυρίως ήδη από την αρχή της στρατιωτικής μας θητείας, καταβάλλαμε τις προβλεπόμενες από το νόμο εισφορές προς τα Μετοχικά Ταμεία και ως εκ τούτου, είχαμε εκπληρώσει τις «ασφαλιστικές μας υποχρεώσεις» ως προς το μέρισμα που επρόκειτο να λάβουμε. Καθίσταται δηλαδή σαφές, ότι η μεταφορά των εισφορών μας, επί πενταετίας, του κλάδου ΕΤΕΑΜ προς τα Μετοχικά Ταμεία, παρόλο που τα Μετοχικά Ταμεία ΔΕΝ προσφέρουν επικουρική σύνταξη αλλά μερίσματα τα οποία επ’ουδενί δεν είναι επικουρική σύνταξη, ουδόλως έχουν έως σήμερα χρησιμοποιηθεί, προς όφελος μας ή μας έχουν αποδοθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με αποτέλεσμα να παραμένουν στα Μετοχικά Ταμεία, χωρίς να έχουν συμβάλει ουδόλως στην διαμόρφωση του μερίσματος μας ή στην αύξηση αυτού .Επισημαίνουμε δε ότι όπως χαρακτηριστικά, αναφέρει η αριθμ. 29/19.4.2011 εγκύκλιος του ΙΚΑ, σε περίπτωση μόνο, που ο χρόνος ασφάλισης μας στο ΕΤΕΑΜ, έχει υπολογιστεί ως συντάξιμος στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης από τα Μετοχικά Ταμεία, τότε μόνο δεν αναζητούνται οι εισφορές. Όμως στην προκειμένη περίπτωση, ο συγκεκριμένος χρόνος ασφάλισης μας στο ΕΤΕΑΜ, ελήφθη υπόψη από τα Μετοχικά Ταμεία, όχι στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης, αλλά με βάση την πραγματική μετοχική σχέση που έχουμε δυνάμει των διατάξεων αρχικά του ν. 1513/1985 και ακολούθως του ν. 2936/2001, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3257/2004. Συνεπώς, δεν προκύπτει από καμία διάταξη νόμου, ο λόγος για τον οποίο πρέπει οι συγκεκριμένες αποδοθείσες εισφορές μας, να εξακολουθούν να


βρίσκονται στα Μετοχικά Ταμεία και να μην μας αποδίδονται, αφού δεν «χρησίμευσαν» στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης. Για τους ως άνω λόγους και κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε θερμά, όπως μας αποδοθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουμε καταβάλλει υπέρ του ΕΤΕΑΜ (επικουρική ασφάλιση), δεδομένου ότι αυτές δεν ελήφθησαν υπόψη για τον κανονισμό του μερίσματος μας από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού,Αεροπορίας και Ναυτικού και όπως μεριμνήσετε για την νομοθετική επίλυση του θέματος με την νομοθέτηση της παρακάτω τροπολογίας: «Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικαθίστανται, από το ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, αποδίδονται στους ίδιους από τα Ταμεία αυτά.»Να σας διευκρινίσουμε ότι η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση περιλαμβανόταν στο από 19/06/2015 Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο αν και ήταν στη φάση της Ολοκλήρωσης στην ΒτΕ δεν πέρασε στη φάση της ψήφισης λόγω των πολιτικών εξελίξεων και της λήξης της ΙΣΤ κοιν.περίοδου.(Αρθρο 2 παρ.4β).Στο συγκεκριμένο ΣΝ υπάρχει θετική Έκθεση του Γ.Λ.Κ, του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ηςΙουνίου 2015 ,αιτιολογική έκθεση κ.λ.π και φέρει τις υπογραφές όλων των συναρμοδίων Υπουργών. Να επισημάνουμε ότι η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση ΟΥΔΕΝ δημοσιοοικονομικό κόστος έχει!!!http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=75beccf8-09ff-45f2-bf5d-a4bc00e4f92cΕπίσης θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε πως ανάλογη θέληση του νομοθέτη να ρυθμίσει το συγκεκριμένο θέμα είχε ανακοινωθεί και με τήν επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών με υπουργό τον σημερινό Υπουργο Οικονομικών κ.Σταικούρα της 14 Νοεμβρίου 2014 σχετικά με υπό κατάθεση Σ.Ν ,το οποίο λόγω των πολιτικών εξελίξεων δεν έφτασε στην φάση της ψήφισης στην ολομέλεια της ΒτΕ!!! Αξιότιμε κύριε υφυπουργέ θα θέλαμε να σα ςεπισημάνουμε ότι η επίλυση του θέματοςδεν έχει ΚΑΜΙΑ επιβάρυνση για τον κρατικό προυπολογισμο. Περιμένουμε από εσάς να δώσετε άμεσα δίκαιη λύση(ειτε με επιστροφή των εισφορών στους δικαιούχους απότα Μετοχικά Ταμεία ,ειτε με την αναγνωριση επιπλέον 5 ετών μετοχικής σχέσης με τα Μετοχικά Ταμεια )μιας και αυτό που συμβαίνει είναι πρωτοφανές γεγονός για τα Ελληνικά δεδομένα. Να είναι οι Εθελοντές Μακράς Θητείας η ΜΟΝΑΔΙΚΗ κατηγορία που για τον ίδιοχρόνο ασφάλισης εχουν καταβάλλει 2 φορές εισφορές.Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά