Για ποιο λόγο το Αεροπορικό συμβούλιο του Υπχου Ευάγγελου Τουρνά υπέπεσε σε μεγάλο ατόπημα για το θέμα της Μονιμοποίησης του Πρωταθλητή Υπσγού Χριστόπουλου Σπύρου με την πρόσφατη απόφασή του να μην τον Μονιμοποιήσει ύστερα από 21 χρόνια στην υπηρεσία και πλέον δημιουργεί πρόβλημα στην μονιμοποίηση όλων των ένστολων Πρωταθλητών Ολυμπιονικών

Ο αναγκαστικός νόμος 833/37 ήταν αυτός στον οποίον μπορούσαν να πατήσουν για να επαναφέρουν Αξκούς έφεδρους από την εφεδρεία λόγω ειδικής πείρας και γνώσης για να καλυφθούν κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες στο στράτευμα.Ιστορικά λοιπόν άνθρωποι ειδικά επιστήμονες όπως Γιατροί,Μηχανικοί ,Γυμναστές και άλλοι έγιναν Ακξοι χωρίς να είναι υποχρεωτικό να φοιτήσουν σε στρατιωτικές σχολές.

Ο συγκεκριμένος νόμος (833/37)  ήταν μόνο για την εισαγωγή και δεν αφορούσε την μονιμοποίηση όλων αυτών που εισήλθαν στα σώματα.Απλώς αργότερα για να μιλήσουμε και συγκεκριμένα τα τελευταία 30χρόνια για να μονιμοποιηθεί κάποιος αξιωματικός έκανε χρήση του άρθρου 37 του Ν.2109/92και Ν.3036/ 02 που έλεγαν ότι "οι Έφεδροι κατά απονομή αξιωματικοί, υπηρετούντες κατά την δημοσίευση του παρόντος, δύναται να μονιμοποιούνται με τον βαθμό που φέρουν κατόπιν αιτήσεως τους και ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η μονιμοποίηση ενεργείται με Π.Δ., κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και ύστερα από απόφαση του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου. Η περί μονιμοποιήσεις κρίση στηρίζεται στην προσωπική αντίληψη των μελών του Συμβουλίου και στα ουσιαστικά προσόντα των κρινόμενων. Οι μονιμοποιούμενοι εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα της ειδικότητας ".

Έτσι λοιπόν για να μιλήσουμε και συγκεκριμένα για τους αθλητές που εισήλθαν στα σώματα κάνοντας χρήση και αυτοί του ( 833/37) λόγω των αθλητικών διακρίσεων τους εφαρμόστηκαν οι ανωτέρω δύο νόμοι για αυτούς που ήθελαν να μονιμοποιηθούν σαν Αξκοί.  Οι  Αξκοί(Διοικητικοί) πρωταθλητές  Φάκας και ο Μπαλίλης ήταν οι πρώτοι που Μονιμοποιήθηκαν αφού έκαναν αίτηση το 2002   στην πολεμική αεροπορία και συγχρόνως το ίδιο έγινε με Πρωταθλητές Αξκους των άλλων δύο σωμάτων.

Κάνοντας χρήση των διατάξεων των  παραπάνω Νόμων(2109/92-3036/02)ο Υπσγός (Δ)Χριστόπουλος Σπύρος 
έκανε αίτηση τον Οκτώβριο του 2004.
Τον Μάιο του 2005, με την 35 απόφαση ΑΑΣ/Ολομέλειας της ΚΔ/2005 από το 
Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο απορρίφθηκε η αίτηση του και κρίθηκε ως 
 μη μονιμοποιητέος,    καθόσον παρουσίαζε ελλείψεις στα Διοικητικά και 
Επαγγελματικά του προσόντα, όπως   προέκυπτε από τα στοιχεία του ατομικού του 
φακέλου.Ο Υπσγός (Δ) Χριστόπουλος Σπύρος κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στο 
Διοικητικό Εφετείο, όπου πέτυχε τον Νοέμβρη του 2006 με την 3054 απόφαση την 
 δικαίωση του,διότι η δυσμενής κρίση (μη μονιμοποίηση)πρέπει να είναι ειδικώς
 αιτιολογημένη και πρέπει να στηρίζεται στο σύνολο των στοιχείων που αφορούν 
τον κρινόμενο καθ' όλη την διάρκεια  της εφεδρικής υπηρεσίας του.
Τον Μάιο του 2007 επανεξετάσθηκε η αίτηση μονιμοποίησης του από Ανώτατο 
Αεροπορικό Συμβούλιο και κρίθηκε με την 135 απόφαση ΑΑΣ/Ολομέλειας της 
ΚΔ/2007 μη μονιμοττοιητέος για το έτος 2005,επειδή δεν υφίστανται υπηρεσιακές 
ανάγκες και  επειδή παρουσίαζε ελλείψεις στα  Διοικητικά και Επαγγελματικά του 
προσόντα,όπως προέκυπτε από τα στοιχεία του ατομικού μου φακέλου,  απόφαση 
για την οποία προσέφυγε εκ νέου στο   Διοικητικό Εφετείο.
Ο Υπσγός (Δ) Χριστόπουλος Σπύρος κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό 
Εφετείο,όπου πέτυχε τον Οκτώβρη του 2008 με την 1882 απόφαση την δικαίωση του,
διότι η παραπάνω αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης αποτελεί επανάληψη 
της αιτιολογίας της υπ' αριθμ 35/17,2,2005 προηγούμενης απόφασης του 
Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου, η οποία είχε ακυρωθεί με την 3054/2006 
απόφαση του δικαστηρίου τούτου για έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας. 
Τον Νοέμβριο του 2009 επανεξετάσθηκε η αίτηση μονιμοποίησης του 
από Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο και αποφάσισε  με την  
υπ αριθμ 253 απόφαση ΑΑΣ/Ολομέλειας ότι  δεν υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες 
το έτος 2005,για την μονιμοποίηση του Υπσγού (Δ) Χριστόπουλου Σπύρου, ο οποίος 
είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ, στην ειδικότητα των Διοικητικών,καθόσον:
      α. Οι μόνιμοι Αξκοί της ειδικότητας των Διοικητικών προέρχονται είτε από ΑΣΕΙ 
είτε από μετάταξη ή διαγωνισμό εφόσον κατέχουν πτυχία ΑΕΙ τα οποία προσδιορίζονται 
περιοριστικά στις υπ,αριθμ Φ.400/ΑΔ.83107 /Σχ.97 /20-9-02 και Φ.400/ΑΔ .830599 /
Σ.49 /8-5-07 εγκύκλιες διαταγές ΥΕΘΑ,για κατάταξη στην ΠΑ μονίμων Αξκών με 
διαγωνισμό τόσο κατά το έτος 2003 όσο και το 2008 ,και είναι των Τμημάτων Νομικής
 ή Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή 
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης  ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.    
      β. Στην ΠΑ δεν υφίσταται ειδικότητα μονίμου Αξκού στην οποία να προσιδιάζει το
 πτυχίο του και για κάλυψη των αναγκών της οποίας θα μπορούσε να μονιμοποιηθεί 
ο εν λόγω αξκός.
.....
 Ο Υπσγός (Δ) Χριστόπουλος Σπύρος κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στις 29.3.2010.    στο Διοικητικό  Εφετείο με σκοπό την ακύρωση της παραπάνω απόφασης του ΑΑΣ. 
 Παράλληλα ζήτησε με αίτηση του την ίδια χρονική περίοδο(Μάρτιο 2010) να εξετάσει ο ίδιος Υπουργός Αμυνας το θέμα της Μονιμοποιήσης του. 

 Με λίγα λόγια από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι ενώ η πολεμική αεροπορία στις περιπτώσεις των  Πρωταθλητών Αξκών Διοικητικών  Φάκα και Μπαλίλη που έκαναν αίτηση  Μονιμοποίησης το 2002 τους Μονιμοποιεί χωρίς να θέσει αιτιολογία ότι (δεν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες ή ότι  το πτυχίο τους εάν προσιδιάζει την ειδικότητά τους) και αντίθετα στο Υπσγό Χριστόπουλο  θέτει διάφορες αιτιολογίες για να μην τον Μονιμοποιήσει που στην συνέχεια δύο φορές  δικαιώθηκε στα διοικητικά εφετεία με τις παραπάνω αποφάσεις τελικά θέτει στην τρίτη  αιτιολογία για την  
 μη μονιμοποίησή του ότι το πτυχίο του (ΤΕΦΑΑ) δεν προσιδιάζει την ειδικότητα του Διοικητικού που κατέχει. 

Θα επισημάνουμε το εξής παράδοξο και άδικο τον Μάιο του 2007 ταυτόχρονα στο Αεροπορικό Συμβούλιο του Υπχου Κλόκοζα συζήτησε τα θέματα Μονιμοποιήσης του Πρωταθλητή Αξκού  Επγού(Ε) Φωτίου Παναγιώτη   και του Πρωταθλητή Αξκού  Υπγού(Δ) Χριστόπουλου Σπύρου ενώ είναι ίδια περίπτωση και οι δύο είναι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ και Πρωταθλητές και κρίνονται με τους ίδιους νόμους (2109/92 και 3036/02) μονιμοποιεί τον Φωτίου και δεν Μονιμοποιεί τον Χριστόπουλο λόγω ότι δεν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ ΤΟΥΣ ΑΞΚΟΥΣ ΤΟΥ.

Στην πορεία κυρίως για την αποκατάσταση τέτοιων  αδικιών αλλά και να προλάβει να συμβούν παρόμοιες αδικίες  το ίδιο το Υπουργείο Άμυνας, κυρίως ξέροντας ότι έχει στις τάξεις του και  Ολυμπιονίκες Αξκούς που και αυτοί έκαναν χρήση για την εισαγωγή τους στο στράτευμα του (833/37) και εντάσσονται στους Ν 2109/92 και 3036/02 για την μονιμοποίησή τους  που κάποιοι δεν έχουν ούτε πτυχία  κάνει παρέμβαση δημιουργώντας τον Ιούλιο του 2010 τον  Ν.3883 που αναφέρει στην περίπτωση των Αξκών εν εφεδρεία.
τα εξής:
Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών ευδόκιμης υπηρεσίας από την απονομή του βαθμού οι εν λόγω Έφεδροι Αξιωματικοί:
     α.Έχουν δικαίωμα να μονιμοποιούνται με το βαθμό που φέρουν με αιτησή τους που κρίνεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου του οικείου Κλάδου των ΕΔ ή αν υπάγονται στο ΓΕΕΘΑ,του ΣΠΑΚΣ κατόπιν εισήγησης του Δευθυντή του οικείου Σώματος.Για την αξιολόγηση της εν λόγω αίτησης λαμβάνονται υπόψιν οι Εκθέσεις Αξιολόγησης και τα λοιπά ατομικά έγγραφα των κρινόμενων που αφορούν το χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε(5) ετών προ της υποβολής της αίτησης.
    β. Εφόσον μονιμοποιηθούν εξομοιώνονται πλήρως με τους μόνιμους Αξιωματικούς της ειδικότητας τους στον κλάδο στον οποίο υπηρετούν,με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις παραμονής στο στράτευμα,η οποία ορίζεται σε οκτώ(8 έτη) και ο υπολογισμός της άρχεται από την ημερομηνία της μονιμοποίησης.Σε περίπτωση που φοιτήσουν σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με έξοδα του Δημοσίου,η υποχρέωση επιπλέον παραμονής στο στράτευμα για το λόγο αυτόν καθορίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους λοιπούς Αξιωματικούς.
ΝΑ ΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 2109/92, 3036/2002 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ 3883/2010 ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ


ΜΕ ΤΟΝ 2883/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΜΟΙΗΣΗ λαμβάνονται υπόψιν οι Εκθέσεις Αξιολόγησης και τα λοιπά ατομικά έγγραφα των κρινόμενων που αφορούν το χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε(5) ετών προ της υποβολής της αίτησης.

ΕΝΩ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3036/02 και 2109/92  λαμβάνονται υπόψιν οι υπηρεσιακές ανάγκες και Η περί μονιμοποιήσεις κρίση στηρίζεται στην προσωπική αντίληψη των μελών του Συμβουλίου και στα ουσιαστικά προσόντα των κρινόμενων.
ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΞΚΟΣ ΕΦΕΔΡΟΣ ΕΞ ΕΦΕΔΡΙΑΣ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ  ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.
Επίσης  να αναφέρουμε  ότι ο νομοθέτης με το σκεπτικό να εξεταστούν εννιαία και όχι μεμονωμένα  και αποσματικά  όλοι οι ένστολοι Πρωταθλητές Αξκοι ανεξάρτητα εαν είναι Ολυμπιονίκες  ή  όχι όσο αφορά την μονιμοποίησή τους στην παράγραφο 7του άρθρου 39 του  Ν.3883/10 ότι
Oι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 6 ισχύουν για το σύνολο των αθλητών στους οποίους έχει ήδη απονεμηθεί βαθμός Αξιωματικού και υπηρετούν κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 Έτσι λοιπόν ο  Υπσγός (Δ) Χριστόπουλος Σπύρος ενώ είχε καταθέσει  αίτηση ακύρωσης στις 29.3.2010. στο Διοικητικό  Εφετείο με σκοπό την ακύρωση της παραπάνω απόφασης του ΑΑΣ.Με την ισχύ του 3883/10 απέκτησε δικαίωμα να κάνει αίτηση για να εξεταστεί η Μονιμοποίησή του με νέο ποιο πάνω νόμο.
Στην εξέλιξη των  πραγμάτων   λίγο πριν κάνει την νέα αίτηση δύο φορές Ιούνιο και Σεμπτέβρη του  2011  με το καινούργιο νόμο ο Υπσγός Χριστόπουλος είναι ότι το ΤΟ ΓΕΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2011 ΠΡΟΣ Κ.ΥΕΘΑ (ΚΥΡΙΟ ΜΠΕΓΛΙΤΗ) ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ'' ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ:
Ανεξαρτήτως της αποφάσεως που θα εκδοθεί από το ΔΕΑ, ο υπόψη Αξκός Υπσγός(Δ) Χριστόπουλος μπορεί με βάση το άρθρο 39
παρ.4α του Ν.3883/10 να υποβάλλει νέα αίτηση μονιμοποίησης για το έτος 2011,η οποία θα εξετασθεί και θα αξιολογηθεί με βάση τις Εκθέσεις Αξιολόγησης του και τα λοιπά έγγραφα του ατομικού του φακέλου,των τελευταίων πέντε(5)ετών.
Με την εφαρμογή του νέου νόμου 3883/10,το σύνολο των έφεδρων εξ εφεδρείας Αξκών αντιμετωπίσθηκε με ενιαίο τρόπο ,τόσο ως προς τη σχέση εργασίας τους με την Π.Α (μονιμοποίηση κατόπιν αιτήσεως τους και ενιαίος τρόπος αξιολόγησης),όσο και ως προς την εξέλιξη τους (βαθμολογική τακτοποίηση).
Επίσης ο ίδιος ο υπουργός αναφέρει  ότι:Το θέμα της μονιμοποιήσης του Υπσγού Χριστόπουλου Σπύρου δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα και αποσπασματικά,τη στιγμή μάλιστα όπου υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώσεις με εκείνη του εν λόγω αξκου στις οποίες έχει επέλθει μονιμοποίηση (υπόψιν και οι διατάξεις της παρ.7 άρθρου 39 Ν.3883/10.Επίσης,ερωτήματα γεννώνται αναφορικά με το θέμα των κρατήσεων από το ΜΤΑ τη στιγμή μάλιστα που δεν αποδίδεται μετοχική-ασφαλιστική κάλυψη .Αναμένω προτάσεις προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τοπίο αναφορικά με την ενιαία αντιμετώπιση των υπαγομένων στις συγκεκριμένες διατάξεις.Επιπλέον,να ενημερωθώ άμεσα για το πώς χάθηκε ο πρωτότυπος φάκελος.
Ο ΥΠΣΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  ΕΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΜΕ  ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3883/10 ΚΑΙ ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΑΝΑ ΔΕΝ ΤΟΝ  ΜΟΝΟΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011  ΟΤΙ ΑΝΑΒΑΛΕΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005.
Με  αυτή την απόφασή του το Αεροπορικό συμβούλιο δεν εφάρμοσε τον νόμο 3883/10 ως ώφειλε με τον οποίο    μπορούσε να μονιμοποιήσει τον Υπσγό(Δ) Χριστόπουλο που κάλυπτε τις απαιτήσεις του. (αναφέρουμε παραπάνω) δεν το έκανε και  έστειλε  έμεσα την απόφαση να την πάρει το δοικητικό δικαστήριο που θα τον έκρινε μόνο βάση του Ν.2109/92 και του Ν.3036/02.
ΦΥΣΙΚΑ ΕΔΕΙΞΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΒΑΛΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΣΓΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΡΟΠΑΝΤΟΣ  ΑΞΚΟΥΣ  ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΟΚΙΝΤΑΙ   ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ.
 Αναφέρουμε χαρακτηριστικά  τι λέει η νομοθεσία (π.χ)   Ν.2448/96  για την περίπτωση των Ολυμπιονικών Αξκων που έκαναν χρήση αυτού.
Στο άρθρο 53 του α.ν.833/1937 "Περι στελέχους έφεδρων Αξκων του κατά γην Στρατού (ΦΕΚ 51 Α' ) προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ώςεξής:                                                                                                                               8.Oι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου ,που προτέθηκε ,με το άρθρο 23 του Ν.2109/1992,ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως και για τους αθλητές ή αθλήτριες ηλικίας μέχρι και 42 ετών ,που κατέλαβαν κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντας των Ηνωμένων Πολιτειών του έτους 1995 ή θα καταλάβουν μία από τις θέσεις μεταξύ της τέταρτης έως και της όγδοης σε ατομικό κανονικό άθλημα κατά τη διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων,καθώς και για τους αθλητές ή αθλήτριες που έχουν κατακτήσει ή πρόκειται να κατακτήσουν πρώτη παγκόσμια νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών σε ατομικό άθλημα ,στους οποίους απονέμεται ο βαθμός του Έφεδρου Ανθυπολοχαγού ή αντίστοιχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.                                                                                                         9.Οι ανωτέρω έφεδροι κατ' απονομή Αξιωματικοί των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου δύνανται να μονιμοποιούνται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 2109/92. 
ΑΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΟΤΙ ΠΡΙΝ ΓΙΝΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ 3883/10 ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΑΞΚΟΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ  ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ 2109/92 ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΑΥΤΟ.
 Στην εξέλιξη των πραγμάτων τον Ιούνιο  2012 εξετάστηκε απο το Διοικητικό Εφετείο η    αίτηση ακύρωσης που είχε κάνει ο Υπσγός Χριστόπουλος  στις 29.3.2010. στο Διοικητικό  Εφετείο όπου αναφέρει ότι 
Η υπ,αριθμ 2478/2012 απόφαση του  Διοικητικού  Εφετείου στην αίτηση ακυρώσεως  
 την υπ,αριθμ 253/12-11-2009 αποφάσεως του ΑΣΣ/Ολομέλειας που αφορά κρίση 
για μονιμοποίηση του για το έτος 2005 λέει ότι η προβαλλόμενη απόφαση με την οποία  
ο αιτών κρίθηκε εκ νέου μη μονιμοποιητέος,λόγω ελλείψεως  υπηρεσιακών αναγκών, 
με την ανωτέρω αιτιολογία , είναι σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν,
νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη.Και τούτο ,διότι αναφέρεται σ,αυτή ,ότι στην 
ειδικότητα Διοικητικών,με την οποία υπηρετούσε ο αιτών,πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ, 
οι μόνιμοι Αξιωματικοί της Π.Α. Προέρχονται από ΑΣΕΙ  ή από μετάταξη κλπ. 
Με πτυχία ΑΕΙ, η από μετάταξη κλπ ., με πτυχία ΑΕΙ,στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται 
του αιτούντος,ούτε υφίσταται άλλη ειδικότητα για την οποία απαιτείται το πτυχίο αυτού.
Επομένως, ο αντίθετος λόγος ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
Περαιτέρω, ο λόγος ακυρώσεως,κατά τον οποίο συνάδελφοι του αιτούντος, με το 
ίδιο πτυχίο, μονιμοποιήθηκαν, απορρίπτεται προεχόντως ως αλυσιτελής,καθόσον 
και αληθής υποτιθέμενος ο σχετικός ισχυρισμός δεν καθιστά αναιτιολόγητη την
προβαλλόμενη απόφαση.

Πρόσφατα(Οκτώβριο 2013) το αεροπορικό συμβούλιο αποφάσισε ότι  κκρίνει μη Μονιμοποιητέο,για το έτος 2011,στην ειδικότητα των Διοικητικών με ένταξήή του στην επετηρίδα αυτών ,τον Υπσγό(Δ) Σπυρίδωνα Χριστόπουλο (94518),ο οποίος είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ,καθόσον το επαγγελματικό του αντικείμενο δεν είναι συναφές με την εν λόγω ειδικότητα και επομένως δεν δύναται,μονιμοποιούμενος,να καλύψει τις ανάγκες αυτής,δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ.4β του άρθρου 39 του Ν.3883/10 οι έφεδροι κατ΄'απονομή Αξκοί εφόσον μονιμοποιηθούν εξομοιώνονται πλήρως με τους μόνιμους Αξκούς της ειδικότητας ως προς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις.    

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΞΚΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ ΔΕΝ ΠΟΣΙΔΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΞΚΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΦΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥ ΥΠΣΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΟΥ  ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΝΟΜΩΝ (2109/92,3036/02/3883/10).
 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΑΦΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΑΖΕΤΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΦΤΙΑΧΘΗΚΕ Ο 3883/10 ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΣΓΟΥ ΑΞΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.
ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΣΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Η ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ  
ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΞΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝΑΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ.    

 ΠΗΓΗ http://moshatotaurossporty.blogspot.gr/2013/12/21.html
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά