Αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας των ΟΠΥ-ΕΠΥ (μετέπειτα ΕΜΘ) ως μετοχικής σχέσεως με τα ΕΛΟΑΣ-Ν-Α χωρίς πρόσθετη κράτηση.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΛΕΟΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11527 ΑΘΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΓΡΑΦΕIΑ ΠΟΑΣΥ ΤΗΛ/ΦΑΞ 2107770682
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΝΣΗ: http://syndesmosemth.blogspot.gr
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ e-mail:syndesmosemth@gmail.com 

ΠΡΟΣ :                                                                                               Αρ. Πρωτ. 3/2013

Ως πίνακα αποδεκτών                                                                        Αθήνα 9/12/2013 
 
ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας των ΟΠΥ-ΕΠΥ (μετέπειτα ΕΜΘ) ως μετοχικής σχέσεως με τα ΕΛΟΑΣ-Ν-Α .


ΣΧΕΤ : α. Ν.Δ. 398/1974
             β. Ν. 2936/2001
             γ. Ν. 3257/2004
             δ. Υπ’ αριθμ. 299/2008 Γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του ΝΣΚ
             ε. Φ.952/3/129101/Σ.649/5 Απρ 13/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
            στ. Υπ’ αριθμ. 10/6/15-5-2013 Πρακτικό ΔΕ/ΕΛΟΑΣ

            1. Γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του (β) σχετικού, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του (γ) ομοίου, «Οι εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας του Ν. 1848/1989, που έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι την 31.12.1992, καθίστανται από τη μετάταξή τους ως Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των Ε.Δ., χωρίς την καταβολή καμίας πρόσθετης κράτησης…..Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τα Ταμεία αυτά, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας, πλην των περιπτώσεων που για το ανωτέρω χρονικό διάστημα κατέβαλαν την ως άνω κράτηση υπέρ του οικείου Ταμείου τους…..».

            2. Σύμφωνα με τη (δ) σχετική Γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), η οποία έγινε αποδεκτή με την (ε) όμοια Υπουργική Απόφαση, η πρόσθετη κράτηση που αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο είναι αυτή του άρθρου 10 παράγραφος 4 του (α) σχετικού ΝΔ, ήτοι: «Εις ας περιπτώσεις, δια τον αναγνωριζόμενον χρόνον, είχεν ο μέτοχος επιβαρυνθή δια κρατήσεων υπέρ οιουδήποτε εκ των τριών Ταμείων Αλληλοβοηθείας των Ενόπλων Δυνάμεων, το ποσοστόν της ανωτέρω προσθέτου μηνιαίας κρατήσεως μειούται εις το ήμισυ (2%)». Στό όμοιο σχετικό ,στην παράγραφο ΙΙ,1 αναφέρεται ότι οι εισφορές των ΟΠΥ υπέρ ΤΑΣ-Ν-Α για το διάστημα που υπηρετούν ως ΟΠΥ ,δεν έχουν τον χαραχτήρα ασφαλιστικής εισφοράς αλλά αποτελούν θεσμοθετημένο πόρο υπέρ ΕΛΟΑΣ-Ν-Α χάριν της πραγμάτωσης σκοπού κοινωνικής ασφάλισης που εμπίπτει στη μέριμνα του κράτους σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του Συντάγματος του Κράτους (πρβλ.ΣτΕ 1170/92 και 3280/90),πράγμα το οποίο δεν διαφαίνεται να ισχύει ,μετά από την ανάγνωση των άρθρων που επικαλούνται από τους νομικούς Συμβούλους του ΣΕΜΘ. Επειδή υπάρχει αναντιστοιχία , με ότι πραγματικά αναγράφεται στις διατάξεις ,συγκεκριμένα στις ΣΤΕ 1170/92 και ΣΤΕ 3280/90 παρακαλώ, όπως αποσταλεί συννημένα σε φωτοαντίγραφο τα εδάφια ακριβώς που αναφέρετε στις ΣΤΕ 1170/92 και ΣΤΕ 3280/90 κατά τα διαλαμβανόμενα του (δ) σχετικού, ότι οι εισφορές των ΟΠΥ την περίοδο 20-6-1990 έως 20-6-1996,χαρακτηρίζονται κοινωνικοί πόροι και όχι ασφαλιστικές εισφορές, προς ενημέρωση των νομικών συμβούλων και των μελών του ΣΕΜΘ.

            3. Κατόπιν της ως άνω απόφασης, για τους εθελοντές και εθελόντριες του Ν. 1848/1989, που έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι την 31-12-1992, ο χρόνος από την ημερομηνία κατάταξής τους μέχρι 25-7-2001 [ημερομηνία ισχύος του (β) σχετικού νόμου] καθίσταται χρόνος μετοχικής σχέσης με τον ΕΛΟΑΣ-Ν-Α με την προϋπόθεση ότι, για το χρονικό διάστημα που οι ως άνω ΕΜΘ υπηρετούσαν ως ΕΠΥ καταβάλλουν πρόσθετη κράτηση 2% υπέρ ΕΛΟΑΣ.

       4. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ, με το (στ) σχετικό Πρακτικό της, αποφάσισε ομόφωνα τον καθορισμό των κάτωθι δύο επιλογών για την παρακράτηση των πρόσθετων εισφορών 2% από τους εν ενεργεία ΕΜΘ μετόχους με ημερομηνία κατάταξης μέχρι την 31-12-1992 αντιστοίχως ΕΛΟΑΣ:

α. Είτε με εφάπαξ παρακράτηση των αναλογούντων εισφορών 2% από το δικαιούμενο εφάπαξ, κατά την πληρωμή του μετόχου.

β. Είτε με μηνιαία παρακράτηση από τη μισθοδοσία, κατόπιν αίτησης του μετόχου προς το ΚΤΣ υπαγωγής του και καταχώρησης αντίστοιχης μεταβολής στη μηχανογραφημένη μισθοδοσία του ΟΛΚΕΣ.

      5. Επισημαίνεται ότι, για τους εθελοντές και εθελόντριες του Ν. 1848/1989 που είχαν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την 01-01-1993, η επιπλέον εισφορά του ποσοστού 2%, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές-ντριες πενταετούς υπηρεσίας, παρακρατήθηκε αυτόματα μέσω μισθοδοσίας από τον ΟΛΚΕΣ κατά την περίοδο 2002 έως 2007.


          6. Όσο οι ΕΜΘ ήταν ΕΠΥ (Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης) κατέβαλλαν κρατήσεις 4% υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού – Ναυτικού – Αεροπορίας (ΕΛΟΑ [Σ-Ν-Α]), δίχως αυτές να αποτελούν, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως ΕΠΥ, ασφαλιστικές εισφορές, αφού κατά το εν λόγω διάστημα δεν είχαν την κατά νόμο μετοχική σχέση.

7. Όταν όμως έγιναν ΕΜΘ και απέκτησαν μετοχική σχέση τότε τους ζητείται προκειμένου να αναγνωρίσουν το χρόνο της πενταετούς υπηρεσίας τους ως μετοχική, να επιβαρυνθούν πλέον των ήδη καταβεβλημένων κρατήσεων 4% υπέρ ΕΛΟΑ (Σ-Ν-Α) με επιπλέον κράτηση 2%,
            8. Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής:
          α. Οι Ε.Μ.Θ έχουν ήδη καταβάλλει κρατήσεις 4% υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας των οικείων Μετοχικών Ταμείων, δίχως αυτές να αποτελούν, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ), ασφαλιστικές εισφορές, αφού κατά το εν λόγω διάστημα δεν είχαν την κατά νόμο μετοχική σχέση.
            β. Για να αναγνωρίσουν το χρόνο της πενταετούς υπηρεσίας τους ως μετοχική, καλούνται να επιβαρυνθούν πλέον των ήδη καταβεβλημένων κρατήσεων 4% υπέρ ΕΛΟΑ (Σ-Ν-Α) με επιπλέον κράτηση 2% της ανωτέρω παραγράφου.
9. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ο ΣΕΜΘ προτείνει:
α. Οι ήδη καταβεβλημένες εισφορές 4% των ΕΜΘ κατά το χρόνο της πενταετούς υπηρεσίας τους ως ΕΠΥ να αποτελέσουν ασφαλιστικές εισφορές και όχι κοινωνικό πόρο υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας των οικείων Μετοχικών Ταμείων, δίχως να απαιτείται η διενέργεια περαιτέρω κρατήσεων 2% για την αναγνώριση της Μετοχικής τους σχέσης από της κατατάξεως τους στις ΕΔ έως το χρόνο ισχύος (β) σχετικού νόμου.
β. Να επιστραφεί η πρόσθετη κράτηση 2% ή να τακτοποιηθεί λογιστικά-νομολογιακά σε όσους ΕΜΘ έχει ήδη παρακρατηθεί εν ενεργεία ή σε αποστρατεία άμεσα.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΡΕΙ ΤΙΣ:

Α. Κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις του όλου θέματος.

Β. Εξαιρετικά δυσμενής παρούσες οικονομικές συγκυρίες.

ΘΑ ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ ΣΤΗΝ:

Α. Αναγκαιότητα διασφάλισης του ηθικού των στελεχών.

Β. Αρχή της ανταποδοτικότητας των εισφορών.         10.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ορίσετε τόπο και ημεροχρονολογία κατά την οποία αντιπροσωπεία του Συνδέσμου ΕΜΘ μας συναντηθεί μαζί σας για ανταλλαγή απόψεων και κατάθεση προτάσεων επί άλυτων προβλημάτων που αφορούν στους εν ενεργεία και σε αποστρατεία ΕΜΘ.

Για την Προσωρινή


Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


                Ασμίας Αριστείδης Κασιδόπουλος                    Αρχκστής Σταύρος Σταυρίδης
                              (6983509047)                                                 (6956030654)
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά