Στρατιωτικός Συνδικαλισμός – Οι αλλαγές με το Νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Στρατιωτικός Συνδικαλισμός – Οι αλλαγές με το Νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις
Μια πρωτοβάθμια Ένωση εν ενεργεία στρατιωτικών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και Μια δευτεροβάθμια Πανελλήνια Ομοσπονδία.
Με το άρθρο 27, του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε την 27-9-2017 στη Βουλή, επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 30Γ του ν. 1264/1982 (Α' 79), σχετικά με τα θέματα που αφορούν στις ενώσεις εν ενεργεία στρατιωτικών και καθορίζονται συναφή θέματα.
Ειδικότερα:

Μια πρωτοβάθμια Ένωση εν ενεργεία στρατιωτικών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και Μια δευτεροβάθμια Πανελλήνια Ομοσπονδία.

Με την παρ. 1 και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, καθορίζεται ότι πρωτοβάθμιες περιφερειακές ενώσεις εν ενεργεία στρατιωτικών, κατά την έννοια του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982, μπορούν να συσταθούν μόνο σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα του ν.3852/2010 (Α' 87), για λόγους λειτουργικούς, που ανάγονται στο μεγάλο χωρικό εύρος των Περιφερειών (ιδιαίτερα στη νησιωτική Ελλάδα), γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δυσχερή τη σύγκληση των Διοικητικών Συμβουλίων, καθόσον τα μέλη που θα τα συγκροτούν ενδέχεται να υπηρετούν σε διαφορετικές μεταξύ τους Μονάδες, οι οποίες απέχουν η μία από την άλλη αρκετά χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα, αφενός να επιβαρύνονται με μεγάλα οικονομικά ποσά, αφετέρου να αναλώνουν αρκετό χρόνο για τη μετακίνησή τους. Περαιτέρω, καθορίζεται η ίδρυση και λειτουργία υποχρεωτικά μιας και μόνο πανελλήνιας ομοσπονδίας ένωσης στρατιωτικών στην οποία γίνονται υποχρεωτικά μέλη οι πρωτοβάθμιες ενώσεις.
Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 27 ορίζει :
«1.Οι περιπτ. α' και β' της παρ. 4 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982 (Α1 79), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν.4407/2016 (Α’ 134), αντικαθίστανται ως εξής:
«α.Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα του ν.3852/2010 (Α' 87) μια πρωτοβάθμια ένωση εν ενεργεία Στρατιωτικών, με την επωνυμία: «Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας ... », στην οποία μπορεί να εγγράφονται οι υπηρετούντες στις Μονάδες που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας αυτής εν ενεργεία στρατιωτικοί όλων των κλάδων και βαθμών, καθώς και των Κοινών Σωμάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης,
β.Μία Πανελλήνια Ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων ενώσεων, ως δευτεροβάθμιο σωματείο, με την επωνυμία: «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών», μέλη της οποίας καθίστανται υποχρεωτικά οι πρωτοβάθμιες ενώσεις.».

Συμμετοχή των εν ενεργεία στρατιωτικών στα Πρωτοβάθμια Σωματεία

Με την παρ. 2 καθορίζεται, σε σχέση με την τροποποιούμενη ρύθμιση, ότι οι εν ενεργεία στρατιωτικοί μπορούν να συμμετέχουν υπό την ιδιότητά τους αυτή στα σωματεία που προβλέπεται να συστήνονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα του ν.3852/2010 (Α' 87)
Κάθε εν ενεργεία στρατιωτικός δικαιούται να είναι μέλος μόνο του σωματείου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει η Μονάδα όπου υπηρετεί, κατά τις διατάξεις της παρ. 4. Σε περίπτωση μετάθεσής του σε άλλη Μονάδα, η οποία εδρεύει σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, διαγράφεται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διατύπωση, από το σωματείο, του οποίου ήταν μέλος, και δικαιούται να εγγράφει σε αυτό της Περιφερειακής Ενότητας στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει η Μονάδα στην οποία μετατίθεται, με τη διαδικασία εγγραφής που προβλέπει το καταστατικό του νέου σωματείου. Η υποχρέωση διαγραφής δεν ισχύει αν η μετάθεση έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Ειδικά, για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς που υπηρετούν για οποιοδήποτε λόγο εκτός της ελληνικής επικράτειας, ως περιφερειακή ένωση του πρώτου εδαφίου νοείται η Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 27 ορίζει :
«2.Η  παρ. 5 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«5.Κάθε εν ενεργεία στρατιωτικός δικαιούται να είναι μέλος μόνο του σωματείου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει η Μονάδα όπου υπηρετεί, κατά τις διατάξεις της παρ. 4. Σε περίπτωση μετάθεσής του σε άλλη Μονάδα, η οποία εδρεύει σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, διαγράφεται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διατύπωση, από το σωματείο, του οποίου ήταν μέλος, και δικαιούται να εγγράφει σε αυτό της Περιφερειακής Ενότητας στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει η Μονάδα στην οποία μετατίθεται, με τη διαδικασία εγγραφής που προβλέπει το καταστατικό του νέου σωματείου. Η υποχρέωση διαγραφής δεν ισχύει αν η μετάθεση έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Ειδικά, για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς που υπηρετούν για οποιοδήποτε λόγο εκτός της ελληνικής επικράτειας, ως περιφερειακή ένωση του πρώτου εδαφίου νοείται η Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών»

Αδειες και αμετάθετο για τους στρατιωτικούς - συνδικαλιστές

Με την παρ. 3 επανακαθορίζεται το πλαίσιο του δικαιούμενου αριθμού αδειών ειδικής απουσίας που χορηγείται για την εκπλήρωση των σωματειακών τους υποχρεώσεων στον Πρόεδρο και στο Γενικό Γραμματέα κάθε πρωτοβάθμιου σωματείου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών ώστε να ανταποκρίνεται με ενιαίο τρόπο στις υποχρεώσεις που αυτοί αναλαμβάνουν υπό την ιδιότητα που φέρουν.
Περαιτέρω, εξορθολογίζεται, ως προς τον αριθμό των δικαιούχων, το προβλεπόμενο αμετάθετο των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων περιφερειακών ενώσεων που φέρουν βαθμό μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των ΕΔ, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. Τέλος, διασαφηνίζεται, σε σχέση με την ισχύουσα διάταξη, ότι ο χρόνος της θητείας του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα στις ενώσεις στρατιωτικών του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 λογίζεται ως χρόνος διοίκησης ειδικής υπηρεσίας, κατά την έννοια του άρθρου 28 του ν.3883/2010.
Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 27 ορίζει :
«3.Η  παρ. 7 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«7.Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους χορηγούνται στον Πρόεδρο και στο Γ ενικό Γραμματέα κάθε πρωτοβάθμιου σωματείου ειδικές άδειες απουσίας τριών (3) ημερών το μήνα, ενώ στον Πρόεδρο και στο Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών χορηγούνται ειδικές άδειες απουσίας πέντε (5) ημέρες το μήνα. Στους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας χορηγείται ειδική άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια των συνεδρίων στα οποία μετέχουν, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες κατ’ έτος. Όσοι δικαιούνται τις ανωτέρω άδειες ενημερώνουν εγγράφως τον Διοικητή της Μονάδας τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη της αιτούμενης άδειας, εκτός εάν η σύγκληση των οργάνων στα οποία συμμετέχουν λαμβάνει χώρα εκτάκτως, οπότε ενημερώνουν αμελλητί τον οικείο Διοικητή. Έως πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε πρωτοβάθμιου σωματείου, με βαθμό μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των ΕΔ, δεν μετατίθενται όσο διαρκεί η θητεία τους πέραν των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας του σωματείου, εκτός αν το ζητήσουν τα ίδια ή αν κριθεί τούτο αναγκαίο λόγω προαγωγής ή επιβολής αμετάκλητης καταστατικής πειθαρχικής ποινής. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπερβαίνει τον αριθμό των πέντε (5), το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, γνωστοποιεί, με απόφασή του που δεν ανακαλείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών και αυτό προς το οικείο Γενικό Επιτελείο, τα μέλη για τα οποία θεμελιώνεται το δικαίωμα του ανωτέρω εδαφίου για το σύνολο της θητείας τους. Ο χρόνος της θητείας του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα στις ανωτέρω ενώσεις λογίζεται ως χρόνος διοίκησης - ειδικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το ν. 3883/2010 (Α’ 167)»

Απαγόρευση προσχώρησης σε άλλες επαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις

Με την παρ. 4 του άρθρου 27 καθορίζεται ότι οι πρωτοβάθμιες περιφερειακές ενώσεις και τα μέλη τους απαγορεύεται να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους. Κατ’ εξαίρεση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών μπορεί να γίνει μέλος διεθνών ή/και ευρωπαϊκών στρατιωτικών οργανώσεων ή/και Οργανισμών. Επίσης, για λόγους διασφάλισης της υπηρεσιακής τάξης και δεοντολογίας, καθορίζεται, σε σχέση με την τροποποιούμενη ρύθμιση, ότι μόνο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών νομιμοποιείται να απευθύνεται, πέραν του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, και στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, ενώ οι πρωτοβάθμιες ενώσεις μπορούν να απευθύνονται στους τοπικούς ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές μόνο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και όχι για κάθε πρόβλημα που αφορά εν γένει τους στρατιωτικούς, για την ανάδειξη του οποίου μπορούν να απευθύνονται μόνο στην Πανελλήνια Ομοσπονδία.
Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 27 ορίζει :
«4.Οι περιπτ. β' και γ' της παρ. 8 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικαθίστανται ως εξής:
«β.Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους. Κατ’ εξαίρεση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών μπορεί να γίνει μέλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Οργανώσεων και Οργανισμών.
γ.Να αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης των Μονάδων και διοίκησης, οργάνωσης ή δομής εν γένει των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα Διοικητικά Συμβούλια των πρωτοβάθμιων περιφερειακών ενώσεων απευθύνονται για επίλυση τυχόν προβλημάτων τους, τοπικού ενδιαφέροντος, στους Ανώτερους Στρατιωτικούς Διοικητές των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου ευρίσκεται η έδρα των σωματείων, ενώ για κάθε ζήτημα που αφορά εν γένει τους στρατιωτικούς απευθύνονται εγγράφως αποκλειστικά στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων απευθύνεται μόνο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.».

Eκλογική διαδικασία για την εκλογή των οργάνων

Με τις παρ. 5 και 6 εισάγεται ρύθμιση τεχνικής φύσης που αφορά στον καθορισμό του επιτρεπόμενου αριθμού σταυρών σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία για την εκλογή των οργάνων των πρωτοβάθμιων περιφερειακών ενώσεων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, σε σχέση με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής ή του πειθαρχικού συμβουλίου και καθορίζονται οι λεπτομέρειες εκλογής οργάνων διοίκησης των σωματείων.
Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 27 ορίζει :
«5.Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικαθίστανται ως εξής:
«Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής ή του πειθαρχικού συμβουλίου και ίσο με το ένα πέμπτο (1/5) των υποψηφίων αντιπροσώπων. Σε περίπτωση κλάσματος, ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής ή του πειθαρχικού συμβουλίου.».
Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 27 ορίζει :
«6.Στο άρθρο 30Γ του ν. 1264/1982 προστίθενται παράγραφοι 15Α,15Β και 15Γ ως εξής:
«15Α. Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν όσα μέλη είναι εγγεγραμμένα και οικονομικώς τακτοποιημένα κατά την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους των εκλογών, ή, σε περίπτωση εκλογών πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, στην αμέσως προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Προς το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος κάθε Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπογράφουν δήλωση με τον αριθμό και τα ονόματα των εγγεγραμμένων και οικονομικώς τακτοποιημένων μελών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δηλώσεως του ν. 1599/1986 (Α' 75) και κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών και στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις εκλογές. Ειδικά για τις πρώτες εκλογές οργάνων διοίκησης και αντιπροσώπων, που διενεργούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα εγγεγραμμένα και οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη κατά την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας πρωτοβάθμιας οργάνωσης.
15Β. Ο αριθμός των αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών προκύπτει μέσα από εκλογικές διαδικασίες και με ενιαία εφαρμογή του ίδιου μέτρου για όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις. Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός των αντιπροσώπων κάθε Πρωτοβάθμιας Ένωσης προκύπτει από το άθροισμα:
α)του αριθμού που προκύπτει από την εφαρμογή του εκλογικού μέτρου ένας (1) αντιπρόσωπος για κάθε εκατό εγγεγραμμένα και οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, κατά τα οριζόμενα στην παρ.15Α και
β)του αριθμού που προκύπτει από την εφαρμογή του εκλογικού μέτρου ένας (1) αντιπρόσωπος για κάθε τριάντα (30) ψηφίσαντες.
15Γ. Σωματεία των οποίων η αριθμητική δύναμη και ο αριθμός ψηφισάντων είναι μικρότερα από το μισό του μέτρου που καθορίζεται στην παρ. 15Β και το καταστατικό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, εκλέγουν έναν (1) αντιπρόσωπο.».

Συνδικαλιστής Παρατηρητής στα Συμβούλια Μεταθέσεων στελεχών των Ε.Δ.
Με την παρ. 7 καθορίζεται, για λόγους ταχύτητας και ευελιξίας, ότι ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, που προβλέπεται να συμμετέχει στα Συμβούλια Μεταθέσεων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ως παρατηρητής, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων και στους υπ’ αυτών Ειδικούς Λογαριασμούς, θα ορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και δεν θα επιλέγεται δια εκλογής από το συνέδριο της Ομοσπονδίας.
Η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 27  ορίζει :
«7.Στις παρ. 17 και 18 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, η φράση «εκλέγεται από το συνέδριο της Ομοσπονδίας» αντικαθίσταται από τη φράση «ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας».

Προθεσμίες εγγραφών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας

Με την παρ. 8 καθορίζεται, προς εναρμόνιση με το νέο εγκαθιδρυόμενο πλαίσιο, ότι οι υφιστάμενες, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, ενώσεις στρατιωτικών που συστήθηκαν σε επίπεδο Περιφερειών, δεν μπορούν να είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών.
Η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 27  ορίζει :
«8.Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρωτοβάθμιες ενώσεις Στρατιωτικών, που έχουν συσταθεί σε Περιφέρειες, σύμφωνα με το άρθρο 30Γ του ν.1264/1982, δεν μπορεί να είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών της παρ.4 του άρθρου 30Γ του ανωτέρω νόμου. Οι αντιπρόσωποι των σωματείων αυτών στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών υποχρεούνται, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να εγγραφούν σε σωματείο του παρόντος άρθρου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, διαφορετικά αποβάλλουν την ιδιότητα του αντιπροσώπου.»

Προθεσμίες εναρμόνισης

Με την παρ. 9 καθορίζονται οι χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων υποχρεούνται, αφενός το Διοικητικό Συμβούλιο της ήδη υφιστάμενης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών να εναρμονίσει το καταστατικό της με τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου, αφετέρου οι πρωτοβάθμιες Περιφερειακές Ενώσεις να προκηρύξουν εκλογές, εφόσον δεν το έχουν πράξει μέχρι την ισχύ του παρόντος άρθρου.
Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 27  ορίζει :
«9.Το σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών», που κατά την έναρξη ισχύος του ν.4407/2016 είχε ήδη συσταθεί οφείλει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του να εναρμονίσει το καταστατικό του με τις διατάξεις του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982 και να το υποβάλλει προς έγκριση στο αρμόδιο Δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μόνο τα νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 30Γ του ν.1264/1982 και το παρόν, μπορούν να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτικών.»


Διαβάστε το σχέδιο νόμου


 e-nomothesia
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά