Τι απαντά το Υπουργείο Οικονομικών για Απόφαση ΣτΕ ,Μισθολόγιο και Νυχτερινή Αποζημίωση

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΡΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟ ΓΚΟΚΑ 

Να εφαρμοστούν άμεσα μέτρα για την ακρίβεια που σαρώνει και τις οικογενειες των Στρατιωτικών στον προϋπολογισμό και να εκτελεστούν οι δικαστικές αποφάσεις-Στην Βουλή η ανακοίνωση της Ενωσης Στρατιωτικών Ηπείρου

 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Αναφορών ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Χρήστο Γκόκα (Διά της Βουλής των Ελλήνων) 

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 1977/1.4.2022 αναφορά.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 1977/1.4.2022 αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος Γκόκας, από πλευράς αρμοδιότητάς μας σας γνωρίζουμε τα εξής: Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 124 έως και 127) του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (Α΄ 74) μεταρρυθμίστηκε αναδρομικά, από 1-1-2017, το μισθολογικό καθεστώς, μεταξύ άλλων, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης και του εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων. Διευκρινίζεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., η οποία να διαλαμβάνει κρίση επί της ουσίας αναφορικά με τη συνταγματικότητα των ανωτέρω διατάξεων του ν.4472/2017. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4472/2017 καθορίζονται τα πάσης φύσεως επιδόματα που καταβάλλονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 127 του ιδίου νόμου θεσμοθετήθηκε η χορήγηση ειδικής αποζημίωσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που αποδεδειγμένα εργάζονται κατά τις νυχτερινές ώρες, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2,77 € ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης, ενώ παράλληλα παρέχεται εξουσιοδότηση όπως καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης. Η πρωτοβουλία για την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση της ως άνω ειδικής αποζημίωσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Επίσης, η προκαλούμενη σχετική δαπάνη θα πρέπει να καλυφθεί στο πλαίσιο του εκτελούμενου Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, δεδομένων και των σοβαρών οικονομικών και δημοσιονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η κρίση της πανδημίας COVID-19 και η αύξηση του ενεργειακού κόστους. Επιπλέον, δε, θεσμοθετήθηκε πληθώρα ευεργετικών διατάξεων για την στήριξη των εισοδημάτων με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως, ενδεικτικώς και μεταξύ άλλων, μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με τον πρόσφατο Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4916 ΦΕΚ Α 65/28.3.2022 «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιο κτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις.» και, δη, μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρ. 40 επόμ.), Παροχή έκπτωσης στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου για το φορολογικό έτος 2021 (Άρθρο 78), Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους (άρθρο 81) και Επιδότηση κόστους πετρελαίου κίνησης (άρθρο 82) ή με τις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις του N. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4917 ΦΕΚ A' 67/31.03.2022 «Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.», με τον Ν. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4931 ΦΕΚ A' 94/13.05.2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.» Άρθρο 67 Μειώσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και καταβολή των μηνιαίων δόσεων ή με τον Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4935 ΦΕΚ Α 103/26.5.2022 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις.» (Άρθρο 23) Υπολογισμός φόρου επί της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα, (Άρθρο 27) Επιτάχυνση επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης. Επισημαίνεται ότι αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και αξιολογεί τις επιπτώσεις των ληφθέντων φορολογικών μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλες οι προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις της φορολογικής νομοθεσίας που υποβάλλονται από φορείς και συλλόγους. Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη φορολογική πολιτική λαμβάνονται με γνώμονα την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη συμβατότητά τους με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και την ομαλή δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 2012-2022  10 ΧΡΟΝΙΑ  ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ 

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά