ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΜΘ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Το 1985 έως και 2000 με τους Ν.1513/1985 και του Ν. 1848/1989 προσελήφθησαν με εφόδια ειδικά προσόντα από τουλάχιστον Γενικό ή επαγγελματικό Λύκειο μέχρι και απόφοιτοι ΤΕΙ ή ΑΕΙ (ΠΕ) ανάλογα των απαιτήσεων -ειδικοτήτων που προέβλεπαν  στις εκάστοτε Εγκύκλιους- Διαγωνισμοί με πρότυπα μοριοδότησης ,σημερινό ΑΣΕΠ, εισερχόμενοι στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Οπλίτες Πενταετούς Υπηρεσίας (Ο.Π.Υ.) και μετέπειτα Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας (Ε.Π.Υ.) που αποτελούν την μετάβαση στον επαγγελματικό σύγχρονο στρατό. Μετά τα πέντε έτη στην υπηρεσία ονομάζονται Ε.Μ.Θ. Με το Ν. 3883/2010 ρυθμίστηκε το θέμα της μονιμότητας και με το Ν. 3865/2010 ρυθμίστηκαν αποτελεσματικά τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν. .
     Από την έναρξη της προέλευσης (1985) κι έπειτα από πολλές προσωπικές αναφορές στελεχών ΕΜΘ, αλλά και αρκετές «πιέσεις» προς τις εκάστοτε πολιτικές Ηγεσίες του ΥΠΕΘΑ κι ενώ το 2004 με σχετικό Ν.3257/2004, υπήρξε διευθέτηση των εργασιακών - βαθμολογικών θεμάτων των γυναικών ΕΜΘ του Ν.705/1977, μετά από την έλευση είκοσι πέντε (25) συναπτών ετών, διευθετήθηκαν τα μείζονα θέματα της Μονιμοποίησής τους και των Ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ προς το Δημόσιο, με το Ν.3883/2010. Παρά ταύτα, η Βαθμολογική τους εξέλιξη των ΕΜΘ των Ν1513/1985 και  Ν.1848/1989 δεν διευθετήθηκε, παρέμεινε στάσιμη, ενώ απασχόλησε αρκετούς Βουλευτές, όλων των Κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων, με Ερωτήσεις τους προς τους ΥΕΘΑ (ειδικά των 3 τελευταίων ετών), προκειμένου να αρθεί η, κατά γενική ομολογία, αδικία που υφίσταντο. Οι απαντήσεις που δίνονται στις διαδικασίες του Κοινοβουλευτικού ελέγχου , είναι ως εξής: «Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων, εξετάζει όλες τις παραμέτρους της βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ, προκειμένου να διαπιστώσει εάν απαιτείται αλλαγή του ισχύοντος νομικού πλαισίου, καθώς με ποιον τρόπο και με ποιο περιεχόμενο θα μπορούσε να συντελεστεί».


Σαφώς αναφέρεται,στο ΠΔ 44/2003 (άρθρο 1, παράγ. 3α) προβλέπεται η βαθμολογική προαγωγή στελεχών που Μονιμοποιήθηκαν, καθόσον «τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για προαγωγή, οι κρίσεις, οι προαγωγές, οι τοποθετήσεις, οι μεταθέσεις, οι μετατάξεις, η απονομή δεύτερης ή τρίτης ειδικότητας, η παραίτηση, οι αποστρατείες και τα ατομικά έγγραφα των Εθελοντών - Εθελοντριών Μακράς Θητείας διέπονται από τις αντίστοιχες και εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Μόνιμων Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών των Ενόπλων Δυνάμεων».
Αξιοσημείωτο, είναι και το γεγονός ότι, οιαδήποτε βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ, δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από την περίπτωση β’ της παραγ. 15 της Φ.454/ΑΔ.430334 προκήρυξης, αριθ. Εγκυκλίου 34/13.2.1992 πχ και ομοίως σε όλες τις προκηρύξεις των ΕΜΘ, μισθολογικά οι ΕΜΘ λαμβάνουν τις αποδοχές των εν ενεργεία Μονίμων συναδέλφων τους (1/2 Συνταγματάρχη - Αντισυνταγματάρχη, όπως ισχύει μέχρι σήμερα), σύμφωνα με τα έτη υπηρεσίας τους κι όχι σύμφωνα με το βαθμό που φέρουν,επίσης δεν θεμελιώνεται δικαίωμα λήψεως αναδρομικών αποδοχών με πρόσφατο Νόμο.  Επειδή, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο στελέχη των ΕΔ, που τελούν υπό ουσιωδώς όμοιο καθεστώς, πρέπει άμεσα να αρθούν οι αδικαιολόγητες ανισότητες μεταξύ ΕΜΘ και Εθελοντριών γυναικών, Υπξκών μη Παραγωγικών Σχολών, Μονίμων Υπξκών Παραγωγικών Σχολών, έτσι, ώστε να εξασφαλισθεί η αποδοτικότερη εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων των στελεχών στο Στράτευμα, οι μονιμοποιούμενοι ΕΜΘ, δύναται να προαχθούν, κατ’ αντίστοιχη περίπτωση, όπως οι γυναίκες Εθελόντριες το 2004, ή κατ’ ελάχιστο μέχρι και το βαθμό του Λοχαγού (όπως προβλέπει τη μισθολογική τους προαγωγή, η αρχική εγκύκλιος), διατηρώντας την υφιστάμενη επετηρίδα τους, χωρίς τη διατάραξη της επετηρίδας των Μονίμων Υπαξιωματικών, προερχομένων από Παραγωγικές Σχολές και ανάλογα με το ημερολογιακό έτος κατάταξης τους ή ομοίως με τις εθελόντριες του Ν 705/77.
Η κατοχύρωση της ίσης μεταχείρισης, ιδιαίτερα στα δύο φύλα, θεμελιώνεται κυρίως στο Π.Δ. 87/2002, στο Ν. 1414/1984 «Για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις», στο Ν. 3304/2005 και στο Ν. 3488/2006 «Για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες διατάξεις».
Με τις διατάξεις του Ν. 3986/2010 «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την οδηγία 2006/54/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις» ολοκληρώθηκε η μεταφορά της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ στην Ελληνική έννομη τάξη.
Οι βασικότερες διατάξεις του άνω Νόμου είναι άρθρα 12,17 και 30.
Η Αρχή της Ισότητας που επιτάσσει το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, δεσμεύει τόσο την διοίκηση κατά την υπ’ αυτής θέσπιση κανονιστικών διατάξεων, όσο και τον κοινό νομοθέτη και επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των υπό τις αυτές συνθήκες τελούντων προσώπων.
Νομοθετική ρύθμιση που στερεί αυθαιρέτως από ορισμένη κατηγορία διοικουμένων ευεργετικό μέτρο (πχ. Ιεραρχική εξέλιξη), πρέπει να αναγνωριστεί και υπέρ των διοικουμένων που ζουν και εργάζονται κάτω από τις ίδιες νομικές και πραγματικές συνθήκες, οι οποίοι παρελήφθησαν από τη ρύθμιση, καθότι η αποκατάσταση της ισότητας επιβάλλει την επέκταση αυτή, ώστε να εκλείψει η άνιση μεταχείριση.
Ομοίως διαφορετική μεταχείριση τυγχάνουν οι ΕΜΘ με την 299/2008/ΝΣΚ ,στην παράγραφο ΙΙ,1 αναφέρεται ότι οι εισφορές των ΟΠΥ υπέρ ΤΑΣ-Ν-Α για το διάστημα που υπηρετούν ως ΟΠΥ ,δεν έχουν τον χαραχτήρα ασφαλιστικής εισφοράς αλλά αποτελούν θεσμοθετημένο πόρο υπέρ ΕΛΟΑΣ-Ν-Α χάριν της πραγμάτωσης σκοπού κοινωνικής ασφάλισης που εμπίπτει στη μέριμνα του κράτους σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του Συντάγματος του Κράτους (πρβλ.ΣτΕ 1170/92 και 3280/90),πράγμα το οποίο δεν διαφαίνεται να ισχύει ,μετά από την ανάγνωση των άρθρων από Νομικούς Συμβούλους του ΣΕΜΘ. Επειδή υπάρχει αναντιστοιχία , με ότι πραγματικά αναγράφεται στις διατάξεις ,συγκεκριμένα στις ΣΤΕ 1170/92 και ΣΤΕ 3280/90 τα εδάφια ακριβώς κατά τα διαλαμβανόμενα του 299/2008/ΝΣΚ , ότι οι εισφορές  σαν ΟΠΥ των ΕΜΘ χαρακτηρίζονται κοινωνικοί πόροι και όχι ασφαλιστικές εισφορές, .

΄Έκθετοι όλοι οι ΕΜΘ πιθανώς τυγχάνουν και στον Ν.1599/86 όσον άφορα τις σχέσεις κράτους-πολίτη διότι το προσωπικό του θεσμού ΕΜΘ που μονιμοποιήθηκε κατόπιν αιτήσεως του βάσει του άρθρου 1 και 69 του Ν.3883/2010 όπως αυτή καθορίζεται στον  ΝΔ 445/74 άρθρο 46 παρ. 10,11 πρέπει ως διασφαλιστεί από μέρους της φυσικής ηγεσίας η ιδιότητα του ΜΟΝΙΜΟΥ για τις διαδικασίες ορκωμοσίας, ταυτοτήτων κλπ.

Κατόπιν των ανωτέρω,  υφιστάτε θεσμικό και Νομικό πλαίσιο για τις προαγωγές των ΕΜΘ προκύπτει όμως ότι υπάρχουν διαφορές στην αντιμετώπιση ΕΜΘ ανδρών Ν1513/1985 και Ν.1848/1989 - γυναικών Ν.705/1977 και Μόνιμων Υπαξιωματικών ή και Υπαξιωματικών μη παραγωγικής Σχολής  ,δεδομένου ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο στελέχη των ΕΔ, που τελούν υπό ουσιωδώς όμοιο καθεστώς, πρέπει άμεσα να αρθούν οι αδικαιολόγητες ανισότητες έτσι ώστε να  εξασφαλισθεί  και η αποδοτικότερη εκτέλεση των υπηρεσιακών  καθηκόντων των στελεχών στο Στράτευμα.

Τηρουμένων των συνταγματικών επιταγών τις ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των δυο φύλων 20000 ΕΜΘ και οι οικογένειες τους αναζητούν λύσεις στα θέματα που ταλανίζουν τον θεσμό από δημιουργίας του .Ασμίας Αριστείδης Κασιδόπουλος
6983509047
Πρόεδρος Συνδέσμου Εθελοντών Μακράς Θητείας ΄΄ΣΕΜΘ΄΄
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά