Συντάξεις Στρατιωτικών: Βασική προϋπόθεση για την αποστρατεία με ηλικιακό όριο η συμπλήρωση και της 35ετούς υπηρεσίας
Συντάξεις Στρατιωτικών: Βασική προϋπόθεση για την αποστρατεία με ηλικιακό όριο η συμπλήρωση και της 35ετούς υπηρεσίας


Με τον νομό 4915 του 2022 θεσπίστηκε η 35ετης υπηρεσία ως προϋπόθεση για για έξοδο λόγω οριου ηλικίας. Καθιερώθηκαν ετήσιες κρίσεις


Στα άρθρα 66-72 του νόμου 4915/2022 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 63/Α/24 Μαρτίου 2022 περιλαμβάνονται οι διατάξεις του Υπ.Εθνικής Άμυνας με τις οποίες, αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας αποστρατείας για το σύνολο των αξιωματικών των Ε.Δ. βαθμών υποστράτηγου έως συνταγματάρχη και αντιστοίχων, ενώ στου χαμηλότερους βαθμούς τίθεται ως βασική προϋπόθεση για την αποστρατεία με ηλικιακό όριο η συμπλήρωση και της 35ετούς υπηρεσίας.Στις κρίσεις δε εισάγονται νέες κατηγορίες, ενώ θα διενεργούνται κάθε χρόνο. Θεωρείται ότι αυτό που θα γίνει κίνητρο παραμονής των υψηλόβαθμων αξιωματικών στην ενεργό υπηρεσία, μιας και με το προϊσχύον καθεστώς οι κρίσεις γίνονταν ανά τρία χρόνια και όποιοι δεν προάγονταν αποστρατεύονταν.


Τα επιπλέον έτη παραμονής για όσους προκύπτουν αυξάνουν όπως είναι φυσικό και τις συντάξεις των στρατιωτικών, αφενός γιατί θα αποστρατεύονται με υψηλότερες αποδοχές που θα δίνουν βελτιωμένες ανταποδοτικές αναλογικές βάση του νόμου 4670/2020/


Ποιους αφορά


Το άρθρο 66 του νομου αυξάνει τα όρια ηλικίας αποστρατείας των εν ενεργεία ανώτερων και ανώτατων στρατιωτικών στις Ε.Δ. για τους παρακάτω βαθμούς:


α) Συνταγματαρχών, Πλοιάρχων, Σμηνάρχων της περ. στ’,


β) Ταξίαρχων Στρατού Ξηράς, Αρχιπλοίαρχων, Ταξίαρχων Πολεμικής Αεροπορίας της περ. ζ’ όπου επέρχονται και νομοτεχνικές βελτιώσεις,


γ) Υποστρατήγων, Υποναυάρχων, Υποπτεράρχων της περ. η’,δ) αξιωματικών Υγειονομικού Ιατρών, Κτηνιάτρων, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτών στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου, Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων του πρώτου εδαφίου της περ. ια’, και


ε) αξιωματικών του Θρησκευτικού Σώματος του δευτέρου εδαφίου της παρ. ια’ για τους βαθμούς του Ταξίαρχου και του Συνταγματάρχη


Πώς διαμορφώνονται τα νέα τα όρια ηλικίας


Με τις αλλαγές που επέρχονται, τα όρια ηλικίας για την αποστρατεία των εν ενεργεία στρατιωτικών των Ε.Δ. του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 διαμορφώνονται ως εξής:


• Ανθυπολοχαγοί, σημαιοφόροι, ανθυποσμηναγοί, 53ο έτος (αμετάβλητο).


• Υπολοχαγοί, ανθυποπλοίαρχοι, υποσμηναγοί, 53ο έτος (αμετάβλητο).


• Λοχαγοί, υποπλοίαρχοι, σμηναγοί, 54ο έτος (αμετάβλητο).• Ταγματάρχες, πλωτάρχες, επισμηναγοί, 55ο έτος (αμετάβλητο).• Αντισυνταγματάρχες, αντιπλοίαρχοι, αντισμήναρχοι, 56ο έτος (αμετάβλητο).


• Συνταγματάρχες, πλοίαρχοι, σμήναρχοι, 60ό έτος (αντί του 58ου έτους).


• Ταξίαρχοι Στρατού Ξηράς, αρχιπλοίαρχοι, ταξίαρχοι Πολεμικής Αεροπορίας, 61ο έτος (αντί του 59ου έτους).


• Υποστράτηγοι, υποναύαρχοι, υποπτέραρχοι, 61ο έτος (αντί του 60ού έτους).


• Αντιστράτηγοι, αντιναύαρχοι, αντιπτέραρχοι, 62ο έτος (αμετάβλητο).
• Στρατηγοί, ναύαρχοι, πτέραρχοι, 65ο έτος (αμετάβλητο).


Υγειονομικοί


Για τους αξιωματικούς υγειονομικού, ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές στους βαθμούς του υποστράτηγου, ταξίαρχου, συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά 3 έτη για τους αξιωματικούς βαθμών ταξίαρχου και συνταγματάρχη και κατά 4 έτη για τους αξιωματικούς βαθμού υποστράτηγου.


Επίσης, για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος, τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά 5 έτη για τους βαθμούς του αντισυνταγματάρχη έως ανθυπολοχαγού και κατά τρία 3 έτη για τους βαθμούς του ταξίαρχου και του συνταγματάρχη.


Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν τα παραπάνω όρια ηλικίας του βαθμού τους αποστρατεύονται μέσα σε ένα μήνα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.


Με διάταξη-προσθήκη (παράγραφος 8Α) στο άρθρο 21 του ν. 2439/1996, προβλέπεται ότι δεν θα αποστρατεύονται αξιωματικοί που καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας χωρίς να έχουν συμπληρώσει 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας και δεν θα υπάγονται σε καθεστώς Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ).


Αυτό σημαίνει ότι ένας ταξίαρχος που συμπληρώνει το νέο όριο ηλικίας των 61 ετών και θέλει να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να έχει και 35ετία για να αποστρατευθεί.


Η 35ετία εξυπηρετεί τους νεότερους, αλλά μπορεί να παγιδεύει τους παλιότερους σε επιπλέον χρόνο παραμονής. Ωστόσο, το αντάλλαγμα είναι η καλύτερη σύνταξη όσο περισσότερα είναι τα χρόνια υπηρεσίας.


Καθιερώνονται ετήσιες κρίσεις


Αλλαγές προβλέπονται και στις κρίσεις (άρθρο 67 του νόμου) που θα γίνονται πλέον κάθε χρόνο και όχι ανά τρία χρόνια.


Ειδικότερα:


α. Αυξάνονται τα όρια ηλικίας, για την αποστρατεία των αξιωματικών στους βαθμούς του Συνταγματάρχη και του Ταξιάρχου και αντίστοιχων κατά δύο (2) έτη και του Υποστράτηγου και αντίστοιχων κατά ένα (1) έτος.


β. Μειώνονται τα ισχύοντα (αυξημένα κατά πέντε (5) έτη) όρια ηλικίας, για την αποστρατεία αξιωματικών ειδικών κλάδων (Υγειονομικού και Θρησκευτικού Σώματος) στους συγκεκριμένους βαθμούς, ως ακολούθως: ΐ) για τους αξιωματικούς του Υγειονομικού, κατά τρία (3) έτη στους βαθμούς Ταξιάρχου και Συνταγματάρχη και αντίστοιχων και κατά τέσσερα (4) έτη στους βαθμούς Υποστράτηγου και αντίστοιχων και ii) για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος, κατά τρία (3) έτη μόνο στους βαθμούς Ταξιάρχου και Συνταγματάρχη.


γ. Ορίζεται ότι, οι αξιωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας δεν καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθμού τους.


2.Ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων αναφορικά με τις κρίσεις (τακτικές και έκτακτες) των αξιωματικών (άρθρα 20, 25 και 31 του ν.3883/2010) και μεταξύ άλλων:


α. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις κρίσης στον επόμενο βαθμό ως «διατηρητέοι» και της κρίσης «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» των αξιωματικών βαθμού Συνταγματάρχη και αντίστοιχων καθώς και της κρίσης «αποστρατευταίοι» των αξιωματικών οποιοσδήποτε βαθμού.


β.Θεσμοθετείται νέα κατηγορία κρίσης «μη διατηρητέοι» για τους αξιωματικούς που έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών θέσεων (Ε.Ο.Θ.), ενώ παρέχεται η δυνατότητα στους εν λόγω αξιωματικούς (Ε.Ο.Θ.) καθώς και στους Συνταγματάρχες και αντίστοιχους να κριθούν ως «διατηρητέοι», υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις,


γ. Ορίζονται ρητά, οι κρίσεις που θεωρούνται δυσμενείς.


3.Ορίζεται ως καταληκτικός βαθμός των αξιωματικών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων ο βαθμός του Υποστράτηγου αντί του Ταξιάρχου που ισχύει σήμερα.


4.Παρατείνεται για τρία (3) έτη η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού (υπ’ αρ. Φ.415/1/202489/Σ.3682/16-06-2020 προκήρυξη), για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων.


5.Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις που αναφέρονται:


α. στην έκδοση των πινάκων κρίσεων για το έτος 2022, σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις,


β. στην ανάκληση, από την ημερομηνία έκδοσής τους, των διοικητικών πράξεων, με τις οποίες αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες λόγω κατάληψης ορίου ηλικίας κατά τις τακτικές ή έκτακτες κρίσεις του έτους 2021. Οι εν λόγω αξιωματικοί επανακρίνονται σε έκτακτες κρίσεις εντός του έτους 2022, σύμφωνα με τα όρια ηλικίας που εισάγονται με τις προτεινόμενες διατάξεις και οι επανακρίσεις αυτών λογίζονται αναδρομικά ως κρίσεις του έτους 2021, παύει δε αυτοδίκαια να ισχύει, οποιαδήτιοτε σχετική διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος των προτεινομένων διατάξεων.


πληροφορίες e-nomthesia.gr

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

1 σχόλια:

  1. Να κάνω τι στο στράτευμα πέραν τα 50 και 30 31 ετη υπηρεσίας,να είμαι κάθε τρεις και λίγο στα νοσοκομεία να ταλεπωρουμαι οικονομικά ψυχικά με μεταθέσεις ασκήσεις υπηρεσίες χωρίς να μπορώ να προσφέρω? Γιατί να μην έχει την δυνατότητα κάποιος για αναγνώριση και της δευτέρης 5ετιας που είναι ψηφίσμένη ούτε ταξί αρχές ούτε στρατηγός. Θα γίνω για να κάθομαι σε καρέκλαρες και να τα έχω όλα τζάμπα. Κατά τα άλλα θέλουν και ισχυρό στρατό με τι με ταλεπωρούς 50αριδες

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά