Η εξέλιξη των Εθελοντών Μακράς Θητείας

 1.  Σε συνέχεια των  σχετικών (τα οποία σας επισυνάπτουμε), παρακαλούμε όπως εξετάσετε την δυνατότητα προώθησης της παρούσης, με σκοπό την κατάθεση τροπολογίας – πρότασης (σε οποιοδήποτε σχέδιο νόμου) από τα κόμματα της Κυβέρνησης του Ελληνικού Κοινοβουλίου,  που αφορά σε περίπου 18.000 εθελοντές Μακράς Θητείας μετά των οικογενειών τους. Η νομοτεχνικά βελτιωμένη προτεινόμενη τροπολογία άρει την αδικία μεταξύ όμοιων κατηγοριών προσωπικού (με προσδιορισμό το φύλο) και καθορίζει τα κριτήρια ισονομίας μεταξύ όμοιων κατηγοριών προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
             2.  Η προτεινόμενη Τροπολογία έχει ως εξής:


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ


Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου ……………………………….


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Η τροπολογία, νομοτεχνικά βελτιωμένη, αφορά σε δεκαοκτώ χιλιάδες στελέχη στις Ένοπλες Δυνάμεις, Μονιμοποιημένων Εθελοντών Μακράς Θητείας προκειμένου αυτοί να λαμβάνουν τη βαθμολογική εξέλιξη που λαμβάνουν οι γυναίκες του Ν. 705/1977 (Φ.Ε.Κ. 279 Α’), και οι οποίοι ήδη λαμβάνουν μισθολογικά τα χρήματα που αναλογούν σ' αυτούς τους βαθμούς. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργείται πρόσθετη επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Επίσης άρει την αδικία (με βάση τον προσδιορισμό του φύλου) μεταξύ ίδιας κατηγορίας προσωπικού [ Εθελοντών γυναικών του Ν. 705/1977 (Φ.Ε.Κ. 279 Α’)] η οποία λαμβάνει τους ίδιους βαθμούς καθώς και τα παρακάτω (γ) και (δ) απορρέοντα προνόμια με πρότερη νομοθετική ρύθμιση. Επιπρόσθετα ρυθμίζονται θέματα χρησιμοποίησης της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού και  προβλέπει για την ισονομία και την ομοιομορφία μεταξύ των ιδίων κατηγοριών προσωπικού. Όμοια ρυθμίζεται ο τρόπος καθώς και ο χρονικός ορίζοντας για την εφαρμογή του παρόντος. Επιπρόσθετα έχει εξασφαλισθεί Έκθεση καθώς και Ειδική Έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όπως επίσης έχουν ληφθεί υπόψη, η εφαρμογή των Κανόνων του Εγχειριδίου Οδηγιών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.    


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ


            α. «Στο β εδάφιο του άρθρου 2 του Ν.3883/2010 (Α' 167) προστίθεται περίπτωση (6) ως εξής: «(6) οι προερχόμενοι από Εθελοντές Μακράς Θητείας των νόμων 1848/ 1989 (ΦΕΚ 112 Α'/8.5.1989) και 1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α'/8.2.1985).»


            β. «Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ν.3883/2010 (Α' 167) απαλείφεται η τελεία και συμπληρώνεται ως εξής: «, για τη βαθμολογική τους, δε, εξέλιξη ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3257/2004 (Α' 143), ανεξάρτητα του κατεχόμενου βαθμού τους. Η μισθολογική τους εξέλιξη παραμένει ως έχει, με το ήδη υπάρχον νομικό πλαίσιο.»


            γ. «Συμπληρώνεται νέα παράγραφος στο παρόν άρθρο η οποία ορίζει: «Με την εφαρμογή του νόμου οι υπηρετούντες στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων της προαναφερόμενης κατηγορίας λογίζονται ως « Μόνιμοι Εν Ενεργεία» και εμπίπτουν στους “Κανονισμούς Πολιτικής Χρησιμοποίησης” των προερχόμενων από παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών. Στην περίπτωση που για κάποιες ειδικότητες δεν υφίστανται, εκπονούνται από τα αρμόδια Γενικά Επιτελεία νέοι και μόνο για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Ομοίως εφαρμόζονται οι τοποθετήσεις – μεταθέσεις τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι ειδικότητές τους μετονομάζονται (όπου υπάρχει αντιστοιχία) σύμφωνα με αυτές των προερχόμενων από παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας παραμένει η ίδια ονομασία αφού αφαιρεθεί το γράμμα “Ε” (όπου υπάρχει), που παραπέμπει στο “Εθελοντής” από την αρχή του αρκτικόλεξου της ειδικότητας. Οι στολές και τα διακριτικά των βαθμών τους καθορίζονται από τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν μπορούν να είναι διαφορετικά από αυτά των προερχόμενων από παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών.»       


            δ. «Συμπληρώνεται νέα παράγραφος στο παρόν άρθρο η οποία ορίζει: «Η αναδρομική προαγωγή στους δικαιούμενους διοικητικούς βαθμούς κάθε έκαστου (της προαναφερόμενης κατηγορίας), συντελείται από βαθμό σε βαθμό με χρονική διάρκεια παραμονής στον προηγούμενο βαθμό για μία ημέρα και μέχρι της προαγωγής του στον βαθμό που τους αναλογεί σύμφωνα με τα προ-καθοριζόμενα και με την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στο άρθρο 13 του Ν.3257/2004 (Α' 143) χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη ο περιορισμός του βαθμού του «Ανθυπασπιστή» που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αλλά ο κατεχόμενος βαθμός τους. Επίσης προάγονται αναδρομικά στους αντίστοιχους βαθμούς Αξιωματικών μετά την συμπλήρωση Δεκαεννέα (19) ετών υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξής τους στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν λαμβάνεται υπ’ όψη ο χρονικός περιορισμός παραμονής τους στις τάξεις των Υπαξιωματικών – Ανθυπασπιστών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 13 του Ν.3257/2004 (Α' 143) ομοίου .


3.  Τα Γενικά Επιτελεία, σε συνεργασία μεταξύ τους, φροντίζουν έτσι ώστε οι προαγωγές να εφαρμοστούν και να δημοσιευθούν σε Φύλλο Εφημερίδας  της Κυβέρνησης, μετά από την εισήγηση στον αρμόδιο Υπουργό, με τρόπο που να διασφαλίζεται η μεταξύ των Κλάδων «αρχαιότητα». Οι προαγωγές συντελούνται για το σύνολο του προσωπικού τους και για το σύνολο των προαγωγών στο ίδιο Φύλλο Εφημερίδας  της Κυβέρνησης ανά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, ανά βαθμό, ανά ημερομηνία προαγωγής. Η παραγγελία για την δημοσίευση των προαγωγών στο Φύλλο Εφημερίδας  της Κυβέρνησης συντελείται το ανώτερο εντός τριάντα ημερών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου σε Φύλλο Εφημερίδας  της Κυβέρνησης.»         


           4.  Παρακαλούμε με την κατάθεση της προτεινόμενης τροπολογίας όπως εξασφαλίσετε Έκθεση καθώς και Ειδική Έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όπως και κάθε απαραίτητο τεκμήριο. Επιπρόσθετα  να ελεγχθεί από Νομικό Σύμβουλο για την  τήρηση της νομιμότητας του παρόντος, όπως και της εφαρμογής των Κανόνων του Εγχειριδίου Οδηγιών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, προκειμένου να γίνει αποδεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό.  


           5. Υπεύθυνος Χειριστής Θέματος ορίζεται ο Εισηγητής (στην Ένωση) της προτεινόμενης Τροπολογίας, Εσμιας (ΕΤΕΤΗ) Ευάγγελος Κουτρουφίνης (koutvag@gmail.com).   


           6. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και την συνεργασία σας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.


.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσιώλης
Τχης (ΕΜ)
6932731711
Ο Γεν. Γραμματέας

Ευάγγελος Κουτρουφίνης
Εσμίας (ΕΤΕΤΗ)
6983506837 (vpn)
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά