Όλες οι προτάσεις μας επί του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ, όπως κατατέθηκαν στην Επιτροπή Άμυνας την 16.4.2019

Όλες οι προτάσεις μας επί του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ, όπως κατατέθηκαν στην Επιτροπή Άμυνας την 16.4.2019
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
22 Περιφερειακών Ενώσεων Στρατιωτικών
στη
Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
Επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο:
«Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
Επί της παραγράφου 3 του άρθρου 2 με τίτλο: «Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114)»:
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση:
Με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 3, επιδιώκεται η ρητή διευκρίνιση ότι η κατάληψη οποιασδήποτε θέσης στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα (πχ Δημόσιο, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου) από εν ενεργεία αξιωματικό, δεν είναι συμβατή με την κατάσταση της ενέργειας. Η συμμετοχή του στρατιωτικού στις επιλογικές διαδικασίες για την κατάληψη της ως άνω θέσης εξακολουθεί να είναι νόμιμη, ωστόσο θα πρέπει να μην βρίσκεται σε κατάσταση ενέργειας, προκειμένου να τοποθετηθεί σε αυτήν. Η αξιοποίηση του στρατιωτικού προσωπικού γίνεται αποκλειστικά προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ώστε να εξασφαλίζεται ότι στρατιωτικοί που έχουν εκπαιδευτεί ή προορίζονται να υπηρετήσουν σε αυτές δεν θα στελεχώνουν έτερες δημόσιες υπηρεσίες, λαμβανομένων υπόψη και των συνεπειών που ενδεχομένως προκληθούν στην εύρυθμη λειτουργία των ΕΔ, σε περίπτωση εκροής στελεχών. Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία αναλήφθηκε με αφορμή την υπ’ αριθμ. 193/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία κρίθηκε ότι, παρότι οι στρατιωτικοί είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τον νόμο και υπόκεινται σε περιορισμούς που εκπορεύονται από την ειδική σχέση εξουσίασης με το κράτος, στους οποίους περιλαμβάνεται και η αποκλειστική απασχόλησή τους εντός των ΕΔ.
Θεωρούμε ότι η επικαλούμενη γνωμοδότηση απαντά σε συγκεκριμένο ερώτημα και δεν μπορεί να τύχει ολιστικής αποδοχής. Απαντά στο ερώτημα εάν Λοχαγός Νομικός μπορεί, ως επιτυχών διαγωνισμού, να διοριστεί μέλος επί θητεία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, απαλλασσομένων των στρατιωτικών του καθηκόντων, της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Και βεβαίως το ΝΣΚ απαντά ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Άλλωστε, κατά το ΝΣΚ, εάν ο νομοθέτης ήθελε να επιτρέψει τους στρατιωτικούς στην άσκηση και άλλου επαγγέλματος θα μπορούσε να το κάνει δια νομοθετικής προβλέψεως, όπως ήδη έχει συμβεί με τους ιατρούς, τους μουσικούς και με αυτούς που θα διδάξουν σε ιδιωτικά ή δημόσια ιδρύματα.
Κατόπιν τούτων προτείνουμε:
Την απόσυρση της παραγράφου 3 και την επαναδιατύπωσή της ως εξής:
3. Η περίπτ. α της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973 τροποποιείται ως εξής:
α) Εις τους Υγειονομικούς αξιωματικούς Στο επιστημονικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (μηχανικούς, οικονομολόγους, νομικούς, φαρμακοποιούς κλπ) η άσκησις του ιατρικού επαγγέλματος ιδιωτικώς κατά τας εκτός υπηρεσίας ώρας, συμφώνως προς τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης τους, την ιατρικήν δεοντολογίαν, κατά τας διατάξεις του περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος νόμου, κατόπιν εγκριτικής διαταγής του Αρχηγού του οικείου Κλάδου, δυναμένου να εκχωρήση το δικαίωμα τούτο εις τους διοικητάς των Σχηματισμών.
Επί του άρθρου 4 με τίτλο: «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112)» και όσα επηρεάζει:
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, προβλέπεται η απονομή αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού στους Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.), αντί του Ανθυπολοχαγού, που είχε καθιερωθεί με το ν. 4494/2017 (Α' 165), για λόγους αποκατάστασης της ίσης μεταχείρισης στελεχών όμοιας προέλευσης. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω διάταξη σκοπείται η απονομή καταληκτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού στους ΕΜΘ και αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού, για λόγους άμβλυνσης της διαφορετικής μεταχείρισης με τις εθελόντριες που κατετάγησαν βάσει του ν. 705/1977 (Α' 279) και διέπονται από το άρθρο 13 του ν. 3257/2004 (Α' 143).
Ωστόσο, οι εθελόντριες που κατετάγησαν βάσει του ν.705/1977 σήμερα ευρίσκονται σε ανώτερους βαθμούς, κατά συνέπεια δεν επιχειρείται αποκατάσταση και ίση μεταχείριση.
Εμμένουμε στην πρότασή μας, όπως τούτη είχε διατυπωθεί διαχρονικώς από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) και με το υπ΄ αριθμ. 86/2016 έγγραφό της, ήτοι τροποποιήσεις άρθρων ως εξής:
«Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του Ν.1848/89 (ΦΕΚ 112 Α΄) τροποποιείται ως εξής:
«4. Μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους όσοι επιθυμούν μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να αξιολογηθούν και επιλεγούν για περαιτέρω παραμονή στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βαθμό που φέρουν ως εθελοντές μακράς θητείας (E.M.Θ.) μέχρι τη συμπλήρωση 40ετούς 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Λοχαγού Ανθυπασπιστή και αντιστοίχων και μισθολογικά μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη Λοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, η διαδικασία επιλογής και ένταξής τους στην κατηγορία των Ε.Μ.Θ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου κατά Κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου. Η ένταξή τους πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ύστερα από πρόταση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων. Μέχρι την έναρξη ισχύος των προβλεπόμενων στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου υπουργικών αποφάσεων, όσοι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας υπέβαλαν αίτηση ένταξής τους στο θεσμό των Ε.Μ.Θ. συνεχίζουν να διέπονται από τις προϊσχύουσες διατάξεις."
Στο εδάφιο β του άρθρου 2 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α΄) προστίθεται περίπτωση (6) ως εξής:
«(6) οι προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας του ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α΄/8.2.1985) και του ν.1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄/8.5.1989)».
Στο άρθρο 27 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α΄) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Ειδικά για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας του ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α΄) και του ν.1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄), ο χρόνος παραμονής ανά βαθμό έχει ως εξής:
α. Για την προαγωγή των Ανθυπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό.
β. Για την προαγωγή των Υπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό.
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 ισχύουν αναδρομικά χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα λήψεως αναδρομικών αποδοχών».
και οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 αναριθμούνται σε 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15.
Στην περίπτωση α του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α΄) προστίθεται περίπτωση (6) ως εξής:
«Λοχαγός για τους μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας του ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α΄) και του ν.1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄)».
Στην περίπτωση β του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α΄) προστίθεται περίπτωση (8) ως εξής:
«Υποπλοίαρχος για τους μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας του ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α΄) και του ν.1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄)».
Στην περίπτωση γ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α΄) προστίθεται περίπτωση (8) ως εξής:
«Σμηναγός για τους μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας του ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α΄) και του ν.1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄)».
Στην περίπτωση ε του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α΄) προστίθεται περίπτωση (6) ως εξής:
«Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας του ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α΄) και του ν.1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄)» και η περίπτωση 6 αναριθμείται σε 7.
Η περίπτωση (8) της παραγράφου 13 του άρθρου 28 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«(8) Οι Αξιωματικοί ειδικότητας Τεχνικής Υποστήριξης και αυτοί που προέρχονται από μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας του ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α΄) και του ν.1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄) (Μηχανικών, Οπλουργών, Ηλεκτρολόγων, Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών και Συντηρητών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων) συμπληρώνουν για το βαθμό τους τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, που προβλέπεται για την ειδικότητα των Μηχανικών».
Η περίπτωση (9) της παραγράφου 13 του άρθρου 28 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
(9) Οι Αξιωματικοί ειδικοτήτων Τεχνικής Υποστήριξης και αυτοί που προέρχονται από μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας του ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α΄) και του ν.1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄) (Αεράμυνας και Εφοδιαστών), Υπηρεσιών Υποστήριξης (Διοικητικών, Πληροφοριών, Μετεωρολόγων, Οικονομικών και Άμυνας Αεροδρομίων) συμπληρώνουν για το βαθμό τους τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, που προβλέπεται για τις ειδικότητες Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων, κατά περίπτωση.».
Στην παράγραφο 13 του άρθρου 36 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α΄) προστίθεται εδάφιο γ ως εξής:
«γ. Οι Αξιωματικοί της περίπτωσης (6) της παραγράφου β` του άρθρου 2 του παρόντος νόμου είναι νεότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους.» και τα εδάφια γ και δ αναριθμούνται σε δε και ε.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α΄) προστίθεται εδάφιο δ ως εξής:
«δ. Για τους προερχόμενους από μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας του ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α΄) και του ν.1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄) τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα, στην οποία εγγράφονται βάσει της ημερομηνίας προαγωγής σε βαθμό Αξιωματικού και βάσει της σειράς των Όπλων – Σωμάτων.».
Το άρθρο 69 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται για τους Αξιωματικούς της υποπαραγράφου 2 γ (3) του άρθρου 3 του παρόντος νόμου ο όρος "Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών", αντικαθίσταται με τον όρο "Ειδικοτήτων", ο οποίος περιλαμβάνει και τους Αξιωματικούς που αναφέρονται στις περιπτώσεις (5) και (6) της παραγράφου β` του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.».
Επί του άρθρου 5 με τίτλο: «Ειδικές ρυθμίσεις για τη θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων» και όσα επηρεάζει:
Προκειμένου να εναρμονιστεί το προτεινόμενο νομοθετικό καθεστώς με το ισχύον συνταξιοδοτικό πλαίσιο που ισχύει πλέον για όλους ανεξαιρέτως τους στρατιωτικούς και θέλει τη λήψη σύνταξης στο εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους ή με τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, προτείνουμε να διαγραφούν και να αντικατασταθούν αντίστοιχα οι εξής λέξεις επί των κειμένων στις κάτωθι παραγράφους :
Μετά το άρθρο 39 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) προστίθεται άρθρο 39Α ως εξής: «Άρθρο 39Α
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου κατά Κλάδο Ανώτατου Συμβουλίου, είναι δυνατόν να τίθενται υποχρεωτικώς, εφόσον το επιθυμούν, εκτός οργανικών θέσεων (Ε.Ο.Θ.), συνεχίζοντας να ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ου) εξηκοστού (60ου) έτους της ηλικίας τους, Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) που, χωρίς να έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας, καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθμού τους, όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39.
……………………………………………………..
11. Οι Ε.Μ.Θ., οι οποίοι τίθενται Ε.Ο.Θ., σύμφωνα με τα παραπάνω:
α. Υπηρετούν με το βαθμό που φέρουν μέχρι την αποστρατεία τους.
β. Κρίνονται κάθε έτος, κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις, ως «διατηρητέοι» ή «μη διατηρητέοι» μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ου) εξηκοστού (60ου) έτους της ηλικίας τους.
γ. Δεν υπηρετούν στο εξωτερικό.
δ. Αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα στις εξής περιπτώσεις:
αα. Με τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ου) εξηκοστού (60ου)  έτους της ηλικίας τους.
ββ. Για λόγους αποδεδειγμένης σωματικής ανικανότητας.
γγ. Σε περίπτωση που κριθούν «μη διατηρητέοι» κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις.
δδ. Με αίτησή τους οποτεδήποτε υποβληθεί.
12. Στις υποπεριπτ. της περίπτ. δ΄ της παρ. 11 εφαρμόζονται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, όσα ορίζονται στο π.δ. 21/1991 (Α΄ 9).».
Επί του άρθρου 9 με τίτλο: «Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3257/2004 (Α΄ 143)»:
Αν και στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι επεκτείνεται η ευεργετική ρύθμιση για μειωμένο ωράριο εργασίας και στα στελέχη που έχουν ή επιμελούνται τέκνο ή άτομο με αναπηρία 50% που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1, εντούτοις στην προτεινόμενη διάταξη αναφέρεται μόνο σε άτομα έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1. Πιστεύουμε ότι η διάταξη θα καταστεί ανενεργή στην εφαρμογή της για τα άτομα πάνω από 15 ετών.
Προς τούτο προτείνουμε η απαλειφθούν οι λέξεις «έως 15 ετών» από τη διάταξη της παραγράφου 2 και τούτη να διατυπωθεί ως εξής:
«2. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο εργασίας πραγματοποιείται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών των δικαιούχων στρατιωτικών και στρατιωτικών δικαστών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), εφόσον η αναπηρία είναι τουλάχιστον 67% ή 50% για άτομα έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1.». 
Επίσης προτείνουμε:
Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 να τροποποιηθεί ως εξής:
«1. Το προβλεπόμενο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν.1483/1984 (Α΄ 153), μειωμένο ωράριο εργασίας εφαρμόζεται στο στρατιωτικό προσωπικό και στους στρατιωτικούς δικαστές των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι: α) έχουν ή επιμελούνται τέκνο ή σύζυγο με αναπηρία ή β) με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, καθώς και στους αναδόχους γονείς ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή ή γ) έχουν οριστεί ως δικαστικοί συμπαραστάτες (πλήρως ή μερικώς) ατόμων με αναπηρία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των απασχολούμενων προσώπων κατά μονάδα, υπηρεσία, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), στο οποίο εργάζεται το στρατιωτικό αυτό προσωπικό και οι στρατιωτικοί αυτοί δικαστές. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται όσοι εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, σύμφωνα με τη στρατολογική νομοθεσία.
Επί της παραγράφου 3 του άρθρου 10 με τίτλο: «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3883/2010 (Α΄ 167)
Στην παρούσα παράγραφο δεν περιλαμβάνονται καθόλου όσοι και όσες στρατιωτικοί έχουν οριστεί ως δικαστικοί συμπαραστάτες (πλήρως ή μερικώς) ατόμων με αναπηρία. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια ευαισθησία προς τις/τους συναδέλφους μας που τραβάνε το «Γολγοθά τους».
Προτείνουμε στη συγκεκριμένη παράγραφο να προστεθούν και οι φράσεις:
3. Οι παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν, υποχρεωτικά, ύστερα από αναφορά τους, στελέχη που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή τελούν σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο ή με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, ή με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου είτε με αναπηρία είτε με σακχαρώδη διαβήτη ή έχουν οριστεί ως δικαστικοί συμπαραστάτες (πλήρως ή μερικώς) ατόμων είτε με αναπηρία είτε με σακχαρώδη διαβήτη. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον.
Επιπλέον:
Στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3883/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η υπόψη απόφαση κοινοποιείται υποχρεωτικώς ενυπογράφως στα στελέχη του ανωτέρω εδαφίου, τα οποία έχουν τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά τα ορισθέντα στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου».
- Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν.3883/2010 τροποποιείται ως εξής:
«6. Στρατιωτικός με σύζυγο που είναι στρατιωτικός και υπηρετεί στο εξωτερικό, δύναται να υποβάλει αναφορά μετάθεσής του/της, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο/η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη, μόνο σε θέσεις πέραν των προβλεπομένων και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη. Η μετάθεση με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του οικείου Κλάδου πραγματοποιείται άμεσα και με κοινή ημερομηνία μετάθεσης. Οι μετατιθέμενοι στρατιωτικοί λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής καθώς και τις αποδοχές εσωτερικού. Ο χρόνος της μετάθεσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
- Μετά την παρ. 6 του ν.3883/2010 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Υπό την επιφύλαξη της  διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, η συνυπηρέτηση τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό με σύζυγο που είναι στρατιωτικός, είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία ανεξαρτήτως μορίων και εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Το επιθυμούν και τα δύο στελέχη. Η επιθυμία αυτή να είναι κοινή και να πιστοποιείται με την υποβολή σχετικής αναφοράς και από τους δύο (2) συζύγους.
β. Να προβλέπεται κατ’ αρχάς από τους Πίνακες Οργάνωσης & Υλικού (ΠΟΥ) θέση αντιστοίχου βαθμού και ειδικότητας, όταν η συνυπηρέτηση υλοποιείται στο εσωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση θα υλοποιείται, είτε σε οργανική θέση του Κλάδου τους, είτε σε θέση πέραν των προβλεπομένων, ανεξαρτήτως Κλάδου.
γ. Να μην έχουν υποστεί τα ενδιαφερόμενα στελέχη ειδική εκπαίδευση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, συνεπεία της οποίας υπηρετούν σε συγκεκριμένη θέση και από τη μετακίνηση αυτή βλάπτεται το υπηρεσιακό συμφέρον με τη μη αξιοποίηση - απόδοση των γνώσεών τους που αποκτήθηκαν από την εκπαίδευση.
δ. Ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία βρίσκεται υποχρεωτικά εντός της ιδίας περιφερειακής ενότητας και απέχει το ανώτερο 20 χιλιόμετρα οδικώς από τη Μονάδα ή Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο/η έτερος/η σύζυγος. Σε περίπτωση που εντός της απόστασης αυτής δεν υφίσταται θέση που να προβλέπει το βαθμό ή την ειδικότητα του στελέχους, αυτό μετατίθεται σε γενική θέση Μονάδος ή Υπηρεσίας του ίδιου ή και άλλου Κλάδου των ΕΔ. Ο εν λόγω χιλιομετρικός περιορισμός δύναται να αρθεί κατόπιν σχετικής αναφοράς του μετατιθέμενου στελέχους. Κατ’ εξαίρεση για τις νήσους, πλην Κρήτης, ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάµεων που εδρεύει στην ίδια νήσο ή/και πληροί την παραπάνω χιλιοµετρική προϋπόθεση. 
ε. Σε περίπτωση λύσης του γάµου µε σύζυγο στρατιωτικό, η συνυπηρέτηση είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία, εφόσον το επιθυµούν και τα δύο (2) στελέχη και από το γάµο που λύθηκε υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα µέχρι 18 ετών εφόσον εξακολουθούν να είναι µαθητές ή φοιτούν σε σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική αναφορά και των δύο (2) στελεχών.
στ. Στελέχη σε περίπτωση λύσης του γάµου, µε σύζυγο που δεν είναι στρατιωτικός, οι οποίοι είναι γονείς ανήλικων τέκνων και δεν έχουν την επιµέλεια ή/και τη γονική µέριµνα αυτών ή είναι γονείς τέκνων µέχρι 25 ετών εφόσον εξακολουθούν να είναι µαθητές ή φοιτούν σε σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον το επιθυµούν, µετατίθενται κατά προτεραιότητα στον τόπο µόνιµης διαµονής ή σπουδών των τέκνων τους, ή πλησίον αυτού και όχι σε απόσταση µεγαλύτερη των 40 χιλιοµέτρων. Εάν ο τόπος διαµονής ή σπουδών των τέκνων βρίσκεται σε νήσο, το στέλεχος µετατίθεται κατόπιν επιθυμίας του εντός της ίδιας νήσου.
ζ. Οι γυναίκες στελέχη των ΕΔ που επιστρέφουν από άδεια κύησης - τοκετού,  ανατροφής τέκνου ή ανατροφής τέκνου λόγω υιοθεσίας, τοποθετούνται σε Μονάδα ή Υπηρεσία που εδρεύει στον τόπο προτίµησής τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, σύµφωνα µε τους ΠΟΥ του οικείου Κλάδου, άλλως σε, γενική θέση Μονάδος ή Υπηρεσίας του ίδιου Κλάδου ή άλλου Κλάδου των ΕΔ, που εδρεύει στον επιλεγµένο τόπο προτίµησης όπου και παραμένουν για πέντε (5) έτη, εφόσον το επιθυµούν, υπό την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 5 § 1 α (γ) του Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167), που αφορά στην απόκτηση των απαιτουµένων προσόντων για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Σε περίπτωση γάμου με στέλεχος των ΕΔ, αυτός μετατίθεται άμεσα μαζί με τη σύζυγό του, εφόσον αιτηθούν συνυπηρέτηση, στον τόπο επιθυμίας της και παραμένει και αυτός για πέντε (5) έτη.
η. Οι συνυπηρετούντες σύζυγοι στρατιωτικοί τοποθετούνται, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό, σε θέσεις που δεν έχουν μεταξύ τους σχέση διοικητικής εξάρτησης.
θ. Σε κάθε περίπτωση αιτήματος στελέχους για συνυπηρέτηση κατά τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, τα αρμόδια κατά Κλάδο συμβούλια υποχρεούνται σε άμεση συνεργασία, με σκοπό την ικανοποίηση του αιτήματος των ενδιαφερομένων στελεχών, με ταυτόχρονη και συνεχή ενημέρωσή τους. Για την εξέταση κάθε αιτήματος συνυπηρέτησης τα οικεία Γ.Ε. και κατά περίπτωση οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποχρεούνται να συνεννοούνται και να συνεργάζονται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας συγκροτείται την 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους Διακλαδική Επιτροπή Συνυπηρετήσεων, για το συντονισμό των αρμοδίων κατά Κλάδο συμβουλίων μεταθέσεων, με ενημέρωση των ενδιαφερομένων στελεχών.
ι. Η εκτέλεση µετάθεσης των συνυπηρετούντων συζύγων στρατιωτικών υλοποιείται σε κοινή ηµεροχρονολογία. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή, λόγω υπηρεσιακών ή άλλων λόγων, η µετάθεση ενός εκ των δύο στελεχών συζύγων στην αρχική ηµεροχρονολογία µετάθεσης, τότε αναστέλλεται και η µετάθεση του άλλου στελέχους, προκειµένου να επιτευχθεί η δέσµευση του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου σε χρόνο όχι μεγαλύτερο του ενός (1) μήνα από την αναστολή της μετάθεσης.
ια. Ο/Η κατώτερος/η ή νεότερος/η σε βαθμό υπό συνυπηρέτηση ή συνυπηρετών/ούσα σύζυγος ακολουθεί στη συνυπηρέτηση - μετάθεση τον/την ανώτερο/η ή αρχαιότερο/η σε βαθμό υπό συνυπηρέτηση ή συνυπηρετούντα σύζυγο.
H παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μόνιμοι Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές που προέρχονται από ΑΣΣΥ και Ανθυπασπιστές, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ονομασία τους ως Υπαξιωματικών και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα των Αξιωματικών με ειδικότητα Αξιωματικού, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3, κατά τις ισχύουσες διατάξεις προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων με απόφαση του οικείου κατά Κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, ως πληρούντες τα Κριτήρια του άρθρου 12.».
Οι υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτωσης ε΄ της μονής παραγράφου του άρθρου 23 του ν.3883/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«(4) Ταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. (5) Λοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ».
Στην περίπτωση ε της μόνης παραγράφου του άρθρου 23 του ν.3883/10 προστίθεται υποπερίπτωση (7):
«Οι Αξιωματικοί ειδικών καταστάσεων απόφοιτοι ΑΣΣΥ και προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ. 445/1974 και του ν.705/1977, οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης, κρίνονται με την συμπλήρωση σαράντα (40) ετών από την κατάταξη τους, σύμφωνα με τα εδάφια 3 και 4 της υποπαραγράφου α του άρθρου 31.
Στο άρθρο 27 του ν.3883/2010 προστίθεται παρ. 4 Α ως εξής:
«4Α. Ειδικότερα για την προαγωγή στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ., των αξιωματικών που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι συμπλήρωσαν εικοσιπέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2017, απαιτείται η συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ. και κρίνονται εκτάκτως εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»
Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν.3883/10 (Α΄167) να αντικατασταθεί ως εξής:
«4. Ειδικά για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ καθώς και για τους αντίστοιχους προερχόμενους από μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ. 445/1974 και του ν.705/1977 όπου προβλέπεται για αυτούς, ο χρόνος παραμονής ανά βαθμό έχει ως εξής:»
Η υποπαράγραφος γ της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του ν.3883/10 (Α΄167) να αντικατασταθεί ως εξής:
«γ. Για την προαγωγή των Λοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση έξι (6) ετών στον κατεχόμενο βαθμό. Περαιτέρω για τους προερχόμενους από μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ. 445/1974 και του ν.705/1977, κρίνονται με την συμπλήρωση έξι (6) ετών στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων ή σαράντα (40) ετών από την κατάταξη τους, σύμφωνα με τα εδάφια 3 και 4 της υποπαραγράφου β του άρθρου 31.
Η υποπαράγραφος δ της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του ν.3883/10 (Α΄167) να αντικατασταθεί ως εξής:
«δ. Για την προαγωγή των Ταγματαρχών και των αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση δύο (2) ετών στον κατεχόμενο βαθμό. Περαιτέρω αυτοί κρίνονται με την συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων ή σαράντα (40) ετών από την κατάταξη τους στις αντίστοιχες ΑΣΣΥ, σύμφωνα με τα εδάφια 3 και 4 της υποπαραγράφου β του άρθρου 31. Ειδικά, για τους Αντισυνταγματάρχες και αντιστοίχους απόφοιτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ και δεν έχουν συμπληρώσει σαράντα (40) έτη από την κατάταξη τους, προκειμένου να κριθούν για προαγωγή στον επόμενο βαθμό απαιτείται η συμπλήρωση τριών (3) ετών.
Η υποπαράγραφος ε της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του ν.3883/10 (Α΄167) καταργείται».
- Η περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.3883/2010 τροποποιείται ως εξής:
«Η αποστρατεία τους δεν οφείλεται σε κρίση τους ως αποστρατευτέων ή σε παραίτησή τους, εκτός αν έχουν συμπληρώσει με την παραίτησή τους 40ετή ή και πλέον αυτής συντάξιμης υπηρεσίας».
Στην υποπαράγραφο δ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.3883/10 (Α΄167) προστίθεται τρίτο εδάφιο:
«Ομοίως δύναται να προαχθούν στο βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, οι Αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχοι απόφοιτοι ΑΣΣΥ που έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη στον κατεχόμενο βαθμό.
- Οι παρ. 12 και 13 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιοβάθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ και Ιπταμένων και Μηχανικών της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ – ΣΣΑΣ – ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, Σωμάτων της ΠΑ και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους. 13. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού: α. Οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι και Μηχανικοί της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ και των ΚΣ. β. Οι Αξιωματικοί Μάχιμοι του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Μηχανικών Αξιωματικών ΠΝ και ΠΑ, που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος Αξιωματικοί».
- Η παρ. 5 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου πλην των στελεχών προέλευσης ΑΣΣΥ που ανήκουν στο Πολεμικό Ναυτικό. Για τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού που ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις προέλευσης ΑΣΣΥ εφαρμόζεται η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 του παρόντος νόμου ανεξάρτητα τον χρόνο μετάπτωσής τους στις ειδικές καταστάσεις. Για τους αξιωματικούς που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών».
Επί του άρθρου 15 με τίτλο: «Έξοδα κηδείας στρατιωτικών που κηδεύονται με δημόσια δαπάνη»
Εφόσον πλέον νομοθετικώς υφίσταται και η καύση των νεκρών προτείνουμε στο υπό τροποποίηση άρθρο να συμπεριληφθούν και τα εξής:
1. Όταν οι στρατιωτικοί που κηδεύονται ή αποτεφρώνονται με δημόσια δαπάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38) και του άρθρου 66 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), απεβίωσαν στο εξωτερικό και κηδεύονται στην Ελλάδα ή και αντίστροφα, καταβάλλονται επιπλέον και τα έξοδα ταρίχευσης, αποτέφρωσης, κατασκευής ειδικού φέρετρου ή τεφροδόχου και μεταφοράς της σορού ή τέφρας.
2. Για την κάλυψη των εξόδων κηδείας, καθώς και των λοιπών εξόδων της παρ. 1 των στρατιωτικών που κηδεύονται ή αποτεφρώνονται με δημόσια δαπάνη, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, εγγράφονται οι απαιτούμενες πιστώσεις που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Επί του άρθρου 41 με τίτλο: «Δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων»
Θετικό μεν, αλλά σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (σχετικό το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 510/17/15-5-2000 έγγραφό της, όταν συζητούταν το θέμα της αλλαγής των δελτίων ταυτότητας που φέρουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες) το επάγγελμα ενέχει κοινωνική διάκριση που δεν είναι σκόπιμο να αποτελεί στοιχείο επεξεργασίας αρχείου και γι΄ αυτό το λόγο απαλείφθηκε το επάγγελμα από τα δελτία αστυνομικών ταυτοτήτων.
Κατόπιν τούτου προτείνουμε οι στρατιωτικοί να κατέχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας όπως όλοι οι λοιποί Έλληνες πολίτες και τα δελτία ταυτότητας στελεχών που προτείνονται με την παρούσα διάταξη να αποτελούν υπηρεσιακά και μόνο έγγραφα.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Πέραν των ανωτέρω προτείνουμε τα εξής:
Άρθρο ……… «Τροποποίηση διατάξεων του ν.3754/2009 (Α΄ 43)»
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.3754/2009 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ο ανωτέρω περιορισμός της πενταετίας δεν ισχύει για το προσωπικό τις παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων ή ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετατίθενται. Στην περίπτωση αυτή το παραπάνω προσωπικό ακολουθεί υποχρεωτικά το στέλεχος που μετατίθεται».
Άρθρο ……… «Τροποποίηση διατάξεων του ν.2913/2001 (Α΄ 102)»
Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.2913/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στρατιωτικός των Ενόπλων Δυνάμεων, που ο ή η σύζυγός του είναι στρατιωτικός οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων ή ανήκει στα Σώματα Ασφαλείας ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`), όπως ισχύει σήμερα, και υπηρετεί στο εξωτερικό, δικαιούται να ζητήσει άδεια χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του οικείου Κλάδου. Ο χρόνος της άδειας δεν υπολογίζεται προς συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, χρόνου διοίκησης και συντάξιμης υπηρεσίας, που απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την προαγωγική ή μισθολογική εξέλιξη του στρατιωτικού. με καταβολή του συνολικού ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 17 του Ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄). Οι στρατιωτικοί που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές υπάγονται στις Διευθύνσεις Προσωπικού των Κλάδων τους και εξακολουθούν να διέπονται από τις οικείες διατάξεις και τους ισχύοντες στρατιωτικούς κανονισμούς. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται, μετά την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, και στους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, στους οποίους ήδη έχει χορηγηθεί η παραπάνω άδεια, ενώ εφαρμόζονται αναλογικά¸ στο σύνολό τους,  και για το στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος.».
Άρθρο ……… «Τροποποίηση διατάξεων του ν.2946/2001 (Α΄ 224)»
Το άρθρο 21 του ν.2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.    Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Δημοσίου), που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων ή ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην πόλη που υπηρετεί ο σύζυγός τους. 2.   Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης της/του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου, ανεξαρτήτως ύπαρξης αντικαταστάτη στην πόλη προέλευσης καθώς και λειτουργικού κενού στην πόλη απόσπασης. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο, κοινοποιείται δε ενυπογράφως υποχρεωτικώς στην/στον υπάλληλο, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. 3. Η ανωτέρω απόσπαση διενεργείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την απόφασή της και όχι πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποχώρησης του στρατιωτικού προς τη νέα πόλη μετάθεσης. 4. Σε περίπτωση που η απόσπαση δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω έλλειψης οργανικής θέσης (λόγω ειδικότητας) της/του υπαλλήλου που πρέπει να αποσπαστεί, η απόσπαση διενεργείται σε συναφή ειδικότητα ή σε περίπτωση που και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί σε άλλη θέση, έστω και εκτός οργανικής, όπου ο/η υπάλληλος μπορεί να ανταποκριθεί σύμφωνα με τις ικανότητές του, καθήκοντα ή προσόντα του».
Άρθρο ……… «Τροποποίηση διατάξεων του ν.2936/2001 (Α΄ 166)»
Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 15 του ν.2936/2001 τροποποιούνται από τότε που ίσχυσαν ως εξής:
«2. Οι εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α), που είχαν καταταγεί στις Ε.Δ. μέχρι την 31.12.1992, καθίστανται από την κατάταξή μετάταξή  τους στις Ε.Δ. ως εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των υπ΄ αυτών Ειδικών Λογαριασμών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων Ε.Δ., χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης κράτησης. Ο χρόνος ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α./Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοηθείας χωρίς με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τα Ταμεία αυτά, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας, πλην των περιπτώσεων που για το ανωτέρω χρονικό διάστημα κατέβαλαν την ως άνω κράτηση υπέρ του οικείου Ταμείου τους. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11. «3. Οι εθελοντές και εθελόντριες του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α), που έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την 1.1.1993, υπάγονται στην ασφάλιση του Δημοσίου και καθίστανται από την κατάταξή τους μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των υπ  αυτών Ειδικών Λογαριασμών Ταμείων Αλληλοβοηθείας των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης κράτησης. Ο χρόνος ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α./Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων Ταμεία Αλληλοβοηθείας χωρίς με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των αυτών Ταμείων, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως Ε.Π.Υ. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11.».
Άρθρο ……… «Τροποποίηση διατάξεων του ν.3865/2010 (Α΄ 120)»
1. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010 ΦΕΚ αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αυξάνονται, σταδιακά, από 01-1-2011 τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των στρατιωτικών, γενικά (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι συμπληρώνουν, από 01-1-2011 και μετά, 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ως εξής: Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας - το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας - το έτος 2012, απαιτούνται 27  έτη - το έτος 2013, απαιτούνται 28 έτη - το έτος 2014, απαιτούνται 29 έτη - το έτος 2015, απαιτούνται 30  έτη - το έτος 2016, απαιτούνται 31 έτη - το έτος 2017, απαιτούνται 32 έτη. Για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το έτος 2017 (συμπλήρωση 24 1/2 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-1-2018 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, εξαιρουμένων όσων έχουν καταταγεί από 01-1-1993 μέχρι 31-12-1995, των οποίων ο πραγματικός συντάξιμος χρόνος προσαυξάνεται κατά 3 έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του π.δ 169/2007 εισφοράς για τη συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.3865/2010 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια  σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα αποδίδονται στο Δημόσιο και στα Μετοχικά Ταμεία κατά περίπτωση, εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που κατέβαλαν τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για το ίδιο διάστημα, τόσο στα οικεία Μετοχικά Ταμεία και στους υπ΄ αυτά Ειδικούς Λογαριασμούς, όσο και στο Επικουρικό Ταμείο του Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ., επιστρέφονται σε αυτά τα καταβληθέντα ποσά από τα Επικουρικά Ταμεία Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ. ή Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, από το Ε.Τ.Α.Μ. ή το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. στα οικεία Μετοχικά Ταμεία και τους υπ΄ αυτά Ειδικούς Λογαριασμούς, αποδίδονται στους ιδίους από τα Ταμεία αυτά, εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης.».
3. Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.3865/2010 καταργείται.
Άρθρο ……… «Τροποποίηση διατάξεων του ν.2439/1996 (Α΄ 219)»
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 16 του ν.2439/1996 τροποποιείται ως εξής:
«Ομοίως εξαιρούνται οι Αντισυνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι των άλλων κλάδων των ΕΔ που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών, καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται  από τη κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του νδ. 445/1974 (Α΄ 160)  και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α΄ 279)  και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης.».
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά