Συνυπηρέτηση Δημοσίων Υπαλλήλων με Συζύγους Στρατιωτικού
 Αξιότιμοι κα και κοι Υπουργοί.

 Επανερχόμενοι στα σχετικά έγγραφά μας, καθόσον το μείζον, για πλήθος συναδελφισσών και συναδέλφων μας στρατιωτικών, ζήτημα της συνυπηρέτησής τους μετά των δημοσίων υπαλλήλων συζύγων τους, το οποίο με το υφιστάμενο πλαίσιο κλονίζει την οικογενειακή συνοχή και έρχεται σε αντίθεση  με τη Συνταγματική προστασία της οικογένειας, δεν έχει εισέτι ρυθμιστεί, επαναφέρουμε το αίτημά μας για τροποποίηση των σχετικών νομοθετικών προβλέψεων, ως εξής:

  Τροποποίηση διατάξεων ν.2946/2001 (Α΄ 224)
 Το άρθρο 21 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224) αντικαθίσταται ως εξής: 
 «1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Δημοσίου), που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιω-τικών των Ενόπλων Δυνάμεων ή ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος - Ελλη-νικής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, κα-θώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή κα-θηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμε-νο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, απο-σπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην πόλη που υπηρετεί ο σύζυγός τους. 2. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης της/του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμοδίου υπηρε-
σιακού συμβουλίου ή μονομελών ή πολυμελών συλλογικών οργάνων, κα-τά περίπτωση, ανεξαρτήτως ύπαρξης αντικαταστάτη στην πόλη προέλευ-σης καθώς και λειτουργικού κενού στην πόλη απόσπασης. Αρνητική γνω-μοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπι-στώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο, κοινο-ποιείται δε ενυπογράφως υποχρεωτικώς στην/στον υπάλληλο, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. 3. Η ανωτέρω απόσπαση διενεργείται μέσα σε εύ-λογο χρονικό διάστημα από την απόφασή της και όχι πέραν των δεκαπέ-ντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποχώρησης του στρατιωτικού προς τη νέα πόλη μετάθεσης. 4. Σε περίπτωση που η απόσπαση δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω έλλειψης οργανικής θέσης (λόγω ειδικότητας) της/του υ-παλλήλου που πρέπει να αποσπαστεί, η απόσπαση διενεργείται σε συνα-φή ειδικότητα ή σε περίπτωση που και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί σε άλλη θέση, έστω και εκτός οργανικής, όπου ο/η υπάλληλος μπορεί να α-νταποκριθεί σύμφωνα με τις ικανότητές του, καθήκοντα ή προσόντα του».
 Αιτιολογική έκθεση
Με την προτεινόμενη διάταξη καθίσταται υποχρεωτική η συνυπηρέτηση των προσώπων της παραγράφου 1 και ρυθμίζονται οι τρόποι υλοποίησής της, επιλύοντας ένα μείζον ζήτημα που διαχρονικώς κατέτεμνε τις οικογένειες.  

 Τροποποίηση διατάξεων ν.3754/2009 (Α΄ 43)

 Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ Α΄ 43) προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής: 

 «3. Ο ανωτέρω περιορισμός της πενταετίας δεν ισχύει για το προσωπικό τις παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων ή ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνο-μίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετατίθενται. Στην περίπτωση αυτή το παραπάνω προ-σωπικό ακολουθεί υποχρεωτικά το στέλεχος που μετατίθεται» και «η πα-ράγραφος 3 αναριθμείται σε 4».
 Αιτιολογική έκθεση
Με την προτεινόμενη διάταξη αίρεται ο περιορισμός της παραγράφου 2 του άρθρου 10 για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προκει-μένου να εξασφαλιστεί η υποχρεωτική συνυπηρέτησή της προς διασφάλιση της συνοχής της οικογένειας.

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος  Τσουκαράκης Ανέστης Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 6974365800 
Ο Γεν. Γραμματέας  Μαστρογιαννάκης Χρίστος Λοχαγός (ΠΒ) 6931116066

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά