ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΣΑΕΜΘ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 Μετά την απόφαση που έλαβε η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, στις 15 Απριλίου 2019, παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής την Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 και ώρα 11.00΄ στην Αίθουσα Γερουσίας, του Μεγάρου της Βουλής για να εκθέσετε εν συντομία τις απόψεις σας σχετικά με το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».   Στην ανωτέρω Επιτροπή μπορείτε να υποβάλετε και γραπτό υπόμνημα.
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ


ΠΡΟΣ  Τον κ. Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων  της Βουλής των Ελλήνων κ.Δουζίνα Κωνσταντίνο

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε

    Σας  ευχαριστούμε για την πρόσκληση πού λάβαμε την 15/4/2019 και ώρα 19.00 να παραστούμε στη  συνεδρίαση της Επιτροπής την Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 και ώρα 11.00΄ στην Αίθουσα Γερουσίας, του Μεγάρου της Βουλής για να εκθέσουμε εν  συντομία τις απόψεις μας σχετικά με το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

    Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αδυνατούμε να παραβρεθούμε στην συνεδρίαση της επιτροπής και να εκθέσουμε τίς απόψεις μας προφορικών, μιας και η έδρα του Πανελληνίου Συλλόγου Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας βρίσκεται στον ακριτικό Έβρο και δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος ,ώστε να προγραμματίσουμε την παρουσία μας στην Επιτροπή.

     Σας παραθέτουμε παρακάτω υπόμνημα με τις παρατηρήσεις μας και τις προτάσεις μας για νομοθετική βελτίωση επί του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» που θα συζητηθεί στην Επιτροπή, με την παράκληση, οι παρατηρήσεις μας να ληφθούν υπόψιν των μελών της Επιτροπής, μιάς και   Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας είναι το μοναδικό Ν.Π.Ι.Δ που εκφράζει τις ανησυχίες των ε.α αλλά και των ε.ε Εθελοντών Μακράς Θητείας ,μιάς και γίνεται καθημερινά αποδέκτης πολλών ζητημάτων που αφορούν τον θεσμό των Ε.Μ.Θ

   1.Επί του άρθρου 4 παρ.1 και παρ.2 συμφωνούμε απολύτως και εκφράζουμε  την ικανοποίησή μας προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μιας και κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και βελτιώνει το υφιστάμενο καθεστώς πού αφορά  την βαθμολογική εξέλιξη των συναδέλφων Εθελοντών Μακράς Θητείας.

2.Επί του άρθρου 5 θεωρούμε ότι κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά έτσι όπως είναι διατυπωμένο θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα.(Παράδειγμα; ΕΜΘ Υπξκος στο βαθμό του Αρχιλοχία, 50 ετών
με 24,5 έτη υπηρεσίας που αποστρατεύεται με τις διατάξεις του Ν.Δ 445/1974 λόγω ορίου ηλικίας, και σύμφωνα με το άρθρο 5 δύναται να παραμείνει  στην υπηρεσία μετα από αίτησή του έως τα 58ετη της ηλικίας του Ε.Ο.Θ, με το βαθμό που φέρει, θα  αντιμετωπίσει το παράδοξο, σε λίγο καιρό να προάγονται οι συνάδελφοι του που εντάχθηκαν στις Ε.Δ την ίδια ημερομηνία και δεν καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας  όπως επίσης και πολύ νεότεροι του που δεν καταλαμβάνονται και αυτοί από το όριο ηλικίας. Το ίδιο φαινόμενο θα παρατηρηθεί και στους συναδέλφους ΕΜΘ Ανθστές που θα αιτηθούν παραμονή  Ε.Ο.Θ). Προς αποφυγήν τέτοιων καταστάσεων προτείνουμε αντικατάσταση του άρθρου 5 όπως παρακάτω: «Στην παράγραφο 2β του άρθρου 39 του Ν.Δ 445/74 (Α΄160) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί με αίτησή τους δύνανται να παραμείνουν εφόσον το επιθυμούν εώς την συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ού) έτους της ηλικίας τους».

    3.Επί του άρθρου 17  προτείνονται να εισαχθούν οι παρακάτω νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να επιλυθούν τα δίκαια αιτήματα τόσο των Εθελοντών Μακράς Θητείας αλλά και όλων των συναδέλφων;      α. « Αντίκαθίσταται η παρ. 2 άρθρου 15 του Ν. 2936/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7παρ 1 του Ν. 3257/2004 ως εξής:«Ο χρόνος ασφάλισης τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. /Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας χωρίς την καταβολή  καμίας πρόσθετης κράτησης, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας.» ώστε να επιλυθεί το θέμα με την καταβολή επιπρόσθετης εισφοράς 2% υπέρ  των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας       β. «Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικαθίστανται, από το ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, αποδίδονται στους ίδιους από τα Ταμεία αυτά.» η οποία επιλύει το θέμα με τις διπλές εισφορές υπέρ των Μετοχικών Ταμείων για το χρόνο που οι Εθελοντές Μακράς Θητείας είχαν την ιδιότητα του ΟΠΥ-ΕΠΥ.    γ «Ειδικά για τούς στρατιωτικούς όλων των Κλάδων, πού η μετοχική τους σχέση  με τούς Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας έληξε κατά το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου 2012 εώς την 31Η Δεκεμβρίου 2016,αποκλειστικά για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος να εκδίδεται συμπληρωματικό Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας συνεπεία του  άρθρο 10 του Ν. 4575/2018,στο οποίο υπολογίζονται και οι αναλογούσες εισφορές υπέρ του οικείου Ειδικού      
Λογαριασμού που έχουν γίνει,ώστε οι Ειδικοί  Λογαριασμοί να χορηγήσουν το δικαιούμενο Συμπληρωματικό εφάπαξ».

4. Κύριε Πρόεδρε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας σας ευχαριστεί για την πρόσκληση και σας  παρακαλεί  εσάς και τα μέλη της Επιτροπής όπως συνδράμετε να δοθεί  άμεση λύση στα δίκαια αιτήματα των ε.α και ε.ε ΕΜΘ με την νομοθετική ρύθμιση και επίλυση τους.


 
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά